На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Профилизация образования

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 16.1.2013. Сдан: 2011. Страниц: 39. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ВСТУП

Розвиток світового і, зокрема, європейського освітнього простору, обєктивно вимагає від української школи адекватної реакції на процеси реформування загальної середньої школи, що відбуваються у провідних країнах світу.
Тому пошук специфічних форм організації профільного навчання залишається актуальним завданням педагогіки. Форми організації профільного навчання регламентують діяльність суб’єктів навчально-виховного процесу в системі профільних загальноосвітніх навчальних закладів і забезпечують умови для реалізації його мети і завдань.
За характером взаємодії суб’єктів профільного навчання виділяють такі форми його організації: 1) внутрішньо шкільні; 2) зовнішні. Сутність кожної з них розкрито у Концепції профільного навчання в старшій школі.
Добір методів профільного навчання, що застосовуються на заняттях, зумовлюється передусім їх метою, функціями, завданнями та принципами на яких воно ґрунтується.
Обєктом дослідження курсової роботи є навчально-виховний процес у старшій школі.
Предмет дослідження - навчання за індивідуальними навчальними програмами у профільних класах (на прикладі історії).
Метою курсової роботи є дослідження умов реалізації Концепції навчання за індивідуальними навчальними програмами у профільних класах та визначення чинників, що сприятимуть підвищенню ефективності допрофільного навчання.
Мета роботи передбачає виконання таких завдань:
· дослідити поняття профільного навчання;
· охарактеризувати процес і принципи організації профільного навчання;
· дослідити принципи допрофільної підготовки (на прикладі історії);
· виявити проблеми, що виникають в процесі запровадження профільного навчання, та їх вирішення.
Розділ 1. Профілізація навчання - магістральний шлях реформи старшої школи

1.1. Модернізація української школи

Характерною тенденцією розвитку нинішньої загальноосвітньої школи є відмова від уніфікованості загальноосвітніх навчальних закладів, їх одноманітності. Відходять у минуле часи, коли тисячі українських шкіл відрізнялися одна від одної хіба що назвою - так стандартизовані були навчальний зміст, форми і методи роботи, система оцінювання навчальних досягнень школярів тощо. Єдиний, а точніше один, підхід, одні засоби, один орієнтир (середній учень), один результат - за окремими винятками формування не індивідуальності, а масова підготовка “ засобів ” задоволення потреб виробництва і суспільних інституцій.........

ВИСНОВКИ

Одне з головних завдань сучасної загальноосвітньої школи України - формування і розвиток особистості на основі врахування індивідуальних особливостей учнів, їхніх освітніх потреб, нахилів, інтересів і здібностей, зумовлених орієнтацією на майбутню професію.
На підставі критичного аналізу наявних у педагогічній науці даних щодо формування змісту профільного навчання в старшій школі констатовано недостатню розробку змісту освіти в профільній школі в її структурному і власне змістовому аспекті. Це негативно позначається на формуванні змісту профільного навчання в старшій школі.
Доведено, що зміст сучасної шкільної освіти у педагогічній теорії та практиці недостатньо адаптований до майбутніх потреб учнів через відсутність системи профільного навчання в сучасному загальноосвітньому навчальному закладі.
Проблема вибору профілю навчання поки що не розв’язується належним чином. Учні обирають його часто інтуїтивно, під впливом випадкових факторів. Тому, на нашу думку, школярів необхідно заздалегідь готувати до усвідомленого визначення профілю навчання відповідно з їх віковими особливостями. Особливу актуальність така підготовка набуває у 8-9 класах (допрофільна підготовка). Аналіз мотивів вибору учнями профілів навчання показав, що близько 40 % керувались при цьому схильністю до вивчення конкретного циклу предметів. Решта віддавали перевагу престижності школи, сильному кадровому потенціалу вчителів, наполяганню батьків, бажанню бути разом із друзями тощо.
Ефективність навчання вимагає налагодження дієвої діагностики рівня навчальних досягнень учнів основної школи,проф. консультаційної психодіагностики з метою визначення професійних інтересів і якостей школярів для створення однорідних за підготовленістю та інтересами мікроколективів (класів, груп). Таким чином, старшим підліткам у 8-9 класах необхідно зробити первинне професійне самовизначення, бути готовими до вибору профілю навчання у 10 класі, а також виду і рівня продовження навчання після закінчення основної школи.
Осмислення продуктивних тенденцій вітчизняного і зарубіжного шляхів профілізації старшої школи свідчить про необхідність широкого врахування як суспільного контексту функціонування школи, так і індивідуальних потреб і здібностей учнів.
Отже,розглянувши сутність профільного навчання в старшій школі, ми дійшли таких висновків:
1. Вирішальною умовою реалізації концепції навчання за індивідуальними навчальними програмами у профільних класах є комплексне розвязання питань, повязаних з фінансовим, кадровим, навчально-методичним, нормативно-правовим і організаційним забезпеченням профільної школи. З цією метою необхідно:
· у вищих навчальних закладах педагогічного профілю передбачити підготовку педагогічних кадрів з урахуванням потреб профільної школи та внести відповідні зміни у державний стандарт вищої педагогічної освіти для спеціалістів та магістрів; планувати необхідну спеціалізацію студентів і магістерські програми з профільного навчання старшокласників; одержання вищої педагогічної освіти за кількома освітніми галузями, передбаченими державним стандартом загальноосвітньої школи для забезпечення необхідного рівня професійної компетентності вчителів і керівників шкіл здійснювати підвищення кваліфікації вчителів основної школи з орієнтацією на організацію навчання та його психолого-педагогічного забезпечення; вчителів старшої школи, які викладатимуть профільні предмети і курсів за вибором; керівних кадрів освіти, здатних забезпечити функціонування профільної школи.
· Створити нормативно-правової бази розвитку профільного навчання, спрямованої на вирішення таких основних питань:
- розроблення механізму функціонування освітнього округу;
- розроблення механізмів фінансування профільних шкіл з урахуванням різних джерел бюджетного і позабюджетного фінансування;
- правила (алгоритм) зміни учнями профілю навчання за їх бажанням;
- порядок оцінювання за методом «портфоліо»;
- застосування дистанційного навчання тощо.
· Навчально-методичне забезпечення профільної школи - важлива умова реалізації концепції. Вона передбачає розроблення навчальних програм за трьома рівнями змісту рівнем стандарту, академічного та профільного; програм курсів за вибором; забезпечення впровадження профільного навчання відповідними підручниками, навчально-методичними посібниками, засобами навчання.
2. Впровадження профільного навчання в сучасних умовах потребує:
- створення системи профільного навчання в старшій школі, яка б визначала профілі навчання;
- визначення дидактичних засад формування змісту профільного навчання;
- забезпечення оптимальних умов для навчання старшокласників відповідно до їхнього професійного самовизначення;
- розробки технології його організації і здійснення (форми організації і методи профільного навчання).
- докорінного перегляду існуючих засобів навчання на основі інформаційних технологій на електронних носіях, які підтримують мету інформатизації освіти: забезпечення доступності знань, розвиток інтелектуальних і творчих здібностей учнів на основі індивідуалізації навчання, інтенсифікації навчального процесу тощо. Усе це переконує в необхідності розроблення ефективних методів і засобів комп’ютерного навчання історії, яке сприятиме піднесенню рівня зацікавленості учнів у процесі навчання, розвиватиме їхній інтерес до предмета, привчатиме ефективно використовувати нові технології у процесі навчання.


Додаток

Структура профільного навчання
Основні напрями профілізації
Суспільно- гумані- тарні Пріродничо- матема- тичний Техноло- гічний Художньо- естетичний Спортив- ний
Навчальні профілі Навчальні профілі Навчальні профілі Навчальні профілі Навчальні профілі
філологіч- ний, істо- рико-пра- вовий, економіч- ний, юри- дичний та інші фізико- математич- ний, хіміко- біологіч- ний, геог- рафічний, медичний, екологіч- ний та інші інформати- ка, вироб- ничі тех- нології, проекту- вання і конструю- вання, менедж- мент, побутове обслугову- вання, агротехно- логічний та інші музичний, образо- творчий, хореогра- фічний, театраль- ний, мистецтво- знавство та інші атлетика, гімнас- тика, плавання, спортивні ігри, туризм та інші


Використана література

1. Андронатий В.В. Педагогические условия реализации
дифференцированного подхода в процессе обучения
общеобразовательным предметам / В.В. Андронатий // Творча
особистість вчителя: проблеми теорії і практики. - К., 1997. - С. 202-
204.
2. Аніскіна Н.О. Організація профільного навчання в сучасній школі
/ Н.О. Аніскіна. - Х.: Видавн. група „Основа”, 2003. - 176 с. - (Сер. Б-ка
журн. „Управління школою”; Вип. 8/9). - Бібліогр.: с. 172-173 (24 назви).
3. Балл Г. Психолого-педагогічні засади організації профільної
допрофесійної підготовки школярів / Г. Балл, П. Перепелиця
// Педагогіка і психологія проф. освіти. - 1998. - № 5. - С. 149-159.
4. Бібік Н.М. Профільна школа: проблеми наукового супроводження
/ Н.М. Бібік // Зміст і технології шкільної освіти: Матеріали звіт. наук.
конф., 30-31 берез. 2004 р.: У 2 ч. / АПН України. Ін-т педагогіки. - К.,
2004. - Ч. 1. - С. 6-9.
5. Бібік Н. Профільна школа як стратегія рівного доступу до якісної освіти/ Надія Бібік // Директор шк. - 2004. - Жовт. (№ 37). - С. 2-3.
6. Бібік Н. Профільне навчання як умова розвитку особистості / Н. Бібік,
М. Бурда // Пед. газ. - 2004. - Груд. (№ 12). - С. 3-4.
7. Білик Н. Орієнтація учнів профільних класів на наукову діяльність:
[Про прогр. „Творча обдарованість”] / Надія Білик // Імідж сучас.
педагога. - 2003. - № 3. - С. 22-24.
8. Братанич О. Проблема дефініції базових понять у теорії
диференційованого навчання / О. Братанич // Рід. шк. - 2000. - № 7. -
С. 43-45. - Бібліогр.: 14 назв.
9. Братанич О. Реалізація диференційованого навчання в умовах
комбінованого уроку / О. Братанич // Рід. шк. - 2000. - № 11. - С. 49-52.
10. Бугайов О.І. Диференціація навчання учнів у загальноосвітній школі:
Метод. рек. / О.І. Бугайов, Д.І. Дейкун; НДІ педагогіки України. - К.:Освіта, 1992. - 32 с.: табл.
11. Ватковська М.Г. Перехід до профільного навчання: (Рек. наук.-дослід.
відділу) / М.Г. Ватковська // Відкритий урок. - 2003. - № 13/15. - С. 12.
12. Гільбух Ю.З. Диференціація освіти й навчання як передумова
формування готовності до професійної праці / Ю.З. Гільбух
// Підготовка учнів до професійного навчання і праці (психолого-
педагогічні основи): Навч.-метод. посіб. / Г.О. Балл, Ю.З. Гільбух,
М.М. Левтик та ін.; За ред. Г.О. Балла, П.С. Перепелиці. - К., 2000. -
С. 22-49.
13. Концепція профільного навчання в старшій школі: Затв. рішенням
колегії М-ва освіти і науки України від 25.09.03 № 10/12-2 / АПН
України. Ін-т педагогіки; Уклад.: Л. Березівська, Н. Бібік, М. Бурда та
ін. // Інформ. зб. М-ва освіти і науки України. - 2003. - № 24. - С. 3-
15. - Додаток: Структура профільного навчання, с. 15; Завуч. - 2004. -
Черв. (№ 16). - С. 3-13. - Спецвипуск; Освіта України. - 2003. -25 листоп.
(№ 88). - С. 4-5.
14. Павлина Семиволос «Школа в профіль», «Дзеркало тижня» №43, 08 листопада 2003
15. Подкопаєв Ю.В. Школа „наскрізної” диференціації: [З досвіду роботи
експерим. серед. шк. № 12 м. Керчі] / Ю.В. Подкопаєв // Всеукраїнська
науково-практична конференція з проблем роботи середніх
загальноосвітніх навчально-виховних закладів нового типу, 2-4 лют.
1994 р.: Тези доп. та виступів. - К., 1994. - Вип. 1. - С. 153-155. - У
надзаг.: АПН України, Ін-т систем. досліджень освіти України, Фонд-
центр „Evoluta”.
16. Самодрин А.П. Диференційоване навчання у профільній школі
/ А.П. Самодрин // Самодрин А.П. Профільне навчання в середній
школі / А.П. Самодрин. - Кременчук, 2004. - С. 232-236. - (Нові освіт.
технології).
17. Самодрин А.П. Організація діяльності профільно-диференційованої
середньої загальноосвітньої школи: Автореф. дис. ... канд. пед. наук:
13.00.01 / Анатолій Петрович Самодрин; АПН України. Ін-т
педагогіки. - Кривий Ріг, 1998. - 17 с.
18. Селюк П. Соціальна і педагогічна необхідність диференціації навчання
/ П. Селюк // Фізика та астрономія в шк. - 1999. - № 4. - С. 9-10.
19. Сікорський П. Диференційоване навчання і проблеми реформування
освітньої системи / П. Сікорський // Шлях освіти. - 1997. - № 1. - С. 7-
20. Федорів Т.М. Факультативні заняття як одна з форм диференціації
навчання: [Факультатив „Хімія в побуті”] / Т.М. Федорів // Регіональний
і шкільний компоненти змісту загальної середньої освіти: здобутки,
проблеми, перспективи: Матеріали другої Всеукр. наук.-практ. конф. у
м. Донецьку, 13-14 листоп. 1997 р. - К.; Донецьк, 1997. - С. 81-82.
21. Фурман А. Системна диференціація навчання: концепція, теорія,
технологія / А. Фурман // Освіта і упр. - 1997. - № 2. - С. 36-67. -
Бібліогр.: 43 назви.
22. Шпак О.М. Деякі аспекти диференційованого навчання / О.М. Шпак
// Проблеми освіти. - К., 1997. - Вип. 8. - С. 72-81.
23. Шулдик В.І. Педагогічний аспект диференційованого підходу до учнів
у навчальному процесі: Навч.-метод. посіб. / В.І. Шулдик; Ін-т змісту і
методів навчання. - К., 1997. - 51 с. - Бібліогр.: с. 49-50.
24. Сбоєва Л.І. Досвід використання інформаційно-комунікаційних
технологій: [Про ліцей інформ. технологій № 2 м. Дніпродзержинська]
/ Л.І. Сбоєва, О.О. Бондаренко // Відкритий урок. - 2003. - № 11/12. -
С. 44-47.
25.
26. profilnogo-navcanna
27.
28.
29. zippo.net.ua/index.php?page_id=434Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.