Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Способи фнансування державного боргу та їх макроекономчн наслдки

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 7.4.2013. Сдан: 2012. Страниц: 52. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Оглавление

Вступ 3
1. Державний борг як економічна категорія 5
1.1. Поняття та види державного боргу
1.2. Причини формування та способи вимірювання державного боргу
2. Вплив державного боргу на макроекономічні показники 18
2.1. Позитивні та негативні наслідки державного боргу для національної економіки
2.2. Способи і джерела фінансування державного боргу та їх взаємозв’язок із макроекономічними показниками
3. Макроекономічний аналіз внутрішнього та зовнішнього боргу України. 31
3.1. Формування та сучасний стан державного боргу України
3.2. Прогнозування та фактори динаміки державного боргу України
Висновки та пропозиції 47
Список використаних джерел 49
Додатки

Введение

Актуальність теми. З 1 лютого 2006 Україна вважається країною з ринковою економікою. Проте для того, щоб реальна ситуація відповідала офіційному статусу, необхідно здійснити ще багато змін у всіх сферах економічного життя, зокрема, у макроекономічній політиці. Напрямами макроекономічної стабілізаційної політики, які дозволяють змінювати структуру національної економіки, є фіскальна та монетарна політика держави. Важливим завданням фіскальної політики є збалансованість державного бюджету, одним із способів досягнення якої є залучення державних позик. Через це формується державний борг. Уряд також може використовувати державні боргові зобов’язання для підтримання певного рівня процентних ставок і створення валютних резервів. Отже, державний борг є спільним інструментом як для фіскальної, так і для монетарної політики. Можна сказати, що на стику фіскальної та монетарної політики формується особливий вид економічної політики – це боргова політика, або, як її ще інколи називають, політика державних запозичень.
Додаткову актуальність зазначеній проблемі надає те, що питання обслуговування і погашення державного боргу, визначення напрямів його використання є предметом гострої полеміки серед основних політичних сил України та передвиборних спекуляцій.
Постійне зростання державного боргу також негативно впливає на позиції країни у світових рейтингах конкурентоспроможності, що, у свою чергу, ускладнює доступ до зовнішніх фінансових ресурсів та підвищує їх вартість, збільшуючи цим самим витрати на обслуговування боргу і податкове навантаження на економіку. Високі позиції країни відображають довіру світової спільноти до її національної економіки, що створює кращі можливості для залучення іноземних інвестицій, фінансового капіталу, технологій, підписання нових торговельних контрактів, і навпаки.
Метою написання курсової роботи є вивчення теоретичних засад державного боргу, аналіз тенденцій його розвитку в Україні та способів його фінансування.
Досягнення вказаної мети передбачає вирішення таких завдань:
– розкрити суть поняття «державний борг», визначити його види, причини формування, методи вимірювання;
– з’ясувати позитивні і негативні наслідки державного боргу і його фінансування із різними макроекономічними чинниками;
– проаналізувати етапи формування та причини зростання державного боргу в перехідній економіці України, його зв’язок із макроекономічними процесами в національній економіці та стан державного боргу в найближчому майбутньому.
Об’єктом дослідження є державний борг загалом і, зокрема, державний борг України.
Предмет дослідження – способи фінансування державного боргу, зв’язок державного боргу з макроекономічними показниками, боргова політика України та тенденції розвитку державного боргу.
Теоретичні підвалини вивчення державного боргу сформували такі видатні економісти, як А. Сміт, Д. Рікардо, Дж. Мілль, Ж.-Б. Сей, К. Маркс, Дж. Кейнс, Дж. Хікс, М. Туган-Барановський. Особливу увагу на питання державного боргу у своїх працях звертали економісти другої половини 20 ст. – Р. Барро, Дж. Б’юкенен, М. Карлберг, А. Лернер, Г. Манків, Р. Масгрейв, Ф. Модільяні, Дж. Стігліц та інші. Цю тему у своїх працях аналізують сучасні вітчизняні дослідники: О. Барановський, І. Благун, З. Варналій, С. Варфоломєєв, Р. Василишин, В. Геєць, О. Жовтанецький, А. Сухоруков, В. Шпачук, А. Гальчинський, Т. Бондарчук та інші. Проблеми державної заборгованості досліджували О. Василик, О. Гаврилюк, В. Корнєєв, І. Заверуха, І. Лютий, В. Федосов, Г. Пухтаєвич, В. Савчук, Ю. Зайцев, П. Круш, В. Пинзеник, В. Павлюк. Особливості державної заборгованості у перехідний період досліджувалися у працях Г. Башнянина, Т. Вахненко, О. Заруби, З. Луцишин.
Для вирішення поставлених у роботі завдань використано різноманітні загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, а саме: методи наукового абстрагування, аналізу та синтезу, окремі математичні і статистичні методи, графічний і табличний методи, порівняльний аналіз тощо...........

Список использованной литературы

1. Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року № 2456-VI.
2. Закон України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» від 22 грудня 2011 року № 4282-VI.
3. Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» від 15 вересня 2011 № 9000.
4. Базілінська О.Я. Макроекономіка: Навч. Посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 442 с.
5. Боднарюк І.Л., Білецька В.М. Державний борг: сутність та методика прогнозування// Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії. – 2011. – Вип. 2 (21). – С. 144-151.
6. Вахненко Т.П. Державний борг України та його економічні наслідки. – К.: Альтрпрес. – 2000.
7. Вахненко Т.П. Особливості формування державного боргу та управління його складовими в період фінансової кризи. // Фінанси України. – 2009. – № 6. – С. 14-28.
8. Венгер Т.А. Вплив зростання державного боргу на конкурентоспроможність національної економіки. // Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць. – К.: КНУ ім. Т. Шевченка. – 2011 р. – № 25. – С. 224-232.
9. Горобець О. Г. Державний борг України та його вплив на розподіл валового внутрішнього продукту. // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 3. – C. 17-23.
10. Грубляк О.М. Напрями управління державним боргом. // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії. – 2011 р. – Вип. 1(20). – С. 65-76.
11. Дорош Н.І. Державний фінансовий контроль: зарубіжний досвід і шляхи вдосконалення // Фінанси України. – 2004. – №3. – С. 47-55.
12. Дудченко В. Зовнішній державний борг: особливості вимірювання та економічні наслідки. // Економічний аналіз. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу ТНЕУ. – 2010. – Вип. 7. – С. 68-71.
13. Заверуха І.В. Проблеми правового регулювання державного боргу України/ І.В. Заверуха: автореф. дис. д-ра юрид. наук спец. 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Л.: Львів, нац. ун.-т ім. Івана Франка, 2007. – 40 с.
14. Карапетян О.М. Державний борг України: оцінка ризиків та оптимізація управління в умовах глобальної фінансової кризи. – Електронний ресурс // Наукова періодика України.
15. Кожухова Т.В., Троян В. Особливості сучасного стану зовнішньої заборгованості України. // Экономика Крыма. – 2011. – № 1 (34). – С. 507-510.
16. Кондрат І.Ю., Фаріон С.Я. Прогнозування показників державного боргу як фактора економічної безпеки України. // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011 р. – Вип. 21.9. – С. 209-215.
17. Корнієнко Р.О. Сучасний стан державного боргу та аналіз його проблематики/ Р.О.Корнієнко, Р.І.Митранюк. – Режим доступу: rusnauka.com/
18. Крикун В. Державний кредит в Україні: актуальні питання залучення коштів та обслуговування боргу // Збірник наукових праць НАДУ при Президенті України. – 2004. – №1. – С.245-254.
19. Марченко С.М. Державні єврооблігаційні запозичення України на міжнародному ринку капіталу/ С.М. Маченко: автореф. дис. канд. екон. наук спец. 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. – К.: Наук.-дослід. фінансовий ін-т при Міністерстві фінансів України, 2008. – 19 с.
20. Матвєєва Ю.М. Взаємозв’язок макроекономічних факторів держави та відносних показників державного зовнішнього боргу. // Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем. Збірник наукових праць. – К.: МННЦ ІТіС. – 2011 р. – Вип. 16. – С. 311-326.
21. Матвєєва Ю.М. Структура зовнішнього державного боргу України та особливості його обслуговування. // Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем. Збірник наукових праць. – К.: МННЦ ІТіС. – 2009 р. – Вип. 14. – С. 187-202.
22. Мних А.М. Вплив державного боргу на економіку та соціальну політику держави. // Агроінком. – 2011. – №1-3 – Фінанси, податки, облік.
23. Мних А.М. Механізм оцінки боргового тягаря в Україні як спосіб підвищення ефективності державних запозичень. // Економіка. Фінанси. Право. – 2010. – № 1. – С. 14-17.
24. Пасічник Ю. В. Методологічні підходи західної фінансової науки до проблем державного боргу. / Ю.В. Пасічник // Фінанси України. – 200


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.