На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Отчет по практике Анализ предприятия

Информация:

Тип работы: Отчет по практике. Добавлен: 11.3.2013. Сдан: 2011. Страниц: 35. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Зміст

Вступ ………………………………………………………………………………3
1.1 Характеристика підприємства……………………………………….……….4
1.2. Аналіз облікової політики ДП «Близнюківське лісове господарство»…...7
1.3. Аналіз майнового стану ……………………………………………………15
1.4. Аналіз фінансового стану підприємства …………………...……………..24
Список літератури ………………………………………………………………35
Додатки


Вступ

В умовах формування та розвитку ринкових відносин центр господарської діяльності зміщується до первинної ланки економічної системи - підприємства. Підприємство є головним структуроутворюючим елементом економіки. Тут у виробничому процесі «з’єднуються» трудові, матеріальні та фінансові ресурси з метою виготовлення різноманітної продукції для задоволення потреб суспільства.
У ринковій економіці виживають лише ті підприємства, які найбільш правильно і компетентно зрозуміли вимоги ринку, організували виробництво конкурентоспроможної продукції, послуг, що користуються попитом, уміло здійснюють мотивацію висококваліфікованої творчої праці персоналу. Далі на прикладі буде розглянуто Державне підприємство «Близнюківське лісове господарство».


1.1 Характеристика підприємства

Державне підприємство «Близнюківське лісове господарство» (надалі Підприємство) створене на підставі наказу Міністерства лісового господарства України від 31.10.1991 р. №133 «Про організаційну структуру управління лісовим господарством України», засноване на державній власності, належить до сфери управління державного комітету лісового господарства України (надалі - Орган управління майном) та входить до сфери управління Харківського обласного управління лісового та мисливського господарства (надалі - Управління).
Підприємство створено з метою:
- ведення лісового господарства, охорони, захисту, раціонального використання та відтворення лісів;
- охорони, відтворення та раціонального використання державного мисливського фонду на території мисливських угідь, наданих у користування Підприємству.
Для досягнення поставленої мети Підприємство здійснює такі види діяльності:
проведення заходів з відновлення лісів, підвищення їх продуктивності, створення насаджень із швидкоростучих і технічно цінних порід;
організація лісонасіннєвої справи і лісових розсадників;
охорона лісів і захисних лісонасаджень, наданих в користування Підприємству, від незаконних порубів, пошкоджень, від пожеж, здійснення протипожежних заходів, захист лісів від хвороб та шкідників;
ведення мисливського господарства та контроль за дотриманням правил полювання;
здійснення біотехнічних заходів, що спрямовані на підвищення продуктивності і поліпшення якості мисливських угідь та зростання чисельності мисливських тварин;
облік лісового фонду і реалізація всіх змін у його складі та ін.
Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток.
Чистий прибуток Підприємства, який залишається після покриття матеріальних та порівняних до них витрат, витрат на оплату праці, оплати відсотків по кредитам банків, податків та інших платежів та внесків до бюджету, передбачених законодавством України, відрахувань у галузеві інвестиційні фонди, залишається у його розпорядженні.
Підприємство утворює цільові фонди, призначені для покриття витрат, пов’язаних з своєю діяльністю: амортизаційний фонд, фонд розвитку виробництва, фонд споживання, резервний фонд.
Фонд розвитку виробництва створюється за рахунок коштів і відрахувань від чистого прибутку у порядку, передбаченому чинним законодавством. Кошти фонду використовуються для розвитку матеріально-технічної бази підприємства. Напрямки витрат фонду визначаються кошторисом. Фонд споживання створюється у розмірах, які визначаються згідно з чинним законодавством.
Майно Підприємства є державною власністю і закріплюється за ним на праві господарського відання,тобто Підприємство володіє, користується і розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству та статуту Підприємства.
Відчуження засобів виробництва, що є державною власністю і закріплені за Підприємством, здійснюється за погодженням з Органом управління майном в порядку, що встановлюється чинним законодавством. Одержані кошти в результаті відчуження зазначеного майна спрямовуються виключно на інвестиції Підприємства і є державною власністю.
Підприємство здійснює володіння, користування землею та іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності і чинного законодавства України.
Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству за рішенням суду.
Органом управління Підприємства є його директор, призначення якого здійснюється Органом управління майном шляхом укладання з ним контракту в установленому законом порядку. Директор самостійно вирішує всі питання діяльності Підприємства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Органу управління майном та Управління. Головний лісничий Підприємства є першим заступником директора. Заступники директора, головні спеціалісти призначаються та звільняються директором за погодженням з Управлінням, інші працівники апарату управління і структурних підрозділів Підприємства, а також старші майстри та майстри призначаються та звільняються директором. Повноваження трудового колективу Підприємства реалізуються загальними зборами (конференцією)..............


список літератури

1. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”: Указ Президента України від 16.07.1999 р. № 996-XIV// Все о бухгалтерском учете. - 1999. - № 80 (383).-С.5-7.
2. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку № 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”: Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.1999р. № 87// Все о бухгалтерском учете. - 2002. - № 84 (751).-С.3-5.
3. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку № 2 “Баланс”: Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.1999р. № 87// Все о бухгалтерском учете. - 2002. - № 84 (751).-С.5-10.
4. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку № 3 “Звіт про фінансові результати”: Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.1999р. № 87// Все о бухгалтерском учете. - 2002. - № 84 (751).-С.10-12.
5. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку № 5 “Звіт про власний капітал”: Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.1999р. № 87// Все о бухгалтерском учете. - 2002. - № 84 (751).-С.19-21.
6. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку № 7 “Основні засоби”: Наказ Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92// Все о бухгалтерском учете. - 2002. - № 84 (751).-С.24-27.
7. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку № 15 “Дохід”: Наказ Міністерства фінансів України від 29.11.1999 р. № 290// Все о бухгалтерском учете. - 2002. - № 84 (751).-С.50-52.
8. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку № 16 “Витрати”: Наказ Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. № 318// Все о бухгалтерском учете. - 2002. - № 84 (751).-С.52-55.
9. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник/ За ред. С.Ф. Голова. - Дніпропетровськ: ТОВ “Баланс-КЛУБ”, 2001.-832с.
10. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів/ За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця. - 4-е вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП “Рута”, 2002.-688с.
11. Гадзевич О.І. Основи економічного аналізу і діагностики фінансово-господарської діяльності підприємств: Навч. посібник. - К.: Кондор, 2004.-180с.
13. Доля В.Т. Экономический анализ: теория и практические методики: учебное пособие. - К.: Кондор, 2007 - 208 с.
14. Кононенко О. Аналіз фінансової звітності. - 3-ге вид., перероб. і доп. - Х.: Фактор, 2007 - 148 с.
15. Костюк В.О. Техніко-економічний аналіз діяльності підприємств міського господарства. - Х: ХДАМГ, 2000.-106с.
16. Любушин Н.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: Уч. пособие для вузов/ Под. ред. Н.П. Любушина. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.-471с.
17. Савицкая Г.В. Экономический анализ: Учебник - 9-е изд., испр. - М.: Новое знание, 2004 - 640 с.
18. Чебанова Н.В., Василенко Ю.А. Бухгалтерский финансовый учет: пособие. - К.: Вид. центр «Академія», 2003 - 688 с.
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.