Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик «Облк розрахункв з бюджетом з податку на прибуток»

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Бухгалтерский учёт. Добавлен: 27.3.2013. Сдан: 2010. Страниц: 36. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Оглавление

ВСТУП..……….………………………………………………………3
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК………………………………………5
1.1. Теоретико-економічна сутність податку на прибуток……5
1.2 Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про податок на прибуток ……………8
1.3. Сучасні проблеми бухгалтерського обліку розрахунків з бюджетом з податку на прибуток........................................... 12
РОЗДІЛ 2 ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК………..…...……………………………………15
2.1. Документування господарських операцій з обліку розрахунків з бюджетом з податку на прибуток...............15
2.2. Організація синтетичного та аналітичного обліку розрахунків з бюджетом з податку на прибуток...............18
2.3. Інформаційні технології в обліку розрахунків з бюджетом з податку на прибуток..................................21

ВСТУП

Неодмінною складовою остаточного переходу економіки України до ринкових відносин є збільшення підприємств приватної власності. Процеси ринкових перетворень привернули увагу до дослідження фінансового стану підприємства – а саме до формування його прибутків.
Прибуток – це найважливіший узагальнюючий показник оцінки ефективності функціонування кожного суб’єкта господарської діяльності, оскільки саме у прибутку акумулюються результати всіх сторін діяльності: виробництво і реалізація, якість і асортимент, ефективність і використання виробничих ресурсів та собівартість.
З прийняттям в 1997 р. змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» та нового Закону України «Про податок на додану вартість» до системи оподаткування було внесено ґрунтовні зміни, стався розкол бухгалтерського обліку на облік бухгалтерський і облік податковий. Введення нового обліку валових витрат і валових доходів призвело до значного ускладнення народногосподарського обліку. Так законом «Про оподаткування прибутку підприємств» було прийнято нові визначення валових доходів і витрат. Згідно даних визначень поняття "Валові витрати" і "Валові доходи" не є аналогічними витратам виробництва та обігу і доходам від реалізації та позареалізаційних операцій. Тому балансовий прибуток і прибуток за декларацією про прибуток підприємства постають різними величинами до нашого часу, що постійно спричиняє різноманітні труднощі для бухгалтерів в обліку розрахунків з бюджетом стосовно нарахування та сплати податку на прибуток.
Для того, щоб підприємство могло здійснювати свою господарську діяльність ефективно, безпомилково та відповідно до чинного законодавства, бухгалтеру необхідно чітко визначити різницю між чистим прибутком, фінансової звітності та чистим прибутком податкової. Не дивлячись на достатній період часу для адаптації бухгалтерського обліку у сфері податку на прибуток до нових законодавчих умов, ще продовжують існувати вищезазначені труднощі, саме тому дослідження даної теми є актуальним питанням і потребує детального дослідження.
Метою написання даної роботи є вивчення методології обліку розрахунків підприємства з бюджетом за податком на прибуток.
Для виконання поставленої мети, необхідно було виконати наступі завдання:
? проаналізувати теоретичну базу, сутність та роль податку на прибуток в бухгалтерському обліку;
? визначити нормативно-правове регулювання даної теми;
? провести аналіз формування документації, організації аналітичного та синтетичного обліку розрахунків з бюджетом з податку на прибуток;
? викреслити основні проблеми та шляхи вдосконалення обліку розрахунків з бюджетом з податку на прибуток.
Об’єктом дослідження даної теми є загальна організація бухгалтерського обліку розрахунків з бюджетом з податку на прибуток на підприємстві.
Предметом дослідження є методика формування податку на прибуток на підприємстві.
При написанні даної роботи було вивчено та проаналізовано ряд законодавчо-нормативних документів з цього питання, а саме: Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 18.11.97 № 639\97 ВР зі змінами та доповненнями, Положення (стандарти) бухгалтерського обліку та інші нормативно-правові джерела, а також наукові літературні джерела..............

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» // Відомості Верховної Ради (ВВР) 1995, N 4, ст. 28. Документ 3235-4, чинний, поточна редакція від 12.01.2006 - ЛІГА: ЕЛІТ. Версія 7.7.1.
2. Закон України "Про порядок погашення зобовязань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21.12.2000 р. № 2181-ПІ.
3. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку. Нормативна база. Нова редакція – Х.:Курсор, 2000. – 268 с.
4. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарчих операцій підприємств і організацій. Інструкція про застосування. Нова редакція – Х.: Курсор, 2008. – 100 с.
5. Бутинець Ф.Ф., Горецька Л.Л. Бухгалтерський облік в зарубіжних країнах. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”. - Житомир: ПП “Рута”, 2006. – 544 с.
6. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ЖІТІ, 2004. – 600 с.
7. Гарасим П.М., Хомин П.Я. Бухгалтерський облік за журнальною формою рахунків. Навчальний посібник. – Тернопіль: Астон, 2007. – 296 с.
8. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні: Навчально–практичний посібник - Дніпропетровськ: ТОВ Баланс–Клуб. 2008. – 768 с.
9. Голов С. Ф., Єфименко В. І. Фінансовий та управлінський облік. – К.: Автоінтерсервіс, 2006. – 543 с.
10. Грабова Н. М. Теорія бухгалтерського обліку. – К.: А.С.К., 2008. – 266 с.
11. Дем’яненко М.Я. Щодо уніфікації бухгалтерського і податкового
обліку/ М.Я. Дем’яненко// Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України: стан та перспективи. Частина І. Проблеми адаптації
бухгалтерського обліку АПК України до міжнародних правил та вимог/ За ред. П.Т. Саблука, М.Я. Дем’яненка, В.М. Жука. – К.: Інститут аграрної економіки, 2003. – С.9
12. Джога Р. Т. Бухгалтерський облік в бюджетних установах: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2006. – 250 с.
13. Економічний аналіз: Навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбатюк та ін.; За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2004. – 556 с.
14. Завгородній В.П. Бухгалтерський облік в Україні: Навч. посібник 4-те вид., доп. – К.: А.С.К., 2005. – 848 с.
15. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2005 – 152 с.
16. Карпова Т.П. Управленческий учет: Учебник для вузов. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 2007. – 350 с.
17. Кирилюк О.Ф. Проблеми бухгалтерського обліку, пов’язані із
податковим законодавством, та шляхи їх вирішення/ О.Ф. Кирилюк, Л.І.
Стаднік// Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України:
стан та перспективи. Частина І. Проблеми адаптації бухгалтерського обліку
АПК України до міжнародних правил та вимог/ За ред. П.Т. Саблука, М.Я.
Дем’яненка, В.М. Жука. – К.: Інститут аграрної економіки, 2003. – С.78-79.
18. Кисельова О. Концептуальні засади реформування податку на
прибуток/ О.Кисельова// Бухгалтерський облік і аудит. - №2. – 2005. – С.37-42.
19. Ковальчук О.В. Гармонізація бухгалтерської і податкової методики
обліку оподатковуваного прибутку/ О.В. Ковальчук// Економіка та держава. -
№3.- 2008.- С.42.

20. Кононенко О. Аналіз фінансової звітності – Х.: Фактор, 2006. – 144 с.
21. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання. Монографія. – К.: КНЕУ, 2005 – 387 с.
22. Ловінська Л. Облік податкових різниць у системі регістрів журнальної
форми/ Л. Ловінська, О. Білоусова// Бухгалтерський облік і аудит. - №4.- 2004. – С.7.
23. Матвеева В. О. Коммерческие организации: бухгалтерский учет и налогообложение. – Харьков: Фактор, 2007. – 566 с.
24. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2000 / Перекл. з англ. за ред. С.Ф. Голова. / К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2005. – 1272 с.
25. Панасюк В. М., Ковальчук Є. К., Бобрівець С. В. Податковий облік: Навч. посіб. – Тернопіль: Карт-бланш, 2007. – 260 с.
26. Рудницький В.С. Методологія і організація аудиту. – Тернопіль: Економічна думка, 2005. – 192 с.
2


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.