На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Диплом Оцнка потенцалу пдприємства

Информация:

Тип работы: Диплом. Добавлен: 21.2.2013. Сдан: 2012. Страниц: 101. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ВСТУП


Будівельна галузь є однією з найважливіших галузей народного господарства, від якої залежить ефективність функціонування всієї системи господарювання в країні. Важливість цієї галузі для економіки будь-якої країни можна пояснити наступним чином: капітальне будівництво, напевне, як ніяка інша галузь економіки, створює велику кількість робочих місць і споживає продукцію багатьох галузей народного господарства.
Управління потенціалом підприємства - досить нова сфера економічних досліджень останнього десятиліття. Розвиток ринкових принципів господарювання в рамках національної економіки дає поштовх до створення нових адекватних практиці методів аналізу й оцінювання можливостей підприємства з урахуванням вітчизняної й закордонної практики економічної діагностики внутрішнього й зовнішнього середовища організації. Для оцінки потенціалу пропонується використовувати систему показників економічної та підприємницької могутності підприємства, що враховує величину накопичених ресурсів, ступінь використання потенційних можливостей. До того ж, більш актуальним стає питанням не тільки здатності виробляти товари і послуги і задовольняти потреби, але і визначати при цьому обсяги ресурсів, що витрачаються.
Теоретичні та прикладні аспекти оцінки потенціалу підприємства досліджено у наукових працях: В.Н. Авдеенка, А.Е. Воронкової, В.В. Ковальова, Е.В. Лапина, Г.В. Митрофанова, І.П. Отенка, А.Н. Тищенка, Н.А. Кизима, М.Г. Чумаченка та ін. Проблемним аспектам та особливостям функціонування будівельних підприємств присвячені роботи: А.М. Асаула, О.С. Іванілова, В.В. Костюченка, Т.В. Момот, М.П. Педана, Е.П. Панкратова, І.М. Писаревського, В.І. Торкатюка, Р.Б. Тяна, Л.М. Шутенка та ін.
Разом з тим, дискусійність і різноаспектність вищезазначених питань, відсутність єдиного механізму оцінки потенціалу обумовили необхідність обґрунтування існуючих науково-методичних підходів щодо цієї оцінки та розробки системи кількісного оцінювання економічного потенціалу підприємств будівельної галузі. Більш того, аналіз публікацій з проблем оцінки потенціалу показує слабий рівень їх дослідження на підприємствах будівельної галузі.
З погляду на вищезазначене обрана тема має актуальний характер.
Мета роботи - поняття і оцінки потенціалу підприємства, методичних підходів до його оцінки, а також розробка рекомендацій щодо розвитку методів оцінювання вартості потенціалу підприємства.
Для досягнення поставленої мети в роботі сформульовано комплекс теоретичних та методичних задач:
­ розглянути теоретичні аспекти сутності потенціалу підприємства та його структури;
­ дослідити існуючі підходи та методи оцінки потенціалу підприємства, зокрема будівельного підприємства;
­ проаналізувати потенціал підприємства;
­ розробити рекомендації щодо підвищення потенціалу підприємства.
Предмет дослідження - теоретичні підходи та методичні аспекти оцінювання потенціалу підприємства.
Обєкт дослідження - потенціал підприємства ТОВ БК «Спецбудмонтаж».
Методи дипломного дослідження: У ході проведення дипломного дослідження використовувався діалектичний метод, що розкриває можливості вивчення економічних явищ в динамічному розвитку, взаємозвязку і взаємозумовленості. Системний підхід до обєкта дослідження реалізовувався за допомогою методу наукової абстракції, графічних прийомів, аналізу та синтезу, угруповань і порівняння.

РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНКИ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА


1.1. Науково-економічне обґрунтування «потенціалу підприємства»

Термін «потенціал» латинського походження та має тлумачення - «міць, сила». Більшість вчених економістів, які досліджують це питання, основний зміст терміна розкривають як потужність, сукупність засобів, необхідних для реалізації поставленої мети [1].
Спроби вирішення проблеми оцінки потенціалу на рівні країни, галузі та підприємства призвели до появи різноманітних визначень. Отже, термін «потенціал» у науковій літературі розглядали як «можливості, приховані можливості, міць, сила, засоби, запаси, джерела, функції, які можуть бути використані з метою досягнення певної мети».
Згодом термін «потенціал» почали розглядати і на рівні підприємства і трактували як одну із важливіших динамічних характеристик діяльності підприємства, яка одночасно відображає стан підприємства щодо вимог зовнішнього й внутрішнього середовища та використовується для оцінки його роботи [2]..........ВИСНОВКИ

За результати дипломного дослідження можна зробити наступні висновки
1. У широкому розумінні потенціал - це засоби, запаси, джерела, які є та можуть бути використані, приведені в дію для досягнення певної мети, виконання плану, розвязання завдань, можливості якої-небудь соціальної системи у певній сфері.
2. Формування потенціалу підприємства - це процес ідентифікації та створення підприємницьких можливостей, його структуризації та побудови певних організаційних форм для стабільного розвитку та ефективного відтворення. З огляду на те, що формування потенціалу підприємства є складним процесом, орієнтованим на максимальну взаємодію із зовнішнім середовищем і забезпеченням високої якості реалізації, важливо визначити, які саме чинники зумовлюють розвиток його елементів і впливають на їхню збалансованість та ефективність використання.
3. Оцінка - це результат визначення та аналізу якісних і кількісних характеристик об’єкта, що ним управляють (керують), а також самого процесу управління ним. Оцінка дає можливість установити, як працює підприємство, чи досягаються поставлені цілі, як зміни й удосконалення в процесі управління впливають на повноту використання потенціалу
ТОВ БК «Спецбудмонтаж» - одна з найбiльших будiвельних органiзацiй України, яка динамiчно розвивається.
4. Обсяг виробництва будівельно-монтаж робіт ТОВ БК «Спецбудмонтаж» зменшився на 66,6% у 2011 році відносно 2009 р. Відповідно за аналізований період знизилися й обсяги реалізації та чисельність промислово-виробничого персоналу. Позитивним роботі Підприємства є те, що фінансовий результат від операційної діяльності на протязі аналізованого періоду з кожним роком зростає. Рентабельність продукції за 2009-2011 рік має тенденцію до збільшення. За аналізований період рентабельність збільшилася на 0,36 в.п. За період 2009-2011 рр. чистий дохід Підприємства зменшився на 223811 тис.грн. або на 66,6 %, при цьому собівартість зменшилася на 219496 тис.грн. або 67,6%.
5. Загальна вартість майна Підприємства на протязі аналізованого періоду збільшилася. Збільшення джерел формування майна і це обумовлене збільшенням власного капіталу.
6. За всіма показниками, Підприємство має не ліквідний баланс. Високе значення загального коефіцієнта покриття свідчить про платоспроможнiсть підприємства в цiлому, але є тенденція до зниження цього показника. Фінансове становище Підприємства погіршилося. На кінець 2011 року 41,15% майна Підприємства покривається за рахунок власного капіталу, а отже, фінансування господарської діяльності здійснюється за рахунок залучених коштів, про що свідчить і збільшення коефіцієнту фінансової залежності.
7. Рентабельність основної діяльності протягом 2009-2011 рр. збільшилася на 95,39 п. Але Підприємство за аналізований період знизилося загальну економічну рентабельність на 0,02 п. у порівняні з 2009 роком та на 0,06 п. відносно 2010 року. Таким чином Підприємство рентабельне, але є тенденція до зниження.
8. Чисельність працівників на протязі 2009-2011 років зменшилася на 290 особи, що призвело до зменшення фонду робочого часу на 72439 людино-годин. Середньорічний виробіток одного працюючого за цей період зменшився на 238445 грн. Загальне зменшення фонду заробітної платні у 2011 році порівняно з 2010 роком склало 1019100 грн.
Темп росту фондоозброєнності на протязі 2009-2011 років становив 261,46%. Таким чином, цей показник має тенденцію до зростання.
9. Активна частина основних засобів Підприємства знаходиться у задовільному стані. Ступінь зносу пасивної частини основних засобів знаходиться на більш високому рівні, порівняно з активною. Серед причин зниження фондовіддачі основних засобів слід назвати також випередження темпів зміни вартості основних засобів над темпами зміни виручки від реалізації.
10. Аутсорсинг є сучасною моделлю підприємництва, яка забезпечує додаткові конкурентні переваги, основне джерело яких - використання ресурсів інших компаній для досягнення успіху на ринку. Використання аутсорсингових схем на українських будівельних підприємствах може значно підвищити ефективність їх роботи та відкрити принципово нові можливості для взаємовигідного співробітництва, суттєво посилити їх конкурентоспроможність в умовах глобального економічного середовища. Для будівельного підприємства запропоновано впровадити управління за центрами відповідальності для вибору бізнес-процесів, що доцільно передавати на аутсорсинг.
Протягом багатьох років вітчизняні підприємства будівельної галузі створювались для виконання певного виду робіт і мали вузьку спеціалізацію діяльності. Такі підприємства мали постійне місце базування і, головне, мали можливості завантаження потужностей в місцях свого основного базування.
11. Для розширення напрямків діяльності можливе залучення нових неспоріднених сфер діяльності (неспоріднена диверсифікація). Диверсифікація виробництва в будівництві - проникнення в нові сектори будівельного і небудівельних ринків з одночасним розвитком декількох зв’язаних або незв’язаних один з одним видів виробництв або поєднання виробництва товарів (робіт, послуг) в різнорідних сферах діяльності.
Для підвищення ефективності діяльності підприємства пропоную застосувати стратегію диверсифікації і розроблений інвестиційний проект будівництва цеху по виробництву єврошиферу Guttanit. Засоби інвестора складаються з частини прибутку і засобів, отриманих в результаті проведення факторингу. Як показали розрахунки дисконтованих критеріїв, проект будівництва цеху по виробництву єврошиферу є інвестиційний привабливим, оскільки дотримані всі критерії: NPV > 0; PI > 0; В/С > 1, оскільки (В-С) позитивне майже у всіх тимчасових проміжках.Обсяг виробництва збільшився на 2240 тис.грн., відповідно і обсяг реалізації збільшився на 2240 тис.грн. Продуктивність праці збільшилася на 1642 тис.грн. Значно збільшилася рентабельність - на 5,35 в.п. Хоча собівартість і збільшилася, проте фінансовий результат до оподаткування також збільшився на 7214 тис.грн.
Таким чином, Підприємство отримало чистого прибутку на 5720 тис.грн. більше ніж у 2011 році.
Пропонуючи ширший спектр товарів і послуг, підприємство може підвищити свою конкурентоспроможність. Крім того, при диверсифікації незмінно виникає синергетичний ефект, витікаючий з властивостей системи: компонент поза системою має менший потенціал, ніж в сукупності системи.
Таким чином, диверсифікація виробництва - це потенційна можливість укріпити або оздоровити фінансовий стан будівельного підприємства.
12 .Автоматизована система управління - це комплекс програмних, технічних, інформаційних, лінгвістичних, організаційно-технологічних засобів та дій кваліфікованого персоналу, призначений для розвязання завдань управління різними видами діяльності підприємства.
Використання автоматизованої системи управління трудовим потенціалом впорядковує та систематизує інформацію, забезпечує оперативність її обробки. Завдяки такій системі менеджери по управлінню персоналом позбавляться від виконання рутинних операцій при роботі з кадрами.
Отже введення автоматизованої системи управління трудовим потенціалом дозволяють отримати організаційні, економічні й соціальні ефекти. Організаційні ефекти полягають у: скороченні часу прийняття рішень на всіх рівнях управління підприємством; підвищенні якості кадрових рішень; оперативності підготовки звітності для органів державного управління відповідно до українських законодавчих і нормативних вимог.
Економічні ефекти зводяться до таких складових: зниження витрат на управління персоналом; підвищення продуктивності праці персоналу; оптимальне використання професійних якостей конкретного співробітника підприємства.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


1. Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: навч.посіб. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 352 с.
2. Нужний К.М. Сутнісна характеристика економічного потенціалу підприємства / К.М. Нужний, О.Ю. Бобкова // Европейская наука ХХІ века - 2007: матер. ІІ Междунар. на- учно-практ. конф., 16-31 мая 2007 р. - Т. 3. - Днепропетровск : Изд-во "Наука и образование", 2007. - С. 727.
3. Воблый К. Г. Производительные силы Украины. Техника. экономика и право / Науч. записки Ин-та нар. хоз-ва. - 1924. -№ 4-5. -С. 126-149.
4. Вейц В. Потенциальные й кинетические производительные силы мирового хозяйства. -Кн. 1. - М, 1927. - С. 22.
5. Струмилин С. Г. К вопросу об изменении народного благосостояния // Вопросы статистики. - 1954. - № 5. - С. 12-28.
6. Немчинов В. С. Экономико-математические методы и модели // Избр. произв.:В 6 т. - М., 1967. - Т. 3. - С. 207.
7. Анчишкин А.И. Наука-техника-экономика. - 2-ое изд. - М. : Экономика, 1989. -384 с.
8. Абалкин Л. И. Диалектика социалистической экономики. - М., 1981. - С. 24.
9. Архангельский В. Н., Зиновьев Л. Е. Управление научно-техническим прогрессом в машиностроении. - М., 1983. - С. 6.
10. Рєпіна І.М. Підприємницький потенціал: методологія оцінки та управління // Вісник Української академії державного управління при Президентові України. - 1998. - № 2. - С. 262-271.
11. Олексюк О. І. Управління потенціалом акціонерних товариств // Автореф. дис. … канд. екон. наук. - К., 2001.
12. Мец В. О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 1999. - 132 с.
13. Глівенко С.В., Лапін Є.В., Павленко О.О. Інформаційні системи в менеджменті: навчальний посібник. - Суми: ВТД «Університетська книга», 2005. - 407 с.
14. Павленко А. Ф., Чумаченко М. Г. Трансформація курсу «Економічний аналіз діяльності підприємств»: Наук. доп. - К.: КНЕУ, 2001. - 88 с.].
15. Иванов Н.И. Экономические аспекты производственного поиенциала теория и практика / Н И. Иванов. - Донецк : ИЭП НАН Украины, 2000. - 420 с.
16. Мескон М. Основы менеджмента / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. - М.: Вид-во "Дело", 1995. - 702 с.
17. Должанський І.З. Управління потенціалом підприємства: навч. посібн. / І.З. Дол жанський, Т.О. Загорна, О.О. Удалих, І.М. Герасименко, В.М. Ращупкіна. - К.: Центр навч. літ-ри, 2006. - 362с.
18. Авдеенко В.Н. Производственный потенциал промышленного предприятия / В.Н. Авдеенко, В. А. Котлов. - М. : Изд-во "Экономика", 1989. - 240 с.
19. Ковалев В.В. Анализ хозяйственной деятельности: ученик // В.В.Ковалев, О.Н.Волков. -М.: Проспект, 2010. - 424 с.
20. Фінансовий аналіз: навчальний посібник // Г.В.Митрофанов, Г.О. Кравченко, Н.С. Барабаш, О.Ю. Большакова, І.Г.Кириченко. - К.: КНТЕУ, 2002. - 301 с.
21. Чумаченко М.Г. Економічний аналіз: навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 2001. - 204 с.
22. Діагностика стану підприємства: теорія і практика: монографія // А.Е.Воронкова, Р.З.Вечерковській, Д.К.Воронко, Н.Г. Калюжна та ін.. - 2-ге вил., перероб. і доп. - Х.: ВД «ІНЖЕК», 2008. - 520 с.
23. Лапин Оценка экономического потенциала: Монография // Е.В.Лапин. - Сумы: МТД «Университетская книга», 2004. - 360 с.
24. Федонін О.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни // О.С.Федонін, І.М. Репіна, О.І.Олексик. - К.: КНЕУ, 2005. - 261 с.].
25. Оленко И.П. Методолгические основы управления потенціалом предприятия: научное издание. - Харьков: ХНЭУ, 2004. - 216 с.
26. Экономический потенціал региона: аналіз, оценка, діагностика: монографія // А.Н.Тищенко, Н.А.Кизим, А.И.Кубах, Е.В.Давыскиба. -Х.: ИД «ИНЖЕК», 2005. - 176 с.
27. Податковий кодекс України від 02.12.10 № 2755.
28. Економіка будівництва: підручник/під заг.ред. І.С. Степанова. - 3-є видавництво, доп.и перероб. - М.:Юрайт-Издат, 2007. - 620 с.
29. Андрухова О.О. Сутність та підходи до формування економічного потенціалу промислового підприємства // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2008. - № 6. Т.1.- С. 260.
30. Бачевський Б.Є, Заблодська І.В., Решетняк О.О. Потенціал і розвиток підприємства: Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 400 с.
31. Берсуцкий А.Я. Влияние интеллектуальных и информационных ресурсов на эффективность потенциала предприятия / А.Я. Берсуцкий // Академічний огляд - 2009. - № 1. - С. 103-106.
32. Блажевич О.Г. Чинники, що впливають на рівень фінансової безпеки будівельних підприємств // Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції - 2011 - №4. - С С.40.
33. Бондар О.П. Фінансовий стан та фінансова безпека будівельних підприємств // Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції - 2011 - №4. - С.10.
34. Воробйов Ю.М. Фінансова безпека організацій рекреаційної сфери. / Ю.М. Воробйов, О.Г. Блажевич // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції. - 2010. - №2(7). - С. 12-19.
35. Воробйова О.І. Фінансування та кредитування будівельного комплексу України. / О.І. Воробйова, В.О. Гладжикурка // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції. - 2009. - №1(2). - С. 70-81.
36. Воробьев Ю.Н. Сущность финансовой безопасности предприятия / Ю.Н. Воробьев, О.Г. Блажевич // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції. - 2011. - №3(12). - С. 37-40.
37. Ворсовський О.Л. Теоретико-методологічні основи потенціалу підприємства / О.Л. Ворсовський // Економіка та держава. - 2008. - № 8. - С. 42-44.
38. Горячова К.С. Оцінка рівня фінансової безпеки підприємства / К.С. Горячева // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. наук. праць. Т.10. - Суми: ВВП «Мрія - 1» ЛТД, УАБС, 2004. - С. 288.
39. Демченко І.В. Фінансова безпека суб’єктів господарювання: сутність та умови виникнення / І.В. Демченко // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції. - 2010. - №1 (6). - С. 35-38.
40. Єрмошенко М.М. Шляхи взаємного впливу фінансової безпеки держави і підприємства / М.М. Єрмошенко. - Електронний ресурс - Режим доступу: dspace.uabs.edu.ua /bitstream/123456789/2321/1/23.pdf.
41. Железняк В.В. Аналіз існуючих підходів до розуміння сутності економічного потенціалу в контексті дослідження розвитку поглядів сучасних науковців на цю категорію / В.В. Железняк // Держава та регіони. - 2009. - № 6. - С. 91-95.
42. Козловський В.О. Інноваційний потенціал підприємства: сутність та основні підходи до визначення / В.О. Козловський, І.В. Причепа // Вісник Хмельницького національного університету. - 2008. - № 5. Т.2. - С. 160.
43. Козловський С.В. Роль стратегічного економічного потенціалу в управлінні факторами розвитку сучасних економічних систем / С.В. Козловський // Економіка та держава. - 2010. - № 2. - С. 55-58.
44. Краснокутська Н. Дефініція поняття “потенціал підприємства” в контексті розвитку мікроекономічної теорії / Н. Краснокутська // Вісник КНТЕУ. - 2008. - № 5. - С. 54-64.
45. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Діагностика потенціалу підприємства // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2011. - № 1. - С.155.
46. Куликов П. М. Теоретические подходы к определению сущности экономического потенциала предприятия / П. М. Куликов // Бизнес Информ. - 2009. - № 1. - С. 93-97.
47. Кучеренко Т. Баланс в контексті з ресурсною концепцією капіталу // Вісник Тернопільського національного економічного університету. - 2009. - № 1. - С. 148-159.
48. Методологічні основи аналізу потенціалу підприємства / С. І. Чимшит, І. Л. Окуневич // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. - Дніпропетровськ: ПДАБА, 2011. - № 4. - С. 21 - 31.
49. Рогоза М.Є. Управління потенціалом підприємства в умовах динамічного розвитку економіки // Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. - 2010. № 1 (3). Том 1. - С..280.
50. Россошанська О.В. Системне формування стратегічного потенціалу підприємства: автореф. дис. ... канд. екон. наук: спец. 08.06.01. - економіка, організація і управління підприємствами / О.В. Россошанська. - Луганськ: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2006. - 19 с.
51. Сабадирьова А.Л. Основні методологічні аспекти становлення теорії потенціалу підприємства // Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць Одеського державного економічного університету. - 2009. - № 37. - С. 274-280.
52. Чуприна Е.А. Потенциал конкурентоспособности нациальной экономики Украины и пути его повышения / Е.А. Чуприна, К.С. Чуприн // Бизнес Информ. - 2009. - № 9. - С.31-35.
53. Шаманська О.І. Загальна система формування економічного потенціалу / О.І. Шаманська // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 2(92). - С. 109-114.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.