На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Нематеральн блага як обєкти цивльних прав,їх поняття та види.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 13.2.2013. Сдан: 2012. Страниц: 39. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Вступ

1. Поняття особистих немайнових прав( нематеріальних благ ) у цивільному законодавстві України
1.1 Зміст особистого немайнового права( нематеріальних благ )
1.2 Здійснення особистих немайнових прав( нематеріальних благ )
1.3 Обмеження особистих немайнових прав( нематеріальних благ )
2. Види особистих немайнових прав( нематеріальних благ )
2.1 Особисті немайнові права( нематеріальни блага), що забезпечують природне існування фізичної особи
2.2 Особисті немайнові права (нематеріальни блага), що забезпечують соціальне буття фізичної особи
3. Захист особистих немайнових прав( нематеріальних благ )
3.1 Законодавчий захист
3.2 Судовий захист
3.3 Адміністративний захист
Висновок
Список використаної літератури

Вступ

У курсовій роботі досліджується тема: нематеріальні блага як обєкти цивільних прав, їх поняття та види.
Актуальність теми дослідження, обумовлена тим, що нематеріальні блага самі по собі, а також гарантії їх реального здійснення визначають становище людини в суспільстві, а , отже і рівень розвитку самого суспільства. Таким чином, міру свободи особи в суспільстві необхідно прямо проектувати на міру справедливості і свободи самого суспільства. У різні епохи в поняття нематеріальних благ вкладалося різний зміст, проте самі ці ідеї завжди були і залишаються привабливими для будь-якої людини.
Проблема особистих немайнових прав особи, громадянина є однією з найважливіших у цивілістиці. Кожна особа у правовій державі має відчувати свою правову та соціальну захищеність; повага до особистості є в такому суспільстві нормою повсякденного життя. Організація Об`єднаних Націй визначає права людини як “права, які притаманні нашій природі і без яких ми не можемо жити як люди”. Їх справедливо називають також “спільною мовою людства”.
Іншими словами, міру свободи особи в суспільстві необхідно прямо проектувати на міру справедливості і свободи самого суспільства. Україна намагається гармонізувати своє законодавство до загальноєвропейських стандартів, основні з яких містяться в Загальній декларації прав людини від 10 грудня 1948 р., Європейській конвенції про захист прав і основних свобод людини від 4 листопада 1950 р., Міжнародному пакті про громадянські та політичні права від 16 грудня 1966 р., Міжнародному пакті про економічні, соціальні та культурні права від 16 грудня 1966р., Декларації глав держав – учасниць Співдружності незалежних держав про міжнародні зобов`язання у сфері прав людини і основних свобод від 24 вересня 1993 р., Законі України “Про уповноваженого Верховної Ради з прав людини” від 23 грудня 1997 р., інших міжнародних договорах, що прийняті Організацією Об`єднаних Націй, Організацією по безпеці та співробітництву в Європі, Радою Європи та іншими міжнародними організаціями.
Закріплюючи особисті немайнові права в конституції, держава забезпечує їхнє правове регулювання комплексно, тобто за допомогою норм ряду галузей права. У рамках комплексного регулювання особистих немайнових прав необхідно виділяти цивільно-правовий аспект. У зв’язку з цим у теорії були висловлені дві точки зору на цивільно-правове регулювання особистих немайнових прав. Довгий час панувало уявлення про те, що цивільне право не регулює, а лише охороняє особисті немайнові права. Проте правове регулювання й охорона прав не можуть протиставлятися, оскільки регулювання означає охорону прав, а їхня охорона здійснюється шляхом регулювання відповідних відносин.
Роль і можливості цивільно-правового регулювання особистих немайнових прав визначаються предметом цивільного права. Цивільне право поряд із майновими відносинами (що складають ядро цивільного права) регулює пов’язані з ними особисті немайнові відносини, а також особисті немайнові відносини, не пов’язані з майновими.
Об`єкт дослідження. Об`єктом дослідження курсової роботи є цивільне законодавство України.
Предмет дослідження. Предметом дослідження курсової роботи є особисті немайнові блага, як об`єкти цивільних прав.
Метою курсової роботи є дослідження особистих немайнових благ, як об`єктів цивільних прав.
Мета курсової роботи реалізується шляхом виконання таких завдань:
– визначити поняття та види особистих немайнових благ;
– охарактеризувати особисті немайнові блага в цивільному законодавстві України.
Структура роботи. Структура цієї курсової роботи обумовлена її завданнями, предметом і методом дослідження. Робота складається з вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел. Повний обсяг курсової роботи складає 39 сторінки.............

Список використаної літератури:

1. Конституція України. – Х.: Одиссей,2011.
2. Конституція України. Офіційний текст: Коментар законодавства України про права та свободи людини і громадянина. Навчальний посібник – Х.:2011.
3. ЗУ “Про судоустрій” від 7.02.2002.
4. ЗУ “Про охорону навколишнього природного середовища” від 25 червня 1991.
5. ЗУ “Про донорство крові та її компонентів” / Відомості Верховної Ради України – 1995.
6. ЗУ “Про забезпечення санітарного й епідемічного добробуту населення” від 24 лютого 1994.
7. ЗУ “Про захист прав споживачів” від 12 травня 1991.
8. ЗУ “Про об`єднання громадян” від 16.06.1992.
9. ЗУ “Про інформацію” від 2 жовтня 1992.
10. ЗУ “Про охорону праці” від 14 жовтня 1992.
11. ЗУ “Про порядок відшкодування шкоди, заподіяної громадянину незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду” від 1 грудня 1994.
12. Указ Президента України “Про порядок перемін громадянами України прізвищ, імен та по батькові” від 31 грудня 1991.
13. Положення “Про порядок розгляду клопотань про переміну громадянами України прізвищ, імен та по батькові” затверджено КМУ від 27 березня 1993.
14. Постанова Кабінету Міністрів України “Про порядок штучного переривання вагітності від 12 до 18 тижнів” від 12 листопада 1993.
15. “Основи законодавства України про охорону здоров`я” 1992.
16. Дзера О.В. Цивільне Право України – К: Юрінком Інтер, 2002.
17. Шевченко Я.М. Цивільне Право України – К: Ін Юре, 2003.
18. Бірюков І.А. Цивільне Право України – К: Наукова думка, 2000.
19. Ємельянов В.П. Цивільне Право України – Х: Консул, 2000.
20. Підопригора О.А. Цивільне Право – К: Вентурі, 1999.
21. Слипченко С.А. Цивільне Право України – Х: Еспада, 1999.
22. Стефанчук Р.О. Захист честі, гідності та репутації в цивільному праві – К: Науковий світ, 2001.
23. Красавчикова Л.О. Личная жизнь под охраной закона – М: Юрид. Лит., 1983.
24. Цивільний кодекс України від 1 січня 2011.
25. Цивільний кодекс України. Коментар (науково – практичний) Харків, 2011.
26. Сімейний кодекс України від 18 січня 2011.
27. Права людини: міжнародні договори Організації Об`єднаних Націй та Ради Європи / Упоряд. В. Павлик, В. Тесленко – К: Факт, 2001.
28. Конвенція про права дитини від 20 листопада 1989р. / Права людини: міжнародні договори ООН та Ради Європи. – К: Факт, 2001.
29. Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи – К: Наукова думка, 1992.
30. Устав Всемирной организации здравоохранения. – Женева, 1968.
31. Відомості Верховної Ради України – 2011.


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.