Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Арганзацыя рамеснай дзейнасц Вялкм княстве Лтоскм у першай палове XVII ст.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 7.4.2013. Сдан: 2011. Страниц: 44. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Оглавление

Стр.
УВОДЗІНЫ………………………………………………………………… 3-4
I. ГІСТАРЫЯГРАФІЯ І КРЫНІЦЫ ……………………………………... 5-7
II. ГАРАДЫ У ВЯЛІКІМ КНЯСТВЕ ЛІТОЎСКІМ У ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ XVII СТ…………………………………………………………
8-28
2.1. Генэзіс вытворчай структуры гарадоў ВКЛ …………………….. 8-12
2. 2. Прывілеі гарадам………………………………………………….. 12-14
2.2.1. Паходжанне і паняцце магдэбургскага права……………….. 14
2.2.2. Магдэбургскае права і яго асаблівасці на Беларусі…………. 14-21
2.3. Гарадскія юрыдыкі………………………………………………… 21-22
2.4. Насельніцтва гарадоў……………………………………………… 22-28
III. АРГАНІЗАЦЫЯ РАМЕСНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ Ў ВЯЛІКІМ КНЯСТВЕ ЛІТОЎСКІМ У ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ XVII СТ……………...
29-37
3.1. Асаблівасці рамяства ў ВКЛ у першай палове XVII ст…………. 29-32
3.2. Цэхавая арганізацыя рамяства……………………………………. 32-37
ЗАКЛЮЧЭННЕ……………………………………………………………. 38-40
СПІС ВЫКАРЫСТАНАЙ ЛІТАРАТУРЫ………………………………. 41-44


Введение

Рамяство – адмысловы пласт культуры, адмысловая планета. Яно паўстала з пачаткам вытворчай дзейнасці чалавека, прайшло доўгі гістарычны шлях развіцця, прымаючы розныя формы: хатняе рамяство - ва ўмовах натуральнай гаспадаркі; рамяство на заказ - ва ўмовах раскладання натуральнай гаспадаркі; рамяство на рынак. З узнікненнем рамяства на заказ і асабліва на рынак звязана з’яўленне і развіццё гарадоў як рамесна-гандлёвых цэнтраў. Дадзеная праца прысвечана вызначэнню арганізацыі рамеснай дзейнасці ў Вялікім княстве Літоўскім у першай палове XVII ст.
Аднаўленне аб’ектыўнай гістарычнай панарамы гарадскога жыцця Беларусі належыць да ліку адной з актуальных і важных задач айчыннай гістарычнай навукі. І паўстае пытанне чаму ж актуальна вывучаць рамяство XVII ст? Па-першае: зараджэнне і фарміраванне беларускай народнасці і яе здабыткаў увасоблены ў рамястве; па-другое: найвышэйшы росквіт рамёстваў з’яўляецца асновай тагачаснай эканомікі.
Перыяд XVII ст. характарызуецца глабальнымі змяненнямі ў гісторыі не толькі Беларусі, але і ўсёй Усходняй Еўропы. Яны дазваляюць лічыць азначаны час якасна новым этапам у развіцці рэгіёна. Гэты этап характарызаваўся, акрамя таго, пераразмеркаваннем у расстаноўцы асноўных сіл на міжнароднай арэне. Працэс па палітычнаму збліжэнню дзвюх дзяржаў – Вялікага княства Літоўскага і Польшчы, які, пачынаючы з Крэўскай уніі 1385 г., то аслабеваў, то зноў набіраў моц, прывёў у рэшце рэшт да ўтварэння Рэчы Паспалітай "двух народаў", хоць дзяржава абяднала землі не менш чатырох этнасаў – беларусаў, палякаў, літоўцаў, украінцаў. Пад "двума народамі" ў тыя часы разумеліся палітычныя прадстаўнікі двух субектаў федэрацыі – шляхта Вялікага княства Літоўскага і шляхта Кароны Польскай.
Сюды можна аднесці эканамічны ўздым, што выявіўся ў вялікай аграрнай рэформе і росквіце гарадоў, актывізацыю знешнепалітычнай дзейнасці Рэчы Паспалітай, змены ў рэлігійнай палітыцы кіраўніцтва дзяржавы, якое перайшло ад цярпімага стаўлення да прадстаўнікоў розных канфесій да курса на контррэфармацьно і актыўную падтрымку каталіцтва і г. д.
Аб’ектам даследавання з’яўляецца сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі ў першай палове XVII ст. Прадметам даследвання – арганізацыя рамесніцкай дзейнасці ў Вялікім княстве Літоўскім першай паловы XVII ст.
Мэтай дадзенай працы з’яўляецца характарыстыка арганізацыі рамеснай дзейнасці ў Вялікім княстве Літоўскім у першай палове XVII ст. З пастаўленай мэты вынікаюць наступныя задачы:
? Прааналізаваць гістарыяграфію вызначанага перыяду;
? Апісаць горад ВКЛ ў першай палове XVII ст.;
? Вызначыць асаблівасці рамеснай дейнасці ВКЛ у першай палове XVII ст.
У разглядаемы перыяд гарады Беларусі выконвалі некалькі функцый: гаспадарчую, адміністрацыйную, культурную, духоўную і ваенную. Першая не вычэрпвалася роляй цэнтра рамяства і гандлю. Асобным гарадам былі ўласцівыя адмысловыя выгляды эканамічнай дзейнасці.
Буйныя, а таксама некаторыя сярэднія і малыя гарады і мястэчкі былі цэнтрамі кірмашовага гандлю. Малыя гарады і мястэчкі, размешчаныя на ажыўленых гандлёвых шляхах – «гасцінцах» - ператвараліся ў месца пастою купецкіх абозаў.
У сацыяльна-эканамічным развіцці гарадоў сурёзнае значэнне мелі дараваныя граматы, у якіх вярхоўная ўлада даравала ім правы і гарантыі, якія забяспечвалі іх жыццядзейнасць цэнтраў рамяства і гандлю, а таксама што ўсталёўвалі месца і становішча гараджан як саслоўяў феадальнага грамадства.
Гарадское самакіраванне ў гарадах Беларусі ўяўляла сабою даволі складаную ўстанову. Яго галоўнымі структурнымі элементамі зяўляліся войт, лентвойт, лаўнікі, бурмістры, радцы. Для ажыццяўлення сваіх функцый самакіраванне размяшчала побач службовых асоб, якія дзейнічалі па ўказанні і ў адпаведнасці з рашэннямі рады, але непасрэдна падпарадкоўваліся распараджэнням войта і бурмістраў.
Яшчэ з XV стагоддзя гарадское насельніцтва называлася мяшчанствам. А мяшчанства ўключала ў свой склад розныя катэгорыі грамадзян: рамеснікаў, гандляроў-купцоў, домаўладальнікаў і інш.
Існаванне горада ў якасці самастойнага сацыяльна-эканамічнага фактару феадальнага грамадства і цэнтра развіцця культуры стала магчымым дзякуючы ператварэнню яго ў цэнтр рамяства і гандлю. XVII стагоддзе стала часам, калі гэты працэс выявіў сябе найболей досыць у параўнанні з папярэднімі і наступнымі стагоддзямі феадальнай эпохі
Адным з галоўных фактараў росту феадальнага горада было развіццё рамяства шляхам пашырэння вытворчасці, удасканаленні тэхнікі і далейшай спецыялізацыі.............

Список использованной литературы

1. Абецедарский, Л. С. Белорусы в Москве XVII в. Из истории русско-белорусских связей / Л. С. Абецедарский. — Минск : Издательство БГУ, 1957. — 62 с.
2. Абецэдарскі Л. С. Беларусь і Расія. Нарысы руска-беларускіх сувязяў другой паловы XVI-XVII стст. / З. Ю. Капыскі – Мінск: Вышэйшая школа, 1978. – 256 с.
3. Антонович В.Б. Исследование о городах Юго-Западного края / / Монография по Западной и Юго-Западной России. – Киев, 1885. – Т. 1. – С. 133-194.
4. Беларуская энцыклапедыя: У 18 тамах / Пашкоў Г.П. [ і інш.]; рэд. кал.: В.С. Аношка, I. I. Антановiч, iнш. – Мiнск: Беларуская энцыклапедыя, 1999. – Том 9. – 557 с.
5. Беляев И. Разсказы из русской истории: / И. Беляев. — Москва: в Университетской тип., Кн. 4, ч. 1: История Полотска, или северо-западной Руси, от древнейших времен до Люблинской унии. — 1872. — 456 с.
6. Бохан Ю. М. Аб месцы мястэчка ў структуры гарадскіх пасяленняў XV-XVIII (па матэрыялах мястэчак вярхоўяў Віліі і нёманскай Бярэзіны) // Ю. М. Бохан // Гістарычна-археалагічны зборнік. – Мінск, 1993. – Ч. 1. – С. 103-114.
7. Воронин А. Записка о владельческих городах и местечках Юго-Западного края. Исторические сведения / А. Воронин. – Киев, 1869. – 327 с.
8. Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя. У 2 т. / пад рэд.: Пашкоў Г.П. – Мінск: БелЭн, 2005. – Т. 1: Абаленскі-Кандэнцыя. – 688 с:. іл.
9. Гардзееў М. Ю. Актавая кніга полацкага магістарата 1650 г.: зборнік дакументаў, выд. НАН Беларусі Інстытут гісторыі; / М. Ю. Гардзееў. – Мінск, 2006. – 270 с.: іл.
10. Гардзееў Ю. Магдэбургская Гародня / Ю. Гардзееў. – Гародня-Wroclaw: Wroclawska Drukarnia naukowa PAN im S. Kulczycskiego Sp., 2008. – 383 с.
11. Гiсторыя Беларусi: Вучэб.дапам. У 2 ч. / Я.К.Новiк, Г.С. Марцуль, I.Л. Качалау i iнш. – Мінск: Унiверсiтэцкае, 2000. – Ч.1. Ад старажытных часоў – па люты 1917 г. – 416с.
12. Гісторыя Беларусі: У 6 т. / Ю. Бохан, В. Голубеў, У. Емельянчык і інш.; Рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) і інш. - Мінск: Экзамерспектыва, 2004. – Т. 3. Беларусь у часы Рэчы Паспалітай (XVII-XVIII стст.) – 344 с.: іл.
13. Города, местечки и замки Великого княжества Литовского: энциклопедия/ ред. совет: Т. В. Белова (пред.) [и др.]. - Минск: Бнларус. Энцыкл. імя П. Броўки, 2009. - 312 с.: ил.
14. Григорьева В.В., Емельянчик В.П., Казаков Ю.Л., и др. История Беларуси. / Кохановский А.Г., Яновский О.А. – Минск: ООО «ФУАинформ», при участии УП «Белорит». 2001. – 446с.
15. Грицкевич А, П. Частновладельческие города Белоруссии в XVI— XVIII вв. (социально-экономическое исследование истории городов) / А. П. Грицкевич. – Минск: Наука и техника, 1975. – 248 c.
16. Дзмітрачкоў П.Ф. Беларусь у складзе Вялікага княства Літоўскага (другая палова ХІІІ – першая палова XVІІ стст.). – Магілёў: МДУ імя А.А. Куляшова , 2003. – 312 с.: іл.
17. Даўгяла Д. І. Свіслацкі замак у 1560 г. // Наш край, 1927. — №№ 6—7.
18. Доўнар-Запольскі М. Сацыяльна-эканамічная структура Літоўска-Беларускай дзяржавы ў XVI-XVIII стст. // ARCHE, 2009. № 7. – С. 138-194.
19. Дружчыц В. Д. Места Менск у канцы XV і пачатку XVI ст. // Працы БДУ. 1926, № 12;
20. Дук Д. У. Полацк і палачане (IX – XVIII стст.) / Д. У. Дук. – Наваполацк: ПДУ, 2010. – 180 с.
21. Дук Д.У. Полацк XVI-XVIII стагоддзяў: нарысы тапаграфіі, гісторыі матэрыяльнай культуры і арганізацыі жыццёвай прасторы насельніцтва беларускага горада. – Наваполацк: ПДУ, 2007. – 268 с.
22. Игнатенко А. Л. Ремесленное производство в городах Белоруссии в ХVІІ-ХVIII вв. / А. Л. Игнатенко. – Минск: Изд-во Мин-ва высш., средн. Спец. И проф. образов. БССР, – 1963. – 88 с.
23. ИЮМ. – Витебск : Вит. Губ. Типо-литография, 1901. – Вып. 29. – 472 с.
24. Карпачёв А. М. Социально-экономическое развитие городов Белоруссии во второй половине XVII-XVIII вв. : дис.... канд. ист наук.: 07.00.06 / А. М. Карпачёв. – Минск, 1957. – 343 с.
25. Карпачев A.M. О социально-экономической сущности вотчинной мануфактуры (по материалам белорусских мануфактур второй половины ХVIII века) // А. М. Карпачёв // Вопросы истории. – Минск, 1957, № 8, С. 101—117.
26


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.