На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Диплом Економчна сутнсть, класифкаця й завдання облку доходв витрат бюджетної установи. Нормативно-законодавч акти регулювання, прийоми методи первинного облку, органзаця контрольно-ревзйної роботи. Контроль, аудит аналз виконання бюджету.

Информация:

Тип работы: Диплом. Предмет: Бухгалтерский учёт. Добавлен: 17.11.2009. Сдан: 2009. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
РІВНЕНСЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА Й ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

КАФЕДРА ОБЛІКУ І АУДИТУ

ДИПЛОМНА РОБОТА
Особливості обліку і контролю доходів і витрат бюджетної установи
/на прикладі Почетненської сільської ради/

Єфімової Іннаєт Костянтинівни
на присвоєння кваліфікації
фахівця з обліку і аудиту
Науковий керівник,
__________________________
( підпис)
"____"____________2008р.
Зміст дипломної роботи відповідає
найменуванню й установленим вимогам
і допускається до захисту
Зав.кафедрою___________ ______________
( підпис)
"_____" ________________2008р.
Рівне, 2008
Завдання на виконання роботи і календарний план

Завдання на виконання дипломної роботи - розкрити тему організації обліку і контролю доходів і витрат бюджетної установи, на прикладі Почетненської сільської ради
Календарний план виконання дипломної роботи

Тема дослідження
дата виконання
відмітка про виконання
1
2
3
4
1
Вивчення структури, функцій і завдань бухгалтерського обліку доходів і витрат Почетненської сільської ради
2
Ознайомлення з нормативно-законодавчими актами, що регламентують організацію бухгалтерського обліку доходів і витрат бюджетної установи
3
Дослідження прийомів і методів бухгалтерського обліку доходів і витрат бюджетної установи
4
Характеристика організаційно - економічної структури Почетненської сільської ради
5
Аналіз організації бухгалтерського обліку в установі
6
Визначення шляхів удосконалення ведення бухгалтерського обліку в бюджетній установі
7
Розкриття стану первинного обліку
8
Розробка шляхів удосконалення первинного обліку
9
Характеристика організації контрольно-ревізійної роботи в Почетненській сільській раді і її функцій
10
Вивчення методики контролю і аудиту доходів і витрат Почетненської сільської ради
11
Визначення цілей, послідовності проведення і інформаційного забезпечення аналізу бюджетної установи
12
Аналіз виконання бюджету Почетненської сільської ради
13
Охорона праці
14
Оформлення висновків, додатків
Анотація

ДИПЛОМНА РОБОТА
Єфімової Іннаєт Костянтинівни
Тема: "Особливості обліку й контролю доходів і витрат бюджетної установи (на прикладі Почетненского сільської ради)/
Рівненський технічний університет водного господарства та природокористування, 2008р.
Розкрито тему особливостей організації обліку та контролю доходів і витрат бюджетної установи на прикладі Почетненского сільської ради. Вивчено структуру і функції установи, організацію бухгалтерського обліку. Проведено аналіз виконання кошторисів доходів і витрат. Розглянуто методику проведення контролю за виконанням кошторисів доходів і витрат. Внесено пропозиції про вдосконалювання організації окремих аспектів бухгалтерського обліку.
Дипломна робота виконана на 101 аркушах, використається вісім таблиць, 1 малюнок, 222 додатків, 35 джерел використаної літератури.
Зміст

Вступ
1. Теоретичні основи обліку, контролю доходів і витрат бюджетної установи.
1.1 Економічна сутність, класифікація й завдання обліку доходів і витрат установи
1.2 Огляд нормативно-законодавчих актів, що регламентують організацію обліку і контролю доходів і витрат установи
1.3 Теоретичні аспекти організації контролю в бюджетній установі
2. Організація бухгалтерського обліку доходів і витрат Почетненської сільської ради.
2.1 Організаційно - економічна характеристика Почетненської сільської ради, її фінансування
2.2 Аналіз організації бухгалтерського обліку в установі і шляхи його вдосконалювання
2.3 Відбиття у фінансовій звітності доходів і витрат установи
2.4 Програмне забезпечення бухгалтерського обліку з використанням автоматичної системи "Парус".
3. Організація і методика контролю доходів і витрат Почетненської сільської ради.
3.1 Організація внутрішнього контролю
3.2 Основні напрямки зовнішнього контролю доходів і витрат, методика проведення й оформлення його результатів
4. Охорона праці
Висновок
Список використаних джерел
Додатки
ВСТУП

Бухгалтерський облік охоплює всі сторони економічної й господарської діяльності як усередині установ і організацій, що складаються на Державному бюджеті України, так і в їхніх взаєминах з іншими господарськими організаціями й з фінансово-кредитною системою.
Актуальність теми полягає в тому, що добре поставлений бухгалтерський облік дозволяє не тільки виявляти сховані резерви, виявляти порушення режиму економії, планової й фінансово-бюджетної дисципліни, але й попереджати й вчасно усувати можливі втрати й необґрунтовані витрати.
Роль бухгалтерського обліку в керуванні господарською діяльністю будь-якої бюджетної установи безсумнівний - облік забезпечує відбиття всіх операцій, пов'язаних з виконанням кошторису витрат по бюджеті, кошторисів по спеціальних засобах, і узагальнення даних обліку й звітності. Своєчасне, повне й достовірне відбиття на балансі установи всіх операцій дозволяє керівникові установи приймати обґрунтовані управлінські рішення, аналізувати роботу установи, здійснювати й контролювати цільова витрата засобів на основі затвердженого кошторису, виявляти незаконні витрати. Для виконання цих завдань і ведеться бухгалтерський облік і контроль: кредитів ( асигнувань ) і витрат бюджетних засобів; надходження й витрати засобів спеціального фонду; схоронності й ефективності використання запасів, основних засобів і інших цінностей; розрахунків з дебіторами й кредиторами.
Метою даної роботи є дослідження суцільного й безперервного відбиття всіх операцій, пов'язаних з виконанням кошторисів витрат по бюджеті. Адже бухгалтерський облік дозволяє не тільки систематично зіставляти їх із планом (кошторисом), але й установлювати причини відхилень фактичних витрат від плану ( кошторису), виявляти найбільш доцільні норми витрат і підвищувати рівень бюджетного й кошторисного планування в цілому. Чим точніше облік, тим вище якість планування.
Завданнями бюджетного обліку є: контроль виконання кошторису витрат і доходів; виділення в обліку касових і фактичних витрат; організація обліку в розрізі статей бюджетної класифікації й строга відповідність обліку й звітності вимогам нормативних документів. Крім того, важливими завданнями бухгалтерського обліку є облік і контроль за витратами фонду заробітної плати, а також складання в строк балансу та звітності. Зрозуміло, що правильна постановка бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю в установі сприяє більш точному складанню кошторисів витрат, а також виявленню невикористаних внутрішніх ресурсів.
Питанням вивчення оптимізації керування бюджетними потоками, ефективного виконання дохідної й видаткової частини державного й місцевого бюджетів в Україні присвячені праці багатьох учених і практиків, зокрема І.А.Бланка, В.М.Хобти, В.Г.Федоренко, Б.М.Щукіна, В.С.Щєлкова, Л.М.Бєлоусова, В.М.Блинкова, В.П.Савчука, С.И.Прилипка, Е.Г. Величко, Н.І. Чечулиной, Н.Н.Сушко.
У даній роботі описуються особливості організації бухгалтерського обліку доходів і витрат Почетненської сільської ради, яка є органом місцевого самоврядування. Почетненська сільська рада фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету, республіканського бюджету АРКрим, відповідно до діючого законодавства.
У процесі роботи використалися наступні методи дослідження: монографічний, узагальнення, системний аналіз, статистичний, аналіз і синтез, статистичний.
Інформаційною базою дипломної роботи послужили фінансові звіти, бухгалтерські регістри, первинні документи, нормативні акти про діяльності Почетненської сільської ради за 2005р.-2007 р.
Дипломна робота виконана на 85 аркушах і складається із введення, трьох глав, висновків, списку використаної літератури і 222додатків.
У введенні обґрунтований вибір теми дипломної роботи й актуальність проблеми, визначені мета й завдання дослідження, об'єкт, методи й інформаційна база дослідження.
У першому розділі розглядається загальна структура Почетненської сільської ради, уточнюється джерело її фінансування, законодавча база, на основі якої працює сільрада.
У другому розділі розкривається специфіка ведення бухгалтерського обліку і звітності в бюджетній установі, описується програмне забезпечення сільради для ведення бухгалтерського обліку й звітності.
У третьому розділі розкриваються питання організації контролю доходів і витрат бюджетної установи.
У висновку приводяться основні висновки й рекомендації з результатів проведеного дослідження.
При виконанні дипломної роботи використано 35 джерел, що вібрали в себе науковий досвід учених, який перетворив закономірності бухгалтерського обліку в бухгалтерські стандарти, відповідно до яких працює протягом багатьох років не одне покоління бухгалтерів і фінансистів.
1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ ВИТРАТ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ

1.1 Економічна сутність, класифікація і завдання обліку доходів і витрат установи

Бухгалтерський облік доходів і витрат бюджетної установи являє собою впорядковану систему збору, реєстрації й узагальнення інформації в грошовому вираженні про майно, зобов'язання установи і їхньому русі шляхом суцільного, безперервного й документального обліку всіх господарських операцій.
До специфічних особливостей бухгалтерського бюджетного обліку можна віднести:
1) контроль виконання кошторису доходів і витрат,
2) виділення в обліку касових і фактичних витрат,
3) організація обліку в розрізі статей бюджетної класифікації,
4) строга відповідність обліку й звітності вимогам нормативних документів.
Основним принципом бюджетного фінансування є надання державним (місцевим) бюджетом коштів безповоротно, тому що бюджетні установи не мають своїх доходів для зворотності зазначених засобів.
Наступним принципом є одержання установами засобів не під, а в міру фактичного виконання завдань плану з урахуванням правильності використання раніше виданих коштів.
Третій принцип - строго цільове використання бюджетних засобів для фінансування певних витрат, передбачених планом діяльності установи. Цільове використання засобів дозволяє здійснювати систематичний контроль за діяльністю бюджетних установ. Причому при фінансуванні дотримується строгий режим економії у витраті державних засобів.[14,18]
Основними завданнями бухгалтерського обліку доходів і витрат бюджетної установи є:
-формування повної і достовірної інформації про діяльність бюджетної установи і її майнового положення;
-забезпечення інформацією, необхідною внутрішнім і зовнішнім користувачам бухгалтерської звітності для контролю за дотриманням законодавства України при здійсненні бюджетною установою господарських операцій і їхньою доцільністю, наявністю й рухом майна й зобов'язань, використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів відповідно до затверджених норм, нормативами і кошторисами;
-запобігання негативних результатів господарської діяльності бюджетної установи і виявлення внутрішньогосподарських резервів забезпечення її фінансової стійкості.[21,41]
Основними функціями ведення бухгалтерського обліку бюджетної установи є:
-бюджетна установа веде бухгалтерський облік майна, зобов'язань і господарських операцій шляхом подвійного запису на взаємозалежних рахунках бухгалтерського обліку, включених у робочий план рахунків бухгалтерського обліку. Дані аналітичного обліку повинні відповідати оборотам і залишкам по рахунках синтетичного обліку;
-всі господарські операції й результати інвентаризації підлягають своєчасній реєстрації на рахунках бухгалтерського обліку без будь-яких пропусків або вилучень;
-підставою для запису в облікових регістрах є первинні облікові документи, які повинні складатися в момент здійснення господарських операцій або безпосередньо після її закінчення й містити обов'язкові реквізити;
-бухгалтерський облік майна, зобов'язань і господарських операцій бюджетною установою ведеться в національній валюті України - гривнях;
-бухгалтерський облік витрат бюджетної установи ведеться організацією безупинно з моменту її реєстрації до реорганізації або ліквідації. [ 15, 29]
Щоб бюджетна установа виконувала свої функції, згідно з Положенням або Уставом, їй в першу чергу необхідний план, у якому повинні бути певні доходи, які вона може одержати протягом бюджетного періоду і відповідні витрати, які будуть здійснені на утримання установи, для здійснення своїх повноважень.
Кошторис бюджетних установ - основний плановий документ, що надає повноваження бюджетній установі щодо одержання доходів і здійснення витрат, визначає обсяг і напрямок коштів для виконання бюджетною установою своїх функцій і досягнення цілей, певних на рік відповідно до бюджетних призначень.
Слід зазначити, що, згідно Бюджетного кодексу України, фінансування з двох бюджетів заборонено. Витрати установи обмежуються обсягом запланованих доходів. [3, с.9]
Кожний показник кошторису бюджетної установи підтверджується розрахунками економічного обґрунтування доцільності її фінансування, а також правильним розподілом відповідно до економічної класифікації витрат.
При формуванні кошторисів повинні виконуватися вимоги щодо першочергового забезпечення бюджетними коштами витрат на оплату праці (з нарахуваннями) і господарський зміст, а також дотримуватися твердого режиму економії бюджетних коштів.[22, с.18-19]
Будь-який кошторис складається із двох частин: 1 частина "Доходи" і ІІ частина "Витрати".
У свою чергу й доходи та витрати складаються із загального й спеціального фондів. До загального фонду кошторису бюджетної установи можна віднести кошти, які надходять від сплати податків, зборів, надання послуг і від вищестоящої установи для утримання установи і витрачаються відповідно до певних видів основної діяльності. До спеціального фонду кошторису включаються кошти, які надходять від сплати податків, зборів, надання послуг, які передбачені законом України про державний бюджет, і витрачаються за рахунок цих надходжень на конкретну мету.
Доходи бюджетної установи - це кошти, отримані установою від:
1. Надання платних послуг;
2. Виконання робіт;
3. Реалізації продукції;
4. Продажу необоротних активів (крім будинків і споруджень);
5.Суми надлишків матеріалів, виявлених під час проведення інвентаризації;
6. Списання дебіторської заборгованості;
7. Засобів на виконання окремих доручень;
8. Інші власні надходження: кошти, які фактично надійшли від вищестоящої установи;
9. Коштів, які надійшли безпосередньо на ім'я установи (наприклад, благодійна допомога), субвенції, отримані з бюджету іншого рівня.
Особливістю бюджетної класифікації витрат бюджетної установи, затвердженої Міністерством фінансів України від 25.12.2000 № 348 є чітке розмежування витрат по економічній ознаці з детальним поділом засобів по їхніх предметних ознаках (зарплата, нарахування на зарплату, всі види господарської діяльності).
Для здійснення господарської діяльності, Почетненська сільська рада використовує наступні коди економічної класифікації витрат ( далі - КЕКВи):
Оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110).
Ця категорія включає оплату праці всіх працівників бюджетних установ (організацій) і/або притягнутих за трудовими угодами відповідно до встановлених посадових окладів або розцінок. Величина оплати праці відображається без нарахувань на фонд оплати праці , які враховуються по коду 1120. У КЕКВ цієї категорії також входить встановлена чинним законодавством одноразова грошова допомога у зв'язку з виходом на пенсію.
Ця категорія містить у собі:
- код 1111 - заробітну плату по встановлених окладах, ставкам або розцінкам всіх штатних працівників; оплату праці із трудових угод; надбавку за вислугу років; доплату за ранг, надбавки і доплати обов'язкового характеру (оплати нічних змін, позаурочних годин, за науковий ступінь, за використання в роботі знань іноземних мов і т.п.); надбавки, які носять стимулюючий характер; премії (всі види преміальних виплат); щомісячну довічну плату науковцям; матеріальну допомогу, у тому числі на випадок нещасного випадку, хвороби, оздоровлення і в інших випадках за рішенням адміністрації установи відповідно до діючого законодавства.
Нарахування на заробітну плату (код 1120).
Ця категорія містить в собі нарахування на фонд оплати праці бюджетних установ у т.ч.:
- збір на обов'язкове державне пенсійне страхування, розмір і порядок сплати якого визначений Законом України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 26.06.97 № 400.
- збір на обов'язкове соціальне страхування, включаючи збір на обов'язкове медичне страхування, обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття та збори на інші види страхування, передбачені законодавством.
Придбання предметів і матеріалів, оплата послуг та інші витрати (код 1130).
До цієї категорії відноситься придбання всіх предметів і матеріалів, оплата послуг, за винятком капітальних активів.
Ця категорія включає закупівлю матеріалів, канцелярського оснащення, предметів для поточних господарських потреб і потреб, безпосередньо пов'язаних із профілем діяльності установи, оснащення вартістю до 1000 гривень за одиницю (комплект), а також продуктів харчування, медикаментів і перев'язних матеріалів, довідкових, офіційних і періодичних видань.
Сюди також включаються витрати на товари, які надаються працівникам безкоштовно або за зниженими цінами, включаючи державні закупівлі продовольства й обмундирування для Збройних Сил.
Сюди ж ставляться витрати на придбання товарів і послуг, які надаються безкоштовно або за зниженими цінами як у звичайному порядку, так і при особливих обставинах, наприклад, після стихійного лиха. Витрати, пов'язані з оплатою тари, доставкою зазначених матеріалів і т.п., ураховуються за кодом придбання цього матеріалу, у випадку якщо це обумовлено угодою про поставку.
До цієї категорії включаються:
- код 1131 - предмети, матеріали, устаткування й інвентар включаючи канцелярське, креслярське, письмове приладдя і матеріали; виготовлення й придбання бухгалтерських, статистичних бланків, відомостей, а також класних журналів, бланків дипломів, свідчень, медалей, нагрудних значків, грамот, посвідчень, іншої документації для навчальних закладів, бюджетних установ і організацій. Придбання або підписка періодичних, довідкових, інформаційних видань.
Сюди ж ставиться придбання підручників (крім бібліотечних фондів). До цієї ж категорії ставляться витрати на придбання матеріалів і інвентарю для господарських цілей: щіток, мастики, мийних засобів, електричних лампочок і т.п.; витрати на прання і санітарно-гігієнічне обслуговування контингентів, які обслуговуються медичними, соціально-реабілітаційними установами, військовослужбовців термінової служби та інші.
Сюди ж включаються предмети вартістю до 1000 гривень або однорідні малоцінні предмети (наприклад: калькулятори, іграшки для дитячих установ, фізкультурний інвентар, дрібні деталі для ремонту виробничого й невиробничого оснащення й т.п.), а також матеріали й предмети для науково-дослідних робіт, навчальних цілей: реактиви, хімікалії, спеціальний посуд, дрібне оснащення, тканини, насіння, для дослідницьких робіт і випробувань; хімікати й біопрепарати для обробки лісових насаджень і т.п..
- код 1135 - оплата транспортних послуг і зміст транспортних засобів (в тому числі витрати на утримання транспорту, витрати по доставці працівників на роботу власним і орендованим транспортом, придбання пально-мастильних матеріалів, у тому числі для сільськогосподарської техніки, поточний ремонт автомобілів і транспортних засобів, планово-технічне обслуговування; придбання запчастин до транспортних засобів, які по її вартості за одиницю (комплект) не включаються до основних засобів).
Крім того, сюди ж відносяться витрати на страхування автомобіля, проїзд по платних дорогах (тунелях), інші збори, які передбачені нормативними і законодавчими актами, плата збору за забруднення навколишнього середовища залежно від використаного пального, оформлення прав водія, страхування і медичний огляд водіїв; технічний огляд транспортного засобу, податок на власників транспортних засобів, оренда транспортних засобів і т.п..
- код 1136 - оренда (плата за використання приміщень (гаражів, складів і т.п.), оренда оснащення й т.п.) і експлуатаційні послуги (зміст у чистоті будинків, дворів, вивіз сміття, обслуговування ескалаторів, ліфтів, сміттєпроводів, антен, плата за радіоточки й т.п.), якщо вони є складовою частиною угоди оренди.
При оплаті цих послуг по окремих угодах, вони класифікуються як оплата комунальних послуг.
- код 1137 - поточний ремонт устаткування, меблів, техніки, інвентарю (у тому числі спортивного) і будинків, споруджень, приміщень, які орендуються або перебувають на балансі, сільськогосподарської техніки, а також витрати, пов'язані з технічним обслуговуванням оснащення, комп'ютерної, множної, медичної й іншої техніки.
До цієї категорії ставляться витрати, пов'язані з придбанням матеріалів для поточного ремонту приміщень, оснащення механізмів або оплата послуг сторонніх організацій по веденню цих робіт, якщо це передбачено кошторисом.
- код 1138 - послуги зв'язку, а саме: абонентна плата за телефон і міжміські й міжнародні розмови, факсимільний зв'язок, електронну пошту, оплата поштових відправлень, включаючи телеграми, листи, бандеролі і т.п..
Сюди ж відносяться витрати на обслуговування і утримання внутрішньої телефонної станції.
До цього ж коду відносяться витрати, пов'язані з наданням послуг зв'язку, мобільний зв'язок, Інтернет і т.п..
- код 1139 - оплата інших послуг та інші витрати, які включають оплату робіт і професійних послуг сторонніх фахівців, підприємств і організацій відповідно до укладених договорів і угодами: по бухгалтерському обліку, аудиті, юридичних, інформаційно-рахункових, консультативних послуг, оплата послуг з обробки інформації.
По даному коду здійснюються витрати на страхування: особисте, страхування власних і орендованих приміщень відповідно до діючих законодавчих і нормативних актів, медичне страхування; витрати на охорону, у т.ч. позавідомчу й протипожежну охорону; заходи щодо охорони праці й техніки безпеки; витрати на палітурні й поліграфічні роботи (рекламні буклети, візитки, запрошення, посвідчення, що надаються населенню, інформаційні бюлетни, видання книг, довідників і т.п.); розрахунки за одержання ліцензій і за акредитацію у встановлених законами України випадках.
Крім того, сюди відносяться обов'язкові платежі в бюджет, які відповідно до законодавства, здійснюють бюджетні установи за рахунок бюджетних коштів (крім податку від власників транспортних засобів і прибуткового податку, з трансферних платежів населенню), передбачених на їхнє утримання і оплата внесків громадським організаціям, якщо це обумовлене законодавством України.
Сюди ж відносяться штрафи в Пенсійний фонд по рішеннях суду (за фіктивно надані довідки і т.п.). Також до цього коду відносяться інші штрафні санкції, які платяться по рішеннях суду.
По цьому ж коду передбачаються витрати за ліцензування (реєстраційна плата), витрати на сплату держмита і т.п.
Відрядні витрати (код 1140).
До цієї категорії відносяться витрати на оплату проїзду, добових, квартирних під час службових відряджень; оплату піднімальних, проїзду, добових при переміщенні працівників; сесійних виїздів народних судій; відряджень на курси і у навчальні заклади, на сесії, семінари, наради й конференції, тобто всі витрати на відрядження, які платяться за рахунок бюджетних коштів у випадках, передбачених законодавством України.
По цьому коду враховуються витрати на придбання службових проїзних квитків і оплату проїзду по маршрутних листах.
Сюди ж відносяться надбавки до заробітної плати, які виплачуються в передбачених рішеннями Уряду випадках окремим категоріям працівників замість компенсації витрат на відрядження (добових, квартирних).
Оплата комунальних послуг і енергоносіїв (1160)
Сюди відносяться платежі з оплати бюджетними установами (організаціями) комунальних послуг і енергоносіїв, включаючи оплату енергоносіїв для виробничих потреб.
- код 1161 - оплата теплопостачання;
- код 1162 - оплата водопостачання й водовідвід;
- код 1163 - оплата електроенергії;
- код 1164 - оплата сжижженного газу, оплата по його транспортуванню;
- код 1165 - оплата інших комунальних послуг (зміст у чистоті будинків, дворів, вивіз сміття, дезінфекція приміщень, обслуговування екскалаторов, ліфтів, сміттєпроводів, антен, плата за радіоточки й т.п.) [12, 3-8].
1.2 Огляд нормативно-законодавчих актів, що регламентують організацію обліку і контролю доходів і витрат установи

Будь-яка бюджетна установа при веденні бухгалтерського обліку і складанні фінансової звітності керується Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99р. № 996-XІ.
При описі нормативно-правової бази, що забезпечує облік будь-якої бюджетної установи слід зазначити деяку специфіку. Так, методологом ведення бухгалтерського обліку в бюджетних установах є Державне казначейство України, в функції якого входить установлення однакових вимог до порядку ведення бюджетного бухгалтерського обліку й розробка відповідних нормативних актів.
При здійсненні обліку доходів і витрат, Почетненська сільська рада використовує наступні нормативні акти:
Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затверджений наказом Державного казначейства України № 114 від 10.12.1999р.;
Інструкція про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відбиття основних господарських операцій бюджетних установ, затверджена наказом Державного казначейства України № 61 від 10.07.2000р. Ця Інструкція спрямована на забезпечення єдності відбиття однорідних по змісту господарських операцій на відповідних синтетичних субрахунках бухгалтерського обліку;
Порядок складання, розгляду, затвердження і основні вимоги щодо виконання кошторисів бюджетних установ і організацій, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України № 228 від 28.02.2002р. Цей Порядок затверджує форми документів по складанню і виконанню розпису Державного бюджету України і місцевих бюджетів, а також роз'яснює механізм планування, затвердження і внесення протягом року змін до кошторису бюджетної установи;
Роз'яснення щодо застосування економічної класифікації витрат бюджету, затверджені наказом Державного казначейства України № 194 від 04.11.2004р. Ці роз'яснення забезпечують чітке розмежування витрат по економічних ознаках з детальним розподілом засобів по їхніх предметних ознаках. Таке розмежування дає можливість виділити захищені статті бюджету і забезпечити єдиний підхід до всіх одержувачів бюджетних засобів з погляду виконання бюджету;
Інструкція з обліку засобів, розрахунків і інших активів бюджетних установ, затверджена наказом Державного казначейства України від 26.12.2003р. № 242, яка встановлює однакові вимоги до порядку ведення бюджетними установами бухгалтерського обліку коштів в касі, на рахунках в установах банків або в органах Державного казначейства, розрахунків з дебіторами й іншими активами;
Порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, і їхні розміри, затверджений постановою Кабінету З України від 25.06.2001р. № 702;
Положення про ведення касових операцій, затверджене постановою Правління НБУ від 15.12.2004р. № 637, що визначає порядок ведення касових операцій у національній валюті України, а також окремі аспекти організації банками роботи з готівкою;
Інструкція про облік основних засобів і інших необоротних активів бюджетних установ, затверджена наказом Державного казначейства України № 64 від 17.2000р.;
Інструкція з обліку запасів бюджетних установ, затверджена наказом Державного казначейства України № 125 від 08.12.2000р. яка роз'ясняє основні вимоги до обліку по надходженню, збереженню і використанню запасів у бюджетній установі, документи, які використовуються при обліку запасів;
Інструкція про порядок реєстрації виданих, отриманих і використаних доручень на одержання цінностей, затвердженої наказом Міністерства фінансів України № 99 від 16.05.1996р.;
Інструкція з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків і інших статей балансу бюджетних установ, затверджена наказом Державного казначейства України від 30.10.1998р. № 90, що встановлює однакові вимоги до порядку інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, матеріальних цінностей, коштів і документів, розрахунків і інших статей балансу бюджетними установами.
Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ, затверджена наказом Державного казначейства України і Міністерства економіки України від 10.08.2001р. № 142/181, яка розроблена з метою встановлення однакових вимог до порядку списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ;
Порядок списання кредиторської заборгованості бюджетних установ, строк позовної давності якої минув, затверджений наказом Державного казначейства України від 08.05.2001р. № 73;
Інструкція для складання типових форм по обліку і списанню основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного й місцевого бюджетів, затверджена наказом Державного казначейства України і Державного комітету статистики України від 01.12.1997р. № 125/70;
Інструкція для складання типових форм обліку і списанню запасів бюджетних установ, затверджена наказом Державного казначейства України від 18.12.2000р. № 130;
Порядок складання карток і книг аналітичного обліку бюджетних установ, затверджений наказом Державного казначейства України від 06.10.2000р. № 100;
Порядок ведення і складання меморіальних ордерів, затверджений наказом Державного казначейства України від 27.07.2000р. № 68, що призначений для відбиття господарських операцій бюджетних установ в облікових регістрах;
Інструкція про порядок складання річних фінансових звітів за 2005рік установами й організаціями, які утримуюттся за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів, затверджена наказом Державного казначейства України № 229 від 29.12.2005р.,
Інструкція про порядок складання річних фінансових звітів за 2006рік установами й організаціями, які утримуюттся за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів, затверджена наказом Державного казначейства України № 246 від 28.12.2006м;
Постанова Кабінету Міністрів України " Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого устаткування й інвентарю, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами й організаціями, що фінансуються за рахунок державного й місцевого бюджетів" від 04.10.2001р. № 332;
Наказ Міністерства фінансів України " Порядок заключення договорів на надання матеріальних цінностей у суб'єктів господарювання, оплата яких здійснюється за рахунок бюджетних засобів" від 06.04.1998р. № 83;
Закон України " Про оплату праці" від 24.03.1995р. № 108/95-ВР;
Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Міністерства статистики України від 11.12.1995р. № 323;
Постанова Кабінету Міністрів України " Порядок розрахунку середньої заробітної плати" від 08.02.1995р. № 100.
По інших витратах сільської ради застосовуються нормативні акти, які застосовуються всіма підприємствами й установами, незалежно від форм власності. Наприклад, розрахунки з підзвітними особами по службових відрядженнях здійснюється відповідно до Інструкції про службові відрядження в межах України та за рубіж, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998р. № 59 і Постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.1999р. № 664 " Про норми відшкодування відрядних витрат у межах України та за рубіж".
1.3 Теоретичні аспекти організації контролю в бюджетній установі

Бюджетні установи здійснюють витрати відповідно за їхнім цільовим призначенням і в міру виконання заходів, передбачених кошторисами, дотримуючись фінансово - бюджетної дисципліни і максимальної економії матеріальних цінностей і коштів .
Бухгалтерський облік повинен забезпечити систематичний контроль за ходом виконання кошторисів доходів і витрат, станом розрахунків з підприємствами, організаціями, установами і особами, схоронністю коштів і матеріальних цінностей.
Дослідження доходів і витрат бюджетної установи полягає в аналізі виконання її кошторису.
Ведення бухгалтерського обліку виконання кошторисів доходів і витрат бюджетних установ здійснюється, як правило, бухгалтерськими службами.
Контроль витрат бюджетних установ, звичайно спрямований на наступні аспекти господарської діяльності, зокрема : заключення договорів на поставку товарів і надання послуг і трудових угод на виконання робіт; одержання у встановленому порядку авансів на господарські й інші потреби та видача авансів своїм співробітникам; оплата витрат за рахунок асигнувань, передбачених кошторисом; витрата відповідно до встановлених норм матеріалів, продуктів харчування та інших матеріальних цінностей на потреби установи; затвердження авансових звітів підзвітних осіб, документів по інвентаризації, актів на списання непридатних основних засобів і інших матеріальних цінностей відповідно до діючих положень; дозвіл інших питань, що ставляться до фінансово - господарської діяльності установ. [ 26, 45-47]
Контроль витрат бюджетної установи здійснюється завдяки прийому розмежування касових і фактичних витрат.
Касові витрати - це суми, виділені з бюджетних або поточних рахунків на витрати установи. Ці суми можуть видаватися як готівкою, так і безготівковим шляхом. Однак по них не можна судити про фактичне використання коштів, тому що можуть бути нараховані, але не виплачені (зарплата, суми, що належить виплатити кредиторам за надані цінності, послуги). Касові витрати показують суму коштів, витрачених установою з реєстраційного рахунку, по окремих кошторисах підрозділів, що дозволяє мати у своєму розпорядженні дані про касове виконання кошторисів і про залишки невикористаних кредитів на кожну конкретну дату.
Фактичні витрати - дійсні витрати установи по виконанню кошторису, оформлені відповідними документами. До них відносяться витрати по неоплачених рахунках кредиторів, по нарахуванню зарплати. Фактичні витрати більш повно свідчать про остаточно зроблені витрати, ніж касові. Їхній облік дозволяє контролювати як хід фактичного виконання кошторису витрат у цілому, так і дотримання встановлених норм витрат по окремих статтях. [16, 24]
Крім того, контроль витрат бюджетної установи здійснюється завдяки засобу розмежування затверджених кошторисних витрат на відповідний бюджетний рік і взятих установою бюджетних зобов'язань протягом бюджетного року.
Для забезпечення своєї діяльності Почетненська сільська рада щорічно складає кошториси доходів і витрат у розрізі кодів функціональної класифікації (КФК): по КФК 010116 "Органи влади" - відбиваються доходи й витрати на утримання апарата Почетненської сільської ради, по КФК 070101 "Дошкільна освіта" - відбиваються доходи й витрати на утримання дитячих садків "Сонечко" та «Зайчик», що перебувають в комунальній власності Почетненської сільської ради, 080600 "Фельдшерсько-акушерський пункт" - відбиваються доходи і витрати на утримання ФАПА, що перебуває в комунальній власності Почетненської сільської ради, 110204 "Будинок культури" - відбиваються доходи й витрати на утримання Будинку культури, що перебуває в комунальній власності Почетненської сільської ради.
У Почетненській сільській раді на утримання бюджетнихустанов затверджуються кошториси (додатки 1-6за 2006 рік 7-11,за 2007 рік ). Кожний показник кошторису підтверджується розрахунками економічного обґрунтування доцільності його фінансування, а також правильним розподілом відповідно до економічної класифікації витрат (додатки за 2006 рік 12-20,за 2007рік- 21-27).
В 30-ти денний строк після прийняття бюджету територіальною громадою Почетненского сільської ради, Голова Почетненської сільської ради затверджує кошторис доходів і витрат, план асигнувань із загального фонду, зведення показників спеціального фонду бюджету, штатний розпис. (додатки28-36 за 2006 рік,37-42за 2007 рік ).
Затверджена дохідна частина кошторису є підставою для фінансування її видаткової частини. Всі зміни вносяться до кошторису і плану асигнувань у випадках необхідності перерозподілу асигнувань розпорядника; прийняття нормативного акту про передачу повноважень і бюджетних асигнувань одного розпорядника іншому; прийняття рішень про розподіл нерозподілених бюджетних асигнувань між розпорядниками; прийняття рішень про скорочення витрат загального фонду бюджету в цілому на рік; внесення змін у закон про Державний бюджет України.
При проведенні перерозподілу кошторисних призначень - переносу їх з одного коду економічної класифікації на іншій - обов'язковим є дотримання вимог Закону України , згідно з яким заборонене збільшення:
-оплати праці працівників бюджетних установ (КЭКР 1111,1120) за рахунок зменшення інших витрат;
-капітальних витрат (КЭКР 2110,2120,2130,2200,2300,2400) за рахунок зменшення бюджетних призначень на поточні витрати.
Всі зміни до кошторисів і планів асигнувань по загальному фонду вносяться в них тільки після внесення відповідних змін у річний розпис асигнувань загального фонду бюджету й бюджетний розпис. Основна вимога, дотримання якої передбачається при здійсненні планування розпорядником коштів своїх витрат, - першочергове забезпечення бюджетними коштами витрат на оплату праці з нарахуваннями і на господарське утримання бюджетної установи. Витрати, які не є першочерговими (наприклад, на придбання устаткування, капітальний ремонт і т.п.), можуть передбачатися лише за умови забезпечення засобами невідкладних витрат і відсутності заборгованості.[4,2]
Внесені планові зміни повинні бути економічно обґрунтовані і підтверджені відповідними розрахунками в розрізі кожного коду економічної класифікації витрат.
У результаті внесення змін до кошторису і плану асигнувань по загальному фонду в обов'язковому порядку складаються:
- довідка про зміну річного розпису асигнувань бюджету (кошторису) (додаток 43);
- довідка про зміну помісячного розпису асигнувань загального фонду бюджету (плану асигнувань із загального фонду бюджету) ( додаток 44).
Контроль доходів і витрат бюджетної установи здійснюється ревізорами шляхом перевірок бухгалтерської (фінансової) звітності, платіжно-розрахункової документації, податкових і інших фінансових зобов'язань, а також наданню інших аудиторських послуг:
-оцінка і контроль за правильним веденням бухгалтерського обліку;
-складання достовірної бухгалтерської (фінансової) звітності;
-аналіз господарської діяльності;
-консультування в питаннях фінансового, податкового, банківського й іншого господарського законодавства й інше.
Контрольно-ревізійна робота - експертиза фінансової звітності бюджетної установи на основі перевірки дотримання порядку ведення бухгалтерського обліку, відповідності господарських і фінансових операцій законодавству України, повноти і точності відбиття у фінансовій звітності діяльності бюджетної установи. Контрольно-ревізійна робота завершується складанням акту або довідки про проведення ревізії господарської діяльності бюджетної установи.
Ціль контрольно-ревізійної роботи - рішення конкретного завдання, що визначається законодавством, системою нормативного регулювання контрольно-ревізійної діяльності.
Головним завданням організації контрольно-ревізійної роботи є здійснення державного фінансового контролю за використанням і збереженням державних фінансових ресурсів, необоротних і інших активів, правильністю визначення потреби в бюджетних засобах і взяття зобов'язань, ефективним використанням засобу і майна, станом і вірогідністю бухгалтерського обліку і фінансової звітності в міністерствах і інших органах виконавчої влади, в державних фондах, в бюджетних установах і в суб'єктів господарювання державного сектору економіки, а також на підприємствах і в організаціях, які одержують (одержували в періоді, що перевіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів і державних фондів або використовують (використовували в періоді, що перевіряється) державне або комунальне майно , виконанням місцевих бюджетів, розробка пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і порушень і запобігання їх надалі . [ 26, 63]
Контрольно-ревізійна робота в бюджетній установі здійснюється шляхом проведення планової і позапланової перевірки.
Право на проведення планової ревізії господарської діяльності бюджетної установи надається лише в тому випадку, коли установі не пізніше чим за десять днів до дня проведення, зазначена ревізія надіслала письмове повідомлення із вказівкою дати початку і закінчення її проведення.
Крім того, державна контрольно - ревізійна робота може здійснюватися шляхом проведення позапланової ревізії - ревізія, що не передбачена в планах роботи органа державної контрольно-ревізійної служби і проводиться при наявності хоча б однїєї з таких обставин:
1) підконтрольною установою представлена у встановленому порядку скарга про порушення законодавства посадовими особами органа державної контрольно-ревізійної служби під час проведення планової або позапланової виїзної ревізії, у якій утримується вимога про повне або часткове скасування результатів відповідної ревізії;
2) у випадку виникнення потреби в перевірці відомостей, отриманих від особи, яка мала правові відносини з підконтрольною установою, якщо підконтрольна установа не надасть пояснення і їхні документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит органа державної контрольно-ревізійної служби протягом десяти робочих днів від дня одержання запиту;
3) проводиться реорганізація (ліквідація) підконтрольної установи;
4) у випадку надходження доручення від Кабінету Міністрів України, органів прокуратури, державної податкової служби, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, щодо проведення ревізій у підконтрольних установах у якому втримуються факти, які свідчать про порушення підконтрольними установами законів України, перевірку дотримання яких віднесено законом до компетенції органів державної контрольно-ревізійної служби;
5) у випадку, якщо вищий орган державної контрольно-ревізійної служби в порядку контролю за вірогідністю висновків орган нижчого підпорядкування державної контрольно-ревізійної служби здійснив перевірку актів ревізії, складених органом нижчого підпорядкування державної контрольно-ревізійної служби, і виявив їхню невідповідність вимогам законів.
Позапланова виїзна ревізія в цьому випадку може ініціюватися вищим органом державної контрольно-ревізійної служби лише в тому випадку, коли щодо посадових або службових осіб органа нижчого підпорядкування державної контрольно-ревізійної служби, які проводили планову або позапланову виїзну ревізію зазначеної підконтрольної установи, почато службове розслідування або порушено кримінальну справу.
Позапланова ревізія може здійснюватися лише при наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду. Позапланова ревізія підконтрольної установи не може проводитися частіше одного разу у квартал.
Тривалість планової виїзної ревізії не повина перевищувати 30 робочих днів. Тривалість позапланової виїзної ревізії не повина перевищувати 15 робочих днів.
Продовження строків проведення планової або позапланової виїзної ревізії можливе лише за рішенням суду на строк, що не перевищує 15 робочих днів для планової виїзної ревізії та 5 робочих днів для позапланової виїзної ревізії.[ 19, 40]
Основними функціями здійснення контрольно-ревізійної роботи в бюджетній установі є :
1) проведення в бюджетних установах ревізії фінансово-господарської діяльності, використання і збереження фінансових ресурсів, необоротних і інших активів, правильності визначення потреби в бюджетних коштах і взяття зобов'язань, стану й вірогідності бухгалтерського обліку й фінансової звітності;
2) здійснення державного фінансового аудита виконання державних (бюджетних) програм, діяльності бюджетних установ, суб'єктів господарювання державного сектора економіки, а також інших суб'єктів господарювання, які одержують (одержували в періоді, що перевіряється) кошти з бюджетів всіх рівнів і державних фондів або використають (використали в періоді, що перевіряється) державне або комунальне майно;
3) здійснення контролю за усуненням недоліків і порушень, виявлених під час проведення державного фінансового контролю;
4) розробка нормативно-правових актів і методичних документів з питань своєї діяльності;
5) розробка пропозицій щодо вдосконалення державного фінансового контролю.
Крім того, організація контрольно-ревізійної роботи передбачає розгляд листів, заяв і скарг громадян про факти порушення законодавства по фінансових питаннях. Обіг, де повідомляється про крадіжки, розтрати, недостачі, інші серйозні правопорушення, негайно пересилається правоохоронним органам для ухвалення рішення відповідно до діючого законодавства.
При здійсненні контрольно-ревізійної роботи, ревізорам надається право:
1) безперешкодного доступу при проведенні ревізій на склади, у сховища, виробничі й інші приміщення, які належать бюджетним установам, для їхнього обстеження і з'ясування питань, пов'язаних з ревізією; за рішенням суду припиняти видаткові операції за рахунками в банках і інших фінансових установах у випадку, якщо керівництво об'єкта, на якому необхідно провести ревізію, перешкоджає працівникові державної контрольно-ревізійної служби виконувати свої обов'язки;
2) залучати на договірних засадах кваліфікованих фахівців відповідних міністерств, державних комітетів, інших органів державної виконавчої влади, державних фондів, підприємств, установ і організацій для проведення контрольних обмірювань будівельних, монтажних, ремонтних і інших робіт;
3) жадати від керівників установ, які ревізуються, проведення інвентаризацій основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів і розрахунків, у випадку відмови в проведенні таких інвентаризацій - звернутися до суду щодо спонукання до проведення таких інвентаризацій;
4) одержувати від Національного банку України і його установ, банків і інших кредитних установ необхідні відомості, копії документів, довідки про банківські операції і залишки коштів на рахунках об'єктів, які ревізуються, а від інших підприємств і організацій, у тому числі недержавних форм власності - довідки і копії документів про операції та розрахунки з підприємствами, установами, організаціями, які ревізуються.
5) у судовому порядку стягувати в дохід держави кошти, отримані підконтрольними установами, по незаконних угодах, без встановлених законом підстав і з порушенням чинного законодавства;
6) звертатися до суду в інтересах держави, якщо підконтрольною установою не забезпечено виконання вимог щодо усунення виявлених ревізією порушень законодавства з питань збереження й використання активів.
Дослідження витрат бюджетної установи нерозривно пов'язане з контролем виконання його кошторисів. Процедури контролю - це заходу щодо попередження своєчасного виявлення й виправлення помилок в обліку й звітності. До процедур внутрішнього контролю належать: інвентаризація, санкціонування господарських операцій, розподіл прав і обов'язків, обмеження доступу до активів і контроль за документуванням господарських операцій і інші процедури контролю, які здійснюються, як правило, головним бухгалтером.
Таким чином, особливостями бухгалтерського обліку витрат у бюджетній установі є розподіл їх на касові і фактичні витрати, а також організація їхнього обліку в розрізі статей бюджетної класифікації. Касове виконання витрат бюджетної установи здійснюється відповідно до затвердженого кошторису на відповідний рік. Затверджена дохідна частина кошторису є підставою для фінансування її видаткової частини. Правильна постановка бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю в бюджетній установі сприяє більше точному складанню кошторисів витрат, а також виявленню невикористаних внутрішніх ресурсів.
2. ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ДОХОДІВ І ВИТРАТ ПОЧЕТНЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

2.1 Організаційно - економічна характеристика Почетненської сільської ради, її фінансування

Почетненська сільська рада є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки, відкриті в органах Державного казначейства, гербову печатку зі своїм найменуванням.
Почетненська сільська рада є виконавчим органом Почетненської Ради народних депутатів. Почетненська сільська рада, як місцевий орган влади, підзвітна місцевому населенню. Це дасть можливість місцевому населенню істотно впливати на якість надання бюджетних послуг і забезпечує умови для ефективного розподілу обмежених ресурсів місцевого бюджету.
Почетненська Рада народних депутатів самостійно визначає напрямки використання коштів свого бюджету, що містить в собі доходи і витрати на фінансування підприємств місцевого господарства (Почетненского комунального підприємства), на фінансування місцевих установ освіти, культури, охорони здоров'я, соціального забезпечення, на утримання місцевого органа влади.
Доходи загального фонду бюджету сільської ради включають податкові надходження, неподаткові надходження, офіційні трансферти й відбиваються в розписі доходів загального фонду бюджету (додатки за 2005 рік- 45за 2006 рік- 46,за 2007 рік -47).
Доходи спеціального фонду бюджету сільської ради включають податкові надходження, неподаткові надходження, власні надходження (плата за послуги та інші джерела власних надходжень) і цільові фонди й відбиваються в розписі доходів спеціального фонду бюджету(додатки за 2005 рік -48за 2006 рік -49,за 2007 рік -50).
Відповідно до запланованим доходам бюджету затверджуються й витрати, які відбиті в розписі витрат бюджету(додатки за 2005 рік -51-52за 2006 рік -53-54,за 2007 рік -55-56).
Почетненська сільська рада здійснює наступні функції:
-планує, виконує сільський бюджет по доходах, витратам і фінансуванню;
- відкриває рахунки в органах Державного казначейства для зарахування податків, зборів; реєстраційні рахунки в розрізі кодів бюджетної класифікації витрат - для фінансування місцевих бюджетних установ;
- веде бухгалтерський облік всіх операцій по виконанню бюджету;
-здійснює контроль за цільовим використанням бюджетних коштів;
- складає фінансову звітність про виконання бюджету з наступним поданням у територіальне відділення Державного казначейства.
Фінансування витрат на утримання Почетненської сільської ради здійснюється з місцевого бюджету. Організаційно - управлінська структура апарата Почетненської сільської ради представлена затвердженою структурою й штатним розкладом (додатки на 1.01.2007р.57-60). Почетненську сільську раду очолює - Голова; у структурі Почетненської сільської ради виділено 6 штатних одиниць (разом з Головою): 1 секретар сільської ради (є заступником Голови Почетненської сільської ради); 1 головний бухгалтер, 1 бухгалтер, 1 касир ( входять до складу бухгалтерії); 1 інспектор військово-облікового складу; 1 прибиральниця. (додатки на 1.01.2007р.61-62) Кожний працівник Почетненської сільської ради працює в межах функцій і обов'язків, покладених посадовою інструкцією.
Ведення бухгалтерського обліку в Почетненській сільській раді покладено на головного бухгалтера, якому також затверджена посадова інструкція.
Посадову інструкцію затверджує Голова Почетненского сільської ради. Так, наприклад, досліджуємо посадову інструкцію головного бухгалтера по розділах ( додаток 63):
1.Головний бухгалтер повинен мати вищу економічну освіту, стаж роботи із спеціальності в державній службі або в органах місцевого самоврядування на керівних посадах не менш ніж 5 років або на керівних посадах в інших сферах не менш ніж 10 років.
2.Зобов'язаний знати практику застосування законодавчих і нормативних актів, що регулюють діяльність відділу; державну політику у відповідній сфері керування; основи економіки, організації праці й керування; порядок документального оформлення в бухгалтерському обліку облікових показників; методи економічного аналізу; цивільне право; трудове, фінансове і господарське законодавство; правила ділового етикету; правила і норми охорони праці й протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері.
3. Головний бухгалтер:
3.1.Керує діяльністю бухгалтерії, розподіляє обов'язки між працівниками, очолює і контролює їхню роботу.
3.2.Забезпечує виконання покладених на відділ завдань по організації бухгалтерського обліку в сільраді й контролює відповідність правилам його ведення.
3.3.Здійснює методологічне керівництво бухгалтерським обліком і звітністю в підвідомчих установах.
3.4.Керує розробкою й впровадженням методів дотримання державної й фінансової дисципліни.
3.5.Організує облік бюджетних асигнувань, необоротних активів, МШП, запасів, грошових документів, схоронність первинних документів, облікових регістрів бухгалтерської звітності й своєчасною подачею їх в архів.
3.6.Планує й складає проект кошторисів доходів і витрат сільради й здійснює контроль за їхнім виконанням. Складає бюджетний запит на наступний рік по сільраді.
3.7.Забезпечує контроль за відбиттям на рахунках бухгалтерського обліку господарських операцій, наданням оперативної інформації, складанням і здачею у встановлений термін звіту про виконання кошторисів доходів і витрат в органи державного казначейства, районному фінансовому управлінню.
3.8.Робить контроль за законністю, своєчасністю і правильністю оформлення документів, використанням фонду оплати праці, установленням посадових окладів, дотриманням фінансової дисципліни, правильністю нарахування й перерахування в Державний, місцевий бюджети податків і інших платежів, дотриманням установлених правил проведення інвентаризації грошових, необоротних матеріальних активів, запасів, розрахунків і платіжних зобов'язань.
3.9.Забезпечує організацію проведення економічного аналізу виконання кошторису доходів і витрат сільради.
3.10.Бере участь в обробці архівних документів відділу.
3.11.Систематично підвищує кваліфікацію, вивчаючи інструктивні матеріали й чинне законодавство.
3.12.Дотримує правил внутрішнього розпорядку й техніки безпеки в сільраді.
4. Головний бухгалтер має право перевіряти в підвідомчих установах, сторонніх організаціях і підприємствах дотримання у встановленому порядку фінансової дисципліни. Вносити пропозиції по вдосконаленню бухгалтерського обліку й звітності. Жадати від посадових осіб установ і організацій усунення виявлених порушень установленого порядку.
Відповідно до Закону України " Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р. № 996-XІ у Почетненській сільській раді щорічно затверджується облікова політика й графік документообігу. Наприклад, розпорядженням по Почетненській сільській раді № 8 від 14.01.2007р., затверджена облікова політика, що включає наступні положення:
1.1. Доручити забезпечення й ведення бухгалтерського обліку в Почетненській сільській раді бухгалтерії.
1.2. Головному бухгалтерові:
а) забезпечити дотримання встановлених єдиних методологічних основ бухгалтерського обліку, складання й подання у встановлений термін фінансової звітності;
б) організувати контроль за відбиттям на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;
в) брати участь в оформленні матеріалів, пов'язаних з недостачею й відшкодуванням втрат від недостач, крадіжок або псування активів;
г) забезпечити належний контроль за цільовим і ефективним використанням бюджетних засобів.
1.3. Керуватися в роботі наказом Державного казначейства України від 27.07.2000р. № 68 "Про затвердження Інструкції про форми меморіальних ордерів бюджетних установ і порядку їх складання" по застосуванню меморіально-ордерної системи обліку.
1.4. Для повної й реальної картини здійснюваних операцій і їхніх результатів дозволити головному бухгалтерові застосовувати додаткову систему субрахунків і регістрів аналітичного обліку. В облікових регістрах підчищення й необумовлені виправлення тексту й цифрових даних не допускаються.
Помилки в облікових регістрах виправляються коректурним способом, т.б неправильний текст і/або цифри закреслюються, і над ними приводиться правильний текст і/або цифри. Закреслювання здійснюється однією рисою так, щоб можна було прочитати виправлене.
Виправлення помилки повинне бути обговорене написом "виправлене" і підтверджено підписом осіб, які підписали цей регістр, із вказівкою дати виправлення.
Виправлення помилки минулих років оформляються бухгалтерською довідкою, де приводиться зміст помилки, сума й кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку якої виправляються помилки.
1.5. Затвердити правила документообігу і технологію обробки облікової інформації в Почетненській сільській раді. (додаток 64).
1.6. Становити щомісяця меморіальні ордери й інші облікові регістри до 01 числа наступного місяця.
1.7. Дані меморіальних ордерів, інших облікових регістрів і додаткових довідок після ретельної перевірки, відбивати головним бухгалтером у Головній книзі, що є підставою для складання балансу. Після обробки меморіальні ордери, облікові регістри й довідки повинні бути підписані головним бухгалтером із вказівкою дати підпису.
1.8. Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи.
1.9. Неухильно дотримувати вимог по дотриманню порядку оформлення первинних документів і строку надання їх до обліку з покладанням відповідальності за порушення вимог бухгалтерського обліку, несвоєчасне складання первинних документів і невірогідність відбитих у них.
1.10. Для забезпечення вірогідності даних бухгалтерського обліку і фінансової звітності проводити інвентаризації активів і зобов'язань відповідно до Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів , документів і розрахунків, затвердженої наказом Державного казначейства України від 30.10.1998р. № 90.
1.11. Установити строки проведення інвентаризації:
- матеріальних цінностей - щорічно;
- бланків суворої звітності - щокварталу;
- коштів у касі - щокварталу;
- основних фондів і нематеріальних активів - щорічно за станом на 1 листопада;
- у випадку зміни матеріально відповідальних осіб або виявлення розкрадань (недостач) - відповідно в момент зміни або факту виявлення розкрадання (недостач).
1.12. для здійснення інвентаризації й прийняття рішень по її результатах щорічно створювати постійно діючу інвентаризаційну комісію.
2. Облікову політику проводити по наступних принципах:
2.1. Вносити зміни в облікову політику у випадках зміни вимог Міністерства фінансів України, Державного казначейства України й інших органів, введення нових Положень, що забезпечують більш достовірне відбиття господарських операцій.
2.2. До прочих необоротних матеріальних активів (терміном служби більше одного року) відносити активи, відмінні від основних засобів (на підставі класифікації, представленої в Інструкції з обліку основних засобів і інших необоротних активів бюджетних організацій), вартісна оцінка яких не більше 1000 грн.
2.3. Нарахування зносу основних засобів і інших необоротних активів бюджетних установ робити відповідно до Інструкції по обліку основних засобів і інших необоротних активів бюджетних організацій, затвердженої наказом Державного казначейства України від 17.07.2000р. № 64.
2.4. Проводити переоцінку об'єктів необоротних активів у тому випадку, коли вартість необоротних активів (за даними бухгалтерського обліку) істотно відрізняється від справедливої вартості на дату складання балансу.
2.5. Облік запасів оборотних активів у матеріальній формі ведеться відповідно до Інструкції по обліку запасів бюджетних установ", затвердженої наказом Державного казначейства України від 08.12.2000р. № 125. Запаси враховуються по місцю їхнього відповідального зберігання й у бухгалтерії.
2.7. Забезпечити відповідність показників кошторисів доходів і витрат сільської ради доцільності запланованих витрат, правильності їхнього розподілу відповідно до економічної класифікації, відповідності законодавчим документам.
2.8. Дотримуватися жорсткого режиму економії бюджетних коштів. Не допускати перевитрати кошторисних асигнувань по кодах економічної класифікації. Забезпечувати ефективне й раціональне використання приміщень і комп'ютерної техніки, що перебувають на балансі сільради, а також їхня схоронність. Підсилити контроль за доцільністю й тривалістю міжміських телефонних переговорів, здійснюваних співробітниками сільради.
Форма оплати праці в Почетненській сільській раді- погодинна. Витрати на утримання апарата здійснює на підставі затвердженого кошторису і плану асигнувань на відповідний рік. Нижче розглянемо економічну характеристику показників діяльності Почетненської сільської ради на прикладі 2005 - 2006 рока.
Таблиця 2.1
Економічна характеристика показників діяльності Почетненської сільської ради за 2005 - 2006 роки
Показники
2005 рік
2006рік
Динаміка
грн.
%
Обсяг річних кошторисних асигнувань загального фонду
304155
510891
+206736
+40
у т.ч.
- на оплату праці ( КЕКВ 1111, 1120)
289698
438937
+149239
+34
- на господарські витрати ( КЕКВ 1130,1140,1160)
10187
10954
+767
+7
- на капітальні потреби ( КЕКВ 2000)
4270
61000
+56730
+93
Обсяг фінансування із загального фонду
368840
558848
+190008
+34
Обсяг касових витрат загального фонду
291448
558848
+267400
+48
у т.ч.
- на оплату праці ( КЕКВ 1111, 1120)
232172
438061
+205889
+47
- на господарські витрати ( КЕКВ 1130,1140,1160)
55006
59789
+4783
+8
- на капітальні потреби ( КЕКВ 2000)
4270
60998
+56728
+93
Обсяг річних кошторисних асигнувань спеціального фонду
60468
119253
+58785
+49
у т.ч.
- на оплату праці ( КЕКВ 1111, 1120)
4571
7075
+2504
+35
- на господарські витрати ( КЕКВ 1130,1140,1160)
5897
11180
+5283
+47
- на капітальні потреби ( КЕКВ 2000)
50000
100998
+50998
+50
Обсяг надходжень засобів спеціального фонду
61078
117626
+56548
+52
у т.ч.
- від платних послуг
541
470
-71
-13
- від орендної плати
1478
2361
+883
+37
-від благодійних внесків
2559
3271
+712
+78
-від надходжень на виконання доручень
6500
6610
+110
+2
- цільові фонди
50000
104914
+54914
+52
Обсяг касових витрат спеціального фонду
60431
117626
+57195
+49
у т.ч.
- на оплату праці ( КЕКВ 1111, 1120)
7039
7068
+29
0
- на господарські витрати ( КЕКВ 1130,1140,1160)
3392
9560
+6168
+65
- на капітальні потреби ( КЕКВ 2000)
50000
100998
+50998
+50
Кредиторська заборгованість на кінець року
4465
3000
-1465
-33
Дебіторська заборгованість на кінець року
0
1072
+1072
+100
Первісна вартість необоротних активів на кінець року
6219983
6207830
-12153
0
у т.ч. основні засоби
6187557
6174542
-13015
0
Знос основних засобів
3942625
4241445
+298820
+7
Матеріали й продукти харчування
2000
3459
+1459
+42
Кошти на реєстраційних рахунках
3746
940
-2806
-75
Джерело: Таблиця складена автором на підставі звіту установи
У результаті порівняльного аналізу за економічними показниками видно, що обсяг кошторисних асигнувань загального фонду й, відповідно, фінансування в 2006 році в порівнянні з 2005 роком значно збільшився. Наприклад, обсяг затверджених кошторисних асигнувань загального фонду зріс із 304155грн. в 2005 році до 510891грн. в 2006 році, тобто на 206736грн. або на 40%. Ріст обсягу фінансування в 2006році (558848грн.) у порівнянні з 2005роком (291448грн.) склав 190008грн. або 34%. Касові витрати загального фонду також зросли на 267400грн. або на 49%. Ріст кошторисних асигнувань, фінансування й витрат викликано, в основному, за рахунок росту витрат на оплату праці працівників бюджетної сфери.
Обсяг затверджених кошторисних призначень спеціального фонду також зріс в 2006р., у порівнянні з 2005р., на 58785грн. або на 49%. Ріст обсягу фактичних надходжень засобів за рахунок спеціального фонду склав 56548грн. або 52%, що викликано за рахунок росту обсягу цільових фондів, а також надходжень за рахунок засобів орендної плати. Касові витрати спеціального фонду також зросли на 57195грн. або на 49%. Ріст кошторисних асигнувань, фінансування й витрат викликано, в основному, за рахунок росту капітальних витрат ( за рахунок засобів цільових фондів - ремонт доріг і здійснення заходів, спрямованих на попереджень аварій).
В 2006р. виникла дебіторська заборгованість по доходах - у розмірі 1072грн. - за рахунок зайво сплачених внесків батьків за зміст дітей у дитячих садках (519грн.) і за рахунок зайво сплаченої орендної плати (553грн.)
Зниження кредиторської заборгованості на 1465грн. викликано погашенням в 2006р. заборгованості по виплатах згідно ст.57 Закону України "Про освіту".
Первісна вартість необоротних активів знизилася в 2006році, у порівнянні з 2005 роком на 12153грн. або на 0,2%. Залишки матеріалів і продуктів харчування зросли на 1459грн. або на 42%. Залишки коштів на реєстраційних рахунках знизилися - на 2806грн. або на 75%.
2.2 Аналіз організації бухгалтерського обліку в установі і шляхи її вдосконалювання

Організація бухгалтерського обліку доходів від ведення господарської діяльності Почетненською сільською радою представлена обліком власних надходжень за рахунок здачі в оренду приміщень, платних послуг по утриманню дітей у дитячих садках, безкоштовного одержання активів, одержання коштів з цільових фондів.
Щомісячна батьківська плата за утримання дітей у дитячому садку затверджується рішенням сесії Почетненської сільської ради і становить 30грн. за 1-у дитину. Батьківська плата вноситься в касу Почетненської сільської ради. Вся інформація з розрахунків з батьками за утримання дітей зводиться в накопичувальну відомість - меморіальний ордер № 15 (додаток 65). Плата за оренду нараховується щомісяця; орендарі сплачують оренду на рахунок Почетненської сільської ради на підставі виставленого рахунку ( додаток 66).
Розглянемо основну кореспонденцію рахунків, використовувану бухгалтерією сільради по обліку доходів у таблиці 2.2
Таблиця 2.2
Кореспонденція рахунків по обліку доходів
Зміст операції
Дебет
Кредит
Нараховано батьківську плату за зміст дітей у дитячому садку
674
711
Надійшла батьківська плата
301
674
Нараховано орендну плату
364
741
Надійшла орендна плата
301
364
Безоплатне одержання основних засобів
10-12
401
Витрати на утримання апарата Почетненської сільської ради можна умовно розділити на дві групи: витрати на оплату праці й витрати на господарські потреби (канцелярські витрати, поточний ремонт, відрядні, комунальні послуги).
Господарські витрати звичайно займають близько 30% від загальної суми затверджених асигнувань на поточний рік, однак, з погляду організації обліку, є найтрудомісткішими й найдеталізованими. Почетненська сільська рада купує канцелярські товари, необоротні матеріальні активи, ремонтує комп'ютерну техніку, меблі, а також здійснює інші витрати на утримання апарата.
Нижче розглянемо особливості ведення бухгалтерського обліку в Почетненській сільській раді: касових операцій, операцій на реєстраційних рахунках, операцій по оплаті праці, розрахункових операцій, облік запасів і необоротних активів. Ведення обліку здійснюється за допомогою робочого Плану рахунків ( додаток 67).
Касові операції, їхнє оформлення й облік здійснюються відповідно до постанови правління НБУ від 15.12.2004 № 637. Готівка може бути отримана з рахунків у банку, відкритих на ім'я органів Держказначейства на певну мету, вказану в чеку (зарплата, допомога з тимчасової непрацездатності, відрядні й т.д.).
Ліміт залишку в касі Почетненської сільради встановлений 603 грн. Установа може зберігати в касі готівку понад установлені ліміти тільки для оплати праці, допомоги з соціального страхування не понад 3-х робочих днів, включаючи день одержання грошей у банку. Всі касові операції веде касир, призначений на цю посаду наказом керівника установи.
Прийом готівки в касу проводиться по прибуткових касових ордерах, підписаним головним бухгалтером (додаток 68). Про прийом грошей видається квитанція з підписами головного бухгалтера й касира, завірених печаткою.
Видача готівки з каси проводиться по видаткових касових ордерах або по платіжних відомостях, підписаних керівником і головним бухгалтером.
Видачу грошей касир проводить тільки особі, зазначеній у видатковому документі. У видатковому касовому ордері ( додаток 69), крім основних реквізитів, вказуються найменування документа, що засвідчує особистість, його номер, дата й місце видачі документа, що свідчить про особистостей і підпис фактичного одержувача грошей.
Оплата праці проводиться касиром по платіжних відомостях (додаток 70), без складання видаткового касового ордера на кожного одержувача. На титульній сторінці платіжної відомості робиться дозвільний напис про видачу грошей за підписами керівника й головного бухгалтера, із вказівкою строків видачі грошей і суми прописом. Разові видачі грошей на оплату праці особам (відпускні, допомога з тимчасової непрацездатності, відрядні) проводяться по видаткових касових ордерах. Після видачі зарплати, касир наприкінці відомості робить напис про фактично виплачені суми й на відомості ставляться реквізити видаткового касового ордера.
Касові ордери повинні бути заповнені бухгалтерією тільки чорнилом темного кольору, пастою кулькових ручок і іншим способом, які забезпечать схоронність цих записів протягом установленого строку зберігання документа.
Під час одержання касового ордера або видаткового документа, касир зобов'язаний перевірити:
1) наявність і вірогідность підпису головного бухгалтера, а на видаткових документах - підпису керівника;
2) правильність оформлення документів;
3) наявність перерахованих у документі додатків.
У випадку недотримання хоча б одного з перерахованих вимог, касир повертає документи бухгалтерові для правильного оформлення. Касові ордери після одержання або видачі грошей підписуються касиром. Касові ордери до передачі в касу реєструються бухгалтерією в журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів.
Касова книга повинна бути одна, прошнурована, пронумерована, опечатана. Кількість аркушів у касовій книзі повинне бути завірене підписами керівника й головного бухгалтера.
Записи в касовій книзі здійснюються в 2-х екземплярах через копірку. Другі екземпляри повинні бути відривними, що і є звітом касира. Перші екземпляри залишаються в касовій книзі. Обидва екземпляри нумеруються однаковими номерами. Підчищення, невмотивовані виправлення в касовій книзі заборонені. Виправлення засвідчуються підписами касира й головного бухгалтера. Записи в касовій книзі здійснюються касиром відразу ж після видачі або одержання грошей.
Щодня, наприкінці робочого дня касир підводить підсумки операцій за день, виводить залишок грошей у касі на наступне число й передає в бухгалтерію як звіт касира ( додаток 71).
Касир відповідно до діючого законодавства несе повну індивідуальну матеріальну відповідальність за схоронність всіх прийнятих їм цінностей.
У строки, установлені керівником (щокварталу), проводиться раптова ревізія каси з покупюрным перерахуванням всіх грошей і перевіркою всіх цінностей, що перебувають у касі. Залишок готівки в касі звіряється з даними обліку по касовій книзі. У випадку виявлення ревізією недостачі або надлишку цінностей у касі в акті вказується сума недостачі або надлишку й обставини їхнього виникнення.
Всі первинні касові документи наприкінці місяця зводяться в меморіальний ордер № 1 ( додаток 72).
Розглянемо основні проводки, які використовує бухгалтерієя сільради по обліку касових операцій у таблиці 2.3
Таблиця 2.3
Кореспонденція рахунків по обліку касових операцій
Зміст операції
Дебет
Кредит
Одержання готівки з банку
301
311
Відновлення витрат за особисті переговори працівниками
301
801
Одночасно при оплаті у вузол зв'язку
675
301
Видача зарплати
661
301
Видача готівки відповідно до авансових звітів
362
301
Тепер перейдемо до розгляду обліку операцій на реєстраційних рахунках.
Як і будь-яка бюджетна установа, Почетненська сільська рада обслуговується в Красноперекопському відділенні Державного казначейства.
Витрата коштів з реєстраційних рахунків здійснюється самостійно сільрадою. Для цього з метою обліку за правильним використанням бюджетних коштів у Держказначействі до кожного реєстраційного рахунку сільради відкривається особиста картка, що містить повну інформацію про обсяг виділених коштів на оплату витрат, про суму їхнього використання й залишку в розрізі статей бюджетної класифікації.
Оплата рахунків, пред'явлених сільраді, здійснюється після одержання виписки з реєстраційного рахунку й надання в казначейство необхідних розрахункових документів для проведення витрат.
Після звіряння з кошторисом доходів і витрат, а також залишками невикористаних асигнувань по розділах бюджетної класифікації суми, зазначені в платіжних дорученнях, казначейством перераховуються кошти , що перебувають на реєстраційному рахунку сільради, безпосередньо суб'єктам господарської діяльності за надані послуги й виконані роботи.
Перерахування здійснюється на підставі представлених платіжних доручень (додаток 73), що відповідають розрахункових документів (рахунків, договорів, актів виконаних робіт і т.д.), а також переліку платіжних доручень, реєстру фінансових зобов'язань розпорядників засобів бюджету, реєстру зобов'язань розпорядників засобів бюджету.
Видача готівки коштів для виплати заробітної плати, відрядних здійснюється після подачі касової заявки на одержання готівки, переліку платіжних доручень, реєстру фінансових зобов'язань, реєстру зобов'язань, а також довідки про суми фінансових зобов'язань, потім по грошовому чеку, виписаному операційним відділом казначейства, касир одержує готівку в установі вповноваженого банку.
Для бухгалтерського обліку операцій на реєстраційному рахунку застосовує наступного субрахунку:
311 " Поточні рахунки на витрати установи",
321 " Реєстраційні рахунки" (для обліку витрат по загальному фонді),
324 " Спеціальні реєстраційні рахунки" (для обліку витрат по спеціальному фонду).
Інформація, що відбиває в обліку операції по надходженню на рахунок сільради асигнувань і здійсненню касових витрат за рахунок загального фонду накопичується в меморіальному ордері № 2 ( додаток 74), а за рахунок коштів спеціального фонду - у меморіальному ордері № 3 ( додаток 75).
Записи операцій у накопичувальну відомість здійснюються на підставі щоденних виписок з реєстраційних рахунків, з додатком до них підтверджуюючих документів (платіжних доручень, рахунків і т.п.). Причому накопичувальна відомість складається по кожному реєстраційному рахунку.
Меморіальний ордер складається бухгалтером, після чого головний бухгалтер, перевіривши правильність оформлення відомостей, суми оборотів по рахунках заносить у книгу " Журнал-головна" на кожне перше число місяця. (додаток 76).
Розглянемо основну кореспонденцію рахунків по обліку операцій на реєстраційному рахунку сільської ради в таблиці 2.4.
Таблиця 2.4
Кореспонденція рахунків по основних бухгалтерських операціях на реєстраційних рахунках
Зміст операції
Дебет
Кредит
Надходження асигнувань по загальному фонду на реєстраційний рахунок
321
702
Надходження асигнувань по спеціальному фонду
324
711
Перерахування засобів за отримані ТМЦ, виконані послуги
675
321,324
Перерахування утриманого податку з доходів фізичних осіб
641
321,324
Перерахування зборів у фонди соціального страхування
652,653
321,324
Перерахування утриманих сум профвнесків
666
321,324
Одержання готівки з рахунка в касу
301
311
Таким чином, основними первинними документами по обліку операцій на реєстраційному рахунку є платіжні доручення, рахунки до оплати, накладні, акти виконаних робіт, договори.
Фонд заробітної плати працівників Почетненської сільської ради планується й враховується по КЕКВу 1110, на який відносяться витрати по виплаті зарплати відповідно до встановлених посадових окладів, по виплаті надбавок за ранг, вислугу років, високі досягнення в праці, виплаті премій і матеріальної допомоги.
Оклади працівників сільради встановлюються згідно схеми посадових окладів керівників і фахівців органів влади.
Надбавки за ранг встановлюються відповідно до займаної посади, рівня професійної кваліфікації й результатів роботи.
Надбавка за вислугу років призначається у встановлених розмірах і виплачується у відсотках до його посадового окладу (з урахуванням доплати за ранг).
Надбавка за високі досягнення у праці встановлюється в розмірі до 50% посадового окладу ( з урахуванням надбавок за ранг і вислугу років).
Преміювання працівників сільради здійснюється у межах затвердженого фонду оплати праці відповідно до оформленого розпорядження по сільській раді й затвердженому положенні про преміювання.
Голова Почетненської сільської ради має право надавати працівникам матеріальну допомогу для рішення соціально-побутових питань (у розмірі середньомісячної заробітної плати) і допомогу на оздоровлення при виході в чергову відпустку (у розмірі середньомісячної заробітної плати).
Основними документами для нарахування заробітної плати є розпорядження по сільраді про зарахування, переміщення, звільнення співробітників відповідно до затверджених штатів, табелем використання робочого часу ( додаток 77) та ін. документи.
Табелі ведуться бухгалтерією щомісяця за встановленою формою, наприкінці місяця підраховується кількість відпрацьованих днів. Нарахування заробітної плати здійснюється один раз на місяць у розрахунково-платіжній відомості ( додаток 78).
Нарахована зарплата по видах, допомоги із соціального страхування на випадок тимчасової непрацездатності, а також суми нарахованих і утриманих податків і зборів щомісяця відбиваються в меморіальному ордері № 5 (додаток 79).
Таблиця 2.5
Кореспонденція рахунків по обліку оплати праці
Найменування операції
Дебет
Кредит
Нараховано заробітну плату
802
661
Утримано внески на соціальне страхування, податок з доходів фізичних осіб
661
641,651,652,653
Нараховано внески на соціальне страхування
802
651,652,653,656
Виплачено заробітну плату
661
321
Вивчення обліку розрахункових операцій у Почетненській сільській раді почнемо з обліку розрахунків з підзвітними особами.
Працівникам сільради видаються з каси готівка (аванси) під звіт на господарські й відрядні витрати. При наявності заборгованості за попередній аванс, підзвіт суми не видаються. На заяві про видачу авансу бухгалтер проставляє кошторисне призначення (КЕКВ), на який повинна бути віднесена витрата й робить відмітку про відсутність заборгованості за підзвітною особою по попередньому авансі.
Підзвітні суми можна витрачати тільки на ту мету, на яку виданий аванс. Передача виданих грошей під звіт іншій особі забороняється. Особи, що одержали гроші під звіт, зобов'язані не пізніше 3-х робочих днів після закінчення строку, на який вони видані, або від дня повернення їх з відрядження, пред'явити в бухгалтерію авансовий звіт про витрачені суми й провести остаточний розрахунок по них. До авансових звітів обов'язково додаються виправдувальні документи (чеки, квитанції й т.д.), що підтверджують правильність зроблених витрат. Документи, прикладені до авансових звітів ( додаток 80), нумеруються підзвітною особою в порядку їхнього запису у звіті.
У бухгалтерії перевіряється правильність оформлення первинних документів, законність зроблених витрат по їхньому призначенню, а також здійснюється арифметична перевірка. Перевіряючи законність зроблених витрат з підзвітних сум, бухгалтер проти кожної суми проставляє дебетуємі рахунки, субрахунки й КЕКВи (1131, 1140).
Перевірені авансові звіти затверджуються головою сільради. Якщо підзвітна особа не представляє в бухгалтерію у встановлений термін авансовий звіт або не повертає невитрачені гроші, то керівник має право утримувати цю заборгованість із його зарплати.
Розрахунки з підзвітними особами по службових відрядженнях здійснюється відповідно до наказу МФУ " Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за рубіж" від 13.03.98 № 59, у якому визначений порядок і норми відшкодування відрядних витрат. Проїзні витрати відшкодовуються по фактичних витратах на підставі пред'явлених проїзних документів.
Аналітичний облік розрахунків з підзвітними особами ведеться по кожній підзвітній особі, сумі виданого авансу й сумам зроблених витрат, а також по невикористаних авансах у меморіальному ордері № 8 "Накопичувальна відомість по розрахунках з підзвітними особами" ( додаток 81).
Перейдемо до розгляду обліку операцій з постачальниками й підрядниками.
Облік розрахунків із кредиторами ведеться на субрахунку 675 " Розрахунки з іншими кредиторами".
Щомісяця сільрада, відповідно до укладених договорів, робить оплату за спожиті комунальні послуги: опалення (1161), освітлення (1163), водовідведення (1162) і каналізацію (1162), вивіз сміття (1165) на підставі виставлених рахунків. Крім того, щомісяця УКРТЕЛЕКОМ виставляє сільраді рахунок (на підставі укладеного договору, термін дії якого п'ять років), із пред'явленням розшифровки телефонних переговорів (КЕКВ 1138), що підколюється до меморіального ордера № 6 ( додаток 82). Фахівець бухгалтерії перевіряє наявність переговорів, не пов'язаних з поточною діяльністю сільради. Працівники вносять у касу суми за переговори з особистих питань.
Таблиця 2.6
Кореспонденція рахунків по обліку розрахункових операцій
Найменування операції
Дебет
Кредит
Видано кошти підзвіт
372
301
Представлено авансовий звіт
802
372
Повернуто невикористані засоби, отримані підзвіт
301
372
Пред'явлено рахунок за послуги
802
675
Оплачено рахунок за послуги
675
321,324
Далі розглянемо облік запасів. Запаси - це оборотні активи в матеріальній формі, які належать установі й забезпечують її функціонування й будуть використані, як очікується, протягом одного року. У складі запасів сільради враховуються: малоцінні й швидкозношувані предмети, господарські матеріали, канцелярські приналежності.
У бухгалтерському обліку запаси з по балансовій вартості. Суми ПДВ, сплачені при одержанні запасів, не зараховуються у вартість запасів, а відносяться на фактичні витрати сільради.
Облік запасів ведеться матеріально-відповідальними особами у книзі складського обліку запасів по найменуваннях, сортах, кількості. Працівники бухгалтерії періодично здійснюють звірку з фактичної наявності запасів у книзі й даними бухгалтерського обліку. Для цього вони щомісяця надають у бухгалтерію реєстр видаткових і прибуткових документів.
Видача запасів здійснюється згідно Наказу Міністерства статистики України від 21.06.96.№193 "Про затвердження типових форм первинних облікових документів по обліку сировини й матеріалів". Зокрема , видача запасів оформлюється накладною видачі матеріалів, що затверджується Головою Почетненської сільради.
Надходження продуктів харчування систематизується в накопичувальній відомості по надходженню продуктів харчування - меморіальному ордері № 11 ( додаток 83), а дані про витрату - у накопичувальну відомість по використанню продуктів харчування № 12 ( додаток 84).
Списання з балансу сільради малоцінних і швидкозношуваних предметів, що стали непридатними, здійснюється на підставі актів списання, які складаються постійно діючою комісією, призначуваною головою сільради. В них вказуються дані, що характеризують запаси: найменування, матеріал виготовлення, рік придбання, кількість і вартість. Детально вказуються причини списання й спосіб знищення непридатних запасів.
Таблиця 2.7
Кореспонденція рахунків по обліку запасів
Найменування операції
Дебет
Кредит
Оплата запасів
675
321,324
Оприбуткування запасів
234,238
675
видача запасів на поточні потреби відповідно до відомості видачі матеріалів
802
234,238
Оплата МШП
675
321,324
Оприбуткування МШП
221
411
Списання МШП
411
221
У бухгалтерії облік запасів ведеться в кількісному й сумарному вимірах по найменуваннях запасів, у розрізі матеріально відповідальних осіб. Слід зазначити, що додатково облік запасів установи може здійснюватися по номенклатурних номерах ( що складається з 7-ми знаків: перші три - субрахунки, четвертий - підгрупу, три останні - порядкові номери предмета в підгрупі).
Для аналітичного обліку запасів бухгалтерією й матеріально-відповідальними особами застосовуються:
- книга кількісно-сумарного обліку (ведеться по видах, кількості й вартості);
- книга обліку складського обліку запасів, оборотні й накопичувальні відомості.
Аналітичний облік запасів, придбаних за рахунок засобів спеціального фонду, ведеться по тимі ж обліковим регістрам, але окремо від операцій за рахунок засобів загального фонду.
Облік операцій по вибуттю й переміщенню малоцінних і швидкозношуваних предметів відбиваються в накопичувальній відомості про вибуття й переміщення малоцінних і швидкозношуваних предметів Форма № 439 (бюджет) - меморіальний ордер № 10. ( додаток 85).
Вибуття й переміщення інших запасів (крім малоцінних і швидкозношуваних предметів) відбиваються в меморіальному ордері №13( додаток 86). Підсумки по субрахунках за результатами місяця з меморіального ордера №10 записуються в книгу "Журнал -Головна" Форма № 308 (бюджет).
Далі розглянемо облік необоротних активів. Необорот и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.