На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик ГЛОБАЛЗАЦЯ ЕКОНОМКИ ТА ВПЛИВ НА ЗАЙНЯТСТЬ

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 25.1.2013. Сдан: 2011. Страниц: 25. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):ЗМІСТ

Вступ 3
1 Глобалізація економіки і зайнятість населення 5
1.1. Сутність і роль глобалізації 5
1.2. Вплив глобалізації на зайнятість і соціально-трудові відносини 9
2 Дослідження впливу глобалізації на ринок зайнятості населення в Україні 14
2.1. Зайнятість населення - сутність і функції. Особливості та етапи формування ринку праці в Україні. 14
2.2. Класифікація форм і видів зайнятості 18
3 Регулювання зайнятості у світлі перспективи глобалізації 23
Висновок 27
Література 30

ВСТУП

Метою є дослідження сутності і ролі глобалізації та зайнятості насе-лення, класифікація форм і видів зайнятості, вплив глобалізації на зайня-тість і соціально-трудові відносини та на ринок зайнятості населення в Україні, регулювання зайнятості у світлі перспективи глобалізації.
Роль глобалізації у розвитку сучасного світу. ХХІ століття знаме-нується тим, що значно посилилася взаємозалежність країн, включаючи економіку, соціальну сферу, екологію, культуру тощо. Ці взаємозалеж-ність і взаємопроникнення, які отримали термін «глобалізація», все більше виз­начають стан і напрями розвитку країн.
Глобалізація здійснює суттєвий вплив на соціально-трудові відноси-ни, національні ринки праці й зайнятість населення. Невипадково виник потужний рух антиглобалістів. Очевидно, що глобалізація несе як позитив-ні, так і негативні тенденції, котрі слід знати і реагувати на них певним чином.
Глобалізація як процес народилася не в останні десятиліття. Сам термін «глобалізація» виник понад 400 років тому, але все більш пошире-ного використання він набув всередині минулого століття. Глобалізація - об’єктивний, необхідний процес, який супроводжує людство протягом йо-го історії. Водночас це - процес суспільний, який відбувається в діяльнос-ті та взаємовідносинах індивідів, різних соціальних груп і прошарків, націй і цивілізацій. Він пов’язаний безпосередньо з їх цілями та інтересами.
Глобалізація - категорія, яка відображає процес обміну товарами, послугами, капіталом та робочою силою, що виходить за межі державних кордонів і з 60-х років ХХ ст. набуває форм постійного й неухильно зрос-таючого переплетення національних економік. У цей період глобалізація характеризується, насамперед, перманентністю темпів зростання світової торгівлі та валового внутрішнього продукту в усіх розвинутих країнах.
Державне регулювання ринковою економікою, в тому числі і зай-нятістю, стало результатом критичного осмислення неспроможності рин-кового саморегулювання щодо вирішення кардинальних проблем розвитку економічної системи. Протирічний характер науково-технічного прогресу, значне випередження розширення обсягів виробництва над збільшенням чисельності робочих місць, зростання значимості особистісного чинника примусили шукати альтернативу ринковому механізму.
Наприкінці ХХ ст. у деяких розвинутих країнах з приходом до влади консервативних урядів у державному регулюванні зайнятості певний вплив мала неокласична концепція, зокрема так звана теорія «економіки пропозиції». Це призвело до скорочення державних витрат на відтворення робочої сили.
Державне регулювання в умовах ринкової економічної системи сто-сується економічних, політичних, соціальних напрямів діяльності суспіль-ства. Україні в даній справі не можна припускатися помилок. Для цього потрібно, використовуючи з критичним осмисленням досвід інших країн, ширше впроваджувати наукові розробки вітчизняних учених, а також пос-тійно аналізувати і застосовувати нагромаджений уже в достатньому обсязі вітчизняний практичний досвід державного регулювання ринку робочої сили. Багато в чому цей досвід був результатом спроб і помилок, а тому є особливо цінним.


1 ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ І ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

1.1 Сутність і роль глобалізації
Глобальна економіка - якісно новий стан світової економіки, яка поступово перетворюється в цілісний глобальний організм, поєднаний гігантською виробничо-збутовою мережею , глобальною фінансовою системою, планетарною інформаційною мережею тощо.
Протягом останніх десятиліть глобалізація із тенденції починає переростати у всепоглинаючий процес, структуризація якого дана українськими вченими Д. Г. Білорусом, Д. Г. Лук’яненком, А. М. Поручником і представлена на рис. 1.1.........ВИСНОВОК

Розвиток глобалізації і технологічний прогрес створюють нові загальні для всіх країн проблеми.
Глобалізація економічної інтеграції і технологічного прогресу, з одного боку, посилюють конкуренцію, яка може призвести до нестабіль-ності виробництва, а відповідно й зайнятості у великих сегментах націона-льної робочої сили, з іншого боку, забезпечуються нові можливості для економічного зростання і розширення зайнятості.
Зайнятість є соціально-економічним явищем, а тому вона має еконо-мічну та соціальну сутність. Існує два висновки на яких базується соціально-економічна політика держави в галузі управління зайнятістю та державне управління зайнятістю населення:
- чим більше людей зайнято при будь-яких інших умовах, тим більше в суспільстві виробляється матеріальних і духовних цінностей, тим вищий буде рівень життя населення.
- якщо суспільство націлено на соціально-економічний розвиток, воно не може байдуже ставитись до тих громадян, які бажають працювати, але з якихось причин не мають роботи.
Адже люди, які не мають роботи, а бажають працювати, маргіналізуються і скочуються на узбіччя суспільства. Громадяни, які живуть не на зароблені кошти, а на допомогу, не знаходять самовира-ження в праці, можуть вдатися до кримінальних дій і взагалі втрачають інтерес до праці. Розвитку такого явища допускати не можна. Це дорого коштуватиме суспільству.
Саме така двоєдина сутність зайнятості населення і дає підстави чітко визначити, що зайнятість населення є найважливішим елементом соціально-економічної політики держави. Звідси випливають і основні функції зайнятості населення:
забезпечення життєдіяльності і розвитку суспільства,в тому числі його непрацездатних членів;
забезпечення життєдіяльності і розвитку особистості;
забезпечення якості робочої сили.
За більш відкритої економіки рівень і якість кваліфікації робочої си-ли в державі можуть стати важливими факторами для отримання вигоди зі створених можливостей і мінімалізації соціальних втрат. Таким чином, потрібна виважена соціально-економічна політика держави, спрямована на використання глобальних тенденцій у прискореному розвитку передових галузей економіки і захист тих галузей, які задовольняють потреби внутрішнього ринку.
Глобалізація, підвищуючи рівень продуктивності праці за раху­нок новітніх технологій, може призвести до скорочення числа працюючих і, передусім, робітників. У запобіганні цьому необхідно в першу чергу підвищувати рівень освіти, тобто збільшувати інвестування в людський капітал на всіх рівнях.
Для того, щоб Україна не залишилася на периферії глобального прогресу і нового устрою світового господарства, у стратегії її розвитку необхідно врахувати, що механізм міжнародних економічних відносин у XXI ст. кардинально змінюється і все більше базується на високому сту-пені координації регулятивних дій як в окремо взятій країні, так і між країнами, але при цьому кожна держава дбає насамперед про захист своїх національних інтересів. Відтак Україна повинна розробити і впровадити інституційно-ринкову модель економічного відновлення на основі пріори-тету національних інтересів, яка надасть можливість протистояти сучас-ним викликам глобалізації та позиціонувати себе у глобальному світі, не опинившись у ролі придатка світової економіки.
Глобалізація здійснює суттєвий вплив на соціально-трудові відноси-ни, національні ринки праці й зайнятість населення. Вона несе як позитив-ні, так і негативні тенденції, котрі слід знати і реагувати на них певним чином.
Глобалізація супроводжує людство протягом його історії. В той же час це суспільний процес, який відбувається в діяльності та взаємовідно-синах індивідів, різних соціальних груп і прошарків, націй і цивілізацій, та пов’язаний безпосередньо з їх цілями та інтересами.
Державне регулювання в умовах ринкової економічної системи стосується економічних, політичних, соціальних напрямів діяльності суспільства. Україні в даній справі не можна припускатися помилок. Для цього потрібно, використовуючи з критичним осмисленням досвід інших країн, ширше впроваджувати наукові розробки вітчизняних учених, а та-кож постійно аналізувати і застосовувати нагромаджений уже в достат-ньому обсязі вітчизняний практичний досвід державного регулювання ринку робочої сили. Багато в чому цей досвід був результатом спроб і помилок, а тому є особливо цінним.


ЛІТЕРАТУРА
Богиня Д.П., Грішнова O.A. Основи економіки праці: Навч. Посіб. - К.: Знання-Прес, 2000.
Буряк П.Ю., Карпінський Б.А., Григорєва М.І. Економіка праці й соціально-економічні відносини: Навчальний посібник. - Київ: ЦНЛ, 2004.
Васильченко В.С. Державне регулювання зайнятості: Навч. Посібник. - К.: КНЕУ, 2003. - 252с.
Грішнова О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник. - К.:Знання, 2006.- 559 с.
Єсінова Н.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч. Посібник. - Київ.: Кондор, 2004.
Завіновська Г.Т. Економіка праці -К. ; КНЕУ , 2003.
Калина A.B. Организация и оплата труда в условиях рьнка (аспект эффективности): Учеб. Пособие. - К.: МАУП, 2001.
Колот А. М. Глобалізація економіки та її вплив на соціально-трудову сферу//Україна: аспекти праці. - К.: Вид. фірма «Праця». - 2001. - № 3.
Колот А. М. Глобалізація як чинник трансформації соціально-трудових відносин // Стратегія економічного розвитку в умовах глобалізації. / За ред. Д. Г. Лук’яненка- К.: Вид-во КНЕУ, 2001. - 538 с.
Лукашевич В. М. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч. посіб. - Львів.: «Новий Світ - 2000», 2004. - 248с
Щербаков В. П. Доповідь на міжнародній науково-практич­ній конференції «Глобалізація економіки, регіональна інтеграція, вплив цих процесів на стан трудящих країн-учасниць СНД». - М.: 2002.

Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.