Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Отчет по практике Переддипломная практика по специальности Право

Информация:

Тип работы: Отчет по практике. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2012. Страниц: 132. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Зміст

Календарно-тематичний план.
Щоденник з виробничої практики.
Вступ
Структура, порядок формування й завдання суду та його структурних
підрозділів
Організація роботи канцелярії районного (місцевого) суду
Порядок роботи та основні обовязки секретаря судового засідання
районного (місцевого) суду
Організація і зміст роботи помічника судді та судді
Практика застосування чинного законодавства України в справах по спорах,
що виникають із трудових і адміністративно-правових відносин; цивільних і
сімейних правовідносин

Структура, порядок формування та організаційно-процедурна діяльність
місцевої державної адміністрації
Організація роботи юридичної служби. Права та обовязки
юрисконсульта
Організація діяльності районного центру зайнятості
Організація діяльності служб та відділів у справах неповнолітніх і
опікунської ради
Організація роботи відділу соціального забезпечення, відділу з питань
торгівлі й побутового обслуговування населення та інших структурних
підрозділів
Організація роботи з кадрами в центральних і місцевих органах державної
виконавчої влади

Органи внутрішніх справ та їх система. Структура органів внутрішніх справ
Функції міліції. Підрозділи міліції. Основні обовязки та права міліції
Профілактична робота із попередження правопорушень і пропаганди
чинного законодавства України. Організація роботи із заявами та скаргами
громадян
Порядок здійснення досудової підготовки матеріалів за протокольною
формою проведення дізнання та слідства
Порядок відповідальності за здійснення адміністративних
правопорушень

Структура, порядок формування та завдання управління юстиції
Організація роботи Державної виконавчої служби. Порядок виконання
рішень судів і виконавчих документів інших органів
Організація роботи правового відділу управління юстиції
Координація роботи установ нотаріату
Порядок діяльності органів реєстрації актів цивільного стану
Порядок легалізації місцевих обєднань громадян і реєстрації інших
юридичних осіб
5.1Правові та організаційні засади діяльності юридичної служби. Завдання,
права та обовязки юрисконсульта
5.2Форми та методи здійснюваного юрисконсультом контролю за
дотриманням чинного законодавства України
5.3Структура договірних відносин
5.4Претензійно-позовна робота
5.5Практика застосування норм трудового законодавства. Робота інспектора з
кадрів
5.6Практика застосування чинного законодавства України з охорони
власності
Висновки
Індивідуальне завдання
Використана література
Додатки


Вступ

Практика є невідємною складовою частиною навчального процесу і має велике значення для підготовки конкурентко спроможних фахівців для підприємств, установ і організацій різних форм власності, державних служб відповідно до професійного призначення молодшого спеціаліста. Практика для студентів юридичного відділення важлива тим що дає змогу:
визначити джерела (форми) права України та їх видів;
зробити аналіз системи права України та стадій правотворення в Україні
на основі засвоєних теоретичних базових понять і категорій держави та
права;
визначити елементи норм права (диспозиція, гіпотеза, санкція) та видів
норм права за загальноприйнятою класифікацією;
використання принципів побудови та функціонування системи права і систематизації нормативних актів;
здійснення нормативно-правових актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховного
Суду
України за хронологічним і тематичним принципами.

Також важливе значення має:
вміння аналізувати основні види і способи тлумачення норм права;
вміння розтлумачити зміст локальних нормативних актів і правових
норм.

Проходження практики повинна навчити студентів:
вміти тлумачити та правильно застосовувати норми матеріального і
процесуального права;
застосовувати нормативні акти у сфері певної соціальної діяльності фізичних і юридичних осіб;
систематизувати законодавчі та інші нормативно-правові акти за
заданими хронологією та тематикою і розтлумачувати їх;
аналіз локальних нормативних актів; визначити елементи норми права та її види.

Проходження практики на різних базах цієї практики дасть змогу студентам здобути професійні навички, знання та уміння правової роботи на підприємствах, організаціях, установах різних форм власності.....


Список використаної літератури:

Конституція України: Прийнята на пятій сесії Верховної Ради України 28
червня 1996 р.
Цивільний кодекс України // Право України. - 1993.
Кримінальний кодекс України, 2001 р. Науково-практичний коментар
Кримінально-процесуального кодексу України
Цивільний процесуальний кодекс України із змінами, внесеними Законом
України "Про внесення змін до Цивільно-процесуаль ного кодексу України"
від 21 червня 2001 р.
Кодекс про адміністративні правопорушення // Право України. - 1995.
Кодекс законів про працю // Право України. - 1996.
Закон України "Про арбітражний суд" від 4 червня 1991 р. Закон України
"Про внесення змін до Закону України "Про ар бітражний суд"" від 21 червня
2001 р.
Закон України "Про судоустрій" від 5 червня 1981 р. зі змінами від 17 червня
1992р. і 24 лютого 1994р. Закон України "Про внесення змін до Закону
України "Про судоустрій України"" від 21 червня 2001 р.
Закон України "Про статус суддів" від 15 грутя 1992 р. Закон України "Про
внесення змін до Закону України "Про статус суддів"" від 21 червня 2001 р.
Закон України "Про міліцію" від 20 грудня 1990 р. Закон України "Про
внесення змін до законів України "Про міліцію", "Про попереднє увязнення",
"Про адміністративний на гляд за особами, звільненими з міст позбавлення
волі"" від 21 червня 2001 р.
Закон України "Про прокуратуру" від 5 листопада 1991 р
12. Закон України "Про Службу безпеки" від 25 березня 1992 р.
Закон України "Про місцеві державні адміністрації" // ВВР. - 1999. - № 20-21.
- ст. 190 (Із змінами, внесеними згідно із Законами України // ВВР. - 2001. -№ 31; - 2001. - № 32; - 2003. - № 24; - 2004. - № 6; - 2004. - № 10. - 2004. - №15)
Закон України "Про звернення громадян" // ВВР. - 1996. - № 47. (Із змінами,внесеними згідно із Законами України // ВВР. - 1999. - № 26. - 2004. - №13).
Закон України "Про Вищу раду юстиції" від 15 січня 1998 р. // Конституційний Суд та інші правоохоронні органи. Правоохо ронна діяльність. - К.: Атіка,2000.
Закон України "Про нотаріат" від 2 вересня 1993 р. // Відомості Верховної
Ради України. - 1993. - № 39.
Закон України від 23.06.2005 № 2716-IV Про внесення змін до законів
України "Про державну виконавчу службу" та "Про виконавче провадження"
Положення про Міністерство юстиції України: Затв. Указом Президента
України від ЗО грудня 1997 р. № 1396/97. Положення про Головне
управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці
Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції.
Положення про районні, районні у містах, міські управління юстиції: Затв.
наказом Міністерства юстиції України від 5 лютого 1999 р. № 9/5
Положення про районний, міський відділ державної виконавчої служби:
Затв. наказом Міністерства юстиції України від 16 липня 1999 р. № 43/5
Загальне положення про юридичну службу міністерства, іншого
центрального органу державної виконавчої влади, державного
підприємства, установи, органі-зації//ЗП України.- 1996.- № 1.
Гель А. П., Семаков Г. С, Цвігуи Д. П. Правоохоронні органи України: Курс
лекцій. - К.: МАУП, 2000.
Молдован В. В. Правоохоронні органи: Курс лекцій. - К.: Юмана, 1998.
Господарські товариства та виробничі кооперативи: правове становище:
Монографія. - К.: Знання, 1998. Вінник О. М.
В.А .Маліновский Державне управління.( Навчальний посібник. Вид. 2-ге, доп. та переробок.: Атіка , 2003;
Бойко Ю. Розмежування правового регулювання законодавства про працю та законодавства про зайнятість населення //Право України.
Пастухов В. Правові проблеми ринку праці в Україні //Право України. -
1996. - № 5.
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.