На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Санаця господарюючих субєктв

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 22.3.2013. Сдан: 2012. Страниц: 38. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):

ВСТУП………………………………………………………………………………3
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА………………………………………………………………...…5
1.1. Поняття санації та її види……………………………………………………5
1.2. Характеристика процедури проведення санації……………………………9
РОЗДІЛ ІІ. ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДП „ЗАКУПНЯНСЬКИЙ КАР’ЄР” ЗА 2007-2008РР……………………………14
2.1. Характеристика економічного стану підприємства ДП „Закупнянський кар’єр” за 2007-2008 рр…………………………………………………………….14
2.2. Аналіз показників ліквідності та платоспроможності на даному підприємстві………………………………………………………………………..18
2.3. Дослідження показників фінансової стійкості, ділової активності та рентабельності на підприємстві ДП „Закупнянський кар’єр”……………….…22
РОЗДІЛ ІІІ. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПОКРАЩЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ДП „ЗАКУПНЯНСЬКИЙ КАР’ЄР” ЗА РАХУНОК ЗАХОДІВ ФІНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ …………………………………………….28
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ……………………………………………………...35
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………...….….37
ДОДАТКИ

ВСТУП


У процесі становлення ринкових відносин в Україні всі ланки фінансової системи опинилися у глибокій кризі. На межі банкрутства перебуває сьогодні багато підприємств, які не мають змоги вчасно виконувати свої зовнішні та внутрішні зобов’язання.
Зрозуміло, що неодмінною умовою оздоровлення вітчизняної фінансової системи є санація суб’єктів господарської діяльності. Лише в такому разі можна буде відновити платоспроможність і прибутковість основної маси платників податків, а отже, оздоровити державну фінансову систему. Водночас оздоровлення економіки значною мірою залежить від своєчасної та якомога безболісної ліквідації неефективних виробничих структур, які не лише не поповнюють бюджету держави, а й потребують її постійної фінансової підтримки.
Актуальність цієї проблематики підсилюється прийняттям Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, що регулює питання фінансової санації та банкрутства підприємств.
Виведення одних вітчизняних підприємств з фінансової кризи та ефективне застосування ліквідаційних процедур до інших ускладнюється дефіцитом теоретико-методичного забезпечення процесів санації та відсутність кваліфікованих фахівців у сфері управління санацією.
Метою даної курсової роботи є проведення аналізу фінансових результатів ДП „Закупнянський кар’єр” на основі використання основних методів санаційного аудиту з урахуванням досвіду розвитку вітчизняних і зарубіжних суб’єктів господарської діяльності, а також розробити напрямки стабілізації діяльності підприємства. До основних завдань дослідження відносяться:
1) аналіз виробничо-господарської сфери підприємства;
2) аналіз фінансової сфери підприємства;
3) аналіз причин кризи підприємства;
4) розробка санаційних заходів щодо фінансового оздоровлення підприємства.
Дана курсова робота складається з вступу, трьох розділів, висновків та додатків.
В першому розділі курсової роботи розглянуто теоретичні засади проведення процедури санації підприємства, розглянуто види санації та їх різновиди.
У другому розділі курсової роботи дається оцінка фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання на прикладі ДП „Закупнянський кар’єр”. Проводиться оцінка фінансового стану вказаного підприємства за 2007-2008 роки, а також виявлення резервів відновлення платоспроможності підприємства.
У третьому розділі розкрито основні напрямки покращення діяльності підприємства ДП „Закупнянський кар’єр” за рахунок заходів фінансового оздоровлення зокрема запровадження системи управління оборотними активами даного підприємства та розробка заходів з фінансового оздоровлення на підприємстві.
При написанні курсової роботи використано нові законодавчі та нормативні документи, що регулюють санацію та банкрутство суб’єктів господарювання, численні зарубіжні та вітчизняні науково-практичні джерела................

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


1. Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” N 2343-XII від 14 травня 1992 року.
2. Наказ Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій „Про затвердження методики проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств та організацій” від 27 червня 1997 р. N 81.
3. Наказ Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій „Про затвердження методики інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій” від 23.02.98 №22.
4. Наказ Міністерства економіки України „Про затвердження Методичних рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства” від 17 січня 2003 р. N 10.
5. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку проведення досудової санації державних підприємств” від 17.03.2002 № 515.
6. Антикризисное управление: Учебное пособие / В.Г. Крыжановский, В.И. Лапенков, В.И. Лютер и др.; под ред. Э.С. Минаева и В.П. Панагущина. – М.: Издательство ПРИОР.- 1998. – 432 с.
7. Анализ и прогнозирование результатов производственной и финансовой деятельности предприятий, объединений, региона (методические пособия) / Прокопенко Н.Д., Белый Е.Л., Богачев С.В. и др. – Донецк: ИЭП НАН Украины, 2001. – 111 с.
8. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента; Уч, пособие. — М.: Финансы и статистика.-1998.
9. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. – К.:Ника-центр, -2001.
10. Бланк И. А. Стратегия и тактика управления финансами. — К..- 1996.
11. Булеев И.П., Брюховецкая Н.Е. Антикризисное управление предприятием. – Донецк: ИЭП НАН Украины, 2001. – 179 с.
12. Економічний аналіз: Навч. Посібник / М.А. Болюх, В.В. Бурчевський, М.І. Горбатюк; За ред. Акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. – К.: КНЕУ. -2003.
13. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. – Москва "Финансы и статистика".- 1996.
14. Колпина Л.Г., Марочкина В.М. Финансовые планы предприятий. Под редакцией М.И. Плотницкого, Минск, "Вышейшая школа" 1997 г.
15. Коробов М. Я. Фінанси промислового підприємства. — К., 1995.
16. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз і планування. – Дн-к. – 2003.
17. ПавловськаО.В., Притуляк Н.М., Невмержицька Н.Ю. Фінансовий аналіз : Навч. Метод посібник для самост. вивч. дисц. – К.:КНЕУ. -2002.
18. Покропивный С.Ф., Соболь С.м., Швиданенко Г.О. Бізнес-план: технология розробки та обґрунтування: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ.- 2001.
19. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 4-е издание, перераб. и доп. – Минск. - 2001.
20. Сытник Л.С. Методы прогнозирования банкротства и обеспечения безубыточности предприятия // Экономика промышленности. – 2001. – № 1 (3). – С. 96-104.
21. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч.. посібник. – К.: КНЕУ.- 2002.
22. Фінансовий менеджмент: Навч.-метод. Посібник для самост. вивч. дисц./ А.М. Поддєрьогін, Л.Д. Буряк, Н.Ю. Калач та ін. – К.: КНЕУ. - 2003.-238с.
23. Фінанси підприємств: Підручник/ Керівник авт. Кол. і наук.ред проф. А.М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ.- 2002.-460 с.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.