На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Шляхи пдвищення ефективност полтики комункацй на пдприємств

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 17.1.2013. Сдан: 2011. Страниц: 34. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………..3
1. СУТНІСТЬ, ЗАВДАННЯ ТА ВИДИ РЕКЛАМИ………………………….5
2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ТОВ «БРІЗ-Т»……………………………………………………………………11
3.ПЛАНУВАННЯ, РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ
РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА……………………………..18
4. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕКЛАМНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА……………………………………………..25
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ……………………………………………….30
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………32
ДОДАТКИ………………………………………………………………………35
ВСТУП

Одним із сучасних методів посилення підприємством власних конкурентних позицій на ринку є розробка та впровадження ефективних рекламних комунікацій, які повинні спиратися на всі види маркетингової активності компанії на ринку та товарну, цінову і збутову стратегію підприємства і стати складовою стратегії просування товарів цього підприємства на ринку.
Реклама є одним з найхарактерніших засобів створення позитивного іміджу фірми, залучення нових споживачів, просування продукції чи послуги, який застосовується в сучасних економічних господарських відносинах. Сучасна реклама намагається спочатку створити умови для усвідомлення покупцем рекламного звернення, здійснення ним покупки та забезпечення не одноразового, а сталого процесу купівлі. Тому реклама - це єдиний елемент маркетингу, який починається з намагання зрозуміти споживача, його запити й потреби.
За умови правильної організації рекламна діяльність ефективна та сприяє швидкій і безперебійній реалізації виробленої продукції. При цьому прискорюється повернення оборотних коштів підприємств, установлюються ділові контакти виробників з покупцями та споживачами продукції, здійснюється зростання попиту, який перевищує пропозицію, що, у свою чергу, є об’єктивною підставою розширення виробництва і підвищення ефективності впливу рекламної діяльності на ринку товарів і послуг.
Маркетингова концепція, до складу якої входить і рекламна діяльність, на практиці довела свою високу ефективність. Одним із факторів досягнення високої ефективності є системний, комплексний підхід щодо ведення маркетингової і рекламної діяльності. Одним із його проявів є те, що підприємство як учасник ринкових відносин постійно і цілеспрямовано впливає на ринок і споживачів за допомогою розробленого з урахуванням його потреб комплексу інструментів реклами як складової маркетингу. Світова практика ринкової діяльності доводить, що реклама стає органічною складовою системи маркетингових комунікацій і її роль постійно зростає. Тому проблематика організації рекламної діяльності підприємства є актуальною.
Дослідженням даної проблематики займалися багато українських та зарубіжних вчених-науковців, і сьогодні питання визначення ефективності реклами залишається актуальним та багатоаспектним. Вагомий внесок в дослідження проблем визначення та аналізу ефективності реклами зробили вчені-науковці: Л. Балабанова, В. Божкова, С.Граніш, О.Данайканич, О.Коваленко, Ю.Миронов, О.Оністрат, Ф.Джефкінс та багато інших.
Метою курсової роботи є дослідження теоретичних і практичних аспектів організації рекламної діяльності підприємства та обґрунтування шляхів підвищення її ефективності.
Досягненню мети передувало вирішення таких завдань:
- окреслити сутність, завдання та види реклами;
- дослідити організаційно-економічну характеристику підприємства4
- оцінити ефективність рекламної діяльності підприємства;
- визначити шляхи покращення рекламної діяльності підприємства.
Об’єктом дослідження є рекламна діяльність ТОВ «Бріз-Т» - одного з провідних підприємств м. Вінниці, основним видом діяльності якого є виробництво рибних продуктів.
Предметом дослідження є процес організації рекламної діяльності на підприємстві.
Під час проведеного дослідження були використані наступні методи аналізу: методи узагальнення інформації, методи систематизації даних та абстрактно-логічний метод при формуванні висновків.
1. СУТНІСТЬ, ЗАВДАННЯ ТА ВИДИ РЕКЛАМИ

В умовах насиченого ринку недостатньо розробити новий якісний товар, встановити на нього оптимальну ціну і вибрати ефективні канали розподілу. Дедалі більшого значення набуває така складова комплексу маркетингу, як маркетингові комунікації. Їх система спрямована на інформування, переконування, нагадування споживачам про товар фірми, підтримку його збуту, а також створення позитивного іміджу компанії. Однією з найпоширеніших та найвагоміших складових маркетингових комунікацій, які використовуються підприємствами, є реклама, яка також є властивим елементом ринку та найважливішою складовою його розвитку [1, с.56].
Реклама - явище багатогранне та багатофункціональне. Визначення реклами постійно змінюється і вдосконалюється..........


ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Отже, реклама - це цілеспрямований інформативний вплив опосередкованого характеру на споживача для просування товарів і послуг на ринку збуту.
За способами передачі рекламної інформації реклама поділяється за такими напрямками: реклама у засобах масової інформації; пряма реклама; реклама на місці продажу - це комплекс заходів для доведення комерційної інформації до покупця безпосередньо на місці продажу; особиста (індивідуальна) реклама. За каналами поширення рекламу можна поділити на: медійну та немедійну, традиційну та креативну, стандартну та нестандартну тощо.
Залежно від цілей і завдань рекламування реклама поділяється на інформативну, переконуючу та нагаду вальну. (Детальніше класифікація видів реклами за даною ознакою розглянута вище за автором Мокшанцев Р.І). за типом рекламодавців виокремлюють рекламу безпосередніх виробників (товарів, послуг, ідей), рекламних агентств, торгових посередників, приватних осіб, громадських організацій та державних установ.
За формою використання носіїв реклами рекламу поділяють на такі види: рекламні оголошення в друкованих засобах масової інформації (газети, журнали); рекламні оголошення (відеосюжети) на телебаченні; рекламні оголошення (аудіоролики) на радіо; рекламні оголошення на зовнішніх носіях (рекламні щити, світлові рекламні пристрої тощо); рекламні оголошення в спеціалізованих друкованих виданнях (каталоги, рекламні проспекти, буклети, рекламні листівки, купони тощо); рекламну сувенірну продукцію (ручки, блокноти, годинники, альбоми, календарі, сувенірна галантерея тощо); рекламу на транспорті; поштову рекламу; рекламу в засобах телекомунікацій (телемаркетинг, банерна реклама, рекламні оголошення й пропозиції в засобах Internet).
Як свідчать результати аналізу, ТОВ «Бріз-Т» є прибутковим підприємством, яке поступово збільшує величину валового та чистого прибутку а також балансову вартість активу та пасиву. Проте слід зазначити, що досліджуване підприємство протягом останніх років має низькі значення показника рентабельності продажу та показника чистого прибутку.
Організацією рекламної діяльності на підприємстві займається відділ маркетингу та реклами, до складу якого входять: начальник відділу, маркетолог, менеджер із зв’язків з громадськістю.
Загальні витрати на рекламну діяльність підприємства у 2009 р. становили 228 тис. грн., що становить 3,35% доходу від реалізації товарів без ПДВ. У 2010 р. витрати на рекламу знизилися до 204,8 тис. грн. або на 29,3% порівняно з попереднім 2009 р. та становили 2,59% від доходу від реалізації продукції підприємства.
Слід зазначити, що високі витрати на рекламу у 2009 р. не дали достатнього економічного ефекту для розвитку підприємства у кризовий період. Так, у 2009 р. чистий дохід становив 129 тис. грн., то у 2010 р., незважаючи на деяке зниження витрат на рекламну діяльність він зріс до 186 тис. грн., що на 44% більше. У 2011 р. збільшення витрат на рекламу призвело до збільшення доходу від реалізації та чистого прибутку, який у звітному році досяг 232,7 тис. грн.
Економічний ефект від цільових рекламних компаній у 2009 р. становив 67,95 тис. грн., у 2010 р. він знизився до 13,7 тис. грн., а у 2011 р. із-за економічного зростання та підвищення та підвищення купівельної спроможності споживачів він зріс до 33,71 тис. грн.
Для підвищення ефективності рекламної діяльності підприємству необхідно застосовувати такий вид реклами як реклама у мережі Інтернет. Обґрунтованість усього перерахованого вище ґрунтується на великому охопленні аудиторії, щодо високої потенційної платоспроможності, необмеженості територіально (не тільки в межах міста або країни), низької вартості інтернет-реклами в порівнянні з іншими видами реклами, високому потенціалі розвитку Інтернету і компютерних технологій.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Балабанова Л.В. Управління маркетинговою діяльністю підприємства: монографія / Л. В. Балабанова, Н. М. Гуржій. - Донецьк : ДонНУЕТ, 2011. - 184 с.
2. Божкова В.В. Реклама та стимулювання збуту: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. В. Божкова, Ю. М. Мельник; - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 200 с.
3. Буряк П. Ю. Застосування маркетингової інтернет-реклами у виробничо-комерційній діяльності підприємств України / П. Ю. Буряк, Р. П. Дудяк, С. Я. Бугіль // Логістика : [збіник наукових праць]. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. - С. 200-206.
4. Виноградська А.М. Комерційна діяльність торговельного підприємства: навч. посіб. / А. М. Виноградська. - К. : КНЕУ, 2010. - 278 с.
5. Владимирська Г.О. Реклама: навч. посіб. / Г.О. Владимирська, П.А. Владимирский. - К. : Кондор, 2006. - 334 с.
6. Граніш С.А. Методичні підходи до діагностики ефективності рекламної діяльності на ринку товарів і послуг / С.А. Граніш // Торгівля і ринок України. Збірник наукових праць. - 2010. - №29. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Tiru/2010_29/Granish.pdf
7. Гринів Б.В. Економічний аналіз торговельної діяльності: навч. посіб. для студ. вузів / Б. В. Гринів. - К. : ЦУЛ, 2011. - 392 с.
8. Данайканич О.В. Вдосконалення підходів визначення ефективності рекламної діяльності підприємств / О.В. Данайканич // Вісник Ужгородського університету. - 2011. - №33. - ч.4. - С.26-31. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nvuu/Ekon/2011_33_sv4/SOURCE/6.pdf
9. Джефкінс Ф. Реклама: практ. посіб. / Френк Джефкінс ; допов. і ред. : Деніела Ядіна ; пер. з англ. : О. О. Чистякова . - 2-е вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2008. - 565 с.
10. Діброва Т.Г. Маркетингова політика комунікацій: стратегії, вітчизняна практика: навч. посіб. для студ. вузів / Т. Г. Діброва. - К. : Професіонал, 2009. - 320 с.
11. Єрмошенко М.М., Ерохін С.А., Базилюк А.В. Маркетинг / Маркетинг: підручник. - К.: Нац. акад. управління, 2011. - 631 с.
12. Калинич Г. Ефективність маркетингової діяльності підприємства в Інтернеті / Г. Калинич // Економічний аналіз. - 2011. - №8. - ч.2. - С.185-189.
13. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: підручник / Кардаш В.Я., Шафалюк О.К., Антонченко М.Ю. - К. : КНЕУ, 2010 - 419 с.
14. Коваленко О.В. Реклама: навч. посіб. для студ. вузів / О. В. Коваленко, І. Ю. Кутліна, М. В. Потабенко ; МАУП. - К. : Персонал, 2010. - 98 с.
15. Ковальчук С.В. Маркетингова цінова політика: навч. посібник / С. В. Ковальчук, І. В. Гвоздецька, С. М. Синиця. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 352 с.
16. Лук’янець Т. І. Рекламний менеджмент: Навч. посібник. - 2-ге вид., доп. - К.: КНЕУ, 2003. - 440 с.
17. Миронов Ю.Б., Крамар Р.М. Основи рекламної діяльності. - Навчальний посібник. - Дрогобич: Посвіт, 2007. - 108 с.
18. Оністрат О.В. Ефективність рекламної діяльності підприємств / О.В. Оністрат // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 7. - С. 127-132.
19. Петруня Ю.Є. Маркетинг: навч. посіб. / Ю. Є. Петруня. - 2-е вид., переробл. і доп. - К. : Знання, 2011. - 351 с.
20. Почекай А.Ю. Теоретичні підходи вимірювання ефективності реклами / А.Ю. Почекай // Управління розвитком. - 2011. - №14. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
21. Сидоренко О.І. Маркетинг : підруч. для студ. вузів / ред.-упоряд.: О. І. Сидоренко, Л. С. Макарова. - 3-є укр. вид. - К. : НМЦ "Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні", 2009. - 648 с.
22. Сухарєва Л.О. Контроль маркетингової діяльності підприємства: теорія, організація, методика: монография / монографія. - Донецьк : ДонНУЕТ, 2011. - 198 с.
23. Тєлєтов О.С. Маркетингові дослідження: навч. посіб. для студ. вузів / О. С. Тєлєтов. - К. : Знання України, 2011. - 299 с.
24. Фірсова С.Г. Маркетинг нововведень: дослідження, сегментування, прогнозування: навч. посіб. / С. Г. Фірсова. - К. : Атіка, 2011. - 240 с.
25. Швець А.І. Інформаційно-аналітичні аспекти розвитку рекламної діяльності в новому інтегрованому інформаційному середовищі / А.І. Швець // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії. - 2011. - №1. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nvbdfa/2011_1/shvez.pdf
26. Штовба С.Д. Генетична оптимізація розміщення зовнішньої реклами торгових марок / С. Д. Штовба, О. В. Штовба, А. А. Яковенко // Вісник Вінницького політехнічного інституту : Науковий журнал. - 2011. - №2. - С. 134-138.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.