На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Облк розрахункв з покупцями та замовниками

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 20.3.2013. Сдан: 2012. Страниц: 40. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):ВСТУП……………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ
РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ
1.1. Економічна характеристика, склад, оцінка та визнання
поточної дебіторської заборгованості………………….…………..6
1.2. Документальне оформлення розрахунків з покупцями
і замовниками…………………………………..…..…….………...11
1.3. Організація синтетичного і аналітичного обліку розрахунків
з покупцями і замовниками……………..…………………………12
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ І ЗАМОВНИКАМИ
В ВАТ“ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ МІСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД”
2.1. Організація обліку в ВАТ “Чернівецький міський
молочний завод” та його облікова політика…………………...…19
2.2.Особливості синтетичного та аналітичного обліку розрахунків
з покупцями і замовниками на підприємстві………….…………23
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ І ЗАМОВНИКАМИ
3.1. Проблеми сучасного обліку розрахункових відносин…………31
3.2. Удосконалення діючого порядку ведення розрахунків з
покупцями і замовниками…………………………………………33
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ………………………………………………..….37
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………...….39
ДОДАТКИ………………………………………………………………………..41

ВСТУП


Характерною особливістю сучасного розвитку економіки України є глибокі економічні перетворення в сфері виробництва на основі ринкових відносин. Ринкові відносини вимагають перегляду системи бухгалтерського обліку, одним із центральних елементів якої є облік взаєморозрахунків суб’єктів господарювання. На сьогодні одним з найбільш складних і суперечливих питань українського обліку є облік дебіторської заборгованості з покупцями та замовниками, що пов’язано з існуванням проблеми неплатежів. Суб’єкти господарювання на перший план висувають вирішення власних проблем, замість виконання фінансових зобов’язань по платежах перед партнерами. Відсутність майнової відповідальності за невиконання власних договірних зобов’язань дає їм змогу ухилятись від взаєморозрахунків з партнерами. Вирішення вищенаведеної складної проблеми багато в чому залежить від вдосконалення бухгалтерського обліку взаєморозрахунків. З цих питань в процесі дослідження автором проаналізовано значну кількість обліково-економічної літератури вітчизняних та зарубіжних фахівців дореволюційного, радянського і сучасного періодів. Але з багатьох об’єктивних причин наші попередники не могли передбачити тих факторів, які сьогодні впливають на розвиток економіки і бухгалтерського обліку в Україні. Сучасні умови господарювання вимагають вирішення цілого ряду нерозв’язаних облікових проблем. Зокрема, це є теоретичні і методичні аспекти класифікації та відображення заборгованості в системі рахунків бухгалтерського обліку; невизначеність обліку простроченої і безнадійної заборгованості та її рефінансування; аналіз заборгованості та автоматизація бухгалтерського обліку взаєморозрахунків.
Необхідність теоретичного обґрунтування і розробки практичних
рекомендацій щодо обліку розрахунків з покупцями і замовниками промислових підприємств обумовили вибір теми курсового дослідження та її актуальність.
Метою курсової роботи є обґрунтування теоретичних та розробка практичних аспектів удосконалення діючої практики бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості з покупцями промислових підприємств з урахуванням досвіду країн з ринковою економікою.
Для досягнення поставленої мети в курсовій роботі обґрунтовано необхідність вирішення таких задач:
1) дослідити економічну сутність дебіторської заборгованості та характеристику розрахунків з покупцями та замовниками;
2) охарактеризувати вплив організації даного обліку на обліковий процес підприємства;
3) проаналізувати документообіг розрахунків з покупцями та замовники конкретно взятого підприємства;
4) дослідити організацію синтетичного і аналітичного обліку розрахунків з покупцями та замовниками;
5) проаналізувати організацію даного обліку в комп’ютерному середовищі;
6) розробити методичні рекомендації з удосконалення бухгалтерського обліку розрахунків з покупцями та замовниками.
Об’єктом дослідження є фінансово-господарська діяльність господарюючого суб’єкта та відображення в рамках облікового процесу.
Предметом дослідження є удосконалення теоретичних засад та діючої практики організації бухгалтерського обліку розрахунків з покупцями і замовниками обраного підприємства.
Теоретичною основою проведених досліджень стали методологія і загальнонаукові принципи проведення комплексних досліджень. Нормативні і законодавчі документи, що стосуються економічної політики, вдосконалення господарського механізму та управління підприємством, забезпечили правове поле курсового дослідження. При виконанні роботи використані матеріали, що містяться в працях вчених у галузі теорії і практики бухгалтерського обліку, контролю та аналізу, галузеві інструкції та нормативні документи, статистичні дані, інформація наукових та науково-практичних конференцій з проблем бухгалтерського обліку................

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ1. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999 року № 996 - ХІV.
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 ”Дебіторська заборгованість”, затв. Міністерством фінансів України від 08.10.99р. № 237.
3. Положення “Про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні”, затвер. постановою Комітету Міністрів України від 3 квітня 1994 р. № 250.
4. Вказівки щодо організації бухгалтерського обліку в Україні, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 7 травня 1993 р. № 25
5. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвер. наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. №291, зі змінами станом на 19.12.06р.
6. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвер. наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 №291, зі змінами і доповн. станом на 19.12.2006 р.
7. Акіншина О.В., Плотніченко І.Б. Модель внутрішнього аудиту розрахунків з дебіторами і кредиторами // Вісник Національного університету ”Львівська політехніка”: Зб. наук. Праць. - Вип. ”Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”/Відп. ред. О.Є.Кузьмін - Л., - 2007. - № 576.-С.3-8.
8. Білик М.Д. Управління дебіторською заборгованістю підприємств // Фінанси України . - 2003. - № 12. - С. 24-36.
9. Бондаренко О.С. Методика управління портфелем дебіторської заборгованості//Актуальні проблеми економіки-2006.-№ 4(58).-С..17-22.
10. Матицина Н. Основні засади регулювання розрахункових відносин через
управління дебіторською заборгованістю // Бухгалтерський облік і аудит. - 2006. - № 12. - С. 38-42.
11. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік. Навч. Посіб. К.: ЦУЛ, 2003. - 630 с.
12. Матицина Н. Фінансова політика підприємства як інструмент управління дебіторською заборгованістю // Бухгалтерський облік і аудит. - 2005. - № 7. - С. 25-28.
13. Облік в сільськогосподарських підприємствах за національними стандартами / Дудка К.П., Жук В.М., Жук Н.Л. та ін. - Посіб. - К.: ІАЕ УААН, 2000. - 218 с.
14. Пилипенко І.І., Редько О.Ю. Основи бухгалтерського обліку за міжнародними стандартами: Навч. Посібник. - К., 2001. - 184 с.
15. Сопко В.В., Завгородній В.П. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник. - К., 2004. - 412 с.
16. Черненко Л.В. Контроль у системі управління дебіторською заборгованістю. // Економіка АПК. - 2006. - № 6. - С.85-90.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.