Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Органзаця облку нематеральних активв

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Бухгалтерский учёт. Добавлен: 15.04.13. Сдан: 2011. Страниц: 43. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Оглавление

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………… 3
РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ, ЗАВДАННЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ………………………………………………… 5
1.1. Загальні питання облікової політики підприємства ……………………… 5
1.2 Загальне ознайомлення з ВКП “Амрітан”………………………………… 8
1.3. Загальна побудова облікового процесу на ВКП “Амрітан”……………. 10
1.4. Організація праці бухгалтера на ВКП “Амрітан”……………………..... 17
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ…...… 24
2.1. Організація синтетичного обліку нематеріальних активів…………...…. 24
2.2. Організація аналітичного обліку нематеріальних активів……………… 37
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ………. 38
Висновки……………………………………………………………………..…. 40
Список використаних джерел…………………………………………………. 42
Додатки

Введение
Тема: “ Облік нематеріальних активів ”.
Актуальність теми. В сучасних умовах глобалізації економіки підвищення пріоритетності нематеріальних активів, особливо інтелектуального капіталу, інноваційної праці, є головним чинником економічного зростання, створення конкурентних переваг. Ця реальність потребує нових підходів до формування повної та достовірної інформації для управління нематеріальними активами як об’єктами бухгалтерського обліку, економічного аналізу та контролю.
Успішне вирішення стратегічного завдання становлення й розвитку ринкових відносин значною мірою базується на перебудові, вдосконаленні форм і методів бухгалтерського обліку та контролю. Зростаюча інтернаціоналізація господарських зв’язків виробничих суб’єктів обумовлює необхідність інтегрування бухгалтерського обліку в систему міжнародної практики.
Визначальною рисою сучасного періоду розвитку всіх без винятку розвинених країн є зростання в суспільному виробництві ролі науково-технологічних знань та інших результатів творчої діяльності людини. Використання накопичених знань приводить до суттєвих змін у характері діяльності підприємств та організацій, неухильного зростання нематеріальних активів.
Проблеми сутності, обліку та контролю нематеріальних активів досліджували вітчизняні вчені Алексєєва А.В., Білуха М.Т., Бутинець Ф.Ф., Бутнік- Сіверський О.Б., Гавриловська Л.М., Голов С.Ф., Єфіменко В.І., Завгородній В.П., Кононенко О.О., Котенко Л.М., Коцупатрий М.М., Кужельний М.В., Кузьмінський Ю.А., Лишиленко О.В., Мних Є.В., Павлюк І. М., Петрик.О.А., Пушкар М.С., Свідерський Є.І., Сопко В.В., Ткаченко Н.М., Терещенко Л.О., Швець В.Г., Чумаченко М.Г., Яремчук С.О. Фундаментальні питання розвитку бухгалтерського обліку та контролю нематеріальних активів висвітлювали зарубіжні вчені Андрєєв В.Д., Асаков В.П., Баканов М.І., Качалін В.П., Мендрул А.Г., Метью М.Р., Мікерін Г.І., Хендріксен Е.С., Шнейдеман Л.З. та ін.
Разом із тим окремі проблеми організації бухгалтерського обліку та контролю нематеріальних активів у вітчизняній економіці залишаються все ще недостатньо дослідженими. З огляду на це сьогодні важливо акцентувати увагу на трьох основних питаннях, пов’язаних з обліком нематеріальних активів: визначення сутності нематеріальних активів у ринковій економіці та їх відповідна класифікація; оцінка нематеріальних активів; відображення (розкриття) інформації щодо нематеріальних активів у звітності. При цьому пріоритетними мають бути дослідження в частині обліку господарської діяльності, пов’язаної з використанням інтелектуальної власності як об’єкта нематеріальних активів, повного забезпечення потреб користувачів в об’єктивній інформації.
Впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності потребує застосування обліку, орієнтованого на нові пріоритети, на вирішення нових завдань. Це різні підходи до термінології та сутності нематеріальних активів у бухгалтерському та податковому обліку, проблеми вдосконалення методів нарахування амортизації, підвищення інформативності первинних документів і регістрів обліку нематеріальних активів. Потребує доопрацювання питання оцінки нематеріальних активів з урахуванням світової практики.
Особливої актуальності набувають питання комплексного аналізу та контролю нематеріальних активів в умовах ринкової трансформації. Система аналізу та контролю нематеріальних активів в Україні тільки починає формуватися. При цьому важливим є не просто використання традиційних для розвинутої ринкової системи методів, а й їхня адаптація та узгодження зі станом, напрямами і основними тенденціями розвитку української економіки.
Актуальність викладених вище проблем і необхідність удосконалення чинної системи обліку нематеріальних активів, організації та методики їх аналізу й контролю, які б дозволили достатньо ефективно управляти відповідними виробничими процесами, зумовили вибір теми дисертаційного дослідження, постановку його мети та основні завдання.
Мета і завдання дослідження. Метою курсової роботи є обґрунтування теоретико-методологічних положень чинної системи обліку і контролю нематеріальних активів та розробка практичних пропозицій і рекомендацій, спрямованих на вдосконалення обліку і контролю нематеріальних активів на підприємствах фармацевтичної та хімічної галузей економіки України з урахуванням передового досвіду та вимог міжнародних і національних стандартів.
Відповідно до мети курсової було поставлено й вирішено такі завдання:
• уточнити методичні підходи до сутності та характеристики нематеріальних активів як економічних ресурсів підприємства, об’єктів обліку і контролю;
• уточнити класифікацію нематеріальних активів за різними критеріями для потреб організації аналітичного обліку і контролю;
• дослідити та обґрунтувати методику оцінки різних видів і груп нематеріальних активів;
• дослідити чинну первинну документацію та розробити пропозиції з удосконалення системи документального забезпечення операцій з нематеріальними активами та діючого Плану рахунків бухгалтерського обліку;
• обґрунтувати й визначити шляхи вдосконалення обліку нематеріальних активів на основі дослідження і вивчення проблем теорії та практики бухгалтерського обліку;
• дослідити стан та обґрунтувати напрями вдосконалення внутрішньогосподарського контролю нематеріальних активів на підприємстві;
• дослідити стан інформаційного забезпечення обліку й контролю нематеріальних активів та розробити пропозиції щодо вдосконалення в умовах новітніх інформаційних систем і технологій;
Об’єктом дослідження є наявність та використання нематеріальних активів в процесі господарської діяльності підприємств фармацевтичної та хімічної галузей економіки України.
Предметом дослідження є теоретичні, організаційні, методичні та практичні аспекти обліку, контролю й аналізу нематеріальних активів на підприємствах фармацевтичної та хімічної галузей економіки.
Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою дисертаційного дослідження є діалектичний метод пізнання економічних процесів у поєднанні із системою конкретних методів дослідження нематеріальних активів. У процесі дослідження було використано методи теоретичного узагальнення, історичного і системного підходів, порівняння, статистичного спостереження, опитування, наукової абстракції, індукції й дедукції, аналізу та синтезу тощо.
Інформаційною базою виконаного дослідження є законодавчі акти України, статистичні дані Державного комітету статистики, результати вибіркових обстежень підприємств фармацевтичної та хімічної галузей економіки України, нормативні документи Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України, Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (фінансової звітності), національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, праці вітчизняних і зарубіжних учених та спеціальна періодична література з питань обліку, контролю й аналізу нематеріальних активів.
Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає у визначенні, уточненні, теоретичному обґрунтуванні й практичному висвітленні питань, пов’язаних з організацією та методикою обліку і контролю нематеріальних активів. Основні результати проведеного дослідження, які становлять наукову новизну, характеризуються такими теоретичними і практичними положеннями:
удосконалено:
— методичні підходи до розкриття сутності нематеріальних активів як об’єкта обліку та контролю за рахунок більш повного і поглибленого визначення особливостей і характерних ознак цього виду активів з метою підвищення ефективності їх використання в умовах конкурентного середовища, а також класифікацію нематеріальних активів за видами і функціональним призначенням. Водночас запропоновано замінити назву класифікаційної групи нематеріальних активів „Права на об’єкти промислової власності” на „Права на об’єкти інтелектуальної власності” з відповідним коригуванням субрахунку 124 чинного Плану рахунків, що більшою мірою відповідає сутності зазначеної групи нематеріальних активів і дає змогу вдосконалити їх організацію аналітичного обліку, економічного аналізу та внутрішньогосподарського контролю;
— підходи щодо оцінки різних об’єктів нематеріальних активів, зокрема інтелектуального капіталу (неідентифікованого активу), з урахуванням європейського та світового досвіду, застосовуючи витратний, порівняльний та дохідний методи оцінки вартості нематеріальних активів, для формування достовірної інформації про ці важливі активи у звітності підприємства;
— систему обліку амортизаційних відрахувань та їх використання через введення субрахунків за видами необоротних активів до забалансового рахунку 09 „Амортизаційні відрахування”, зокрема субрахунку 093 „Амортизаційні відрахування нематеріальних активів”, що забезпечує посилення контролю за накопиченими сумами амортизаційних відрахувань та їх використанням на придбання й створення нових об’єктів нематеріальних активів;
— класифікацію видів контролю через систематизацію й розкриття їх сутності за різними ознаками: часом здійснення, джерелами інформації, методами здійснення, напрямом та об’єктами, залежно від сфери діяльності, за організаційною формою, регламентацією; систему об’єктів контролю щодо нематеріальних активів для вдосконалення організації та методики їх внутрішньогосподарського контролю, що забезпечить підвищення рівня управління діяльності підприємства.
набули подальшого розвитку:
— система формування інформації про процеси придбання, руху та використання нематеріальних активів шляхом запровадження уточненої первинної документації та регістрів обліку, застосування новітніх інформаційних технологій, використання яких підвищує аналітичність та результативність інформації в управлінні нематеріальними активами;
— організація й методика аудиту нематеріальних активів через уточнення завдань, методів і методичних прийомів, програми проведення аудиту та оформлення його результатів з метою забезпечення комплексного дослідження операцій з нематеріальними активами на підприємствах; методика економічного аналізу наявності та ефективності використання нематеріальних активів на основі запропонованої моделі економічного аналізу нематеріальних активів і системи аналітичних показників, що забезпечує підвищення якості обліково-аналітичної інформації для прийняття об’єктивних управлінських рішень, а також сприяє поліпшенню результатів діяльності підприємств.
Структура, зміст і обсяг курсової роботи. Курсова робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, додатків, списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи становить 83 сторінки друкованого тексту, включаючи 17 таблиць і 6 рисунків. Список використаних джерел містить 13 найменуваннь. Курсова має 1 додаток.
.............

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік. — Ж.: Рута, 2009. — 912с.
2. Гарасим П.М. Курс фінансового обліку: Навчальний посібник. — К.: Знання, 2007. — 566 с.
3. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі. — К.: Лібра, 2001. — 840 с.
4. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 № 996.
5. Коблянська О.І.Фінансовий облік.— К.: Знання, 2004. — 473 с.
6. Ловінська Л.Г., Жилкіна Л.В. Бухгалтерський облік. — К.: КНЕУ, 2002. — 370 с.
7. Наказ “Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку” від 18.10.1999 № 24.
8. Пархоменко В.М. Бухгалтерський облік в Україні. Нормативи. Коментарі. ч. 5. — Л.: Промдрук ДСД “Лугань”, 2000. — 336 с.
9. Сук Л.К., Сук П.Л. Бухгалтерський облік. — К.: Знання, 2008. — 507 с.
10. Хом’як Р.Л. Бухгалтерський облік в Україні. — Л.: Інтелект-Захід, 2003. — 820 с
11. Закон про науку - Закон України "Про наукову та науково-технічну діяльність" від 13.12.91р. № 1978-12.
12. П(С)БО 8 - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи". Затверджений наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999 р. № 242.
13. П(С)БО 28 - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи". Затверджений наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2004 № 817.4. Наказ 732 - Наказ Мінфіну України від 22.11.2004 № 732 "Про затвердження типових форм первинного обліку об’єктів права інтелектуальної власності в складі нематеріальних активів".Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.