На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Управлння формуванням виробничих запасв пдприємства

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 22.3.2013. Сдан: 2012. Страниц: 36. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ВСТУП………………………………………………………………………………..3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИ ПІДПРИЄМСТВА …………………………….………...7
1.1.Суть, значення виробничих запасів підприємства…………………...7
1.2. Методика оцінки стану та ефективності використання виробничих запасів підприємства……………………………………………………..12
РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА СТАНУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ТДВ “ТРЕМБІТА” ЗА 2009 - 2010 РОКИ……………………………………………………………………..16
2.1. Динаміка загального обсягу виробничих запасів підприємства………………………………………………………………16
2.2. Аналіз стану та ефективності використання виробничих запасів підприємства ……………………………………………………………...21
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ……………………...25
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ……………………………………………………...32
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………….35
ДОДАТКИ

ВСТУП


Управління запасами спрямоване на забезпечення безперебійного процесу виробництва та реалізації продукції й мінімізацію поточних витрат з їх обслуговування на підприємстві. Ефективне управління запасами дає змогу зменшити тривалість виробничого та всього операційного циклу; знизити рівень поточних витрат на їх зберігання, а також трансакційних витрат, пов’язаних із їх закупівлею; вивільнити з поточного господарського обігу частину фінансових коштів, реінвестувати їх в інші активи.
Підприємства сфери матеріального виробництва і сфери послуг здатні підтримувати безперервність процесу виробництва і реалізації продукції лише за умови, якщо в їх розпорядженні поряд із основними засобами (знаряддями виробництва) є також оборотні засоби у вигляді, головним чином, предметів праці ? запасів сировини, матеріалів, напівфабрикатів, палива, тари тощо. Подібно до основних засобів, вони також функціонують у сфері виробництва, тобто ? це також засоби виробництва.
Крім того, наявність товарно-грошових відносин, ринкові умови господарювання викликають постійне перетворення вироблених товарів у гроші. Тому поряд із виробничими (основними і оборотними) засобами кожне підприємство для підтримання безперервності процесу відтворення повинне завжди мати певні запаси готових виробів власного виробництва, а якщо підприємство займається торговельними операціями, то й запаси покупних товарів на своїх складах, а також вкладати певну суму коштів у розрахунки, головним чином, у відвантажені (відпущені) товари, надані послуги, здані роботи до моменту їх оплати покупцями.
У складі всіх оборотних коштів підприємств нормовані найчастіше складають 70?80 %, а як ми бачимо, це запаси за винятком витрат майбутніх періодів.
Актуальність теми пов’язана із надзвичайно великою роллю виробничих запасів в діяльності підприємства, адже саме запаси забезпечують безперервний виробничий запас, оскільки, як відомо навіть за наявності у підприємства коштів, але відсутності запасів воно не зможе виробити продукцію, необхідну для реалізації, не виконає свої зобов’язання перед замовниками і т.д. З цього і випливає мотивація вибору даної теми.
Об’єктом дослідження є фінансово-господарська діяльність ТДВ “Трембіта ”.
Предметом дослідження є фактичний стан запасів підприємства, їх динаміка та ефективність використання.
Безпосередньо метою написання курсової роботи було здійснення аналізу ситуації, що існує на ТДВ “Трембіта ” щодо виробничих запасів, їх стану.
Завдання, що вирішуються при написанні курсової роботи:
? ознайомитись з теоретичними засадами управління виробничими запасами підприємства;
? вивчити стан запасів підприємства;
? оцінка структури запасів;
? аналіз показників оборотності запасів;
? аналіз показників ефективності використання запасів;
? підведення підсумків щодо виконаного дослідження.
Інформаційно-аналітичною базою є звітність ТДВ “ Трембіта”: форма №1-№5 за 2009-2010 роки (дод. А,Б,В,Г,Д).
На основі даного дослідження можемо простежити зміни, що відбуваються в показниках, які характеризують запаси, та виявити фактори, що могли виявити дані зміни. В результаті чого прогнозуються зміни на майбутній період, і шляхи їх досягнення, а також визначається подальша політика підприємства щодо формування запасів у необхідних для нормального протікання виробничого циклу розмірах.
Курсова робота складається із вступу, 3-ох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. У вступі відображено обгрунтування актуальності теми, визначена загальна мета та завдання, що вирішуються в роботі, теоретико-методологічну та інформаційно-аналітичну базу та ін. У першому розділі вміщено визначення щодо суті запасів, методики їх аналізу та оцінки у звітності. Другий розділ містить дані інформаційно - аналітичного характеру з проведенням висновків. Третій розділ вміщує інформацію щодо визначення потреби у виробничих запасах та прогнозні показники результатів фінансово – господарської діяльності ТДВ “Трембтіа”.
Дана тема широко досліджувалась такими вченими як: Бланк І.О., Азаренкова Г.М., Журавель Т.М., Пилипчук О. В., Михайленко Р.М., Гриньова В.М., Онисько С.М., Партин Т.О., Попович О. В., Поддєрьогін А. М., Ворсовський О. Л., Філімоненков О.С. .............

>СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" від 31.03.1999 № 87 / Міністерство фінансів України, Наказ. Із змінами і доповненнями.
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати": від 31.03.1999 № 87 / Міністерство фінансів України, Наказ. Із змінами і доповненнями.
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси": від 20.10.1999 № 246 / Міністерство фінансів України, Наказ. Із змінами і доповненнями.
4. Азаренкова Г.М. Фінанси підприємств: навч. посіб. для самост. вивчення дисципліни / Г.М. Азаренкова, Т.М. Журавель, Р.М. Михайленко – 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Знання-Прес, 2006. - 287 с.
5. Гриньова В.М. Фінанси підприємств: навч. посіб. / В.М. Гриньова, В.О. Коюда – 3-тє вид., стер. - К.: Знання -Прес, 2006. - 423 с.
6. Онисько С.М. Фінанси підприємств: підруч. для студентів вищих закладів освіти / С.М. Онисько, П.М. Марич – друге видання виправлене і доповнене – Львів: „Магнолія 2006”: 2008. – с. 367.
7. Партин Т.О. Фінанси підприємств: навч. посіб. / Т.О. Партин, А.Г. Загородній – 2-ге вид., перер. і доп. – К.: Знання, 2006. – 379 с.
8. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: навч. посіб. / О.С. Філімоненков - К.: Кондор, 2005. - 400 с.
9. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: учебный курс / И.А. Бланк - К.: Ника-Центр, Эльга, 2001.-528с.
10. Богатиренко К. Проблеми існування вітчизняних підприємств в умовах фінансової кризи / К. Богатиренко // Вісник КІБіТ. – 2010. – №1. – С. 34-37.
11. Ворсовський О. Л. Вплив внутрішніх та зовнішніх економічних факторів на фінансовий потенціал інвестиційної діяльності підприємств / О. Л. Ворсовський // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – №2. – С. 14-17.
12. Гнип Н. О. Організаційно-економічні засади прогнозування фінансового потенціалу підприємств / Н. О. Гнип // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2010. – №1. – С. 64-67.
13. Дєєва Н. М. Фінансовий аналіз: навч. посіб. / Н.М. Дєєва, О.І. Дедіков– К.: Центр учбової літератури, 2007. – 328 с.
14. Пилипчук О. В. Прибуток як узагальнений показник господарсько-фінансової діяльності підприємства / О. В. Пилипчук // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – №2. – С. 26-30.
15. Поддєрьогін А. М. Ефективність управління грошовими потоками підприємства / А.М. Поддєрьогін, Я.І. Невмержицький // Фінанси України. – 2007. - № 11. – С. 119-127.
16. Каріка І. М. Покращення фінансового стану підприємства за рахунок розробки механізму поповнення оборотних коштів / І. М. Каріка // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2009. – №6. – С. 106-111.
17. Карпенко Г. В. Шляхи удосконалення фінансового стану підприємства/ Г. В. Карпенко // Економіка та держава. – 2008. – №12. – С. 61-62.
18. Качура А. Є. Модель формування оптимальної структури джерел фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств / А. Є. Качура // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2009. – №1. – С. 74-81.
19. Кручок Н. Оцінка фінансового стану підприємства - позичальника банку / Н. Кручок // Вісник Національного банку України. – 2009. – №12. – С. 20-23.
20. Попович О. В. Сучасні підходи до управління фінансовими взаємовідносинами підприємств / О. В. Попович, В. В. Матвеев // Економіка. Фінанси. Право. – 2009. – №8. – С. 29-31.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.