На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Мжбюжетн вдносини в Україн: особливост розвитку та шляхи удосконалення

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 31.3.2013. Сдан: 2012. Страниц: 15. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


У статті досліджено особливості розвитку міжбюджетних відносин в Україні та виявлено проблеми сучасної системи міжбюджетних відносин, зокрема роль суб’єктивних чинників у процесі прийняття бюджетних рішень. Сформовано пропозиції щодо удосконалення міжбюджетних відносин на сучасному етапі реформування бюджетної політики України.
В статье исследованы особенности развития межбюджетных отношений в Украине и выявлены проблемы современной системы межбюджетных отношений, в частности роль субъективных факторов при принятии бюджетных решений. Сформированы предложения относительно усовершенствования межбюджетных отношений на современном этапе реформирования бюджетной политики Украины.
Постановка проблеми. У бюджетній системі наявність міжбюджетних відносин обумовлена, по-перше, існуванням ієрархічної системи бюджетів (для України -державного, місцевих регіонального рівня та місцевих на рівні територіальних громад), а по-друге, недостатністю власних коштів, що і потребує їх додаткового перерахування з державного бюджету. Практика перерахування коштів до бюджетів іншого рівня в Україні довела неоптимальність чинної моделі надання трансфертів та обумовила потребу у зміні механізму їх надання для підвищення ефективності.
Незважаючи на широкомасштабну реформу міжбюджетних відносин, розпочату в 2001 р., багато нагальних проблем, пов’язаних з фінансовим вирівнюванням місцевих бюджетів, залишилися невирішеними. Надмірна централізація громадських завдань, нечіткий розподіл функціональних повноважень між рівнями влади, низький фінансовий потенціал місцевих органів влади мали своїм наслідком слабкі стимули щодо зміцнення фінансової бази регіонів. Істотне розширення функцій і завдань місцевого самоврядування за останні роки не привело до відповідного зростання ресурсного потенціалу територій. З огляду на це виняткової актуальності набуває 2 питання децентралізації управління як інструменту регулювання міжбюджетних відносин.
Протягом останніх двох десятиріч як розвинуті країни, так і країни, що розвиваються, виявляють глибоке зацікавлення впровадженням децентралізації управління. У західних країнах децентралізація є ефективним інструментом, що застосовується для реорганізації уряду в напрямі надання державних послуг найбільш ефективним способом. Країни, що розвиваються, переходять до децентралізації управління з метою позбутися неефективності та неекономічності надання державних послуг, макроекономічної нестабільності, а також щоб прискорити процес економічного зростання.
Успіх реформування в напрямі фіскальної децентралізації тісно пов’язаний з розподілом відповідальності в державному секторі за територіальними органами влади. Скрізь у світі відомі загальні засади побудови децентралізованої системи міжбюджетних відносин, а саме розподіл повноважень для здійснення урядових функцій та надання бюджетних послуг, а також повноважень з отримання доходів, побудова системи міжбюджетних трансфертів та здатність місцевих урядів брати позики.
Основна мета міжбюджетних відносин полягає у встановленні справедливого та неупередженого розподілу публічних фінансів, забезпеченні відповідності між повноваженнями на здійснення видатків, закріплених законодавчими актами України за бюджетами, та бюджетними ресурсами, які повинні забезпечувати виконання цих повноважень.
Отже, бюджетно-фінансова децентралізація є залежною від розподілу
повноважень та їх узгодження між виконавчою та представницькою владою. Реформа системи відносин між рівнями влади, розпочата з прийняттям Конституції України і Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та продовжена після набуття чинності першої редакції Бюджетного кодексу та зараз його нової редакції, дала змогу вирішити деякі питання бюджетно-фінансової децентралізації і зробила відносини між рівнями влади більш прозорими і передбачуваними. Однак навіть і сьогодні багато питань залишаються невирішеними. Значна частина повноважень представлена делегованими повноваженнями, які охоплюють фінансування освіти, культури, мистецтва, фізичної культури і спорту, охорони здоров’я, управління, соціального захисту і забезпечення. Механізм цих повноважень визначається центральним урядом. Більше того, на рівні регіонів і областей делеговані повноваження виконуються переважно державними адміністраціями, оскільки обласні і районні ради не мають власних виконавчих комітетів. Домінування делегованих повноважень насправді означає, що місцеві бюджети слугують інструментом державної економічної політики. Це суперечить Бюджетному кодексу, який наділяє органи місцевого самоврядування значними повноваженнями і гарантує їх повну незалежність. Також порушується ст. 4 Європейської хартії про місцеве самоврядування [1], за якою суспільні завдання мають виконуватися переважно тими гілками влади, що мають найтісніший контакт з громадянами.
Узагальнюючи систему формування місцевих фінансів, можна виділити низку проблем, вирішення яких стримує загальний процес реформування системи міжбюджетних відносин, а саме:
- формування місцевих бюджетів відбувається на недосконалій податковій базі;
- трансферти та передані доходи залишаються вагомим джерелом формування доходів місцевих бюджетів;[3]........


Список використаних джерел

1. Європейська хартія місцевого самоврядування. Ратифікована Законом України № 452/97 - ВР від
15 лип. 1997 р. - К. : М-во закордонних справ України, 1997. - 10 с.
2. Слухай С. В. Міжурядові трансферти в умовах системної економічної трансформації : дис. …
д.е.н. : 08.01.01 / Слухай С. В. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2005. - 495 арк.
3. Сунцова О. О. Фіскальна ємність регіонів як основа системи міжбюджетних відносин / О. О. Сун-
цова // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 2. - С. 137-144.
4. Луніна І. О. Державні фінанси та реформування міжбюджетних відносин / І. О. Луніна. - К. :
Наук. думка, 2006. - С. 398.
5. Музика-Стефанчук О. А. Міжбюджетні відносини та міжбюджетні трансферти: світовий
досвід / О. А. Музика-Стефанчук // Фінансово-правова основа місцевого самоврядування в зарубіж-
них країнах. - К. : Правова єдність, 2009. - С. 98.
6. Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів : Постанова Кабінету Міністрів
України від 8 груд. 2010 р. № 1149, зі змінами. - Режим доступу : zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=1149-2010-%EF
7. Бюджетний кодекс України від 8 лип. 2010 р. № 2456-VІ, зі змінами і допов. - Режим
доступу : zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2456-17
8. Бюджет та економіка. Основні тенденції 2010 року / І. Ф. Щербина, А. Ю. Рудик, В. В. Зу-
бенко, І. В. Самчинська ; ІБСЕД, Проект “Зміцнення місцевої бюджетної ініціативи”, USAID. - К. :
ДГВПП “Зовнішторгвидав України”, 2010. - 12 с. - Режим доступу : ibser.org.ua/
9. Лексин В. Н. Государство и регионы. Теория и практика государственного регулирования
территориального развития / В. Н. Лексин, А. Н. Швецов. - М. : URSS. ЛКИ, 2007. - 366 с.
10. Masgrave R. The Theory of Public Finance / R. Masgrave. - New York, McGrow-Hill, 1959; Oats W.
An Essay on Fiscal Federalism / W. Oats // Journal of Economic Literature. - 1999. - Vol. 37. - P. 1120-1149.
11. Tiebout C. An Economic Theory of Fiscal Decentralization / C. Tiebout // NBER, Public Finances,
Needs, Sources and Utilization. - Princeton (Univ.Press), 1961. - P. 79-96.
12. Луніна І. О. Стратегія реформування міжбюджетних відносин в Україні у контексті адміні-
стративно-територіальної реформи / І. О. Луніна // Державні фінанси та реформування міжбюджет-
них відносин. - К. : Наук. думка, 2006. - С. 393-406.
13. Зайчикова В. В. Административная реформа в Украине и е? влияние на развитие финансов
местного самоуправления / В. В. Зайчикова, И. А. Хомра // Вестн. Моск. ун-та. - Сер. 21. Управление
(государство и общество). - 2007. - № 1.


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.