На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик ОБЛК АНАЛЗ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦЙ ПДПРИМСТВА

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 14.1.2013. Сдан: 2012. Страниц: 120. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ

Вступ ………………………………………………………………………………4
Розділ 1. Теоретичні основи обліку розрахункових операцій підприємства …………………………………………………………………..7
1.1 Економічний зміст розрахункових операцій ………………………………….7
1.2 Законодавчо-нормативне регулювання розрахункових операцій підприємства ……………………………………………………………………….15
Розділ 2. Аналіз системи бухгалтерського обліку розрахункових операцій СП «Виробничо-торгівельне об’єднання» ……………………………………………………………………25
2.1 Загальна характеристика СП «Виробничо-торгівельне об’єднання» ……25
2.2 Облік касових операцій та операцій з готівкою …………………………..39
2.3 Облік безготівкових операцій СП «Виробничо-торгівельне об’єднання»…………………………………………………………………………46
2.4 Облік розрахунків з різними дебіторами та кредиторами ………………..54
2.5 Інвентаризація розрахунків на СП «Виробничо-торгівельне об’єднання»…………………………………………………………………………83
Розділ 3.Шляхи вдосконалення роботи підприємства ……….88
3.1 Аналіз розрахунків підприємства, визначення ділової активності ………..88
3.2 Удосконалення обліку розрахунків підприємства …………………….........96
Висновки ………………………………………………………………………103
Список використаної літератури ……………………………………106
Додатки ………………………………………………………………..……….112


ВСТУП

Сучасний стан розвитку економіки України характеризується рядом чинників, які зумовлюють прискорення інфляційних процесів, погіршення платіжної дисципліни, зростання заборгованості підприємств і негативно впливають на рівень управління розрахунками субєктів підприємницької діяльності. Однією з причин такого стану є неефективна інформаційна система управління розрахунковими операціями, важливими складовими якої є облік, аналіз та контроль розрахункових операцій підприємств.
Необхідність реформування бухгалтерського обліку, аналізу і контролю розрахункових операцій підприємств обумовлено чинниками, найважливішими з яких є:
- інтеграція чинного законодавчого поля, а також нормативно-правових документів у світове співтовариство;
- необхідність оперативного вирішення проблеми прискорення розрахунків в умовах кризи неплатежів, яка є надзвичайно актуальною для вітчизняної економіки.
Інформаційний характер і нові підходи до сутності грошей через призму науки викликають необхідність перегляду процесу ведення бухгалтерського обліку та аналізу розрахункових операцій підприємства.
Будь-яке підприємство щоденно здійснює велику кількість розрахункових операцій зі своїми контрагентами, бюджетом, працівниками, власниками. У зв’язку із орієнтацією національних стандартів бухгалтерського обліку на положення Міжнародних стандартів фінансової звітності, нестабільністю законодавства та розвитком зорієнтованої на міжнародне співробітництво економіки, саме операції щодо ведення обліку грошових коштів та розрахунків підлягають найбільшим змінам. Тому наявність суперечливих питань та неузгодженостей при веденні обліку розрахункових операцій підприємства вимагає детальнішого їх вивчення та пошуку єдиних шляхів вирішення цих проблем.
При аналізі поглядів на сутність грошових коштів і розрахунків було виявлено, що питання обліку і аналізу розрахункових операцій підприємства досліджувалися багатьма науковцями, зокрема: А.М. Андросовим, С.Л. Березою, М.Т. Білухою, Ф.Ф. Бутинцем, А.С. Гальчинським, А.М. Герасимовичем, С.Ф. Головим, В.М. Жуком, Г.Г. Кірейцевим, А.М. Кузьмінським, Н.І. Ладутько, О.М. Петруком, Я.В. Соколовим, В.В. Сопком, М.Г. Чумаченком, В.О. Шевчуком та ін. ученими.
Удосконалення бухгалтерського обліку, застосування ефективнішої методики аналізу та аналізу розрахункових операцій підприємства залишається одним з найактуальніших питань, оскільки результати цих процесів є основою для ефективної діяльності господарюючого суб’єкта і його постійного розвитку.
Недостатня розробка теоретичних і методичних питань обліку та аналізу розрахункових операцій підприємства, а також науково-теоретична і практична значимість розв’язання вказаних проблем зумовили вибір теми дипломного дослідження та визначили його основні напрями.
Метою дипломної роботи є узагальнення теоретичних і практичних аспектів обліку і аналізу розрахункових операцій підприємства.
Для досягнення визначеної мети дипломного дослідження передбачається вирішення наступних задач:
1) дослідження теоретичних аспектів обліку і аналізу розрахункових операцій підприємств в умовах ринкових економічних відносин на основі вивчення спеціальної літератури;
2) аналіз нормативно-правового забезпечення управління розрахунковими операціями підприємств в умовах реформування економіки України;
3) здійснення аналізу та оцінка стану бухгалтерського обліку розрахункових операцій досліджуваного підприємства;
4) розробка пропозицій щодо удосконалення обліку розрахунків підприємства.
Предметом дослідження є організація і методика обліку і аналізу розрахункових операцій підприємства.
Об’єктам дослідження є розрахункові операції СП «Виробничо-торгівельне об’єднання».
При виконанні дипломної роботи опрацьовано Закони України, Постанови Національного банку України, накази Міністерства фінансів України та інші нормативні документи з питань організації обліку та інвентаризації розрахунків, періодичні видання, що стосуються теми дипломної роботи, фінансові звіти СП «Виробничо-торгівельне об’єднання».
В роботі використані загальнонаукові методи дослідження: аналіз, синтез, зіставлення, узагальнення, порівняння. Дослідження ґрунтувалось на положеннях діалектичного методу пізнання процесів і явищ у їх взаємозвязку та розвитку, використовувались методи та прийоми економічного аналізу при дослідженні рівня та динаміки розрахункових операцій підприємства.
Основним принципом проведеного дослідження є системний підхід до узагальнення економічної інформації у відповідності з поставленими завданнями.
Практична цінність результатів дослідження полягає у тому, що вони дають можливість провести поглиблений аналіз організації обліку розрахункових операцій в процесі виробничо-господарської діяльності, а це в свою чергу сприятиме досягненню стійкого росту фінансових показників та даватиме повнішу інформацію про грошові кошти СП «Виробничо-торгівельне об’єднання».
.


Розділ 1

Теоретичні основи обліку розрахункових операцій підприємства


1.1 Економічний зміст розрахункових операцій

У процесі виробничої діяльності (виробництва та продажу продукції, отримання і розподілу грошових доходів та накопичень тощо) субєкти господарювання вступають у різні розрахунково-грошові відносини з іншими підприємствами, організаціями, ланками фінансово-кредитної системи, фізичними особами. Ці відносини повязані з оплатою придбаних товарів, наданих послуг, перерахуванням у різні ланки фінансової системи встановлених податків та платежів, виплатою заробітної плати, пенсій, матеріальної допомоги працівникам тощо.
Таким чином, розрахунки - це система грошових відносин, повязаних з оплатою товарів, послуг та виконанням інших фінансово-кредитних зобовязань підприємств, організацій, населення.
Грошовий оборот на кожному підприємстві повязаний з такими напрямками:
- забезпечення процесу виробництва (закупівля сировини, матеріалів, комплектуючих, товарів, виплата заробітної плати);
- реалізація продукції (товарів, робіт, послуг), тобто відшкодування витрат і формування доходів............


..........За аналізований період 2009-2011 років відбулося зменшення вартості сукупного капіталу підприємства, що можна оцінюється негативно, оскільки скорочуються обсяги господарської діяльності, зменшується попит на продукцію, можлива недостача сировини і матеріалів, згортання будівництва тощо.
Вартість виробничих фондів має тенденцію до зменшення, так на початок 2009 року вони становила 2225,20 тис грн., а на кінець 2011 року зменшилася до 2213,5 тис. грн.. Причинами цього може бути зменшення потреби в основних матеріалах, зменшення незавершеного виробництва та запасів готової продукції.
За 2011 рік підприємство спромоглося досягти підвищення продуктивності праці 1 працівника в порівнянні з 2010 роком з 31,53 тис.грн. до 38,32 тис.грн., тобто на 21,5 %. Ріст продуктивності праці відбувся за рахунок збільшення об’ємів продаж, вдосконалення кадрової політики, професійного розвитку персоналу, навчання персоналу, підвищення мотивації персоналу.
Значно зріс коефіцієнт фондовіддачі, що говорить про досить ефективне використання основних фондів підприємства.
По проаналізованим даним, можна побачити, що у 2010 році спостерігається збиток, який має тенденцію до збільшення. Це пов’язано зі зменшенням попиту на продукцію, погіршення якості продукції, яка випускається, через знос технологічного устаткування, а саме трисекційної хлібопекарської печі.
Таким чином, можна зробити висновок про не стійкий фінансовий стан СП «Виробничо-торгівельне об’єднання». Це зв’язано в першу чергу з зменшенням обсягів реалізації та збільшення збитку на підприємстві.
Організація обліку на підприємстві СП «Виробничо-торгівельне об’єднання» здійснюється на основі таких регламентних документів як Наказ про облікову політику, Положення про відділ бухгалтерії, Посадові інструкції працівників бухгалтерії.
Бухгалтерський облік на підприємстві СП «Виробничо-торгівельне об’єднання» ведеться в окремому структурному підрозділі - бухгалтерський відділ.
У даному розділі розглянуто питання первинного документування операцій із розрахунків, наведено перелік первинних документів, які застосовуються підприємством у практичній діяльності й офіційно затверджені відповідними державними органами.
В третьому розділі було проведено аналіз стану розрахунків підприємства та запропоновано заходи з вдосконалення обліку розрахунків СП «Виробничо-торгівельне об’єднання».


Список використаної літератури

Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 року //Відомості Верховної Ради України.-1996.-№30.
Господарський кодекс України від 16 січня 2004 № 436. [Електронний ресурс] - Джерело доступу: http:www//zakon.rada.gov.ua
Податковий кодекс України від 02.12.2010 року № 2755-VI // [Електронний ресурс]. ? Режим доступу: .
Цивільний кодекс України від 16 січня 2004 № 435. [Електронний ресурс] - Джерело доступу: http:www//zakon.rada.gov.ua
Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV // [Електронний ресурс]. ? Режим доступу: zakon.nau.ua/doc/?code=996-14.
Наказ КМУ «Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей» від 22.01.1996 № 116// [Електронний ресурс]. ? Режим доступу: zakon3.rada.gov.ua/laws/show/116-96-п
Наказ МФУ «Про затвердження Змін до Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків» від 05.08.2010 № 832.// [Електронний ресурс]. ? Режим доступу:
Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» від 15.12.2004р. №637// [Електронний ресурс]. ? Режим доступу: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0040-05
Постанова Правління НБУ «Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті» від 21.01.2004 № 22 // [Електронний ресурс]. ? Режим доступу:
Постанова Правління НБУ «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» від 12.11.2003 № 492// [Електронний ресурс]. ? Режим доступу:
Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобовязань і господарських операцій підприємств і організацій: наказМ-ва фінансів України від 30.11.1999 р. за № 291. [Електронний ресурс] - Джерело доступу: http:www//zakon.rada.gov.ua
Положення(стандарт) бухгалтерськогообліку 10 «Дебіторська заборгованість»: наказ М-ва фінансів України від 8 жовтня 1999 р. N 237. [Електронний ресурс] - Джерело доступу: http:www//zakon.rada.gov.ua
Положення(стандарт) бухгалтерськогообліку 11 «Зобов’язання»: наказ М-ва фінансів України від 31 січня 2000 р. №20. [Електронний ресурс] - Джерело доступу: http:www//zakon.rada.gov.ua
Положення (стандарт) бухгалтерськогообліку 16 «Витрати»: наказ М-ва фінансів України від 31 грудня 1999 р. №318. [Електронний ресурс] - Джерело доступу: http:www//zakon.rada.gov.ua
Положення(стандарт) бухгалтерськогообліку 2 «Баланс»: наказ М-ва фінансів України від від 31 березня 1999 р. №87. [Електронний ресурс] - Джерело доступу: http:www//zakon.rada.gov.ua
Бухгалтерський фінансовий облік: посіб. / Н.В. Чабанова, Ю.А. Василенко - К.: Видавничий центр "Академія", 2005. - 672 с.
Бухгалтерський облік: навч. посіб./ Ф.Ф. Бутинець, Л.В. Чижевська, С.А. Береза. - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 672 с.
Бухгалтерський облік в Україні: навч. посіб. / А.С. Мороз, В.І. Воськало, І.С. Колодка; за редакцією Р.Л. Хом’яка, В.І. Лемішовського. ? 4-те вид., доп. і перероб. ? Львів: Національний університет "Львівська політехніка" (Інформаційно-видавничий центр "ІНТЕЛЕКТ+" Інституту післядипломної освіти), "Інтелект-Захід", 2005. ? 1072 с.
Бухгалтерський фінансовий облік у зарубіжних країнах: навч. посіб. [для студ. cпец. ”Облік і аудит” вищих навч. закладів] / Ф.Ф. Бутинець, Л.Л. Горецька; за ред. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ЖІТІ, 2002. - 544 с.
Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях 2000 / Н. Н. Грабова, В. Н.Добровский; под редакцией Н. В. Кужельного ? К.: А.С.К., 2001. ? 624 с.
Бухгалтерский учет в Украине. От теории к практике: в 2 т. / Коваленко А.Н., Хомяк С.С.; под редакцией А.Н. Коваленко. ? Днепропетровск: ИКК "Баланс-Клуб", 2010. ? Т.1. ? 656 с.
Бухгалтерский учет в Украине. От теории к практике: в 2 т. / А.Н. Коваленко, А.Г. Харитонова, Л.С. Шевченкова и др.: под редакцией А.Н. Коваленко
Бухгалтерський фінансовий облік / Ф.Ф. Бутинець, А.М. Герасимович, Н.М. Малюга, Т.В. Барановська та ін.; під редакцією Ф.Ф. Бутинця. ? 7-ме вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП "Рута", 2006. ? 832 с.
Василюк М.М. Механізм управління дебіторською заборгованістю в сучасних умовах господарювання / М.М. Василюк // Вісник Прикарпатського університету. - 2009. - №7. - С. 35.
Гладких Т.В. Фінансовий облік. - Київ: Видавництво «Центр навчальної літератури», 2007. - 480 с.
Гура Н. Облік розрахунків з дебіторами і кредиторами / Н. Гура // Бух. облік і аудит. - 2005. - № 4. - С. 29-35.
Гура Н. Облік розрахунків з дебіторами і кредиторами / Н. Гура // Бух. облік і аудит. - 2005. - № 4. - С. 29-35.
Дубенко Н.В. Форми безготівкових розрахунків: переваги та недоліки їх використання // Вісник ЖДТУ (Економічні науки). - 2005. - № 1 (31). - С. 255-263.
Дубенко Н.В. Бухгалтерський облік безготівкових розрахунків у сучасних умовах // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 203: в 4 т. Том І. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. - С. 63-68.
Дубенко Н.В. Аналіз руху грошових коштів: необхідність застосування та удосконалення методики // Вісник ЖДТУ (Економічні науки). - 2005. - № 2 (32). - С. 102-113.
Канцедал Н.А. Облік розрахунків з підприємницької діяльності сільськогосподарських формувань : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 [Електронний ресурс] / Н.А. Канцедал - Нац. аграр. ун-т. - К., 2006. - 20 с.
Коваленко Л.О. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. / Л.О. Коваленко, Л.М. Ремньова - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2005. - 485с.
Кононенко О. Аналіз фінансової звітності / О. Кононенко, О. Маханько ? Х.: Фактор, 2008. ? 208 с.
Костырко Р.А. Финансовый анализ: учеб. пособ. ? Х.: Фактор, 2007. ? 784 с.
Кредисов А.І. Маркетинг / за ред. А.І. Кредисова. - К.: Україна, 1994. - 399 с.
Кужель О. Перевірки проведення готівкових розрахунків із покупцями / О. Кужель // Податки ти бухгалтерський облік. - 2005.- № 95 - 19 с.
Кулаковська Л.П. Основи аудиту: підруч. / Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча - К.: "Каравела"; Львів: "Новий світ", 2005. - 504 с.
Левкина Л. Податковий та бухгалтерський облік сумнівної та безнадійної заборгованості / Левина Л. // Вісник бухгалтера і аудитора. - 2005. - № 19 - 19 с.
Лень В. С. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: навч. посіб. / B.C. Лень, В.В. Гливенко. ? К.: ЦНЛ, 2006. ? 556 с.
Лень B.C. Звітність підприємства: підручник / B.C. Лень, В.В. Гливенко. ? Київ: ЦНЛ, 2006. ? 612 с.
Лень В.С. Управлінський облік: навч. посіб. ? 2-ге вид., випр. ? К.: Знання-Прес, 2006. ? 317 с.
Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: підруч. ? 3-тє вид., перероб. і доп. ? Київ: Вид-во "Центр учбової літератури", 2009. ? 670с.
Матицина Н. Основні засади регулювання розрахункових відносин через управління дебіторською заборгованістю / Н. Матицина // Бух. облік і аудит. - 2008. - № 9. - С. 39-42.
Мних Є. В. Економічний аналіз діяльності підприємства: підруч. / Є. В. Мних. ? К.: КНТЕУ, 2008. ? 514 с.
Національні стандарти бухгалтерського обліку: спецвипуск 231 // Все про бухгалтерський облік. ? 2009. ? № 10(1527). ? Частина 1. ? 79с.
Національні стандарти бухгалтерського обліку: спецвипуск 232 // Все про бухгалтерський облік. ? 2009. ? № 15(1532). ? Частина 2. ? 95с.
Огійчук М.Ф. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах: підруч. / М.Ф. Огійчук, В.Я. Плаксієнко, Л.Г. Панченко та ін.; за ред. М. Ф. Огійчука. - 4-те вид., перероб. і допов. - К.: Алерта, 2007. - 979 с.
Організація бухгалтерського обліку. навч. посіб. / за ред. В.С. Леня - К.: Центр навч. літ-ри, 2006. - 696 с.
Організація бухгалтерського обліку: навч. посіб. / Ф.Ф. Бутинець, О.В. Олійник, М.М. Шигун, С.М. Шулепова. - 2-е вид., доп. і перер. - Житомир: ЖІТІ, 2005. - 576 с.
Організація бухгалтерського обліку: навч. посіб. / О.Ю. Акименко, О.І. Волот, В.В. Гливенко; за редакцією В.С. Леня. ? К.: ЦНЛ, 2006. ? 696с.
Основи менеджменту: підруч. / Р. Гріфін, В. Яцура. - Львів: БаК, 2003. - 624 с.
Островська Г.Й. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. / Г.Й. Островська - Тернопіль: ТДЕУ, 2005. - 360 с.
Пархоменко В. Первинні документи в бухгалтерському обліку / Валерій Пархоменко // Все про бухгалтерський облік. ? 2010. ? № 76. ? С. 13-17.
Петришина Н.С. Удосконалення системи управління дебіторської заборгованості / Н.С. Петришина: матеріали Міжнародної наук.-практич. конф. [Інноваційний розвиток економіки і фінансів України в умовах глобалізації], (Хмельницький, 22-24 травня 2008 р.) - Хмельницький, 2008. - С. 345-349.
Подольська В.О. Фінансовий аналіз: навч. посіб. / В.О. Подольська, О.В. Яріш ? К.: Центр навчальної літератури, 2007. ? 488 с.
Cем’янчук В.Т. Облікове забезпечення системи управління дебіторською заборгованістю / В.Т. Сем’янчук: матеріали підсумкової наук.-прак. конф. ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит», (Запоріжжя, 25-26 березня 2010 р.) - Запоріжжя, 2010. - С. 128-133.
Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств: навч. посіб. / Р.А. Слав’юк - К.: ЦУЛ, 2005. - 406 с.
Сльозко Т.М. Організація обліку: навч. посіб. / Т.М. Сльозко - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 224 с.
Сопко В.В. Бухгалтерський облік: навч. посіб. / В.В. Сопко - 3-те вид., перероб.і доп. - К.: КНЕУ, 2005. - 578 с.
Сопко В.В. Організація і методика проведення аудиту / В.В. Српко, Н.Т. Верхоглядова - К.: ВД "Професіонал", 2005. - 624с.
Сук Л.К. Облік розрахунків з постачальниками і покупцями / Л.К. Сук //Бухгалтерія в сільському господарстві. - 2001. ­ № 7. ­ С. 2-8.
Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: підруч. / Н.М. Ткаченко - 6-те вид. - К.: А.С.К., 2005. - 784 с.
Філімоненков О.С. Фінанси підприємств. Навч. Посібник. - Київ, Ельга -Ніка - Центр, 2002. -295 с.
Фінанси підприємств: Підручник / Поддєрьогін A.M., Буряк Л.Д. та інш. - 7 вид., без змін. - К.: КНЕУ, 2006. - 552с.
Хомин П. Облік розрахунків з дебіторами і кредиторами / П. Хомин // Бухгалтерія в сільському господарстві. - 2001. - № 8 - С. 2-9.
Цал-Цалко Ю.С. Фінансовий аналіз: підруч. / Ю.С. Цал-Цалко. - 2-ге вид., доп. - Житомир: ЖОО ГО “Спілка економістів України”, 2009. - 516с.
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.