На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Диплом Аналз формування та використання виробничої потужност пдприємства

Информация:

Тип работы: Диплом. Добавлен: 23.2.2013. Сдан: 2012. Страниц: 107. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Оглавление

ВСТУП 5
Розділ 1. ВИРОБНИЧА ПОТУЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА, ЇЇ СУТНІСТЬ І ВИЗНАЧАЛЬНІ ФАКТОРИ 7
1.1. Поняття та види виробничої потужності підприємства 7
1.2. Формування й використання виробничої потужності підприємства 14
1.3. Показники ефективності використання виробничої потужності підприємства 21
Висновки до розділу 1 32
Розділ 2. АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ Й ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ПВКП «АГРОМАШ» 34
2.1. Техніко–економічна характеристика ПВКП «АгроМаш» 34
2.2. Аналіз ефективності використання основних фондів й виробничої потужності ПВКП «АгроМаш» 55
2.3. Економіко–математичні методи аналізу закономірностей формування і використання виробничої потужності підприємства 69
Висновки до розділу 2 76
3. НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ПВКП «АГРОМАШ» 79
3.1. Виявлення резервів покращення використання виробничої потужності підприємства 79

Введение

Реалії сучасного економічного буття засвідчують, що успіху набувають господарські структури, що невпинно вдосконалюють себе, аналізують свій стан та положення, ставлять перед собою цілі, відшукують та примножують резерви і потенціал, оптимально організовують свою господарську діяльність. Функціонування сучасних промислових підприємств, що є основою української економіки та створюють переважну частку ВВП, прямо пов’язане з мистецтвом управління виробничими потужностями, що є їх основою та забезпечує підприємствам досягнення своїх цілей та виконання місії. Розуміння внутрішніх механізмів управління цим важелем є запорукою вірного та твердого поступу на шляху розвитку не тільки окремого підприємства, але й економіки держави в цілому, бо створює центри економічного зростання в регіонах і бази прориву у глобальному масштабі, що зумовлене першочерговою значущістю саме техніко–технологічних розробок, нововведень.
Управління виробничими потужностями є дуже складним процесом, що вимагає досконалого розуміння предмету управління, визначальних факторів, причин, наслідків та умов його прояву у контексті економічних законів.
Актуальність теми роботи полягає у необхідності науково–методичного дослідження поставленої проблеми, розробки практичних рекомендацій по вдосконаленню управління виробничими потужностями, для підприємства ПКВП «АгроМаш», що є базою переддипломної практики.
Дослідження даної проблеми ведеться досить тривалий час. Особливий внесок належить таким авторам, як Г.М. Тарасюк, Л.Г. Шваб, С.Ф. ІІокропивний. У звязку з переходом України на ринкові форми господарювання продовження досліджень та розширення горизонту науково–методичних підходів до управління виробничими потужностями, особливо у частині їх завантаження, є необхідною та нагальною потребою, оскільки стан більшості основних, виробничих фондів підприємств країни є вкрай незадовільним.
Метою дипломної роботи є розробка заходів вдосконалення механізму управління завантаженням виробничих потужностей ПКВП «АгроМаш», спрямованих на підвищення ефективності його роботи.
Для вирішення поставленої мети необхідно розглянути наступні завдання:
­ розглянути виробничу потужність підприємства, її сутність і визначальні фактори;
­ дослідити показники ефективності використання виробничої потужності підприємства;
­ провести аналіз ефективності використання основних фондів й виробничої потужності підприємства;
­ навести резерви покращення використання виробничої потужності підприємства.
Об’єкт дослідження – система управління завантаженням виробничих потужностей ПВКП «АгроМаш».
Предмет дослідження – виробничі потужності ПВКП «АгроМаш».
Дослідження проводиться із застосуванням таких методів дослідження, як методи літературного пошуку, систематизації і узагальнення результатів дослідження, порівняльний, аналітичний, а також методи економічного аналізу...........

Список использованной литературы

1. Примак Т.О. Економіка підприємства: Навч. Посіб. – К.: Вікар, 2001. – 178с.
2. Петрович Й.М., Кіт А.Ф., Семенів О.М., та ін.. Економіка підприємства: Підручник / За загальною редакцією Й.М. Петровича. – Львів: «Новий Світ–2000» , 2004. – 680 с.
3. Экономика предприятия / В.Я.Хрипач, Г.З. Суша, Г.К. Оноприенко. Под ред.. В.Я. Хрипача. – Мн.: Эконопресс. 2001. – 464 с.
4. Бойчик І. М. Економіка підприємства. – Київ: Атіка, 2004. – 480 с.
5. Грещак М. Г., Колот В. М., Наливайко А. П., Покропивний С. Ф., Сай В. М., Соболь С. М., Федонін О. С., Швиданенко Г. О. Економіка підприємства. Підручник / За заг. ред. С. Ф. Покропивного. – Київ: КНЕУ, 2001. – 528с.
6. Економіка підприємства: навч. посіб. / За ред. A. А. Фастовець. — К.: НМЦ «Укоопосвіта», 2000. — 572 с.
7. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. Навч. Посіб. – К.: Каравела, 2003. – 432с.
8. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства Навч. посіб. – 2–ге видання. – К.: Центр учбової літератури, 2010. — 488 с.
9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» затверджене Наказом Міністерства фінансів України № 318 від 31.12.1999 р. // zakon.nau.ua/doc/?uid=1027.25.10&nobreak=1]
10. Гриньова В.М. Організація виробництва: підручник / В.М. Гриньова, М.М. Салун. – Київ : Знання, 2009. – 582с.
11. Економіка підприємства: Уведення в спеціальність: Навч. пос. / За наук, і заг. ред. д–ра економічних наук, професора В.А.Ткаченка – Київ: Центр навчальної літератури, 2003 – С. 288.
12. Бойчук І. та ін. Економіка підприємства: Навчальний посібник. Друге видання, доп. – К: Каравела і Львів: Новий світ, 2001.– С. 212.
13. Чернелевський Л.М. Економічний аналіз на підприємствах промисловості і торгівлі. Підручник. – К.: «Пектораль», 2003. – С. 312.
14. Податковий кодекс України від 07.04.2011 – [електронний ресурс] – zakon.rada.gov.ua
15. Александрова М.М. Фінанси підприємств: навч. посібн. [для студ. екон. спец.] / М.М. Александрова, Н.Г. Виговська, Г.Г. Кірейцев, О.М. Петрук, С.О. Маслова / за ред. Г.Г. Кірейцева. – Вид. 2–ге, [доп. і перероб.]. – К.: Вид–во ЦУЛ, 2002. – 432 с.
16. Астапова Г.В., Пілецька С.Т. Неоінституціональні підходи щодо відтворення основних фондів підприємств // Вісник СумДУ. – 2011. – № 1 0 С. 113.
17. Бабяк Н.Д. Амортизаційна політика підприємства на сучасному етапі реформування економіки України // Теорія і практика перебудови економіки : матер. Другої Всеукр. НПК. – Черкаси: Вид–во ЧДТУ, 2001. – С. 61–64.
18. Борисюк О. Бухгалтерський облік основних засобів в умовах реформування податкового законодавства // Вісник КНУ ім.Т.Шевченка. – 2011. – № 130. – С.47.
19. Брадул О.М., Шура Н.О. Аналіз стану та ефективності відтворення основних фондів промислових підприємств Дніпропетровської області // Вісник КТУ. – 2011. – Вип.29. – С.90.
20. Бурковський І.Д. Ефективність використання основних виробничих засобів в аграрному секторі// Економіка АПК. – 2010. – №4. – с. 16–22.
21. Бухгалтерський фінансовий облік / Ф.Ф. Бутинець та ін. : підручник. – ЖІТІ. – 8–ге вид. – Житомир : ПП «Рута», 2009. – 912 с.
22. Валінкевіч Н.В., Боброва С.В. Напрями удосконалення стратегії відтворення основних засобів підприємств // Вісник ЖДТУ. – 2011. – № 2. – С.13.
23. Ворст И. Экономика фирмы: учебник / И. Ворст, П. Ревентлоу. – М.: Изд–во «Наука», 1994. – 324 с.
24. Всеукраинская газета «Налоговый кодекс: консультации и комментарии». – Харьков : 2010. – №1. – С. 12–13.
25. Дмитренко Е.Д., Завіруха І.В. Відтворення основних фондів в сучасних умовах: види, форми та джерела // Сучасна економіка. – 2011. – Вип.3. –122 с.
26. Економіка аграрних підприємств / за ред. В.Г. Андрійчук. – Львів : Вид–во "Світ", 2010. – 234 с.
27. Економіка виробничого підприємства: Навч. посібник // За ред. Й.М. Петровича. 3–тє вид., випр.– К.: Т–во «Знання» КОО, 2002. – 405 с.
28. Економіка підприємства: Навч. посіб. / Б.Є. Грабовецький, Т.М. Пілявоз. – Вінниця: ВНТУ, 2009. – 249 с.
29. Економіка підприємства: Навч.посіб. А.В


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.