На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Органзацйно-правова характеристика пдприємства та її вплив на органзацю бухгалтерського облку та фнансової звтност. Вимоги до первинного облку. Аналтичний синтетичний облк операцй. Склад та порядок формування фнансових звтв пдприємств

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Бухгалтерский учёт. Добавлен: 22.12.2008. Сдан: 2008. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


Міністерство освіти і науки України
Кафедра обліку і аудиту
Курсова робота
з дисципліни «Фінансовий облік» на тему:
«Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації,
установи на прикладі ПСП «Маяк»

Виконав:

Керівник:


Рівне 2008
План

Вступ
1. Організаційно-правова характеристика підприємства та її вплив на організацію бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
2. Організація та вимоги до первинного обліку.
3. Аналітичний і синтетичний облік господарських операцій підприємства.
3.1. Облік активів
3.1.1 Облік необоротних активів
3.1.2 Облік оборотних активів
3.2. Облік зобов'язань
3.2.1. Облік поточних зобов'язань за товари, роботи, послуги
3.2.2. Облік розрахунків з оплати праці
3.2.3. Облік розрахунків зі страхування
3.2.4. Облік розрахунків з бюджетом
3.2.5. Облік інших поточних зобов'язань
3.3. Облік власного капіталу
3.4. Облік доходів
3.5. Облік витрат
4. Склад та порядок формування фінансових звітів підприємства.
5. Індивідуальне завдання.
Висновки
Список використаної літератури
Додатки
Вступ
Із вступом вітчизняної економіки в ринкову стадію свого розвитку змінились форми ведення господарської діяльності. Господарюючому суб'єкту надані широкі права і можливості у реалізації своїх економічних інтересів, виборі способів організації виробництва, збуту продукції.
Підвищення ефективності використання основних засобів підприємств є одним з основних питань у період переходу до ринкових відносин. Від вирішення цієї проблеми залежить фінансовий стан підприємства, конкурентоспроможність його продукції на ринку.
На сьогоднішній день стало дуже важливим підняти з глибокої кризи
сільське господарство, яке вже декілька років занепадає. Воно стало
майже повністю збитковим. І нам, як молодим спеціалістам, потрібно його
настільки удосконалити, щоб сільське господарство стало однією з
найприбутковіших галузей нашої країни.
Для нормального функціонування підприємства, необхідна наявність визначених устаткування, транспорту, будівель і т.п.. Основні виробничі фонди, що складаються з будинків, споруджень, машин, устаткування й інших засобів праці, що беруть участь у процесі виробництва, є самою головною основою діяльності фірми. Без їхньої наявності навряд чи змогло б підприємство розпочати свою діяльність.
Раціональне й ощадливе використання основних фондів підприємства є на сьогодні однією з найактуальніших задач, що стоять перед підприємством.
Прискорення розвитку народного господарства на основі науково-технічного прогресу, перебудова та вдосконалення господарського механізму, особливо в умовах ринкової економіки підвищують вимоги до економічних методів управління. Розподіл праці, розвиток промислового виробництва дедалі настійніше вимагають розробки певних правил впровадження процесу створення готових виробів.
З економічної точки зору виробництво - це процес споживання засобів виробництва і робочої сили. Здійснення його можливе за наявності трьох елементів: засобів праці, предметів праці і самої праці, носієм якої є робоча сила. Однак присутність тільки цих елементів ще не означає, що може бути здійснений конкретний процес виробництва на конкретному підприємстві, в кожній його структурній складовій, оскільки мають бути створені певні умови такого споживання, продумана його організація і технологія.
Першою, основною умовою здійснення процесу виробництва на підприємстві повинно бути зосередження необхідних засобів виробництва і робочої сили, які споживаються в процесі виробництва, у просторі (виробничі підрозділи).
Другою умовою є відповідна побудова і регулювання самого процесу споживання (виробничий процес).
Нарешті, третя умова - управління виробничими підрозділами і виробничими процесами.
Отже, виробництво на підприємстві може бути розчленоване на три складові: виробничі підрозділи, виробничий процес і управління ними. Організувати виробничий підрозділ означає зробити його здатним випускати ту чи іншу продукцію або виконувати ту чи іншу роботу. Організація виробничого процесу - це таке розосередження в просторі і часі виконання сукупності робіт, яке забезпечує випуск готових виробів у визначеному обсязі і з визначеною періодичністю. Організація управління тим й іншим загалом передбачає успішну побудову і регулювання виробничих підрозділів і виробничих процесів.
Метою даної курсової роботи є закріплення теоретичних знань та відображення набутих практичних навичок, отриманих на приватному сільськогосподарському підприємстві «Маяк».

1. Організаційно-правова характеристика підприємства та її вплив на організацію бухгалтерського обліку та фінансової звітності

ПСП "Маяк" є приватним сільськогосподарським підприємством, метою якого є виробництво сільськогосподарської продукції, її переробки, зберігання і реалізації та задоволення суспільних потреб громадян, економічних та соціальних інтересів засновника та працівників підприємства.
Згідно із статутом підприємства (див. дод. 1), засновником і власником Підприємства є громадянин України Гуменюк Василь Степанович, що проживає за адресою: 34745, Рівненська область, Корецький район, с.Копитів.
Місцезнаходження ПСП «Маяк» (юридична адреса): 34745, м. Рівненська область, Корецький район, с.Річки.
Підприємство створене і здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Законів "Про підприємництво", "Про власність", "Про підприємства в Україні", іншого чинного законодавства України.
Діяльність підприємства базується на особистій трудовій участі засновника та осіб, з котрими ним укладено трудові договори, а також договори оренди їх майнових і земельних паїв, у відповідності з чинним законодавством України.
Головною метою діяльності ПСП «Маяк» є отримання прибутку шляхом виробництва сільськогосподарської продукції, її переробки, реалізації та здійснення інших видів діяльності.
Предметом діяльності ПСП «Маяк є:
1. Товарне виробництво, заготівля, переробка, зберігання, транспортування і реалізація продукції птахівництва та іншої сільськогосподарської продукції.
2. Закупка сільськогосподарської продукції, худоби, товарно-матеріальних цінностей, у тому числі у населення за готівку, або шляхом товарообміну на взаємовигідних умовах.
3. Виробництво і реалізація будівельних матеріалів та виробів з них, товарів народного споживання.
4. Виконання будівельних, будівельно-монтажних, ремонтних, транспортних та інших робіт, надання послуг населенню та суб'єктам підприємницької діяльності.
5. Оптова, роздрібна, фірмова торгівля товарами власного виробництва та виробництва інших підприємств і фірм.
6. Надання побутових послуг населенню (будівельні, ремонтні, обробіток ґрунту, ритуальні, послуги зв'язку, прокат, оренда технічних засобів, консультації, рекламна діяльність, надання кредитів.
7. Ремонт та технічне обслуговування сільськогосподарської техніки, машин та обладнання.
8. Перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом.
9. Розробка та освоєння технологій по переробці сировини відходів власного виробництва, корисних копалин, тощо.
10. Діяльність по підвищенню вимог до якості продукції та зміцненню експортного потенціалу України.
11. Забезпечення взаємовигідних контактів на комерційній основі.
12. Організація громадського харчування з правом відкриття відповідних закладів.
13. Зовнішньоекономічна діяльність відповідно до перерахованих напрямів, згідно з чинним законодавством України.
14. Інша діяльність, що не суперечить чинному законодавству.
Підприємство є юридичною особою згідно з законодавством України, має самостійний баланс, власні основні і оборотні кошти, печатку та штамп зі своїм найменуванням, інші реквізити.
Для забезпечення мети та предмету своєї діяльності ПСП «Маяк» має право від свого імені укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права та інші обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді, арбітражному суді. Підприємство має право здійснювати інвестування інших виробників.
Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями підприємства.
ПСП «Маяк» може бути засновником або членом асоціацій, консорціумів, корпорацій, інших об'єднань, господарських товариств, кооперативів, спілок підприємств з виробництва, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції, а також несільськогосподарських підприємств та організацій, в тому числі, за участі іноземних партнерів, брати участь у створенні комерційних банків, бути акціонером.
ПСП «Маяк» може створювати філії та представництва, які наділяє основними засобами та обіговими коштами, що належать підприємству. Керівництво діяльністю здійснюється особами, що призначаються засновником підприємства.
Підприємство створене на невизначений термін.
Згідно із «Наказом про облікову політику» (див. дод. 6) і приймаючи до уваги те, що сільськогосподарське підприємство відповідає вимогам звичайного (не малого) підприємства, сплачує фіксований податок, передбачає обчислювати собівартість сільськогосподарської продукції тощо, то:
бухгалтерський облік на підприємстві ведеться згідно Закону "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та плану рахунків, затвердженого Міністерством фінансів України наказом № 291 від ЗО листопада 1999 р. та діючих методичних рекомендацій Мінагрополітики;
обов'язки щодо ведення обліку на підприємстві покласти на бухгалтерію господарства з
штатом працівників 3 чоловіка під керівництвом головного бухгалтера розподіл обов'язків між працівниками здійснює головний бухгалтер;
облік на підприємстві ведеться за меморіально-ордерною формою обліку;
первинний облік здійснюється за затвердженими формами;
основні засоби беруться на облік за початковою вартістю придбання чи виготовлення або за справедливою вартістю в інших випадках надходження. Переоцінка основних засобів здійснюється при потребі згідно п.16-21 та 31-32 НП(С)БО 7 "Основні засоби";
нарахування амортизації основних засобів здійснюється прямолінійним методом, при якому враховується термін корисного використання.
Норми річних амортизаційних відрахувань до залишкової вартості:
1. будівлі і споруди - 5 %;
2. силові машини - 24 %;
3. с/г машини і обладнання - 15 %;
4. транспортні засоби - 25 %;
5. інші основні засоби - 40 %.
до малоцінних предметів відносяться об'єкти вартістю 1000 грн.; нарахування зносу на малоцінні та швидкозношувані предмети здійснюється при передачі їх в експлуатацію в розмірі 100% власності;
облік матеріальних цінностей вести за загальноприйнятою методикою, використовуючи сальдовий метод та середньозважені ціни; при складанні річної фінансової звітності матеріали переоцінюються за меншою з оцінок (собівартістю придбання чи поточними цінами), те ж саме стосується готової продукції та молодняку тварин і тварин на відгодівлі;
облік процесу виробництва має вестися на рахунку 23 та на рахунках класу 9 (рахунки класу 8 не використовуються) в розрізі госпрозрахункових підрозділів та існуючих об'єктів обліку;
загально виробничі та інші непрямі витрати розподіляються між окремими об'єктами виробництва пропорційно всім прямим витратам без вартості основних матеріалів; витрати на утримання машинно-тракторного парку розподіляти між об'єктами обліку витрат пропорційно обсягу робіт (часу роботи) техніки;
витрати на ремонт основних засобів включаються у витрати виробництва і розподіляються між окремими об'єктами виробництва пропорційно до бази, що характеризує використання відремонтованого об'єкта;
поточна дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги здійснюється за чистою реалізаційною вартістю, яка при відображенні в балансі зменшується на суму створеного резерву. Резерв сумнівних боргів створюється на підставі аналізу платоспроможності за групами дебіторської заборгованості (або за даними про заборгованість окремих дебіторів:
собівартість незавершеного виробництва визначається на підставі даних аналітичного обліку (або іншим методом).
ПСП «Маяк» використовує 5 форм звітності, які включають в себе « Баланс Ф. № 1», «Звіт про фінансові результати Ф. № 2», «Звіт про рух грошових коштів Ф. № 3», «Звіт про власний капітал Ф. № 4», «Примітки до фінансової звітності Ф. № 5».
У зв'язку із внесенням змін до рахунків бухгалтерського обліку потрібно уточнити, що ПСП «Маяк» використовує рахунок 21, який за старим зразком називався «Тварини на вирощуванні та відгодівлі» і за цією назвою ведеться облік (див. дод. 32). На даний момент рахунок 21 має назву «Поточні біологічні активи».
У зв'язку з повною автоматизацією ведення бухгалтерського обліку на ПСП «Маяк» господарські операції відображаються в пачках, до яких складаються меморіальні ордери. Так на підприємстві існує 15 пачок, які мають назву:
Пачка №1 «Каса (прибуток)», Пачка №2 «Каса (видаток)», Пачка №3 «Банк», Пачка №4 «Підзвітні особи», Пачка №5 «Різні рахунки», Пачка №6 «Міндобрива», Пачка №7 «Рух ВРХ», Пачка №8 «Запасні частини», Пачка №9 «Облік молока», Пачка №10 «Нарахування оплати», Пачка №11 «Нарахування податків», Пачка №12 «Склад№1»,Пачка №13 «Склад№2», Пачка №14 «Склад№3», Пачка №15 «Амортизація» (див. дод. 14-27)
2. Організація та вимоги до первинного обліку

Галузеві особливості сільського господарства суттєво впливають на організацію і технологію виробництва. А значить і на побудову бухгалтерського обліку. Провідне місце в розвитку аграрних формувань займає тваринництво, яке представлене різними видами та статевовіковими групами тварин і птиці. Молодняк тварин на вирощуванні і відгодівлі складає особливу групу матеріальних оборотних засобів. За економічним змістом тварини на вирощуванні та відгодівлі є незавершеним виробництвом галузі тому, що вони постійно змінюють свою масу і обов'язково оцінку. Ці зміни пов'язані з витратами на утримання тварин і їх годівлю до моменту реалізації, забою чи переведення в основне стадо. Технологічні та організаційні особливості виробництва в цій галузі значною мірою впливають на організацію обліку і контролю, як функції управління.
На сьогодні методологія обліку тварин на вирощуванні і відгодівлі регулюється Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», собівартість їх вирощування визначається за П(с)БО 16 «Витрати». Справедливою вартістю тварин на вирощуванні і відгодівлі є їх відновлювальна вартість (вартість придбання), визначена П(с)БО 19 «Об'єднання підприємств». Вказані стандарти не достатньо розкривають особливості обліку виробництва в галузі тваринництва. З удосконаленням методології обліку потребує перегляду документація з первинного обліку надходження тварин та продукції тваринницької галузі.
Визначення об'єктів оперативного контролю залежить від технології й організації виробництва в кожному підрозділі. На рівні виробничого підрозділу об'єктом контролю є відповідне робоче місце. Оператори машинного доїння щоденно контролюють надій від кожної корови, завідувач фермою - від групи корів та загалом по підприємстві. За аналогічними об'єктами доцільно здійснювати контроль за витратами кормів та матеріалів. Джерелом даних для контролю на робочому місці є первинні документи, по підрозділу - зведені.
Документування є першою подією бухгалтерського обліку, яка включає реєстрацію та фіксацію інформації про факти, операції, процеси. За принципом повного висвітлення первинними бухгалтерськими документами слід оформляти всі без винятку первинні операції, які підлягають обліку.
З метою скорочення витрат праці на заповнення первинної документації з обліку надходження та руху тварин і тваринницької продукції, а в подальшому їх опрацювання, на ПСП «Маяк» використовується Акт на оприбуткування приплоду тварин (ф. № 95) складати в одному примірнику, який на наступний день після складання передаватиметься в бухгалтерію, а замість другого примірника створюється Накопичувану відомість оприбуткування приплоду тварин (ф. № 95а) (див. дод. 32)
Крім того, в світовій практиці обліку, а в даний час і в нашій країні в молочному скотарстві використовують такий показник якості молока як вміст білка (%). Даний показник вимірюють за допомогою мілкотестера, що досить простий у використанні та не потребує особливих вмінь. Тому, я пропоную в Журнал обліку надою молока, для ведення обліку якості продукції одночасно з показником жирності молока, ввести - вміст білка. Завдяки визначенню вмісту білка в молоці можливо проконтролювати збалансованість раціонів за кормо-протеїновими одиницями та участь кожного працівника ферм у виробництві конкурентоспроможної продукції (див. дод. 31)
В кінці місяця непотрібно буде робити додаткові обчислення, а тільки перенести записи із Журналу у Розрахунок нарахування оплати праці працівникам тваринництва (див. дод. 34), де і нараховуватиметься оплата праці операторам машинного доїння за надоєне молоко.
Недосконалість документального оформлення результатів обліку в галузях тваринництва це не єдиний недолік. Значення показника собівартості продукції в умовах ринкової економіки значно зростає, він стає одним із головних показників ефективності виробничого процесу. Належна організація обліку і контролю повинна забезпечувати своєчасну і повну інформацію про наявність худоби по кожній групі, документальне оформлення її надходження та вибуття за каналами, правильне відображення результатів вирощування і відгодівлі, своєчасне проведення інвентаризації та відображення її результатів.
Облік витрат повинен будуватися так, щоб відображалися всі витрати, понесені на виробництво продукції, формування її собівартості та визначення шляхів підвищення рентабельності виробництва. Проте, вибір складу статей і порядок обліку витрат залишається за власниками підприємств .
Відповідно до П(с)БО 16 «Витрати» до собівартості продукції (робіт, послуг) включаються: прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати, загальновиробничі витрати. Не відносяться до собівартості продукції (робіт, послуг) та списуються прямо на фінансові результати адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати. Отже, інші види витрат, які теж за своєю економічною суттю складають частину поточних витрат, не включаються до калькуляції, а відшкодовуються загальною сумою з виручки чи валового доходу. Проте, існує неоднозначне ставлення щодо доцільності застосування такого способу калькулювання собівартості, оскільки у вітчизняній практиці вважалося необхідним складання точних калькуляцій, що включало в себе всі грошово-матеріальні витрати (в тому числі витрати на збут, відсотки за кредит, рекламу тощо).
Будь-яка ланка облікового процесу повинна мати конкретну мету та зміст, інакше суть обліку як такого буде не розкрита. З метою поглиблення обліку та підвищення його значимості необхідно створити облік за центрами відповідальності, метою якого є самоконтроль за споживанням виробничих ресурсів та, в разі потреби, виявлення причин відхилень від нормативів. До завдань за центрами відповідальності належить формування собівартості продукції (робіт, послуг) та визначення валового прибутку, а також
Для ведення обліку наявності і руху поголів'я в бухгалтерії
господарства ПСП «Маяк» планом рахунків передбачений рахунок 21
„Тварини на вирощуванні та відгодівлі ” - рахунок господарських
ресурсів за економічним змістом, основний, за структурою і призначенням
інвентарний, по відношенню до балансу активний. На дебеті відображається
сальдо початкове і кінцеве, операції на надходження тварин, а по
кредиту - операції на вибуття тварин.
На ПСП «Маяк» всі первинні документи по обліку робочого часу і виробітку виробничих працівників, підписанні керівниками структурних підрозділів господарства, в строки, встановлені планом документообігу, здаються в бухгалтерію підприємства. В бухгалтерії ці документи перевіряються з точки зору правильності заповнення показників щодо кількості і якості продукції або об'єму виконаних робіт і використання затверджених розцінок. Така перевірка здійснюється шляхом співставлення документів по обліку праці з зустрічними документами. Крім того бухгалтерія перевіряє повноту і правильність заповнення реквізитів документів, а також правильність проведених арифметичних розрахунків. Перевірені первинні документи з обліку робочого часу і виробітку працівників, підписані особами які проводили перевірку, передаються керівнику підприємства або його заступнику для затвердження.
Нарахування заробітної плати за чергову або навчальну відпустку, а також при звільнені з роботи до закінчення місяця та всіх інших виплат за невідпрацьований час оформляється "Розрахунком по заробітній платі (оплаті праці)" (ф. № 74), де обчислюється середній заробіток за місяць і за день, показуються усі види оплати та утримань, а також визначається сума, що належить до виплати.
Перевірені і затверджені первинні документи з обліку робочого часу і виробітку виробничих працівників підлягають групуванню за об'єктами обліку і окремими працівниками. Для цього використовують "Журнал обліку робіт і затрат" (ф. № 37), "Накопичувальну відомість обліку використання машинно-тракторного парку" (ф. № 37а), "Накопичувальну відомість обліку роботи вантажного автотранспорту" (ф. № 38), "Журнал обліку затрат в ремонтній майстерні" (ф. № 36), а також виробничі звіти (ф. № 18). Журнал (ф. № 37) ведеться по кожній бригаді або ланці (див. дод. 34). На його основі здійснюють щоденний контроль за дотриманням встановленої агротехніки вирощування сільськогосподарських культур і витрачанням матеріально-грошових засобів. Підсумкові дані журналу по культурах, видам робіт незавершеного виробництва в рослинництві, тваринництві, промислових виробництвах переносяться у виробничий звіт. Затрати у виробничому звіті групуються за кореспондуючими рахунками.
На протязі місяця первинні документи по обліку праці і виконаних робіт (облікові і дорожні листи, наряди, розрахунки і інші), групуються у зведеній (групувальній) відомості, в якій накопичуються дані про кількість годин, відпрацьованих кожним працівником за місяць, а також визначається сума нарахованої заробітної плати (оплати праці).
Після здійснення утримань визначають залишок заборгованості підприємства перед працівником на кінець місяця та суму, яка належить до видачі. Розрахунково-платіжні відомості, підписані керівником і головним бухгалтером підприємства, одночасно є особовими рахунками працюючих та оборотними відомостями до рахунку 70 "Розрахунки з оплати праці".
По закінченні трьох днів, встановлених для виплати заробітної плати, касир по кожному рядку платіжної відомості перевіряє підписи про одержання і підраховує суму виданої заробітної плати, а проти прізвищ осіб, які своєчасно не одержували заробітну плату, в графі "Розписка в одержанні" ставить штамп або пише від руки "Депоновано". Платіжна відомість закривається двома сумами: видано готівкою і депоновано.
Депоновані суми касир записує в реєстр невиданої заробітної плати (Ф.№ 1 П-ІІ). Після цього платіжні відомості і реєстр невиданої заробітної плати касир здає бухгалтеру для перевірки і виписки видаткового касового ордера про суму, яку потрібно внести на рахунок в банку. Видатковий касовий ордер реєструється в касовій книзі на загальних підставах. В об'яві на внесення готівкою вказується "Депоновані суми".
В подальшому кожна виплата депонованої заробітної плати здійснюється на підставі реєстру (або книги) невиданої заробітної плати і оформляється видатковим касовим ордером.
Таблиця 2.1
Перелік форм первинної облікової документації ПСП «Маяк»
Код форми
Назва форми
1
2
1) ОБЛІК ОСОБОВОГО СКЛАДУ ПІДПРИЄМСТВА
Ф № П-1
Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу
Ф № П-2
Особова картка
Ф № П-5
Наказ (розпорядження) про переведення на іншу роботу
Ф № П-6
Наказ (розпорядження) про надання відпустки
Ф № П-13
Табель обліку використання робочого часу
2) ОБЛІК НАРАХУВАННЯ ТА ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
Ф № П-53
Платіжна відомість
3) ОБЛІК КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ
Ф № КО-1
Прибутковий касовий ордер
Ф № КО-2
Видатковий касовий ордер
Ф № КО-3
Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів
Ф № КО-4
Касова книга
4) ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ ІЗ ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ
Ф № 807
Авансовий звіт
5) ОБЛІК БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ
Код 0401002
Платіжне доручення
6) ОБЛІК МАТЕРІАЛІВ
Ф № М-2
Доручення
Ф № М-3
Журнал реєстрації виданих доручень
Ф № М-4
Прибутковий ордер
Ф № М-8
Лімітно-забірна картка (на одне найменування матеріалу та багаторазовий відпуск)
Ф № М-9
Лімітно-забірна картка (для багаторазового відпуску двох-п'яти найменувань матеріалів )
Ф № М-11
Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів
Ф № М-12
Картка складського обліку матеріалів
Ф № М-14
Відомість обліку залишків матеріалів на складі
Ф № М-19
Матеріальний звіт
Ф № М-21
Інвентаризаційний опис
Ф № М-22
Акт №_на списання матеріалів відкритого зберігання
Ф № 28а
Лімітно-забірна картка №_
7) ОБЛІК МАЛОЦІННИХ І ШВИДКОЗНОШУВАНИХ ПРЕДМЕТІВ
Ф № МШ-2
Картка обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів
Ф № МШ-4
Акт вибуття малоцінних і швидкозношуваних предметів
8) ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Ф № ОЗ-1
Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів
Ф № ОЗ-3
Акт на списання основних засобів
Ф № ОЗ-4
Акт на списання автотранспортних засобів
Ф № ОЗ-8
Картка обліку руху основних засобів
Ф № ОЗ-14
Розрахунок амортизації основних засобів
Ф № ОЗ-16
Розрахунок амортизації автотранспорту
3. Аналітичний і синтетичний облік господарських операцій підприємства.

На ПСП «Маяк», як на будь-якому господарюючому підприємстві існує робочий план рахунків, який використовується у бухгалтерському обліку підприємства. Наведемо робочий план рахунків ПСП «Маяк»:
Таблиця 3.1.
Робочий план рахунків ПСП «Маяк»
Синтетичні рахунки
Субрахунки
1
2
3
4
Код
Назва
Код
Назва
10
Основні засоби
103
Будинки та споруди
104
Машини та обладнання
105
Транспортні засоби
107
Робоча і продуктивна худоба
109
Інші основні засоби
13
Знос необоротних активів
131
Знос основних засобів
132
Знос інших необоротних матеріальних
активів
15
Капітальні інвестиції
151
Капітальне будівництво
155
Формування основного стада
20
Виробничі запаси
201
Сировина і матеріали
203
Паливо
204
Тара і тарні матеріали
205
Будівельні матеріали
207
Запасні частини
208
Матеріали сільськогосподарського
призначення
21
Тварини на вирощуванні та
відгодівлі
211
Молодняк тварин на вирощуванні
212
Тварини на відгодівлі
219
Свині
220
Молодняк коней
22
МШП
22
За видами предметів
23
Виробництво
231
Рослинництво по культурах
232
Тваринництво по видах тварин
233
Автотранспорт
234
Тракторний парк
235
Промислове виробництво
236
Живе тягло
237
Електрифікація
238
Громадське харчування
26
Готова продукція
26
За видами готової продукції
27
Продукція с/г виробництва
27
За видами продукції
30
Каса
301
Каса в національній валюті
31
Рахунки в банках
311
Поточні рахунки в національній валюті
313
Інші рахунки в банку в національній
валюті
36
Розрахунки з покупцями та
замовниками
361
Розрахунки з вітчизняними
покупцями
1
2
3
4
37
Розрахунки з різними дебіторами
372
Розрахунки з підзвітними особами
374
Розрахунки за претензіями
375
Розрахунки за відшкодування завданих збитків
377
Розрахунки з іншими дебіторами
40
Статутний капітал
40
За видами капіталу
41
Пайовий капітал
41
За видами капіталу
42
Додатковий капітал
42
Інший додатковий капітал
43
Резервний капітал
43
За видами капіталу
48
Цільове фінансування і цільові
надходження
48
За об'єктами фінансування
60
Короткострокові позики
601
Короткострокові кредити банків у
національній валюті
640
Фіксований с/г податок
64
Розрахунки з податками й
платежами
641
Розрахунки за податками
642
Розрахунки за обов'язковими платежами
643
Податкові зобов'язання
645
Податок за забруднення НС
65
Розрахунки за страхування
651
За пенсійним забезпеченням
652
За соціальним страхуванням
653
За страхуванням на випадок безробіття
654
За індивідуальним страхуванням
66
Розрахунки з оплати праці
661
Розрахунки за заробітною платою
70
Дохід від реалізації
701
Дохід від реалізації готової продукції
702
Дохід від реалізації товарів
703
Дохід від реалізації робіт, послуг
79
Фінансові результати
791
Результати основної діяльності
90
Собівартість реалізації
901
Собівартість реалізації готової продукції
902
Собівартість реалізованих товарів
903
Собівартість реалізованих робіт і послуг
91
Загально виробничі витрати
91
За видами витрат
92
Адміністративні витрати
92
За видами витрат
В таблиці 3.2. показано взаємозв'язок регістрів аналітичного і синтетичного обліку ПСП «Маяк»:
Таблиця 3.2.
Регістри аналітичного і синтетичного обліку ПСП «Маяк»
Назва реєстрів синтетичного обліку
Код
Назва реєстрів аналітичного обліку
Код
1
2
3
4
Облік грошових коштів та грошових документів
Журнал №1 за кредитом рахунків 30,31,33
Відомість 1.1 за дебетом рахунка 30,
Відомість 1.2 за дебетом рахунка 31,
Відомість 1.3 за дебетом рахунка 33,
Зведений реєстр по касі за дебетом рахунків 30,31,33
1
2
3
4
Облік розрахунків, довгострокових та поточних зобов'язань
Розділ І Журналу 3. Облік розрахунків за товари, роботи, послуги, інших розрахунків і резерву сумнівних боргів (за кредитом рахунків 36,37,63,68)
Розділ ІІ Журналу 3. Облік розрахунків з бюджетом, облік довгострокових та поточних зобов'язань (за кредитом рахунків 53,64)
Відомість 3.1 аналітичного обліку розрахунків з покупцями та замовниками,
Відомість 3.2 аналітичного обліку розрахунків з різними дебіторами,
Відомість 3.3 аналітичного обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками,
Відомість 3.5 аналітичного обліку розрахунків за іншими операціями,
Відомість 3.6 аналітичного обліку розрахунків з бюджетом
Облік необоротних активів
Розділ І Журналу 4. Облік основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та зносу необоротних активів (за кредитом рахунків 10, 11, 13)
Відомість нарахування зносу основних засобів
Облік витрат
Розділ І Журналу 5 за кредитом рахунків 90,92,93,94,95,97 і розділу ІІ Журналу 5 за кредитом рахунків з журналів 1,3,4,6
Розділ ІІІ Журналу 5 за кредитом рахунків 20,22,23,65,66,91,27
Книга заробітної плати (зведений реєстр),
Матеріальний звіт
М-19
Облік доходів і результатів діяльності
Журнал 6 за кредитом рахунків 70,71,74,79
Зведена відомість по реалізації
Облік власного капіталу
Журнал 7 за кредитом рахунка 48
Відомість 7.1 аналітичних даних рахунка 42 «Додатковий капітал»,
Відомість 7.2 аналітичних даних рахунка 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)»
Головна книга
Бухгалтерська довідка
3.1. Облік активів
3.1.1. Облік необоротних активів
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби та інші необоротні матеріальні активи, а також розкриття інформації про них у фінансовій звітності визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби". Він набув чинності з 1 липня 2000 року.
Основні визначення, що наведені в положенні (стандарті):
Необоротні активи -- всі активи, що не є оборотними. Це матеріальні, нематеріальні та фінансові активи підприємства, строк корисного використання (експлуатації) яких перевищує 12 місяців або операційний цикл.
Основні засоби -- матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного вико-ристання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).
Об'єкт основних засобів -- закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього або окремий конструктивно відокремлений предмет, що призначений для виконання певних самостійних функцій, чи відокремлений комплекс конструктивно з'єднаних предмети? одного або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійною.
Якщо один об'єкт основних засобів складається з частин, які мають різний строк корисного використання (експлуатації), то кожна з цих частин може визнаватися в бухгалтерському обліку як окремий об'єкт основних засобів.
Група основних засобів -- сукупність однотипних за технічними характеристиками, призначенням та умовами використання необоротних матеріальних активів.
Об'єкт основних засобів визнається активом, якщо існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди від його використання та вартість його може бути достовірно визначена.
Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів.
Для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух власних або отриманих на умовах фінансового лізингу об'єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів призначено рахунок 10 «Основні засоби». За дебетом рахунку відображається надходження (придбаних, створених, безоплатно отриманих) основних засобів на баланс підприємства, які обліковуються за первісною вартістю, сума витрат, яка пов'язана з поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єкта; за кредитом -- вибуття основних засобів внаслідок продажу, безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом, а також у разі часткової ліквідації об'єкта основних засобів; сума уцінки основних засобів.
ПСП «Маяк» у своїй господарській діяльності використовує такі субрахунки рахунку 10 «Основні засоби»:
103 «Будинки та споруди»
104 «Машини та обладнання»
105 «Транспортні засоби»
107 «Робоча і продуктивна худоба»
109 «Інші основні засоби»
На субрахунку 103 «Будинки та споруди» ведеться облік наявності та руху будинків, споруд, їх структурних компонентів та передавальних пристроїв, а також житлових будівель. Облік доцільно вести за такими групами:
будинки виробничо-господарського, соціально-культурного (будівлі учбових закладів, лікарень, поліклінік і амбулаторій, будинків інтернатів для престарілих та інвалідів, дитячих закладів, бібліотек, клубів, лабораторій та ін.) та іншого призначення;
будинки, що повністю чи переважно призначені для проживання;
водокачки, стадіони, басейни, дороги, мости, пам'ятники, загорожі та інше.
На субрахунках 104 «Машини та обладнання» обліковуються силові машини та устаткування, робочі машини та обладнання, вимірювальні прилади, регулюючі прилади і пристрої, лабораторне обладнання, обчислювальна техніка, медичне обладнання, інші машини та обладнання з виділенням в окремі підгрупи:
силові машини та обладнання, машини-генератори, що виробляють теплову та електричну енергію, і машини-двигуни, що перетворюють різного роду енергію (енергію воли, вітру, теплову, електричну енергію та ін.) в механічну;
робочі машини та обладнання, машини, апарати та їх обладнання, що призначені для механічного, термічного та хімічного впливу на предмет праці в процесі створення продукту чи послуг виробничого характеру та переміщення предметів праці у виробничому процесі за допомогою механічних двигунів, сили людини та тварин;
вимірювальні прилади - дозатори, амперметри, барометри, ватметри, водоміри, вакуумметри, вапориметри, вольтметри, висотометри, гальванометри, геодезичні прилади, гігроскопи, індикатори, компаси, манометри, хронометри, спеціальні ваги, мірники, касові апарати та ін.;
регулюючі прилади та пристрої - киснево-дихальні прилади, регулюючі, електричні, пневматичні та гідравлічні пристрої, пульти автоматичного управління, апаратура централізації та блокування, лінійні пристрої диспетчерського контролю та ін.;
обчислювальна техніка - електронно-обчислювальні, керуючі та аналогові машини, цифрові обчислювальні машини та пристрої (клавішні обчислювальні та підсумовуючі машини та ін.);
комп'ютерна техніка і її комплектуючі - комп'ютери, монітори, периферійне і сітьове обладнання комп'ютера, що за вартістю за одиницю чи комплект відноситься до основних засобів;
На субрахунку 105 «Транспортні засоби» з виділенням на окремі підгрупи обліковуються усі види засобів пересування, які призначені для переміщення людей і вантажів незалежно від вартості:
автомобільний транспорт (автомобілі вантажні та легкові, причепи, автосамоскиди, автоцистерни, автобуси, трактори-тягачі та ін.);
гужовий транспорт (вози, сани та ін.);
виробничий транспорт (електрокари, мотоцикли, моторолери, велосипеди, візки та ін.);
запасні частини до транспортних засобів, які за своєю вартістю за одиницю відносяться до основних засобів.
На субрахунку 107 «Робочі і продуктивні тварини» обліковуються із поділом на окремі підгрупи:
1) робоча худоба;
2) продуктивна худоба;
3) племінна худоба;
4) службові собаки.
На субрахунку 109 «Інші основні засоби» ведеться облік основних засобів, які не включені до інших субрахунків рахунку 10 «Основні засоби».
Облік необоротних матеріальних активів ведеться також на рахунках 11, 12, 18, але на ПСП «Маяк» вони не використовуються згідно з робочим планом рахунків.
Облік придбання основних засобів у ПСП «Маяк» наведено в таблиці 3.3:
Таблиця 3.3.
Відображення в обліку придбання основних засобів ПСП «Маяк»

Зміст операції
Дт
Кт
1
Передплачено за об'єкт основних засобів
371
311
2
Відображено податковий кредит з ПДВ
641
644
3
Відображено податкові розрахунки з ПДВ
644
371
4
Списана вартість послуг з доставки об'єкту власним автотранспортом
152
23
5
Списані витрати на відрядження
152
372
6
Списана оплата праці
152
661
7
Списана вартість використаних матеріалів
152
201
8
Відображена вартість послуг залізниці з доставки об'єкту до станції призначення
152
631
9
Відображено податковий кредит з ПДВ
641
631
10
Оплачені послуги залізниці
631
311
11
Оприбутковано об'єкт основних засобів за вартістю витрат на придбання та доставку
10
152
3.1.2. Облік оборотних активів
Основу оборотних активів підприємства складають його запаси. Під запасами розуміються різноманітні матеріальні активи, які використовуються або будуть використовуватися у виробничій діяльності і містять у собі різноманітні матеріали, товари, готову продукцію і незавершене виробництво. Застосування критеріїв визнання і різноманітних методів оцінки запасів безпосередньо впливає на показники фінансової звітності.
Визначення поняття запасів, порядок їх оцінки і відображення в бухгалтерському обліку наведені в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» (далі - П(С)БО 9).
Норми П(С)БО 9 не поширюються на:
* незавершені роботи за будівельними контрактами, включаючи контракти з надання послуг, безпосередньо пов'язані з будівництвом;
* фінансові активи;
* молодняк тварин і тварин на відгодівлі, продукцію сільського і лісового господарства, корисні копалини, якщо вони оцінюються за чистою вартістю реалізації запасів відповідно до інших положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Відповідно до проекту міжнародного стандарту (ІАS) «Сільське господарство» усі біологічні активи оцінюються за чистою вартістю реалізації. Після затвердження проекту цього стандарту всі сільськогосподарські підприємства, що використовують міжнародні стандарти, повинні застосовувати даний стандарт. В Україні поки не існує подібного національного стандарту, таким чином згідно з пунктом 6 П(С)БО 9 до складу запасів включені молодняк тварин і тварини на відгодівлі, продукція сільського і лісового господарства за умови, що вони оцінюються відповідно до П(С)БО 9.
Відповідно до пункту 4 П(С)БО 9 запаси - це активи, які:
* утримуються для подальшого продажу;
* знаходяться у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукції виробництва;
* утримуються для використання у виробництві продукції (при виконанні робіт, наданні послуг), а також управління підприємством.
Для цілей бухгалтерського обліку запаси включають:
* сировину, основні і допоміжні матеріали, комплектуючі вироби та інші матеріальні цінності;
* незавершене виробництво;
* готову продукцію;
* товари;
* малоцінні і швидкозношувані предмети (далі МШП), які використовуються на підприємстві протягом не більше року або нормального операційного циклу, якщо він більше одного року;
* молодняк тварин і тварини на відгодівлі, продукцію сільського і лісового господарства (якщо вони оцінюються згідно з П(С)Б0 №9).
Одиницею бухгалтерського обліку запасів є найменування запасів або однорідна група. Для відображення запасів в бухгалтерському обліку Планом рахунків, передбачено клас 2 «Запаси».
До складу запасів підприємства не включають товарно-матеріальні цінності, що є власністю інших фізичних та юридичних осіб (товарно-матеріальні цінності на відповідальному зберіганні тощо); товарно-матеріальні цінності, які отримані від постачальника, але забраковані покупцем і підлягають поверненню; товари прийняті на комісію для продажу.
Досліджуване підприємство - ПСП «Маяк» в аналітичному обліку використовує такі субрахунки класу 2 «Запаси»:
20 Виробничі запаси
21 Тварини на вирощуванні та відгодівлі
22 Малоцінні та швидкозношувані предмети
23 Виробництво
26 Готова продукція
27 Продукція сільськогосподарського виробництва
Рахунок 20 «Виробничі запаси» призначено для узагальнення інформації про наявність і рух належних підприємству запасів сировини і матеріалів (у тому числі сировина й матеріали, які є в дорозі та в переробці), будівельних матеріалів, запасних частин, матеріалів сільськогосподарського призначення, палива, тари й тарних матеріалів, відходів основного виробництва.
За дебетом рахунку 20 «Виробничі запаси» відображаються надходження запасів на підприємство, їх оцінка, за кредитом -- витрачання на виробництво (експлуатацію, будівництво), переробку, відпуск (передачу) на сторону, уцінка тощо.
Рахунок 21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі» призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух: тварин, що перебувають на вирощуванні та відгодівлі, птиці, звірів, кролів, сімей бджіл, а також худоби, вибракуваної з основного стада й реалізованої без ставлення на відгодівлю, тварин, прийнятих від населення для реалізації.
Надходження на ПСП «Маяк» тварин на відгодівлю відповідно до Плану рахунків відображаються такими записами (таблиця 3.4.):
Таблиця 3.4.
Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі на ПСП «Маяк»

п/п
Зміст господарської операції
Бухгалтерські записи
Дт
Кт
1
2
3
4
У випадку наступної оплати
1
Оприбутковано молодняк тварин, закуплений
у постачальників
211
631
2
Відображено суму податкового кредиту щодо ПДВ
(за наявності податкової накладної)
641
631
3
Відображено вартість доставки молодняку тварин стороннім автотранспортним підприємством
211
631
4
Відображено суму податкового кредиту щодо ПДВ
(за наявності податкової накладної)
641
631
5
Оплачено вартість отриманого молодняку тварин
631
311
6
Оплачено вартість наданих автотранспортних послуг
631
311
У випадку попередньої оплати
7
Перераховано передоплату постачальнику тварин
371
311
8
Відображено суму податкового кредиту щодо ПДВ (за наявності податкової накладної)
641
644
9
Перераховано передоплату сторонньому автотранспортному підприємству
371
311
10
Відображено суму податкового кредиту щодо ПДВ (за наявності податкової накладної)
641
644
1
2
3
4
11
Оприбутковано молодняк тварин, закуплених у постачальників
211
631
12
Включено до первісної вартості придбаного молодняку тварин вартість його транспортування
211
631
13
Списано суму ПДВ
644
631
14
Проведено зарахування заборгованостей
631
371
Постачальниками тварин, крім сторонніх підприємств, може бути населення. Надходження тварин на вирощування і відгодівлю на сільськогосподарські підприємства від населення відображається обліку по дебету субрахунку 211 і кредиту субрахунку 685. У випадку прийняття від населення худоби для реалізації така операція в бухгалтерському обліку відображається по дебету субрахунку 218 і кредиту субрахунку 685.
Крім того, тварини можуть надходити на вирощування і відгодівлю на сільськогосподарське підприємство шляхом вибраковування їх з основного стада. В цьому випадку первісна вартість тварин списується з кредиту субрахунку 107 “Робоча і продуктивна худоба ” до дебету субрахунку 211.
Накопичення витрат на відгодівлю тварин слід здійснювати на рахунку 23 субрахунок 232 «Тваринництво».
Схема кореспонденції рахунків, що відображає операції з відгодівлі тварин і оприбуткування приплоду худоби на ПСП «Маяк» має вигляд:
Таблиця 3.5.
Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку операцій з відгодівлі тварин і оприбуткування приплоду худоби на ПСП «Маяк»

п/п
Зміст господарської операції
Бухгалтерські записи
Дт
Кт
Відгодівля тварин на вирощуванні
1
Витрачено комбікорм для годування тварин
23
208
2
Нараховано заробітну плату працівникам тваринництва, зайнятим доглядом і обслуговуванням тварин
23
661
3
Нараховано на фонд оплати праці збори до соціальних фондів
23
651, 652, 653
4
Нараховано знос основних засобів
23
131
5
Розподілено загальновиробничі витрати на виробництво
23
91
6
Оприбутковано отриманий приріст живої маси тварин на відгодівлі (за собівартістю)
211
23
Приплід тварин
7
Оприбутковано приплід молодняку продуктивної худоби
21
23
Вибуття тварин, що перебувають на відгодівлі та вирощуванні, може відбуватися у результаті:
- продажу тварин;
- переведення тварин до основного стада;
- виявлення нестачі та розкрадання тварин;
- падежу у зв'язку з епідемією і стихійним лихом.
Операції, пов'язані з вибуттям тварин, відображаються такими записами:
Таблиця 3.6.
Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку операції вибуття тварин ПСП «Маяк»
№ п/п
Зміст господарської операції
Бухгалтерські записи
Дт
Кт
1
Переведено молодняк тварин до основного стада
155
21
2
Оприбутковано тварини, переведені до основного стада
107
155
3
Реалізовано покупцям тварини на вирощуванні та відгодівлі
361
701
4
Відображено суму податкових зобов'язань щодо ПДВ
701
641
5
Списано собівартість реалізованих тварин
901
21
6
Сформовано фінансовий результат:
- списано собівартість реалізованих тварин
791
901
- списано дохід від реалізації готової продукції
701
791
7
Отримано грошові кошти за реалізованих тварин
311
361
8
Відображено виявлену суму нестачі тварин на вирощуванні та відгодівлі:
- підприємствами, що не використовують рахунки класу 8 “Витрати за елементами ”
947
21
9
Зараховано балансову вартість тварин на позабалансовий рахунок 07 “Списані активи ” одночасно зі списанням таких цінностей
072
--
10
Відображено виникнення дебіторської заборгованості та доходу після встановлення винної особи на загальну суму належної до відшкодування шкоди, розраховану згідно з Порядком № 116
375
716
11
Списано із позабалансового рахунка 07 “Списані активи ” балансову вартість тварин, яких не вистачає, одночасно зі списанням суми збитку на винну особу
--
072
Рахунок 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух малоцінних та швидкозношуваних предметів, що належать підприємству та знаходяться у складі запасів.
До малоцінних та швидкозношуваних предметів належать предмети, що використовуються протягом не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він більше одного року, зокрема: інструменти, господарський інвентар, спеціальне оснащення, спеціальний одяг тощо.
За дебетом рахунку 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» відображаються за первісною вартістю придбані (отримані) або виготовлені малоцінні та швидкозношувані предмети, за кредитом - за обліковою вартістю відпуск малоцінних та швидкозношуваних предметів в експлуатацію із списанням на рахунки обліку витрат, а також списання нестач і втрат від псування таких предметів.
З метою забезпечення збереження вказаних предметів в експлуатації підприємство повинно організувати належний контроль за їх рухом, зокрема оперативний облік у кількісному вираженні. При поверненні на склад з експлуатації таких предметів, що придатні для подальшого використання, вони оприбутковуються за дебетом рахунку 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» та кредитом рахунку 71 «Інший операційний дохід».
Аналітичний облік малоцінних та швидкозношуваних предметів ведеться за видами предметів по однорідних групах, установлених, виходячи з потреб підприємства.
Рахунок 23 «Виробництво» призначений для узагальнення інформації про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг).
Зокрема, цей рахунок використовується для обліку на окремих субрахунках витрат:
* промислових і сільськогосподарських підприємств на виробництво продукції;
* підрядних, геологічних та проектних організацій на виконання будівельно-монтажних, геологорозвідувальних та проектно-вишукувальних робіт;
* підприємств транспорту та зв'язку на надання послуг;
* науково-дослідних підприємств на виконання науково-дослідних і конструкторських робіт;
* підприємств громадського харчування на випуск власної продукції;
* підприємств торгівлі, постачання і збуту на здійснення діяльності з продажу товарів;
* дорожніх господарств на утримання й ремонт автомобільних шляхів;
* інших підприємств та організації};
* допоміжних (підсобних) виробництв;
* на виконання некапітальних робіт (будівництво тимчасових споруд, демонтаж припиненого будівництвом об'єктів).
За дебетом рахунку 23 «Виробництво» відображаються прямі матеріальні, трудові та інші прямі витрати, а також виробничі накладні витрати та втрати від браку продукції (робіт, послуг), за кредитом - суми фактичної виробничої собівартості завершеної виробництвом продукції (у дебет рахунків 26, 27), виконаних робіт та послуг (у дебет рахунку 90). За кредитом субрахунків обліку витрат допоміжних (підсобних) виробництв, з виконання некапітальних робіт у кореспонденції з дебетом рахунків 11 «Інші необоротні матеріальні активи», 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» та субрахунків обліку витрат основного виробництва списується собівартість виготовлених у допоміжних (підсобних) виробництвах виробів, споруд, робіт, послуг (інструменту, енергії, пару, транспортних і ремонтних послуг тощо).
Аналітичний облік за рахунком 23 «Виробництво» ведеться за видами виробництв, за статтями витрат і видами або групами продукції, що виробляється. На великих виробництвах аналітичний облік витрат може вестися за підрозділами підприємства та центрами витрат і відповідальності.
Рахунок 26 «Готова продукція» призначено для узагальнення інформації про наявність та рух готової продукції підприємства.
До готової продукції належить продукція, обробка якої закінчена та яка пройшла випробування, приймання, укомплектування згідно з умовами договорів із замовниками і відповідає технічним умовам і стандартам. Вироблена готова продукція зараховується на баланс за первісною вартістю.
За дебетом рахунку 26 «Готова продукція» відображається надходження готової продукції власного виробництва.
При списанні готової продукції з рахунку 26 «Готова продукція» сума відхилень фактичної виробничої собівартості від вартості за обліковими цінами, що відноситься до цієї продукції, визначається у відсотку, який обчислюється як відношення відхилень на залишок готової продукції на початок місяця та відхилень по продукції, яка здана на склад протягом місяця, до вартості продукції за обліковими цінами. Сума відхилень фактичної виробничої собівартості готової продукції від її вартості за обліковими цінами, що відноситься до реалізованої продукції, відображається за кредитом рахунку 26 «Готова продукція» і дебетом відповідних рахунків. Аналітичний облік готової продукції ведеться за видами готової продукції Рахунок 27 «Продукція сільськогосподарського виробництва» призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух сільськогосподарської продукції.
Продукція сільськогосподарського виробництва поточного року обліковується за плановою собівартістю, яку в кінці звітного періоду доводять до фактичної собівартості. Підприємства, які не обчислюють собівартість продукції, наприклад фермерські господарства, беруть її на облік за поточними (діючими на момент складання звітності) цінами. Різниця між фактичною і плановою собівартістю готової продукції, яка виявляється в юнці року, відноситься пропорційно на рахунок продукції і на інші рахунки, на які ця продукція була списана протягом року.
За дебетом рахунку 27 «Продукція сільськогосподарського виробництва» відображається надходження сільськогосподарської продукції, за кредитом - вибуття сільськогосподарської продукції внаслідок продажу, безоплатної передачі тощо.
На цьому рахунку обліковують продукцію, одержану від власних рослинницьких, тваринницьких та промислових підрозділів підприємства, яка призначена для продажу на сторону та для іншого невиробничого споживання (видачі й продажу працівникам, передачі в невиробничу сферу, наприклад в дитячі садки, їдальні тощо); продукцію, яка призначена для споживання в тваринницьких підрозділах як корми або для виробництва кормів у кормоцехах; продукцію, яка вирощена для годівлі худоби, наприклад зелену масу, корм, плоди тощо, а також побічну продукцію та відходи, одержані при доведенні товарної продукції та насіння до належних кондицій; насіння та посадкового матеріалу, включаючи саджанці, призначені для закладання та ремонту власних насаджень. Аналітичний облік продукції сільськогосподарського виробництва ведеться за видами продукції.
3.2. Облік зобов'язань
Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про зобов'язання розкриті у Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 11 «Зобов'язання». Загальне поняття зобов'язань визначено у Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», у відповідності до якого зобов'язання - це заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди. Зобов'язання виникає при отриманні активу, укладанні підприємством невідмовної угоди про придбання відповідного активу.
Зобов'язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення. Якщо на дату балансу раніше визнане зобов'язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звітного періоду.
В бухгалтерському обліку зобов'язання поділяються на:
* довгострокові;
* поточні;
* забезпечення;
* непередбачені зобов'язання.
Зобов'язання, на яке нараховуються відсотки та яке підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу, слід розглядати як довгострокове зобов'язання, якщо первісний термін погашення був більше ніж дванадцять місяців та якщо до затвердження фінансової звітності існує угода про переоформлення цього зобов'язання на довгострокове.
Довгострокове зобов'язання за кредитною угодою (якщо угода передбачає погашення зобов'язання на вимогу кредитора (позикодавця) у разі порушення певних умов, пов'язаних з фінансовим станом позичальника), умови якої порушені, вважається довгостроковим, якщо:
* позикодавець до затвердження фінансової звітності погодився не вимагати погашення зобов'язання внаслідок порушення;
* не очікується виникнення подальших порушень кредитної угоди протягом дванадцяти місяців з дати балансу.
Довгострокові зобов'язання, на які нараховуються відсотки, відображаються в балансі за їх теперішньою вартістю. Визначення теперішньої вартості залежить від умов та виду зобов'язання.
Поточні зобов'язання включають:
* короткострокові кредити банків;
* поточну заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями;
* короткострокові векселі видані;
* кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги;
* поточну заборгованість: з одержаних авансів, з бюджетом, з позабюджетних платежів, зі страхування, з оплати праці, з учасниками, із внутрішніх розрахунків;
* інші поточні зобов'язання.
Поточні зобов'язання відображаються в балансі за сумою погашення.
Склад кредиторської заборгованості та її відображення на рахунках бухгалтерського обліку та у звітності наведено у таблиці 3.7.
Таблиця 3.7.
Відображення кредиторської заборгованості на рахунках бухгалтерського обліку та у звітності ПСП «Маяк»
Склад кредиторської заборгованості
Рядок балансу
Рахунки бухгалтерського обліку
Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків
440
501,502,503,504
Інші довгострокові фінансові зобов'язання
450
505,506,511,512,521,522, 523
Відстрочені податкові зобов'язання
460
54
Інші довгострокові зобов'язання
470
531,532,55
Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків
500
601,602,603,604,605,606
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями
510
611,612
Короткострокові векселі видані
520
621,622
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
530
631,632
Поточна заборгованість за розрахунками:
- з авансів одержаних
540
681
- з бюджетом
550
641,643,644
- з позабюджетних платежів
560
642
- зі страхування
570
651,652,653,654,655
- з оплати праці
580
661,662
- з учасниками
590
671,672
- із внутрішніх розрахунків
600
682, 683
Інші поточні зобов'язання
610
684, 685
Зобов'язання можуть мати юридичну силу внаслідок укладених угод або статутних вимог (кредиторська заборгованість за отримані товари, роботи, послуги). Погашаючи зобов'язання, підприємство віддає засоби (ресурси), що втілюють у собі економічні вигоди, з метою задоволення претензій кредитора. Погашення існуючого зобов'язання може здійснюватись шляхом сплати грошових коштів, передачі інших активів, надання послуг, заміни даного зобов'язання іншим, перетворення зобов'язання на капітал. Борг може бути анульованим, коли боржник офіційно на законній підставі або за згодою кредитора звільняється від прийнятих на себе зобов'язань. Списання (анулювання) зобов'язань не призводить до зменшення ресурсів платника, але збільшує прибуток підприємства і сприяє виникненню зобов'язань з оподаткування.
У балансі ПСП «Маяк» (див. дод. 35) відображені лише поточні зобов'язання, оскільки довгострокові зобов'язання не виникають в ході здійснення господарських операцій. А саме в IV розділі балансу «Поточні зобов'язання» відображається кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги.
3.2.1. Облік поточних зобов'язань за товари, роботи, послуги
Для обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками за одержанні товарно-матеріальні цінності, виконані роботи і надані послуги ПСП «Маяк» використовує рахунок 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками». На кредиті рахунку 63 відображається заборгованість за одержані від постачальників та підрядників товарно-матеріальні цінності, прийняті роботи, послуги, на дебеті - її погашення, списання тощо.
Рахунок 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" має такі субрахунки:
631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками",
632 "Розрахунки з іноземними постачальниками",
Аналітичний облік ведеться окремо за кожним постачальником та підрядником в розрізі кожного документа (рахунку) на сплату.
Кореспонденція по рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" наведена у таблиці 3.8.
Таблиця 3.8.
Кореспонденція по рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" ПСП «Маяк»

Зміст операції
Кореспондуючий рахунок
1
2
3
Операції по дебету рахунку
1
Погашення заборгованості за товари, роботи, послуги шляхом:
- перерахування коштів з рахунку в банку
31 "Рахунки в банках"
- передачі векселя, одержаного від покупців
34 "Короткострокові векселі одержані"
- взаємозаліку (бартер)
36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"
- перерахування коштів за рахунок короткострокової позики банку
60 "Короткострокові позики"
- видачі короткострокового векселя
62 "Короткострокові векселі видані"
2
Списання заборгованості, строк позовної давності по якій минув
74 "Інші доходи"
Операції по кредиту рахунку
1
Належить постачальникам і підрядчикам за:
- придбані (споруджені) основні засоби
15 "Капітальні інвестиції"
1
2
3
- виробничі запаси
20 "Виробничі запаси"
- молодняк тварин та тварин на вирощуванні і відгодівлі
21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі"
- малоцінні предмети
22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"
- товари
28 "Товари"
- виконані роботи, надані послуги
80 "Матеріальні витрати" 23 "Виробництво"
2
Відображення податкового кредиту по податку на додану вартість
64 "Розрахунки за податками й платежами"
3
Відображення кредиторської заборгованості за виконані роботи, надані послуги:
- з ремонту техніки
91 "Загально виробничі витрати"
- з опалення, освітлення, охорону
92 "Адміністративні витрати"
- з аудиту, експертної оцінки, зв'язку
92 "Адміністративні витрати"
3.2.2. Облік розрахунків з оплати праці
Створення належної системи обліку оплати праці передбачає організацію належного контролю за її витрачанням в сільськогосподарських підприємствах.
На ПСП «Маяк» використовується відрядна форма оплати праці, тобто в основу розрахунку заробітної плати береться кількість виконаної роботи і розцінка за її одиницю.
Розрізняють два види заробітної плати - основна і додаткова; перша на - нараховується за затрачену на підприємстві працю, тобто за затрачений час, а друга - за невідпрацьований час, який має бути оплачений (час відпустки, виконання державних і суспільних обов'язків та ін.).
Для розрахунків з робітниками за видами основної і додаткової заробітної плати (оплати праці), преміях, допомоги з тимчасовій непрацездатності та інших виплатах за рахунок фонду оплати праці ведеться на рахунку № 66 "Розрахунки з оплати праці". Цей рахунок має два субрахунки: 1 "Розрахунки за заробітною платою" і 2 "Розрахунки за іншими виплатами". По кредиту рахунку № 66 відображається грошима і натурою основна і додаткова оплата праці, допомога по тимчасовій непрацездатності тощо, а по дебету - суми, видані на руки, а також утримання з нарахованої заробітної плати (оплати праці).
По субрахунку 2 відображаються розрахунки з робітниками і службовцями із невиданої в строк заробітної плати.
ПСП «Маяк» використовує безавансовий порядок розрахунків з оплати праці за першу половину місяця. У цьому випадку на підприємстві замість планового авансу працівникам нараховують заробітну плату за першу половину місяця за фактично викона и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.