Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Реферат ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД НОВЕЛ Т.МАННА

Информация:

Тип работы: Реферат. Добавлен: 6.4.2013. Сдан: 2013. Страниц: 23. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………. 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ………………….. 5
1.1. Огляд літератури по темі дослідження……………………………….. 5
1.2. Причини звернення німецьких письменників до теми «митця та мистецтва»…………………………………………………………………….. 7
РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД НОВЕЛ Т.МАННА………………….. 9
2.1. Особливості розповіді Томаса Манна………………………………. 9
2.2. Аналіз новели Т.Манна «Тоніо Крегер»………………………………. 12
2.3. Аналіз новели Т.Манна «Смерть у Венеції»…………………………... 15
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………. 19
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………… 22


ВСТУП

Актуальність дослідження. Світову літературу XX століття неможливо уявити без великого німецького письменника Томаса Манна. Його кращі романи та новели належать до найвищих художніх досягнень.
Конфлікти, які виниклиу у житті людини з представленнями людини щодо мистецтва відобразилося уу багатьох письменників ХХ ст. У своїх новелах Манн також показував кризовий стан світу і людей ХХ століття, що втратили традиційні орієнтири у мистецтві. Головний сюжет новел Томаса Манна - моральні, духовні і інтелектуальні пошуки європейського інтелігента, природа сучасної ідивідуалістичної свідомості (з комплексом ніцшеанських проблем), що загрожує небезпекою трагічної замкнутості. Головні герої в новелах Т.Манна - здебільшого заможні люди але вони були самотні. Самотність персонажів маннівських новел, як правило, викликано хворобами, психічними розладами. Найбільш суттєвою спільною рисою персонажів є їхні духовні інтереси, прагнення компенсувати за допомогою них відсутність зв’язку з суспільством. Новели Т.Манна мають не напружену але достатньо чітку фабулу.
Об’єкт дослідження - новелістика Томаса Манна.
Предмет роботи - художнє втілення теми митця та мистецтва в новелах Томаса Манна.
Мета дослідження - проаналізувати висвітлення теми митця та мистецтва в новелістиці Томаса Манна.
Відповідно до мети в роботі були поставлені наступні завдання:
1) розглянути літературу по темі дослідження;
2) розглянути причини звернення німецьких письменників до теми «митця та мистецтва»;
3) проаналізувати тему митця та мистецтва в новелістиці Томаса Манна.

Методи: аналітичний, описовий.
Структура роботи: робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел. Обсяг роботи - 25 сторінок..............


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


1. Адмони В., Сильман Т. Томас Манн. Очерк творчества. Л.,1960.- 352С.
2. Адмони B. Миф о творчестве Томаса Манна. Журнал «Новый мир». - 1971. - №4.- C. 21-23.
3. Андреев М. Новеллино в истории итальянской литературы и европейской новеллы // Новеллино. - М.: Наука, 1984. - С.219-252.
4. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. М. Зубрицької. - Львів 2001.- 277 c.
5. Апт С. Читая письма Томаса Манна. // Иностранная литература. - 1999. - № 9.- C. 24 - 28.
6. Апт C. Двойное благословение. // «Вопросы литературы». - 1970. - № 1.- C. 21-27.
7. Вильмонт Н.Н. Художник как критик // Манн Т. Собр. соч.: В 10 т. - М.:Просвещение, 1991. - Т.10. - С. 621.
8. Дуб К. Життєва конкретика жанру новели в теоретичному аспекті // Роди і жанри літератури: Зб. наук. праць. - Одеса.: Astroprint, 1997. - С.18-19.
9. Денисюк І. Поетика новели // Жовтень. - 1969. - № 10. - С.127-134.
10. Іванов Г. В. Калюжная Л. С. 100 великих письменників.- М.: «Віче» 2002.- 234 с.
11. Книпович Б. Чувство истории (Томас Манн в советской критике). // Иностранная литература. - 1992. - № 3.- С. 34 - 36.
12. Книпович Е. Томас Манн о фашизме (Разные концепции «Доктора Фаустуса») // «Иностранная литература». - 1970.- №12.- С. 21 -24.
13. Літературознавчий словник-довідник // За ред. Р. Гром’яка. - К.: Академія 1997. - 752с.
14. Мелетинский Е. Историческая поэтика новеллы. - М.: Наука 1990. - 275с.
15. Mотылева T. Над страницами Томаса Манна // «Новый мир». - 1962. - № 2.- С. 12-14.
16. Mотылева T. Томас Манн и обновление реализма // Зарубежный роман сегодня. - М.: Советский писатель 1986.
17. Новеллы эпохи Возрождения / Сост. Б. Бунич-Ремизов. - К.: Изд-во политич. лит-ры Украины, 1990. - 479с.
18. Пюра І. Томас Манн і його “апокаліпсис сучасної культури” // Київське музикознавство. - Вип. 1. - Київ 1998. - С. 203-212.
19. Сучков Б. Роман-миф. (Вступительная статья к тетралогии «Иосиф и его братья».) - М.: Просвещение,1998.- 266 с.
20. Теорія літератури / За наук. ред. О. Галича. - К.: Либідь 2001. - 488с.
21. Українська новелістика кінця XIX - початку XXст. - К.: Наук. думка 1989. - 688с.
22. Хандогіна Л.Л. “Неоміфологізм” або “гуманізація міфу” Томаса Манна (за мотивами роману “Йосиф та його брати”) // Актуальні проблеми історії теорії та практики художньої культури: Зб. наук. праць у 2-х частинах. Випуск ІХ: Частина ІІ. - К.: Освіта, 2002. - С.165-175.
23. Хандогіна Л.Л. Томас Манн: від мистецької практики до теоретичних пошуків // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності: Зб. наук. праць. Випуск 10. - К.: Видавничий центр КНЛУ 2002. - С.194-200.
24. Хандогіна Л.Л. Естетичні погляди Томаса Манна: досвід наукового опрацювання // Актуальні проблеми історії теорії та практики художньої культури: Випуск Х: Зб. наук. праць. - К. 2003. - С. 151-159.
25. Хандогіна Л.Л. Осмислення художньої творчості Томасом Манном // Актуальні проблеми психології: Том 6. Обдарована особистість: пошук розвиток допомога: Зб. наук. праць. - Вип. 3. (1 частина). - К. 2002. - С.201-203.
26. Хандогіна Л.Л. Особливості міфопоетичного світовідношення Томаса Манна // Духовність українства: Зб. наук. праць. - Вип. 6. - Житомир: Житомирський державний педагогічний університет ім. І.Франка. - 2003. - С.41-43. - 0 3 д.арк.
27. Хандогіна Л.Л. Німеччина Томаса Манна: соціокультурний аспект у філософсько-естетичному дослідженні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Філософія. Політологія. - Випуски 56-57. - К. 2003. - С.50-51. - 0 3 д.арк.
28. Юрчук О. Новела у світлі історичної поетики: проблеми типології жанру // Автореф. дис… канд. філол. наук. - К.: Освіта, 1999. - 19с.

Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.