Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик РИНОК ЗЕМЛ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТ

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 21.1.2013. Сдан: 2011. Страниц: 33. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ

Вступ 3
1 Земля як специфічний господарський ресурс 4
1.1 Земля як економічний ресурс 4
1.2 Особливості пропозиції землі 7
1.3 Попит на землю 10
2 Земельна рента: сутність і види 14
2.1 Перша диференційна рента 14
2.2 Друга диференційна рента 15
2.3 Абсолютна земельна рента 16
3 Сучасний стан ринку землі в Україні 20
Висновок 25
Література 27
Практична частина (Задача) 28
ВСТУП
Земля є основою людського існування, що визначає її важливу роль у процесі соціально-економічного розвитку суспільства. Як основа екосистеми, знаряддя і предмет виробництва, об’єкт права власності вона є базисом сталого розвитку, умовою соціального прогресу та добробуту людини. Для економістів - земля є природним фактором, природним багатством і першоосновою господарської діяльності.З матеріального фактора виділяються в особливий фонд природні умови.
Ринкова трансформація економічної системи України обєктивно формує передумови для залучення землі в ринковий обіг, що надає їй змісту товару. Як і на будь-якому іншому ринку економічних ресурсів, ціна на землю формується під впливом попиту і пропозиції, хоча і має свої особливості. Тому актуальним є дослідження впливу попиту на землю на встановлення ринкової ціни на землю. Однак проблеми становлення і розвитку ринку земельних ресурсів в умовах економічної трансформації розкриті недостатньо і потребують поглибленого вивчення як на теоретичному, так і на методологічному рівнях.
Земельні ресурси є однією з основних конкурентних переваг України. Проте існуючий потенціал залишається наразі нереалізованим.
Метою даної курсової роботи є дослідження ринку землі та його особливостей. Для її досягнення у роботі поставлено такі завдання: здійснити теоретичний аналіз попиту і пропозиції на землю; виокремити і охарактеризувати основні чинники, що визначають попит на землю; розглянути особливості механізму встановлення ринкової ціни на землю та вивчити сучасний стан ринку українських земель.


1 ЗЕМЛЯ ЯК СПЕЦИФІЧНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ РЕСУРС
1.1 Земля як економічний ресурс
Земля - специфічний господарський ресурс, цінність якого постійно зростає. Це повязано з двома обставинами:
1 - збільшенням попиту на сільськогосподарську продукцію (як на продукти харчування, так і сировину для промисловості) внаслідок зростання чисельності населення, його потреб;
2 - скороченням природних ресурсів з огляду на ерозію ґрунтів і вилучення земель під промислове і міське будівництво.
В результаті - спостерігається тенденція скорочення господарських угідь на душу населення.[1].......


.......Таким чином, земля як обєкт власності приносить своїм власникам фіксований дохід у формі земельної ренти. Власники землі, продаючи її, намагаються зберегти рівень свого доходу. У цьому розумінні ціна землі стає капіталізованою рентою, тобто, продаючи свою земельну ділянку, її власник передає покупцеві право на отримання земельної ренти. При цьому продавець землі повинен отримати таку суму грошей від продажу, щоб, поклавши їх в банк, отримувати стійкий дохід у формі процента, який не може бути меншим від ренти. 3 іншого боку, покупець земельної ділянки по-годиться на купівлю лише в тому випадку, коли його дохід у формі ренти не буде нижчим від процента, якби ці гроші він поклав до банку. Отже, ціна землі - це капіталізована рента, покупець назавжди купує право отримувати земельну ренту. 3 цих позицій ціну землі можна розглядати як дисконтовану вартість аналогічно з придбанням будь-якого капітального блага, що приносить регулярний дохід. Поняття дисконту розглядалося вище (у попередньому розділі).
Потрібно зазначити, що купівля землі передбачає отримування доходу (ренти) не протягом 1, 2 чи 10 років, а протягом невизначеного часу. Відповідно при розрахунку ціни землі величина t (фактор часу) не враховується.
Однак рівень ціни землі на практиці коректується додатковими чинниками, такими як попит на землю, швидка урбанізація, інтенифікація сільськогосподарського виробництва, інфляція, державне регулювання економіки тощо.
Отже, механізм функціонування ринку землі ґрунтується на попиті, пропозиції та ринкових цінах. Попит на землю - це платоспроможна потреба в ній, а пропозиція - прагнення землевласників продати свої земельні ділянки за певну ціну. Під впливом взаємодії попиту і пропозиції формуються ринкові ціни. Оскільки земля обмежена в просторі, сукупна пропозиція землі є абсолютно нееластичною, що зумовлює обмеженість впливу ринкового механізму на ціноутворення. Єдиним чинником, що визначає ціну землі, є попит. Попит на землю є похідним і залежить, насамперед, від ціни продукції, яка на ній виробляється.


Література
1. Білецька Л. В.; Білецький О. В.; Савич В. І. Економічна теорія (Політекономія, Мікроекономіка, Макроекономіка). Б. 61. Навч. посіб. 2-ге вид. перероб. та доп. - К.: Центр учбової літер., 2009. - 688с.
2. Горошко М. Ф., Кулішов В. В. Мікроекономіка: навчальний посібник. - К.: Ельга, 2003.
3. Задоя А.О. Мікроекономіка: Курс лекцій : Навч. посібн. / А.О. Задоя. - К. : Т-во "Знання", КОО, 2000. - 176 с.
4. Економічна теорія: макро- та мікроекономіка. Навч. посібник / За ред. З.Ватаманюка та С.Панчишина. - К.: Альтернативи, 2005. - 608 с.
5. Наливайко А. П., Євдокимова Н. М., Задорожна Н. В. Мікроекономіка: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / За заг. ред. А. П. Наливайка. - К.: КНЕУ, 1999. - 208 с.
6. Кириленко В.І. Мікроекономіка: Навч. посіб. для студ.екон. спец. вузів. - К: «Таксон», 1998. - 334 с.
7. Семюельсон Пол А. Мікроекономіка : пер. з англ. / наук. ред. пер. С. Панчишина / Пол А. Семюельсон, Вільям Д. Нордгауз. - К. : Изд-во "Основи", 1998. - 680 с.
8. Ястремський О. І.; Гриценко О. Г. Основи мікроекономіки/Підручник. К.: Тов. «Знання», - КОО, 1998. - 718с.: табл., граф., рис.
9. Мікроекономіка. Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни. (Вигоди/Витрати).
10. Мікроекономіка і макроекономіка.: Підруч. д/студ. екон. спец. закл. освіти. У 2ч. За заг.ред. С.Будаговської. - К.: Основи, 1998. - 518 с.
11. Микроэкономика: Учебник / Общая редакция Тарасевича Л. С. Изд. 2-е, перераб. и доп. издательство СПбГУЭФ, - 1998.
12. Франк Р. Х. Микроэкономика и поведение. Инфра - М. 2000. - 696с.
13. Інтернет-ресурси: .
14. Інтернет- ресурси: ukrstat.gov.ua.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.