На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти готовые бесплатные и платные работы или заказать написание уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов по самым низким ценам. Добавив заявку на написание требуемой для вас работы, вы узнаете реальную стоимость ее выполнения.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Быстрая помощь студентам

 

Результат поиска


Наименование:


Реферат Флософя Ренесансу

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Философия. Добавлен: 13.4.2013. Сдан: 2011. Страниц: 17. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):Зміст


1. Зміни в світогляді в епоху Відродження 3
2. Філософія «вченого незнання» М.Кузанського 4
3. Передумови та обставини зародження сучасного природознавства (Коперник, Бруно, Кеплер) 6
4. Історична і соціальна обмеженість поглядів Н.Макіавеллі 10
Список використаної літератури 18


1. Зміни в світогляді в епоху Відродження
Філософія Ренесансу, або Відродження, в Європі (насамперед в Італії) займала значний історичний проміжок часу - з XIV по XVI ст. Сама назва епохи свідчить про відродження інтересу до античної філософії та культури, які стали зразками діяльності й поведінки людей. Ідеалом стає не релігійне, а світське знання. Цьому сприяли певні соціально-історичні передумови (нові нау­кові винаходи та відкриття). Було винайдено компас, книгодру­кування, принцип перспективи в живопису, мікроскоп тощо. Роз­вивалися економічні й грошові відносини. На основі вогнепаль­ної зброї вдосконалювалася військова техніка, зменшився вплив середньовічної лицарської культури. Впроваджувалися станки, доменні печі, що загалом зумовило кардинальні зміни в тогочас­ному суспільстві. Якщо для середньовічного суспільства харак­терною рисою була локальна обмеженність спілкування між лю­дьми в межах певних соціальних ієрархій, церковних організацій, то в епоху Відродження вже виник «бум спілкування» зі світом природи та іншими людьми [8, с.263].
Головною рисою, яка відрізняла філософію Відродження, був антропоцентризм. Центром філофських досліджень стала люди­на, не тільки як результат Божого творіння, а п космічного буття. Людину аналізували не на грунті її взаємодії з Богом, а з погляду проблем її земного існування. Філософи визнали безмеж­ність Всесвіту, природи, де людина виявляє свою активність із відповідальністю за результати своєї діяльності та вчинків.
У цей період виникла нова система духовних цінностей, у якій людина сприймалася як природна істота. Ця ідея викликала лан­цюгову реакцію в культурі Відродження, почався процес секуля­ризації - звільнення культури від впливу церкви (проблеми держави, суспільства, людини, моралі, науки перестали спри­йматися через призму релігійних цінностей). Секуляризація куль­тури, й насамперед науки, не означала, що релігійні цінності хри­стиянської культури були забуті, вони залишались актуальними, але вже не були визначальними.
Людина, а не Бог стала в центрі філософських досліджень. Ре­презентували цей період такі мислителі, як Леонардо да Вінчі, Мікеланджело Буонаротті, Еразм Роттердамський, Нікколо Макіавеллі, Томас Мор, Мішель де Монтень та ін. Головними питан­нями у філософському осмисленні світу стали: визначення місця людини у світі, її свободи, мети життя тощо. У цей час відбувалося становлення й розвиток окремих наук, які були покликані генеру­вати практичні знання, перевірені досвідом (роботи Миколи Копе-рніка, Иоганна Кеплера, Галілео Галілея, Джордано Бруно та ін.).........


Список використаної літератури
1. Андрущенко В. Організоване суспільство / Інститут вищої освіти АПН України. - К., 2006.
2. Волович В.И., Горлач Н.И., Головченко Г.Т., Губерский Л.В., Кремень В.Г. История философии: Учебник для высшей школы. - Х.: Консум, 2002 - 752 с.
3. Грамши А. Искусство й политика: В 2-х т. - М.,1991. - Т. 1. - С.276.
4. Макиавелли Н. Государь. - М., 1990. - С.52.
5. Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія.- К.: Академвидав, 2006.- 592с.
6. Пунченко О., Черниш О. Філософія: Навчальний посібник. - 2 вид.перероб. - Одеса: Астропринт, 2006 - 422 с.
7. Сілаєва Т.О. Філософія: Курс лекцій: Навч. посіб. для студ. вузів.- Тернопіль: СМП "Астон", 2003.- 216с.
8. Філософія / Бичко І.В., Бойченко І.В., Табачковський В.Г. - К.: Либідь. - 2001. - 406 с.
9. Філософія: Курс лекцій. Навчальний посібник / Бичко І.В., Табачковський В.Г., Горак Г.І. - К.: Либідь. - 1993.
10. Філософія: Курс лекцій. Навчальний посібник / Петрушенко В.Л. - К.: Каравела, Л.: Новий світ-2000. - 2001.


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.