На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Полтичн конфлкти

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 1.4.2013. Сдан: 2013. Страниц: 23. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Оглавление


ВСТУП 3

§1. ПОНЯТТЯ «ПОЛІТИЧНИЙ КОНФЛІКТ», ЙОГО КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ФУНКЦІЇ 7
1.1. Поняття «конфлікт» 7
1.2. Типологія конфлікту за різними критеріями 8
1.3. Функції політичного конфлікту 9

§2. СТАДІЇ ПОЛІТИЧНОГО КОНФЛІКТУ 11
2.1. Передконфліктна стадія 13
2.2. Конфліктна стадія

Введение

Політологія - одна з наймолодших гуманітарних дисциплін. Вона оформилася як самостійна наука лише в кінці 40-х років ХХ століття. Великий вплив на становлення політичної науки справила філософія, соціологія, теорія держави і права, історія, політична географія [4.стр.11].
З усіх сфер суспільства самою насиченою різними видами конфліктів є політична сфера, в якій розгортаються багатоманітні владні відносини, що представляють собою відносини панування і підпорядкування.
Проблема політичного конфлікту - одна з найактуальніших проблем сучасного політичного простору. Зараз також гостро стоїть питання про можливість управління політичними конфліктами і про способи їх регулювання.
Однак перш, ніж ставити питання про регулювання політичного конфлікту, слід розібратися в його сутності як певного соціального явища. У політологічній літературі питання про поняття конфлікту присвячено значну кількість робіт як вітчизняних, так і зарубіжних політологів. Однак, аналізуючи її, слід констатувати, що одного більш менш чіткого, що відображає всі сторони і ознаки цього багатогранного явища, визначення немає. Єдине, що притаманне всім джерелам, це вказівка на наявність стійкого протиборства, ситуації напруженості, зіткнення сторін, ідей, сил.
Одне з визначень політичного конфлікту міститься в "політологічному словнику": "Політичний конфлікт - зіткнення двох або більше разноправленних сил з метою реалізації їхніх інтересів за умов протидії" [2.стр.142].
Конфлікти можуть виникнути з багатьох причин. В якості основних можна назвати наступні: відмінність намірів і вчинків окремих особистостей, соціальних груп, партій; заздрість; ненависть; расова, національна та релігійна неприязнь; брак коштів для існування, що викликає невдоволення, протести, страйки, мітинги і т.д., що нагнітає напруженість у суспільстві; наслідок непродуманої політики (прийняття владними структурами поспішного рішення може викликати невдоволення більшості народу і сприяти виникненню конфлікту) та ін [7].
Політичний конфлікт може мати руйнівний характер, а може, навпаки, нести творчу функцію, тобто він в деяких випадках дозволяє долати політичні та соціальні кризи.
Деякі соціологи марксистської і немарксистської орієнтації дотримуються думки, що конфлікт всього лише тимчасовий стан суспільства, яке може бути подолане раціональними засобами і, отже, можливе досягнення такого рівня суспільного розвитку, коли соціальні конфлікти зникнуть [7].
Більшість же соціологів немарксистської орієнтації схиляються до думки, що існування суспільства без конфліктів неможливе. Вони підтримують давню філософську традицію, згідно з якою конфлікт є невідємною частиною буття, головним двигуном суспільного розвитку. Це означає, що конфлікт - не аномалія, а норма відносин між людьми, необхідний елемент соціального життя, який дає вихід соціальної напруженості, енергії діяльності, породжуючи соціальні зміни різного масштабу [7].
У сучасних умовах дуже важливо вміти вирішувати конфлікт за допомогою політичних компромісів, виключаючи всяку збройну боротьбу.

Актуальність теми дослідження.
Сучасний світ є світом національних держав, відмінних один від одного організацією політичної влади, формами участі громадян у політичному житті, організацією і артикуляцією інтересів, станом прав людини. Укупі це і складає зміст поняття політичного процесу.
У повсякденному житті владу найчастіше асоціюється з примусом, насильством, диктатом і, як соціальне явище сприймається негативно.
Політологи і соціологи, які вивчають феномен влади, показують, що владний феномен породжений суспільством в імя суспільства. Аналіз конкретних політичних систем призводить до висновку про те, що розгул неконтрольованого насильства і домінація примусу - це не причина, а наслідок певного типу влади.
У відносинах влади виділяють два аспекти - конфліктний та цільовий. Конфліктний містить механізм загострення або згладжування соціальних конфліктів, який дозволяє прийняти рішення, яке регулює розвиток соціальної групи, суспільства в конфліктній ситуації. Цільовий аспект передбачає організацію групових дій для досягнення спільної мети. Обидва аспекти іманентно притаманні владних відносин. Конфліктний аспект обумовлений протиріччями соціальних інтересів, а цільовий - цілісністю соціальних спільнот.
Виходячи з цього, вивчення природи соціально-політичних конфліктів сьогодні більш актуально, ніж коли-небудь.
Вивчення даної проблеми має важливу практичну значимість для пошуку ефективного впливу на подолання різних конфліктів.
Також проблему політичного конфлікту з повною підставою можна віднести до числа однією з актуальних у науковому і практичному планах. На наш погляд, що зявилися за останній час публікації з окремих аспектів проблеми не заповнюють наявний пробіл у соціально-політичному знанні. Тому, всебічний аналіз проблеми соціально-політичних конфліктів, усвідомлення причин виникнення, а також можливостей виходу з подібних ситуацій має важливе значення для забезпечення політичної стабільності різних регіонів і світу в цілому.
Мета і завдання дослідження.
Метою дослідження є політологічний аналіз політичного конфлікту. Відповідно з головною метою в роботі ставляться і вирішуються ряд взаємоповязаних завдань, серед яких доречно виділити наступні:
• визначити ідеологічну вмотивованість політичного конфлікту;
• проаналізувати різновіді політічніх конфліктів
• охарактеризувати стадії політичного конфлікту
Структура роботи.
У відповідності з поставленою метою і завданнями курсової роботи, робота складається з вступу, трьох розділів, висновку і списку використаної літератури............

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1. Військовий енциклопедичний словник / Пред. Гол. ред комісії Н.В.Огарков.-М.: Воениздат, 1984.-863с.
2. Політологія: Енциклопедичний словник / Заг. ред. і сост.: Ю.І.Аверьянов. - М.: Изд-во Моск. комерц. ун-ту. 1993.-431с. (в пер.).
3. Кравченко А.І. Політологія: навч. - М.: ТК Велбі, Вид-во Проспект, 2005. - 448с.
4. Політологія: Навчальний посібник для вузів / Науковий редактор А.А. Радугин. - 2-ге вид., Перероб. і дополн. - М.: Центр, 2003. - 336с.
5. «Бібліотечка Російської газети». 2003. № 13, липень. Боротьба з тероризмом стосується кожного.
6. Влада. - 2005, № 30 (633).
7. uvauga.ru/HSD chair / Political science/T2 10.html
4. Лекційний матеріал з психології. Біцек Ю. І., Кіровський філія ДВГТУ, 2000.
5. Лекційний матеріал з конфліктології. Інститут економіки і права імені Аксьонова. м. Курськ.
6. Мескон М. Х., Альберт М., Хедоурі Ф. "Основи менеджменту" - М.: "Дело", 1992. стр. 517, 553-554.
7. Соціальна робота. Для вузів \ під редакцією проф. Курбатов В. Н. - М.: 1999. стр. 285-294.
8. Шипілов А. І., Анцупов А. Я. "Конфліктологія. Підручник "- М.: видавниче обєднання" Юніті ", 1999. стор.10-15.
9. Анічкін Е.С. Стаття: Суспільно-політичні конфлікти в Росії на рубежі 80 - 90-х років XX ст. і їх відображення в конституційному законодавстві / / журнал; Історія держави і права;, 2008, N 182.
10. Глухова А.В. Типологія політичних конфліктів. Воронеж. 1996, C.36;
11. Дмитрієв А. Конфліктологія. М., 2000;
12. Дойч М. Вирішення конфлікту (конструктивні та деструктивні процеси) / / Політологія: Хрестоматія. М.: Гардаріки, 1999;
13. Здравомислов А.Г. Конфлікти в сучасній Росії. М., 2000, C.134;7.
14. Клечкін А.А., Стаття: Теоретико-правовий аспект медіації правового конфлікту / / журнал; Історія держави і права;, 2008, N 9;
15. Лебедєва М. М. Політичне врегулювання конфліктів. М., 1997. С. 88-90;9. Мельвіль А.Ю., підручник Політологія / / 2004.-624с.;
16. Мегрелідзе М.Р.,; Становлення інституту дозволу адміністративно-правових спорів;/ / журнал; Юриспруденція;, 2008;
17. Соловйов А.І. Політологія: Політична теорія, політичні технології:. Підручник-М.. Аспект Пресс, 2000. - 559 с.;
18. Конфлікти в сучасній Росії. М., 2000, с.136;13. Фельдман Д. Політологія конфлікту: Учеб. посібник. М., 1998;
19. сайт www://kulturoznanie.ru/ Культура-знание, типы политических конфликтов.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.