На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Арганзацыя рамеснай дзейнасц Вялкм княстве Лтоскм у першай палове XVII ст.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 7.4.2013. Сдан: 2011. Страниц: 44. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Оглавление

Стр.
УВОДЗІНЫ………………………………………………………………… 3-4
I. ГІСТАРЫЯГРАФІЯ І КРЫНІЦЫ ……………………………………... 5-7
II. ГАРАДЫ У ВЯЛІКІМ КНЯСТВЕ ЛІТОЎСКІМ У ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ XVII СТ…………………………………………………………
8-28
2.1. Генэзіс вытворчай структуры гарадоў ВКЛ …………………….. 8-12
2. 2. Прывілеі гарадам………………………………………………….. 12-14
2.2.1. Паходжанне і паняцце магдэбургскага права……………….. 14
2.2.2. Магдэбургскае права і яго асаблівасці на Беларусі…………. 14-21
2.3. Гарадскія юрыдыкі………………………………………………… 21-22
2.4. Насельніцтва гарадоў……………………………………………… 22-28
III. АРГАНІЗАЦЫЯ РАМЕСНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ Ў ВЯЛІКІМ КНЯСТВЕ ЛІТОЎСКІМ У ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ XVII СТ……………...
29-37
3.1. Асаблівасці рамяства ў ВКЛ у першай палове XVII ст…………. 29-32
3.2. Цэхавая арганізацыя рамяства……………………………………. 32-37
ЗАКЛЮЧЭННЕ……………………………………………………………. 38-40
СПІС ВЫКАРЫСТАНАЙ ЛІТАРАТУРЫ………………………………. 41-44


Введение

Рамяство – адмысловы пласт культуры, адмысловая планета. Яно паўстала з пачаткам вытворчай дзейнасці чалавека, прайшло доўгі гістарычны шлях развіцця, прымаючы розныя формы: хатняе рамяство - ва ўмовах натуральнай гаспадаркі; рамяство на заказ - ва ўмовах раскладання натуральнай гаспадаркі; рамяство на рынак. З узнікненнем рамяства на заказ і асабліва на рынак звязана з’яўленне і развіццё гарадоў як рамесна-гандлёвых цэнтраў. Дадзеная праца прысвечана вызначэнню арганізацыі рамеснай дзейнасці ў Вялікім княстве Літоўскім у першай палове XVII ст.
Аднаўленне аб’ектыўнай гістарычнай панарамы гарадскога жыцця Беларусі належыць да ліку адной з актуальных і важных задач айчыннай гістарычнай навукі. І паўстае пытанне чаму ж актуальна вывучаць рамяство XVII ст? Па-першае: зараджэнне і фарміраванне беларускай народнасці і яе здабыткаў увасоблены ў рамястве; па-другое: найвышэйшы росквіт рамёстваў з’яўляецца асновай тагачаснай эканомікі.
Перыяд XVII ст. характарызуецца глабальнымі змяненнямі ў гісторыі не толькі Беларусі, але і ўсёй Усходняй Еўропы. Яны дазваляюць лічыць азначаны час якасна новым этапам у развіцці рэгіёна. Гэты этап характарызаваўся, акрамя таго, пераразмеркаваннем у расстаноўцы асноўных сіл на міжнароднай арэне. Працэс па палітычнаму збліжэнню дзвюх дзяржаў – Вялікага княства Літоўскага і Польшчы, які, пачынаючы з Крэўскай уніі 1385 г., то аслабеваў, то зноў набіраў моц, прывёў у рэшце рэшт да ўтварэння Рэчы Паспалітай "двух народаў", хоць дзяржава абяднала землі не менш чатырох этнасаў – беларусаў, палякаў, літоўцаў, украінцаў. Пад "двума народамі" ў тыя часы разумеліся палітычныя прадстаўнікі двух субектаў федэрацыі – шляхта Вялікага княства Літоўскага і шляхта Кароны Польскай.
Сюды можна аднесці эканамічны ўздым, што выявіўся ў вялікай аграрнай рэформе і росквіце гарадоў, актывізацыю знешнепалітычнай дзейнасці Рэчы Паспалітай, змены ў рэлігійнай палітыцы кіраўніцтва дзяржавы, якое перайшло ад цярпімага стаўлення да прадстаўнікоў розных канфесій да курса на контррэфармацьно і актыўную падтрымку каталіцтва і г. д.
Аб’ектам даследавання з’яўляецца сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі ў першай палове XVII ст. Прадметам даследвання – арганізацыя рамесніцкай дзейнасці ў Вялікім княстве Літоўскім першай паловы XVII ст.
Мэтай дадзенай працы з’яўляецца характарыстыка арганізацыі рамеснай дзейнасці ў Вялікім княстве Літоўскім у першай палове XVII ст. З пастаўленай мэты вынікаюць наступныя задачы:
? Прааналізаваць гістарыяграфію вызначанага перыяду;
? Апісаць горад ВКЛ ў першай палове XVII ст.;
? Вызначыць асаблівасці рамеснай дейнасці ВКЛ у першай палове XVII ст.
У разглядаемы перыяд гарады Беларусі выконвалі некалькі функцый: гаспадарчую, адміністрацыйную, культурную, духоўную і ваенную. Першая не вычэрпвалася роляй цэнтра рамяства і гандлю. Асобным гарадам былі ўласцівыя адмысловыя выгляды эканамічнай дзейнасці.
Буйныя, а таксама некаторыя сярэднія і малыя гарады і мястэчкі былі цэнтрамі кірмашовага гандлю. Малыя гарады і мястэчкі, размешчаныя на ажыўленых гандлёвых шляхах – «гасцінцах» - ператвараліся ў месца пастою купецкіх абозаў.
У сацыяльна-эканамічным развіцці гарадоў сурёзнае значэнне мелі дараваныя граматы, у якіх вярхоўная ўлада даравала ім правы і гарантыі, якія забяспечвалі іх жыццядзейнасць цэнтраў рамяства і гандлю, а таксама што ўсталёўвалі месца і становішча гараджан як саслоўяў феадальнага грамадства.
Гарадское самакіраванне ў гарадах Беларусі ўяўляла сабою даволі складаную ўстанову. Яго галоўнымі структурнымі элементамі зяўляліся войт, лентвойт, лаўнікі, бурмістры, радцы. Для ажыццяўлення сваіх функцый самакіраванне размяшчала побач службовых асоб, якія дзейнічалі па ўказанні і ў адпаведнасці з рашэннямі рады, але непасрэдна падпарадкоўваліся распараджэнням войта і бурмістраў.
Яшчэ з XV стагоддзя гарадское насельніцтва называлася мяшчанствам. А мяшчанства ўключала ў свой склад розныя катэгорыі грамадзян: рамеснікаў, гандляроў-купцоў, домаўладальнікаў і інш.
Існаванне горада ў якасці самастойнага сацыяльна-эканамічнага фактару феадальнага грамадства і цэнтра развіцця культуры стала магчымым дзякуючы ператварэнню яго ў цэнтр рамяства і гандлю. XVII стагоддзе стала часам, калі гэты працэс выявіў сябе найболей досыць у параўнанні з папярэднімі і наступнымі стагоддзямі феадальнай эпохі
Адным з галоўных фактараў росту феадальнага горада было развіццё рамяства шляхам пашырэння вытворчасці, удасканаленні тэхнікі і далейшай спецыялізацыі.............

Список использованной литературы

1. Абецедарский, Л. С. Белорусы в Москве XVII в. Из истории русско-белорусских связей / Л. С. Абецедарский. — Минск : Издательство БГУ, 1957. — 62 с.
2. Абецэдарскі Л. С. Беларусь і Расія. Нарысы руска-беларускіх сувязяў другой паловы XVI-XVII стст. / З. Ю. Капыскі – Мінск: Вышэйшая школа, 1978. – 256 с.
3. Антонович В.Б. Исследование о городах Юго-Западного края / / Монография по Западной и Юго-Западной России. – Киев, 1885. – Т. 1. – С. 133-194.
4. Беларуская энцыклапедыя: У 18 тамах / Пашкоў Г.П. [ і інш.]; рэд. кал.: В.С. Аношка, I. I. Антановiч, iнш. – Мiнск: Беларуская энцыклапедыя, 1999. – Том 9. – 557 с.
5. Беляев И. Разсказы из русской истории: / И. Беляев. — Москва: в Университетской тип., Кн. 4, ч. 1: История Полотска, или северо-западной Руси, от древнейших времен до Люблинской унии. — 1872. — 456 с.
6. Бохан Ю. М. Аб месцы мястэчка ў структуры гарадскіх пасяленняў XV-XVIII (па матэрыялах мястэчак вярхоўяў Віліі і нёманскай Бярэзіны) // Ю. М. Бохан // Гістарычна-археалагічны зборнік. – Мінск, 1993. – Ч. 1. – С. 103-114.
7. Воронин А. Записка о владельческих городах и местечках Юго-Западного края. Исторические сведения / А. Воронин. – Киев, 1869. – 327 с.
8. Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя. У 2 т. / пад рэд.: Пашкоў Г.П. – Мінск: БелЭн, 2005. – Т. 1: Абаленскі-Кандэнцыя. – 688 с:. іл.
9. Гардзееў М. Ю. Актавая кніга полацкага магістарата 1650 г.: зборнік дакументаў, выд. НАН Беларусі Інстытут гісторыі; / М. Ю. Гардзееў. – Мінск, 2006. – 270 с.: іл.
10. Гардзееў Ю. Магдэбургская Гародня / Ю. Гардзееў. – Гародня-Wroclaw: Wroclawska Drukarnia naukowa PAN im S. Kulczycskiego Sp., 2008. – 383 с.
11. Гiсторыя Беларусi: Вучэб.дапам. У 2 ч. / Я.К.Новiк, Г.С. Марцуль, I.Л. Качалау i iнш. – Мінск: Унiверсiтэцкае, 2000. – Ч.1. Ад старажытных часоў – па люты 1917 г. – 416с.
12. Гісторыя Беларусі: У 6 т. / Ю. Бохан, В. Голубеў, У. Емельянчык і інш.; Рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) і інш. - Мінск: Экзамерспектыва, 2004. – Т. 3. Беларусь у часы Рэчы Паспалітай (XVII-XVIII стст.) – 344 с.: іл.
13. Города, местечки и замки Великого княжества Литовского: энциклопедия/ ред. совет: Т. В. Белова (пред.) [и др.]. - Минск: Бнларус. Энцыкл. імя П. Броўки, 2009. - 312 с.: ил.
14. Григорьева В.В., Емельянчик В.П., Казаков Ю.Л., и др. История Беларуси. / Кохановский А.Г., Яновский О.А. – Минск: ООО «ФУАинформ», при участии УП «Белорит». 2001. – 446с.
15. Грицкевич А, П. Частновладельческие города Белоруссии в XVI— XVIII вв. (социально-экономическое исследование истории городов) / А. П. Грицкевич. – Минск: Наука и техника, 1975. – 248 c.
16. Дзмітрачкоў П.Ф. Беларусь у складзе Вялікага княства Літоўскага (другая палова ХІІІ – першая палова XVІІ стст.). – Магілёў: МДУ імя А.А. Куляшова , 2003. – 312 с.: іл.
17. Даўгяла Д. І. Свіслацкі замак у 1560 г. // Наш край, 1927. — №№ 6—7.
18. Доўнар-Запольскі М. Сацыяльна-эканамічная структура Літоўска-Беларускай дзяржавы ў XVI-XVIII стст. // ARCHE, 2009. № 7. – С. 138-194.
19. Дружчыц В. Д. Места Менск у канцы XV і пачатку XVI ст. // Працы БДУ. 1926, № 12;
20. Дук Д. У. Полацк і палачане (IX – XVIII стст.) / Д. У. Дук. – Наваполацк: ПДУ, 2010. – 180 с.
21. Дук Д.У. Полацк XVI-XVIII стагоддзяў: нарысы тапаграфіі, гісторыі матэрыяльнай культуры і арганізацыі жыццёвай прасторы насельніцтва беларускага горада. – Наваполацк: ПДУ, 2007. – 268 с.
22. Игнатенко А. Л. Ремесленное производство в городах Белоруссии в ХVІІ-ХVIII вв. / А. Л. Игнатенко. – Минск: Изд-во Мин-ва высш., средн. Спец. И проф. образов. БССР, – 1963. – 88 с.
23. ИЮМ. – Витебск : Вит. Губ. Типо-литография, 1901. – Вып. 29. – 472 с.
24. Карпачёв А. М. Социально-экономическое развитие городов Белоруссии во второй половине XVII-XVIII вв. : дис.... канд. ист наук.: 07.00.06 / А. М. Карпачёв. – Минск, 1957. – 343 с.
25. Карпачев A.M. О социально-экономической сущности вотчинной мануфактуры (по материалам белорусских мануфактур второй половины ХVIII века) // А. М. Карпачёв // Вопросы истории. – Минск, 1957, № 8, С. 101—117.
26


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.