Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик аудит малоцнних швидкозношуваних предметв

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 18.1.2013. Сдан: 2012. Страниц: 59. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ

ВСТУП 2
РОЗДІЛ 1 ОСНОВНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ МАЛОЦІННИХ ТА ШВИДКОЗНОШУВАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ 4
1.1 Нормативно- законодавча база обліку та аудиту малоцінних і швидкозношуваних предметів 4
1.2 Критерії визнання та оцінка малоцінних і швидкозношуваних предметів підприємства в обліку 12
1.3 Синтетичний та аналітичний облік малоцінних і швидкозношуваних предметів 18
РОЗДІЛ 2 МЕТОДОЛОГІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ МАЛОЦІННИХ І ШВИДКОЗНОШУВАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ 29
2.1 Теоретико - методологічні засади аудиту малоцінних і швидкозношуваних предметів 29
2.2 Організація і планування аудиту малоцінних і швидкозношуваних предметів 35
2.3 Методика аудиту малоцінних і швидкозношуваних предметів підприємства 41
2.4 Узагальнення результатів аудиту 49
ВИСНОВКИ 53
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 55
ДОДАТКИ 60


ВСТУП

Ефективність роботи промислового підприємства залежить, як відомо, від багатьох факторів: попиту на продукцію, що випускається, її конкуренто-спроможності, технічного рівня виробництва, його відповідності сучасним вимогам, кваліфікації виробничого і управлінського персоналу тощо. Здійснення ефективних заходів щодо стабілізації економіки України потребує принципово нових підходів до управління запасами підприємства. Це зумовлює необхідність удосконалення організації та методики обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів підприємства та відповідність до вимог ринкової інфраструктури.
Проблеми обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів в умовах реформування економіки набувають особливої актуальності в звязку з потребою отримати точної і достовірної інформації. Система їх обліку, яка склалася роками, не задовольняє вимоги ринку, оскільки умови функціонування значно розширюють коло операцій, що проводяться з цими предметами.
Теоретичне і практичне значення вирішення зазначених питань з удосконалення обліку та аудиту малоцінних і швидкозношуваних предметів на підприємстві зумовили вибір теми, визначили основні завдання і цільову спрямованість курсової роботи.
Актуальність теми полягає у тому, що раціонально побудований, належним чином організований облік малоцінних і швидкозношуваних предметів, тобто якісна проінформованість про їх наявність та рух мають суттєве значення в управлінні виробничою діяльністю кожного підприємства.
Метою роботи є узагальнення теоретичних та практичних аспектів організації і методики аудиту операцій з малоцінними і швидкозношувальними предметами.
Досягнення поставленої мети передбачило формування і виконання наступних наукових і практичних завдань:
- дослідити нормативно - законодавчу базу обліку та аудиту малоцінних і швидкозношувальних предметів;.
- Визначити критерії визнання та оцінки малоцінних і швидкозношувальних предметів в обліку;
- дослідити систему синтетичного та аналітичного обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів;
- визначити теоретико - метологічні засади аудиту малоцінних і швидкозношуваних предметів;
- дослідити організацію і планування аудиту малоцінних і швидкозношуваних предметів;
- визначити методику проведення аудиту цих цінностей на підприємстві.
Предметом дослідження визначено методологічні аспекти організації обліку та аудиту малоцінних і швидкозношуваних предметів з урахуванням галузевої специфіки.
Об’єктом дослідження обрано ЗАТ «Чернігівський механічний завод».


РОЗДІЛ 1
ОСНОВНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ МАЛОЦІННИХ ТА ШВИДКОЗНОШУВАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ

1.1 Нормативно- законодавча база обліку та аудиту малоцінних і швидкозношуваних предметів

Малоцінні і швидкозношувані предмети (МШП) за своєю функціональною роллю на підприємстві є такими засобами праці, як і основні засоби (використовуються в процесі виробництва без зміни натуральної форми і поступово зношуються), але мають особливості оборотних засобів.
Бухгалтерський облік МШП регулюється такими нормативними документами з питань бухгалтерського обліку (табл. 1.1)........


ВИСНОВКИ

Реалізація мети та завдань дослідження обліку та аудиту малоцінних та швидкозношуваних предметів на матеріалах ЗАТ «Чернігівський механічний завод» дозволяє обґрунтувати висновки і пропозиції з удосконалення обліку та аудиту малоцінних і швидкозношуваних предметів на підприємстві.
Предмети праці, що використовуються менше одного року або операційного циклу відносять до складу запасів, а ті, що служать понад один рік або нормальний операційний цикл - належать до необоротних активів. Основним критерієм такого поділу малоцінних і швидкозношуваних предметів є термін їх використання у виробничому процесі.
Раціональна організація обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів на підприємстві передбачає своєчасне складання первинних документів, дотримання правил при прийманні МШП на склад і відпуску їх в експлуатацію. Розподіл малоцінних і швидкозношуваних предметів на оборотні та необоротні передбачено наказом про облікову політику.
На підприємстві синтетичний облік малоцінних і швидкозношуваних предметів, що відносяться до запасів, здійснюється на рахунку 22 «Малоцінні і швидкозношувані предмети», який узагальнює інформацію про наявність і рух малоцінних і швидкозношуваних предметів, що належать підприємству. Дебетовий залишок цього рахунку відображає вартість тих МШП, що знаходяться на складі. Основними обліковими регістрами є накопичувальні відомості, та журнали 3, 4 та 5.
Аналітичний облік МШП у ЗАТ «Чернігівський механічний завод» ведеться за видами предметів та однорідними групами з допомогою спеціально розробленої програми «Склад», розробленої в 2000 році за замовленням підприємства.
Інформація про операції з малоцінними та швидкозношуваними предметами у ЗАТ «Чернігівський механічний завод» відображається у складі виробничих запасів, а з малоцінними необоротними активами - у складі основних засобів у балансі підприємства. Залишки МШП на кінець року містяться в Примітках до фінансової звітності.
Впровадження в практику обліку ЗАТ «Чернігівський механічний завод» нових програмних систем, вивчення особливостей обліку із застосуванням комп’ютерної технології відбувається повільно. В зв’язку з цим потребує визнання цілісної концепції автоматизації і комп’ютеризації обліку і контролю, розробки програмного забезпечення з використанням ЕОМ та впровадження автоматизованого робочого місця (АРМ) завідуючих складами та бухгалтера по матеріалах в систему обліку матеріальних запасів, невід’ємною складовою частиною яких є малоцінні і швидкозношувані предмети.
Під час проведення аудиторської перевірки, шляхом проведення тестування було перевірено стан внутрішнього контролю на підприємстві та організацію обліку МШП. Особлива увага була звернута на відповідність складових облікової політики з питань обліку МШП у ЗАТ «Чернігівський механічний завод» формуванню первісної оцінки малоцінних і швидкозношуваних предметів та методу оцінки їх вибуття, на достовірність, об’єктивність та законність відображених в обліку господарських операцій із малоцінними та швидкозношуваними предметами.
В роботі було складено план, програму перевірки, а також приклад аудиторського висновку стосовно відображення інформації про МШП у фінансовій звітності підприємства.
Оновними шляхами поліпшення використання МШП є формування їх оптимальної величини МШП та підвищення ефективності використання, які призведуть до: забезпечення безперебійної роботи підприємства, зниження обсягів вільних активів та витрат на їх фінансування, прискорення оборотності та зростання прибутку підприємства при збереженні ліквідності.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
синтетичний аналітичний облік малоцінний швидкозношувальний
1. Господарський Кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV зі змінами та доповненнями / Україна. Верховна Рада. [Електронний ресурс] Спосіб доступу: www.ligazakon.net
2. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІV: Зі змінами і доповненнями внесеними Законами України від 11.05.2000 р. № 1707 - ІІІ; від 08.06.2000 № 1829-ІІІ // Все про бухгалтерський облік. - 2000.- № 86.
3. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.93 р. № 3125-ХІІ // Закони України. Т.5. - К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 1996.
4. Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики: Видання 2007 року: Пер.з англ..- К.: ТОВ «ІАМЦ АУ «СТАТУС», 2006. - 1152 с.
5. Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів та розрахунків, затверджена наказом міністерства фінансів України від 11.08.94 р.. № 69 зі змінами та доповненнями
6. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291.
7. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів, затверджені наказом Мінфіну від 10.01.2007 р. № 2 зі змінами і доповненнями [Електрон. ресурс]. / Україна. Мін-во фінансів. - Спосіб доступу: liga.net
8. Наказ Міністерства статистики України від 22.05.96 р. №145 «Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів»
9. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом міністерства фінансів України від 30.11.99 р., зареєстрований у міністерстві юстиції України 21.12.99 р. № 892/4185.
10. Положення «Про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту», затверджене наказом Держкомнаглядпраці від 29.10.96 р. № 170.
11. Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку, затверджене Міністерством фінансів України від 25 травня 1995 р. № 88.
12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності”: наказ Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87 (зі змінами і доповненнями) [Електрон. ресурс]. / Україна. Мін-во фінансів. - Спосіб доступу: liga.net
13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 „Баланс”: наказ Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87 зі змінами і доповненнями [Електрон. ресурс]. / Україна. Мін-во фінансів. - Спосіб доступу: liga.net
14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 „Звіт про фінансові результати”: наказ Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87 зі змінами і доповненнями [Електрон. ресурс]. / Україна. Мін-во фінансів. - Спосіб доступу: liga.net
15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 “Звіт про рух грошових коштів”: наказ Міністерства фінансів України від 29.11.1999р. № 290 зі змінами і доповненнями [Електрон. ресурс]. / Україна. Мін-во фінансів. - Спосіб доступу: liga.net
16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 „Звіт про власний капітал”: наказ Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87 зі змінами і доповненнями [Електрон. ресурс]. / Україна. Мін-во фінансів. - Спосіб доступу: liga.net
17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 „Основні засоби”: наказ Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. № 290 зі змінами і доповненнями [Електрон. ресурс]. / Україна. Мін-во фінансів. - Спосіб доступу: liga.net
18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 „Запаси”: наказ Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. № 290 зі змінами і доповненнями [Електрон. ресурс]. / Україна. Мін-во фінансів. - Спосіб доступу: liga.net
19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати": наказ Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. № 290. зі змінами і доповненнями [Електрон. ресурс]. / Україна. Мін-во фінансів. - Спосіб доступу: liga.net
20. Атамас П.Й. Бухгалтерський облік у галузях економіки: навч.посіб. / П.Й. Атамас - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 392 с.
21. Аудит України: становлення, розвиток, звершення. - Довід.-біогр. вид. Вип. 1. / [авт.-упоряд. В.В. Болгов] - К.: НІКА, 2005. - 159 c.
22. Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку: підруч. / Ф.Ф. Бутинець, О.П. Войналович, І.Л. Томашевська - [4-е вид.]- Житомир: ПП “Рута”, 2005. - 528 с.
23. Бухгалтерський облік в Україні./ [за ред. Р.Л. Хом’яка, В.І. Лемішовського] - Львів: Інтелект-Захід, 2005. - 728 с.
24. Бухгалтерський облік (теорія) : навч. посібник / М.Г. Михайлов [та ін.] ; за заг. ред. М.Г. Михайлова. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 248 с.
25. Гладких Т.В. Фiнансовий облiк: навч. посiбник / Т.В. Гладких. - К.: Центр навчальної лiтератури, 2007. - 480 с.
26. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та перспективи розвитку: монографія. / С.Ф. Голов - К.: Центр навчальної літератури, 2007. - 520 с.
27. Голов С.Ф. Фінансовий облік: підруч. / С.Ф. Голов, В.М. Костюченко, І.Ю. Кравченко, Г.А. Ямборко - К.: „Лібра”, 2005. - 976 с.
28. Головко В.І. Фінансово-економічна діяльність підприємства: контроль, аналіз та безпека: навч. посіб./ В.І. Головко, А.В. Мінченко, В.М. Шарманська. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 448 с.
29. Дерев’янко С.І. Основи аудиту: навч. посіб. / С.І. Дерев’янко, С.О. Олійник, Н.П. Кузик, О.М. Ганяйло - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 328 с.
30. Дєєва Н.М. Аудит: навч. посіб. / Н.М.Дєєва, О.І.Дедіков - К.: Центр навчальної літератури, 2007. - 183 c.
31. Іванова Н.А. Організація і методика аудиту: навч посіб. / Н.А. Іванова, О.В. Ролінський - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 216 с.
32. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Організація і методика аудиту: Навчальний посібник.- Київ: Каравела, 2005.- 560 с.
33. Лень В.С. Бухгалтерський облік в галузях економіки: Навчальний посібник/ В.С. Лень, В.В. Гливенко. - К.: Знання-Прес, 2005. - 492 с.
34. Лишиленко О.В. Фінансовий облік : підручник / О.В. Лишиленко. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - К. : Центр навчальної літератури, 2008. - 556 с.
35. Мисака Г.В. Бухгалтерський облік : навч. посібник / Г.В. Мисака, В.М. Шарманська; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 400 с.
36. Немченко В.В. Практичний курс внутрішнього аудиту : підручник / В.В. Немченко, В.П. Хомутенко, А. Хомутенко; за ред. В.В. Немченка; Одеська нац. акад. харчових технологій, Одеський держ. екон. ун-т. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 240 с.
37. Організація і методика проведення аудиту: Навчально-практичний посібник/ В.В. Сопко, В.П. Шило, Н.І. Верхоглядова. - 2-ге вид., переробл. і допов.. - К.: Професіонал, 2006. - 576 с.
38. Пилипенко І.І. Аудит. Застосування міжнародних стандартів аудиту в аудиторській практиці України: навч. посіб. / Пилипенко І.І., Н.І. Гаєвська, В.О. Шевчук - К.: ІАМЦ АУ „Статус”, 2005. - 169 c.
39. Петрик О.А. Аудит:методологія і організація:Монографія. - К., 2003.-260 с.
40. Подольська В.О. Фінансовий аналіз: навч. посіб. / Подольська В.О., Яріш О.В. - К.: Центр навчальної літератури, 2007. - 488 с.
41. Понікаров В.Д. Аудит: навч. посіб. / В.Д.Понікаров, Т.М.Сєрікова - Х.: ІНЖЕК, 2006 - 222 c.
42. Пшенична А.Ж. Аудит. Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 320 с.
43. Рядська В.В.. Аудит: навч. посібник / В.В. Рядська, Я.В. Петраков. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 412 с.
44. Трохименко Л.М.. Основи наукових досліджень з обліку та аудиту : навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисципліни / Л.М. Трохименко ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2008. - 180 с.
45. Усач Б.Ф. Аудит. Навчальний посібник. - Київ: «Знання - Прес», 2007.- 354 с.
46. Усач Б.Ф. Організація і методика аудиту: Підручник/ Б.Ф. Усач, З.О. Душко, М.М. Колос. - К.: Знання, 2006. - 295 с
47. Цал-Цалко Ю. С. Фінансовий аналіз : підручник / Ю. С. Цал-Цалко. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 566 с.
48. Чебанова Н.В. Фінансовий облік: підруч. / Н.В.Чебанова, Т.І. Єфименко - К.: Академія, 2007. - 703 с.
49. Шаманська В.М. Первинна документація і регістри бухгалтерського обліку: Навчальний посібник - Київ: Знання-Прес, 2006. - 278 с.


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.