На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Ринок прац в економц перехдного типу

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 6.4.2013. Сдан: 2012. Страниц: 42. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Оглавление

ВСТУП 3
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ПРАЦІ 5
1.1. Сутність, передумови та ознаки ринку праці 5
1.2. Основні теоретичні моделі ринку праці 10
РОЗДІЛ ІІ. ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ПРАЦІ В ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД 17
2.1. Становлення національного ринку праці 17
2.2. Аналіз сучасного стану ринку праці в Україні 24
РОЗДІЛ ІІІ. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ 29
ВИСНОВКИ 37
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 39
ДОДАТКИ……………………………………………………………………… 41

ВСТУП

В сучасних умовах розвитку економіки особливо важливими стають проблеми ефективної зайнятості населення України, створення ринку робочої сили і запобігання масового безробіття. Ринок праці стає найважливішою ланкою національної і світової ринкової цивілізації, на ньому формуються трудові ресурси творчого типу, що здійснюють повсякденну еволюцію суспільства.
Актуальність даної теми підтверджується активним її обговоренням у періодичних виданнях, інтернет-публікаціях, на конференціях. В Україні в умовах становлення ринкової економіки ринок праці дзеркально відображає більшість політичних і соціально-економічних процесів, що відбуваються в державі та фокусує в собі найгостріші проблеми, тому теоретичне осмислення даних процесів допоможе зрозуміти суть, основні проблеми та шляхи їх подолання задля досягнення ефективного функціонування ринку праці..
Сьогодні проблема ринку праці висвітлюється у працях М.Г. Акулова, В.Д. Базилевича, П.Ю. Буряка, В.С. Васильченка, О.В. Волкової, В.М. Гейця, Л.О. Лисогора, В.О. Мандибури А.И Рофе та інших.
Метою курсової роботи є розкриття сутності ринку праці, визначення його місця в соціально-економічній системі країни, розгляд поточного стану та особливостей розвитку ринку праці в Україні.
Досягнення даної мети зумовило вирішення наступних завданнь:
• розглянути теоретичні основи дослідження ринку праці;
• дослідити передумови виникнення ринку праці в Україні;
• проаналізувати поточний стан національного ринку праці;
• виявити основні проблеми розвитку ринку праці в Україні та можливі шляхи їх подолання.
Об’єктом курсової роботи є соціально-економічні відносини, що формуються в державі з приводу купівлі/продажу робочої сили.
Предметом курсової роботи є дослідження ринку праці в економіці перехідного .
Інформаційну базу становлять: нормативні документи, монографії, навчальні посібники, періодичні видання, наукові статті, матеріали конференцій, електронні ресурси........

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Закон України „Про зайнятість населення” // Закони України / Верховна Рада України, Ін-т законодавства. – Т.1. – К., 2006.
2. Акулов М.Г. Економіка праці і соціально-трудові відносини. Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2012. – 328.
3. Баланда А.Л. Неформальна зайнятість як новітній фактор розвитку національного ринку праці України.- К.: Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, 1999. – 58 с.
4. Большая О. В. Проблема неформальної зайнятості в Україні // Держава та регіони. – 2007. - №1.
5. Буряк П.Ю., Карпінський Б.А., Григор’єва М.І. Економіка праці та соціально-економічні відносини: Навчальний посібник. / Буряк П.Ю., Карпінський Б.А., Григор’єва М.І. – К.:Центр навчальної літератури, 2004. – 440с.
6. Васильченко В. С. Державне регулювання зайнятості: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 252 с.
7. Волкова О.В. Ринок праці: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 624 с.
8. Гаркавенко Н.О. Проблеми зайнятості та безробіття на національному ринку праці.// Формування ринкових відносин в Україні – 2007. - №4
9. Геєць В.М. Перехідна економіка: Підручник / За ред. В.М. Гейця. - К.:Вища щкола, 2003. – 591 с.
10. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua.
11. Дідківська Л. Державне регулювання економіки: Навчальний посібник/ Любов Дідківська, Людмила Головко,. - 5-те вид., стереотип.. - К.: Знання , 2006. - 213 с.
12. Економічне зростання в Україні: питання та ризики / Інформаційний бюлетень Міжнародного центру перспективних досліджень. – 2001. - № 100.
13. Квартальні передбачення (дослідження економіки України). – К.: Міжнародний центр перспективних досліджень, 1999. – 120 с.
14. Ковальов П.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини – К.: Знання, 2006 – 338с.
15. Користін О.Є. До питання про ухилинення від оподаткування. – Фінанси України. – 1997. - № 4.
16. Лисогор Л. Ситуація на українському ринку праці // Україна: аспекти праці. – 2009. - №5.
17. Мандибура В.О. Специфічні особливості експлуатації праці в період економічної кризи // Україна: аспекти праці. – 1999. - №3.
18. Нікіфоров П.О., Вольська А.О. Фінансово-економічні аспекти розвитку ринку праці та боротьби з безробіттям // Фінанси України. – 2008. - №10.
19. Панчишин С., Михайлишин. Р. Зайнятість та формування ринку праці в умовах перехідної економіки України. / С. Панчишин, Р. Михайлишин. // Економіка України. – 2008. – Вип. 6.
20. Рофе А.И. Экономика труда: учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2010. -391 с.
21. Тілікіна Н.В. Концептуальні підходи до дослідження мобільності робочої сили // Актуальні проблеми економіки. – 2008. - №11.
22. Червінська Л. П. Економіка праці: Навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 216 с.
23. Шебаніна О.В. Ринок праці та основні напрями його ефективного розвитку //Економіка АПК. – 2006. - №6.
24. Ярошенко В. Проблема конкурентоспроможності національного ринку праці України // Україна: аспекти праці. – 2008. -№ 1- с. 10-17.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.