На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Диплом Мжнародно-правова охорона авторських сумжних прав

Информация:

Тип работы: Диплом. Добавлен: 11.3.2013. Сдан: 2011. Страниц: 80. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Оглавление

ЗМІСТ
ВСТУП……………………………………………………………………………3
РОЗДІЛ І Поняття, юридична природа та особливості авторського права і суміжних прав в міжнародному приватному праві…………………………………………………………………………….…7
1.1. Поняття та юридична природа авторських прав у міжнародному
приватному праві………………………………………………………………...7
1.2. Поняття та особливості суміжних прав у міжнародному приватному праві……………………………………………………...13
1.3. Майнові та особисті немайнові права автора в міжнародному приватному праві………………………………………………………………18
РОЗДІЛ ІІ Система міжнародно-правової охорони авторських і суміжних прав………………………………………………………………………………27
2.1. Система охорони авторських прав у міжнародному приватному праві………………………………………………………………………………27
2.2. Система охорони суміжних прав у міжнародному приватному праві………………………………………………………………………………41
2.3. Інституційний механізм захисту авторських і суміжних прав у міжнародному приватному праві (Всесвітня Організація Інтелектуальної Власності та ін.)………………………………………………………………….48

Введение

Актуальність теми. Теоретичне і практичне значення теми полягає в тому, що нові види наукової, технічної і художньої творчості в умовах глобалізації наполегливо набувають транскордонного (міжнародного) характеру, що в свою чергу обумовлює необхідність покращення механізму захисту авторських і суміжних прав як на міжнародному, так й національному рівнях. Завдяки бурхливому розвитку науково-технічного прогресу, інтернаціоналізації господарських зв’язків, комп’ютеризації виробництва інформація стала таким же об’єктом права власності, як й засоби виробництва. Досвід розвинених країн показав, що саме по собі виробництво вже не є визначальним чинником зростання економічних показників, воно поступово поступається місцем науці, розвитку нових технологій. У зв’язку з цим, питома значимість інтелектуальної власності в житті людей зростає вже не щодня, а щогодини.
Як відомо, норми цивільного права будь-якої спрямована на підвищення культурного рівня суспільства, охорону прав та інтересів творців наукових і літературно-художніх цінностей. У свою чергу, право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок, селекційні досягнення, товарний знак та інше забезпечує вирішення таких важливих завдань, як прискорення науково-технічного прогресу, підвищення ефективності виробництва, якості та конкурентоспроможність продукції.
Беззаперечним є той факт, що нині тиражування матеріальних носіїв – об’єктів авторського права – сформувалося в потужну індустріальну галузь, яка містить підгалузеві структури: книговидання, друк періодичної продукції, тиражування кінофільмів, аудіо та відео матеріалів.
На цьому тлі особливо актуально постало питання правомірності використання цих творів - об’єктів авторського права та визначення обсягу прав на них. Вирішення таких завдань здатна забезпечити лише держава. Авторське право у своїй основі є юридичним проявом усвідомлення державою важливості охорони культури як гаранту розвитку суспільства. Підтримка і захист творчості, охорона результатів інтелектуальної діяльності безпосередньо пов’язані із захистом свободи слова та особистих прав людини.
Мета і поставленні завдання. Метою випускної кваліфікаційної роботи є висвітлення історичного розвитку, поняття, сутності та системи міжнародно-правової охорони авторських і суміжних прав в міжнародному приватному праві, а також аналіз відповідних міжнародних конвенцій та угод в сфері охорони авторських і суміжних прав, розкриття поняття та особливостей авторського і суміжних прав відповідно до законодавства України.
Для досягнення поставленої мети, нами були сформульована наступні завдання:
1. розкрити поняття, юридичну природу та особливості авторських і суміжних прав в міжнародному приватному праві;
2. проаналізувати систему міжнародно-правової охорони авторських і суміжних прав в міжнародному приватному праві;
3. висвітлити проблемні питання дотримання нормативно-правових актів України в сфері авторського права в сучасній практиці;
4. проаналізувати необхідність захисту прав на інтелектуальну власність в Україні, відповідність законодавства України в даній сфері її міжнародним зобов’язанням.
Предмет і об’єкт дослідження. Предметом випускної кваліфікаційної роботи є норми авторського права, якими охороняються майнові і немайнові права авторів; система міжнародно-правової охорони авторських і суміжних прав; законодавство України в сфері охорони авторських і суміжних прав.
Об’єктом дослідження є приватноправові відносини, ускладнені іноземним елементом, що виникають у зв’язку з реалізацією майнових і немайнових прав автора у міжнародному приватному праві та національному законодавстві України.
Нормативна і доктринальна основа роботи. Під час написання цієї роботи нами широко використовувались наукові праці таких вітчизняних та зарубіжних вчених, як: Атаманова Ю.Є., Дахно І.І., Довгерта А.С., Матвєєва Ю.Г., Мінкова А.М., Підопригори О. А., Серебровського В. І., Д. Німмера, Р. Ліман, У. Фішера та інші.
Нормативну основу роботи складають: універсальна тарегоінальні міжнародні конвенції в галузі охорони авторських і суміжних прав, а саме Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів 1886 року, Всесвітня (Женевська) Конвенція про авторське право 1952 року, Римська конвенція у сфері охорони суміжних прав 1961 року та ін..; законодавство деяких зарубіжних країн в сфері охорони авторських і суміжних прав; відповідні нормативно-правові акти України.
Методи дослідження. Під час написання випускної кваліфікаційної роботи автором застосовувалися такі методи наукового дослідження, як: історичний, порівняльно-правовий, описовий, аналітичний методи; метод аналізу та синтезу та ін.
Порівняльний метод був застосований для порівняння нормативно-правових актів зарубіжних країн у сфері авторських і суміжних прав і виявлення спільних ознак. Завдяки описовому методу в даній роботі представлено: повний опис нормативно-правових актів, систематизовані міжнародні конвенції, виявлено зв’язок юриспруденції із суспільними потребами. Використовуючи аналітичні методи, об’єкт дослідження роботи , а саме суспільні відносини, що виникають у зв’язку з реалізацією майнових і немайнових прав автора за міжнародним приватним правом та національним законодавством України, був поділений на складові частини, і вони вивчалися як складові одного цілого. Аналіз і синтез у даній роботі дали змогу вивчити обєкт дослідження у його цілісності, у єдиному й взаємному звязку його частин. У процесі дослідження синтез, повязаний з аналізом, надав змогу поєднати основні питання міжнародно-правової охорони авторських і суміжних прав, розчленовані у процесі аналізу, і встановити їх звязок.
Структура роботи. Випускна кваліфікаційна робота складається із:
Вступу, трьох Розділів, Висновків, Списку використаних джерел.
Загальний обсяг роботи складає 79 сторінок. Список використаних джерел складається з 60 найменувань..............

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

І. Джерела:

Міжнародно - правові акти:

1. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів (Паризький Акт від 24 липня 1971 року, змінений 2 жовтня 1979 року). //zakon.rada.gov.ua
2. Всесвітня (Женевська) Конвенція про авторське право 1952 року.//zakon.rada.gov.ua
3. Римська конвенція у сфері охорони суміжних прав 1961 року. //zakon.rada.gov.ua
4. Конвенція про заснування Всесвітньої Організації Інтелектуальної Власності 14 липня 1967 р. //www.uazakon.com/
5. Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам и согласованные заявления в отношении договора ВОИС по исполнениям и фонограммам приняты Дипломатической конференцией 20 декабря 1996 г. //www.wipo.int/
6. Европейская Конвенция по киберпреступлениям (преступлениям в киберпространстве)Будапешт, 23 ноября 2001 года. //www.medialaw.ru/
7. The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) 1994.
Нормативно-правові акти України:
8. Цивільний кодекс України. З постатейним змістом. – К.: Видавнича компанія «Воля», 2004. – 440 с.
9. Закон України “Про авторське право і суміжні права” від 23 грудня 1993 р. // ВВР України. – 1994. - №13.
10. Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення прав на об’єкти права інтелектуальної власності” від 5 квітня 2001 р. // ВВР України. – 2001. - №23. - Ст.117.
11. Закон України “Про інформацію” від 2 жовтня 1992 р. // ВВР України. – 1992. - №48. - Ст.650.
12. Закон України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних» від 23 березня 2000 року № 1587-ІІІ. //www.uazakon.com/
13. Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» від 16 листопада 1992 року № 2782-ХІІ. //www.uazakon.com/
14. Законодавство про інтелектуальну діяльність: Збірник нормативних актів. - К.: Юрінком Інтер, 2000. - 798 с.

ІІ Наукова література:

Монографії, статті, тези доповідей.
15. Андрощук Г.О. Проблеми правової охорони неоригінальних баз данних. – К.: Наукова думка. - С. 14 -27.
16. Ануфриева Л. П. Международное частное право: В 3-х т. Том 1. Общая часть Учебник.- М.: БЕК, 2000.-288 с.
17. Атаманова Ю.Є. Право інтелектуальної власності: система міжнародно-правового регулювання. – Х.: ДИВ, 204. – 46с.
18. Богуславський М.М. Международное частное право. — М.: Международные отношения, 1994. — С. 414.
19. Гаврилов В. В Международное частное право. - М.: Норма-Инфра М, 2000. - 304 с.
20. Данилькевич Н. И., Федоров О. Н. Международное частное право. — Днепропетровск: Арт-Пресс, 1999.
21. Дахно І.І. Право інтелектуальної власності: Навч.посіб. – Вид.2-ге, перероб. і доповн. – К., 2006. – 278 с.
22. Дмітрієв А.І., Муравйов В. І.. Міжнародне публічне право. Навчальний посібник. Київ: ЮрІнформ, 2001.
23. Ерпылева И. О. Международное частное право: Учеб. для вузов.- М.: Nota Bene, 1999. – 368 с.
24. Захист прав інтелектуальної власності: Досвід Сполучених Штатів Америки: Зб. док., матеріалів, ст../ (Упоряд.: В.С. Дроб’язко, Р. В. Дроб’язко); За ред. О.Д. Святоцького. – К.: Вид. дім ,,Ін Юре”, 2003. - 366 с.
25. Звеков В. Я. Международное частное право: Курс лекции.- М.: Норма Иифра-М, 1999. – 686 с.
26. Кибенко Е. Р. Международное частное право: Учебно-практическое пособие.- X., Эспада, 2003. - 512 с.
27. Кузнецов М.Н. Охрана Авторских прав в международном частном праве: Учеб. Пособие. – М.: Изд-во УДН, 1986. – 107 с.
28. Лунц Л. Курс международного частного права. – М.: Спарк, 2002. – С. 810.
29. Міжнародне приватне право: Навч. посіб. За ред.. Гайворонського В.М., Жушмана В.П. – К., Юрінком Інтер, 2005. – 368 с.
30. Міжнародне приватне право. Актуальні проблеми / За ред. проф. А. Довгерта. - К.: Укр. центр правничих студій, 2001. - 334 с.
31. Міжнародне приватне право: теоретичні та прикладні аспекти. Підручник. /За ред..Юлдашева О. Х., Київ, 2004.
32. Минков А М. Международная охрана интеллектуальной собственности. – СПб, 2001. - 720 с.
3


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.