Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Мотиваця трудової дяльност

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 13.4.2013. Сдан: 2011. Страниц: 28. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Оглавление

ЗМІСТ

ВСТУП 3
1. Організаційна частина 5
1.1. Система, моделі та методи мотивації 5
1.2. Принципи та порядок регулювання поведінки працівників 8
1.3. Розробка технолого-нормувальної карти на впровадження програмного забезпечення 10
1.4. Розрахунок чисельності робітників для розробки програмного забезпечення 13
2. Економічна частина 14
2.1. Розрахунок вартості матеріально-енергетичних витрат 14
2.2. Розрахунок заробітної плати робітників і утримань із заробітної плати 15
2.3. Розрахунок виробничої собівартості розробки програмного забезпечення 20
2.4. Розрахунок економічної ефективності та строку окупності програмного забезпечення 21
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

Необхідною умовою існування й розвитку суспільства є праця, як доцільна діяльність людей, що спрямована на задоволення їхніх життєвих потреб. Однією з складових праці є її мотивування на рівні агентів (учасників) трудових відносин. Система мотивації характеризує сукупність взаємоповязаних заходів, які стимулюють окремого працівника або трудовий колектив у цілому щодо досягнення індивідуальних і спільних цілей діяльності підприємства (організації).
В умовах, що склалися в Україні на нинішньому етапі її розвитку, проблема мотивації особистості набула важливого значення, оскільки вирішення задач, які стоять перед суспільством, можливе лише за умови створення належної мотиваційної основи, здатної спонукати персонал підприємств до ефективної діяльності. Мова йде про застосування таких форм і методів стимулювання особистості, які б сприяли високій результативності її роботи.
На сьогодні матеріальне стимулювання працівників підприємств, як основна складова частина загальної системи мотивації, перейняло здебільшого риси, притаманні попередній адміністративно-командній системі господарювання. Внаслідок відсутності прямої залежності розміру премії від конкретних результатів роботи працівників структурних підрозділів підприємства, вона перестала виконувати свою головну функцію – стимулюючу, і перетворилась в просту надбавку до посадового окладу.
Відсутність науково-обгрунтованої системи планування, організації, мотивації та контролю діяльності підприємства, а також виважених критеріїв роботи працівників його структурних підрозділів призвели до "зрівнялівки" в системі преміювання. А відсутність висококваліфікованих кадрів, спроможних забезпечити належну організацію і функціонування підприємства за ринкових умов, зводять практично нанівець всі спроби розробки, а тим більше - впровадження високоефективної системи цільового управління, в якій чільне місце належить системі мотивації. Подальше послаблення мотивації праці неминуче призведе до загострення негативних соціально-економічних процесів які мають місце в нашій державі.
Звідси виникає об’єктивна необхідність створення науково-обгрунтованого механізму мотивації праці персоналу підприємств, який би зміг за допомогою дійових важелів і стимулів підвищити зацікавленість працівників продуктивно і якісно працювати, сприяти піднесенню їх конкурентоспроможності, забезпечити якісне оновлення трудового менталітету. Необхідний і інструментарій мотиваційного механізму, здатного поєднати в єдиний вузол цілі і результати діяльності персоналу, щоб на практиці реалізувати цілеорієнтовану мотивацію його високопродуктивної праці.........

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Афанасьєв М.В., Телишевська Л.І., Рудика В.І. Оцінка ефективності організаційно-технічних заходів. Навч.посібник. - Харків.: ІНЖЕК,2003.
2. Байда О. Мотивація праці як складова успіху персоналу // Вісник КНЕТУ. - 2006. –№1. –С. 55-57.
3. Бондаренко О.О. Трудова мотивація: проблеми та розвиток // Економіка та держава. - 2005. - №4. - С.65 – 66.
4. Гольфа А.В. Роль мотивації у підвищенні ефективності використання трудового потенціалу // Формування ринкових відносин в Україні . - 2004. - №11. - С.76 – 79.
5. Гривківська О.В. Соловйова Ж.В. Проблеми мотивації праці управлінського персоналу // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - №9. –С. 86-91.
6. Іляшенко А. Х. Історичний аспект формування мотивації праці // Економіка та держава. - 2007. - №7. –С.82-85.
7. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. - Вид. 3-тє, перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2006. - 528 с.
8. Економіка підприємства: Посібник / За редакцією П.С. Харіва. - Тернопіль: Економічна думка. 2004. - 500с.
9. Канюк В. Мотивування як чинник активізації трудової поведінки // Україна: аспекти праці.- 2008. - №4. –С. 32-36.
10. Колот А. М. Мотивація персоналу: Підручник. - К.: КНЕУ, 2004. - 345с.
11. Кузнєцов М.С. Оцінка ефективності інформаційних систем. Навч.посібник. – Дніпропетровськ.:НМетАУ,2007.
12. Плужніков В. О. Вплив мотивації праці на підвищення ефективності виробництва // Економіка АПК. - 2008. - №4. –С.137-140.
13. Про оплату праці: Закон України від 24.03.95р. №108/95-ВР (зі змінами та доповненнями).
14. Ревенко А.П. Оплата праці в структурі виробництва // Економічна теорія. - 2007. - №2. - С.70 - 83.
15. Семенов А.Г. Мотивація трудової діяльності на підприємстві // Держава та регіони. - 2007. - №1. - С.303 – 310.
16. Стадник В.В., Менеджмент: Підручник. / В.В. Стадник, М.А. Йохна. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Академвидав, 2007. - 472 с.
17. Тарнавська Н.П., Пушкар Р.М. Менеджмент: теорія та практика. -Тернопіль: Карт-бланш, 2005. - 366 с.
18. Управління персоналом: Навчальний посібник / Савельєва В., Єськов О.; М-во освіти і науки України. - К.: Професіонал, 2005. - 335 с.
19. Хміль Ф.І. Управління персоналом: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Академвидав, 2006. - 488 с.
20. Шляхетко В.В., Штангрет А.М. Мотивація до праці як джерело господарського поступу держави. - 2007. - №12. - С.141 – 144.
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.