Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


диплом Проблеми формування виконання мсцевих бюджетв

Информация:

Тип работы: диплом. Добавлен: 10.4.2013. Страниц: 161. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ
стор.

Вступ ………………………………………………………………………4
1. Сутність та необхідність місцевих бюджетів …………………………..6
1.1 Економічний зміст і структура місцевих бюджетів………………6
1.2 Роль та значення місцевих бюджетів у соціально-економічному
розвитку території…………………………………………………..19
1.3 Зарубіжний досвід формування місцевих бюджетів……………25

2. Аналіз формування і виконання місцевих бюджетів на прикладі
бюджету Новгородківского району…………………………………...40
2.1 Характеристика соціально-економічного стану
Новгородківского району ………………………………………..40
2.2 Оцінка процесу складання, розгляду, затвердження та
виконання місцевих бюджетів …………………………………..43
2.3 Аналіз формування доходів зведеного бюджету
Новгородківського району ………………………………………51
2.4 Аналіз основних напрямків витрачання коштів з місцевого
Бюджету ……………………………………………………………60
2.5 Аналіз виконання місцевого бюджету…………………………69

3. Пропозиції щодо вдосконалення процесу формування і
виконання місцевих бюджетів ………………………………………...76
3.1 Проблеми та напрямки зміцнення фінансової бази органів
місцевого самоврядування………………………………………..76
3.2 Удосконалення системи фінансового вирівнювання
територій …………………………………………………………..87

Висновки ……………………………………………………………….96
Список літератури ……………………………………………………100
Додатки………………………………………………………………..103

ВСТУП

Сьогодні питання децентралізації бюджетної системи України виходять на перший план, адже фінансова децентралізація є однією з фундаментальних умов незалежності та життєздатності органів місцевої влади: децентралізація процесів ухвалення рішень збільшує можливості участі місцевої влади у розвитку підконтрольної їй території; фіскальна децентралізація сприяє ефективному забезпеченню суспільними послугами шляхом ретельнішого узгодження видатків органів влади з місцевими потребами і уподобаннями.
Але реалізація законодавчо закріплено права кожного адміністративно-територіального утворення на економічну самостійність неможлива без наявності у кожного органу влади власного бюджету і права його складання, затвердження і виконання без втручання ззовні. А це означає, що кожен орган влади повинен володіти соїм фінансовими джерелами, достатніми для організації управління економікою і соціальною сферою на своїй території. Одночасно з цим він повинен володіти відносною самостійністю в управлінні податками та іншими обов’язковими платежами, що надходять до відповідного бюджету.
Тому саме місцевим бюджетам, як основній фінансовій базі органів місцевого самоврядування, належать особливе місце в бюджетній системі нашої держави. Важлива роль відводиться місцевим бюджетам і у соціально-економічному розвитку території, адже саме з місцевих бюджетів здійснюється фінансування закладів освіти, культури, охорони здоров’я населення, засобів масової інформації; також фінансуються різноманітні молодіжні програми, видатки по упорядкуванню населених пунктів. Саме з місцевих бюджетів здійснюються видатки на соціальний захист та соціальне населення.
На жаль, в цій ланці бюджетної системи зберігається безнадійно застарілий механізм централізованого регулювання вищестоящими органами доходів місцевих бюджетів. Це позбавляє місцеві органи влади фінансової самостійності, на довгі роки закріплює залежність розвитку місцевої економіки і соціальної сфери від можливостей і бажання вищестоящих органів влади вирішувати проблеми, що знаходяться на даній території районів, міст, селищ і сіл.
Таким чином, сьогодні з особливою гостротою постає проблема вироблення дієвого механізму, який би визначав нові принципи формування місцевих бюджетів, чітке розмежування функцій і повноважень усіх рівнів влади, а звідси - видатків кожного виду бюджету, і що саме головне - доходів між різними ланками бюджетної системи. При цьому питання бюджетної політики, оподаткування і міжбюджетних відносин повинні розглядатись і вирішуватись комплексно, оскільки вони тісно взаємопов’язані, і ні один із цих елементів не може бути реформованим без врахування двох інших.
Ці та інші питання, пов’язані з фінансовою самостійністю місцевих органів влади не є новими. Проте багато з них чекають на своє практичне вирішення.
Саме ця обставина і зумовила потребу у вивчені процесу формування і виконання місцевих бюджетів, ролі планування в процесі використання коштів та етапів проходження бюджетного процесу на місцевому рівні.
Тому, зважаючи на складність та неоднозначність проблеми, що досліджується, існують питання, які потребують поглибленого вивчення, а саме:
складання місцевих бюджетів в сучасних умовах;
питання розмежування доходів і видатків між державним та місцевими бюджетами;
проблеми горизонтального фінансового вирівнювання.
Актуальність проблеми місцевих бюджетів і зумовила вибір теми.
Метою роботи є вивчення механізму функціонування і виконання місцевих бюджетів та розробка конкретних пропозицій щодо його вдосконалення.
Для досягнення цієї мети автор ставить слідуючі завдання:
дослідження економічного змісту місцевих бюджетів та їх ролі у соціально-економічних процесах;
розгляд процесу складання, затвердження та виконання місцевих бюджетів;
критичне вивчення зарубіжного досвіду у вирішенні проблем місцевих бюджетів;
дослідження проблем формування і використання місцевих бюджетів;
розробка пропозицій щодо вдосконалення існуючого механізму функціонування місцевих бюджетів.
Предметом дипломної роботи є теоретичні та практичні аспекти формування та виконання місцевих бюджетів.
Об’єкт дослідження - бюджет Новгородківського району і в розрізі його територіального-адміністративних одиниць.
Теоретично-методологічну основу написання дипломної роботи складають законодавчі та нормативні акти, що стосуються питань формування та виконання місцевих бюджетів (Закони України: “Про бюджетну систему України”, “Про місцеве самоврядування”, “Про Державний бюджет на 1997 рік”, “Про Державний бюджет на 1998 рік” та ін.), інформаційну - дані Новгородківського районного фінансового відділу, праці О.Д. Василика, К.В. Павлюк, І.В. Сало, І.І. Д’яконова, М.І. Деркача, Я.П. Городєєвої та інших вчених-економістів, матеріали періодичного друку, інші джерела інформації.
Логіка та методологія дослідження обумовили структуру роботи, яка складається з трьох розділів, вступу та висновків, включаючи додатки та перелік використаної літератури...........


Список літератури

Аксенова Е. Бюджет и экономическая самостоятельность регионов // Мировая экономика и международные отношения. - 1992.- №5- С. 118-124
Альвианськая Н.В. Местные бюджеты : понятие, механизм функционирования //Финансы.-1995.-№9.-С.9-11
Аптекар С., Краснова В. Про формування місцевих бюджетів. //Економіка України.- 1994.-№4.- с. 42-47.
Бескид Й.М. Теоретичні підвалини дослідження суті державного бюджету Улраїни.// Фінанси України.-1998.-№1.-С.19-21.
Буковинський С.А. Шляхи розвитку бюджетної системи України.// Фінанси України.-1998.-№9-С.3-8.
Бутко М.П., Білокур К.О. Фінансові ресурси регіону в умовах ринкової трансформації.// Фінанси України.-1998.-№10.-С.23-32.
Василик О.Д. Державні фінанси України: Навч. посібник.- К.: Вища школа, 1997.- 383с.
Василик О.Д., Павлюк К.В. Удосконалення податкової системи України. //Фінанси України.- 1997.- №10.- С. 34-43.
Василенко Л.І.,Бабич П.С. Місцеві фінанси та фінансова незалежність.// Фінанси України.-1998.-№8.-С.112-117.
Васильева М.В. Местніе бюджеті в современніх условиях - М.: Финансы и статистика , 1987.-128с.
Деркач М.І., Гордєєва Л.П. Бюджет і бюджетний процес в Україні.- Дніпропетровськ: Пороги, 1995.- 257с.
Державні фінанси: Теорія і практика перехідного періоду в Центральній Європі / За редакцією Юрая Немеца - К.: Основи, 1998.-542с.
.Єпіфанов А.О., Сало І.В., Д’яконова І.І. Бюджет і фінансова політика України.- К.: Наукова думка, 1997.- 301с.
Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.96р.// Україна-Центр.-№31.-с.9-14.
Кириленко О.П. Зміцнення дохідної бази місцевих бюджетів. //Фінанси України.- 1996.-№ 9.- С. 35.
Криниця С.О. Зміцнення фінансової бази місцевого та регіонального самоврядування// Фінанси України.-1998.-№2.-С.38-47.
Кузьменко Н.А. Аналіз міжбюджетних відносин в Україні. //Фінанси України.- 1996.- №9.- С. 40-42
Лісовська А.П., Ганевич Д.М. Формування місцевих бюджетів. // Фінанси України.- 1996.-№ 7.- С. 11-15..
Ломинога В.К. Складові бюджету держави. “Сини і пасинки” //Вісник НБУ.-1998.-№11.-С.57
Луніна І.І. Місцеві бюджети України: пошук нових підходів до проиедення реформ // Економіка України.-1998.-№3.-С.31-40.
Ляшенко Ю.І. Місцеве оподаткування в системі фінансової діяльності держави // Фінанси України-1998.-№6.-С.104-107.
Мельник П.В. Проблема формування місцевих бюджетів і податкова політика держави //Фінанси України.-1998.-№6.-С.101-103.
Мельниченко В., Присяжна Л. Співвідношення загальнодержавних і місцевих податків: зарубіжний досвід в контексті українських реалій. //Фінанси України.- 1996.- №51.- С.10.
25. Моісеєнков В.В. Формування місцевих бюджетів в умовах ринкових відносин. //Фінанси України.- 1996.- №11.- С. 16-19
Налоговые системы зарубежных стран / Под ред. Проф. Черника Д.Г.- М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1997. - 191с.
Пабат М.Г. Про окремі аспекти формування доходної частини бюджетів місцевого та регіонального самоврядування //Фінанси України.-1996.-№10.-С11-14.
Павлюк К.В. Фінансові ресурси держави.- К.: НІОС, 1998. - 173с.
Павлюк К.В. Концептуальні основи фінансової незалежності місцевого самоврядування //Фінанси України.-1996.-№8.-С.24-29.
Павлюк К.В. Місцеві бюджети та міжбюджетні відносини //Фінанси України.- 1996.- 6.- с. 25-32.
Павлюк К.В. Організація виконання державного бюджету //Фінанси України.-1998.-№3.-С.37-45.
Пансков В.Г. Налоговые проблемы местных финансов //Финансы.-1995.-№10.-С.15-18.
Поляк Г.Б. Финансы местных Советов.- М.: Финансы и статистика, 1991.- 152с.
Поплавський М.І. Макроекономіка перехідного періоду. - К.: Техніка, 1999. - 475с.
Потапов В.И. О некоторых вопросах налоговой политики //Финансы.-1995.-№10.-С.3-8.
Про бюджетну систему України. Закон України від 29.06.95р. із змінами від 2.02.97р. //Відомості Верховної Ради України..-1995.-26.-с.589- 611.
Про місцеве самоврядування в Україні. Закон України від 27.05.97р. //Урядовий кур’єр.- 1997.- №107-108.- с. 11-20.
Про систему оподаткування. Закон України від 18.02.97р. //Вісник податкової служби.- 1997.- №4.-с.2-6.
Про Державний бюджет України на 1997 рік. Закон України від 27.06.97р. //Урядовий кур’єр.- 1997- №138- 139.-с.7- 9.
Про Державний бюджет України на 1998 рік. Закон України від 30.12.97р. //Галицькі контракти.-1998.-№2-с.80-101.
Про оподаткування прибутку підприємств. Закон України від 22.05.97р. //Доходи і податки.- 1997.- №11- 12.- с. 3- 24.
Про місцеві податки і збори. Декрет Кабінету Міністрів від 20.05.93. //Відомості Верховної Ради.- 1993.- №32.
Про основні напрями бюджетної політики на 1998 рік Постанова Верховної Ради України від 3.07.97р. //Урядовий кур’єр.- 1997.- №128-129.-с.15-16.
Про порядок формування місцевих бюджетів на 1997 рік. Постанова Кабінету Міністрів від 18.10.96р.
Рибак В.В. Проблеми формування доходних джерел місцевих бюджетів //Економіка України.-1995.№10.-С.29-38.
Родионова В.М. Бюджетная реформа : Содержание и проблемы //Финансы._1994.-№8.-С.3-15.
Седов К.В. Распределение налогов между звеньями бюджетной системы //Финансы.-1995.-№9-С.28-30.
Слухай С.В. Становлення системи фінансового вирівнювання //Фінанси України.-1998-№11.-С.15-25.
Слухай С.В. Прямі бюджетні трансферти в системі міжбюджетних відносин //Фінанси України.-1998.-№12.-С22-32.
Фільштейн Л.М. Фінанси України : Навчальний посібник. - Кіровоград: Державне Центрально-Українське видавництво, 1994.-164с.
Финансы. Денежное обращение. Кредит / Под ред Дробоздиной Л.А. - М.: Финансы , ЮНИТИ , 1997. -479с.
Ширкевич Н.А. Местные бюджеты. - М.:Финансы и статистика, -1991- 112с.
Чирка Д.М. Напрямки збалансування місцевих бюджетів. //Фінанси України.- 1998.- №1.- С. 22-25.
Чуприна О.В.місцеві податки - справа державна //Фінанси України.-1998.-№10.-С.24-25.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.