Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Функцї української держави

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 15.4.2013. Сдан: 2012. Страниц: 45. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):ЗМІСТ
Завдання 2
РЕФЕРАТ 4
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 5
ВСТУП 6
РОЗДІЛ I. Теорія функцій держави 8
1.1 Сутність, ознаки і еволюція функцій держави 8
1.2. Класифікація функцій держави 16
РОЗДІЛ II. Загальні характеристики функцій держави. 19
2.1. Внутрішні функції Української держави. 24
2.2. Зовнішні функції Української держави. 30
РОЗДІЛ III. Реалізація основних функцій України на сучасному етапі. 35
ВИСНОВКИ 42
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 44

РЕФЕРАТ
Курсова робота: 45 сторінок, 36 джерел, 50 посилання.
Обєкт дослідження: є аналіз конституційних функцій Української держави.
Предмет дослідження: є тенденції та перспективи функціонування апарату держави під час здійснення функцій Української держави в умовах конституційної реформи.
Мета роботи: є виділення конституційних функцій Української держави та з`ясування місця й ролі механізму держави в реалізації цих функцій.
Завдання роботи: проаналізувати зміст, сутність, ознаки та еволюцію функцій держави; висвітлити види та механізми роботи функцій держави; викласти основні питання встановлення та реалізації гарантій виконання функцій держави.
Дослідження проблематики: функціонування механізму і апарату Української держави в світлі конституційної реформи дає змогу більш предметно аналізувати нові для вітчизняної науки, але, надзвичайно актуальні й складні питання реалізації функцій України.
Значення роботи: проведена методологія науки дає можливість наукового обґрунтування конституційних функції держави в цілому. Філософсько-методологічною основою дослідження є принципи, закони, категорії діалектики. Системній метод вживався при аналізі різних понять. Методом порівняльно-правового аналізу досліджувалися питання пов’язані із системою функцій Української держави. Історичний метод дає можливість виявити суспільну думку а також висвітлення проблематики удосконалення та підвищення ефективності чинного законодавства України.
Ключові слова: ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ, КЛАСИФІКАЦІЯ ФУНКЦІЙ, ОЗНАКИ ТА СУТНІСТЬ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУНКЦІЙ.

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
ВРУ - Верховна Рада України
ВСУ - Верховний Суд України
ЗУ - Закон України
КМУ - Кабінет Міністрів України
КСУ - Конституційний Суд України
ООН - Організація Об’єднаних Націй
р. - рік
РФ - Російська Федерація
ст. - стаття
США - Сполучені Штати Америки
т.п. - тому подібне
та ін. - та інші
ФРН - Федеративна Республіка Німеччини
ч. - частина
ВСТУП
Питання про функції держави на будь-якому етапі розвитку є одне з найважливіших в загальній теорії держави. Це обумовлено, по - перше, тим, що у функціях має місце прояв суті держави, її соціальне призначення. Тому пізнання функцій слугує передумовою пізнання головного і визначаючого у державі. По-друге, функції держави визначають її структуру. Іншими словами, структура державної діяльності визначається системою тих суспільних відносин, на які держава здійснює необхідний вплив, й її не можливо характеризувати у відриві від системи суспільних відносин, що регулюються державою. Зміни функцій, без сумніву, ведуть до змін структури. Тому функціональний метод пізнання є вихідним. [2].
Питання про функції держави - це питання не тільки теорії, але і практики державного будівництва. Термін «функція» в перекладі з латинської мови означає «здійснити».
«Держава» - це є організація політичної влади домінуючої частини населення у соціальне неоднорідному суспільстві, яка забезпечує цілісність і безпеку суспільства, здійснює керівництво ним насамперед в інтересах цієї частини, а також «управління загальносуспільними справами [1,30]. Перед державою завжди постає коло завдань, на вирішення яких вона спрямовує свої матеріальні ресурси, ідеологічні і політичні зусилля. Основні напрямки діяльності держави, в яких знаходять свій вираз її сутність, завдання і цілі, називають функціями держави.
У філософській і юридичній літературі можна нарахувати до двох десятків таких визначень. Але найбільш адекватним є наступне визначення: функції держави - це необхідний, однорідний, постійний цілеспрямований напрямок (бік) її діяльності, обумовлений обєктивними потребами розвитку з точки зору її внутрішніх і зовнішніх задач [3,28].
Функції держави тісно повязані із завданнями, але не зводяться до них. Аналіз функцій держави повинен відповідати на головні питання:
1) що повинна робити держава на певному етапі свого розвитку і як?
2) на чому повинні бути сконцентровані зусилля їх органів і відомств?
Багато спеціалістів вважають, що функції держави - це перш за все певні напрямки діяльності держави, в яких виражається службова роль, завдання, цілі і закономірності розвитку. За допомогою функцій держава реалізує свої завдання і цілі, які стоять перед суспільством, чи можуть бути поставлені.
У звязку з цим функції існують не тільки реально, але і потенційно, як здібність або можливість до певної діяльності. Держава, яка не має здібностей або не може виконувати свої головні функції, є недієздатною повністю або частково.
Мета даної роботи полягає у розкритті суті функцій держави. Предметом роботи є безпосередньо сама держава. Основні задачі роботи:
1. Розкрити поняття, сутність і ознаки функцій держави.
2. Класифікувати функції держави.
3. Охарактеризувати види функцій держави.
4. Провести характеристику функції держави в сучасних умовах.


РОЗДІЛ I. Теорія функцій держави
1.1 Сутність, ознаки і еволюція функцій держави
Функція - “funсtio” в перекладі з латини означає виконання , звершення. У широкому розумінні - це обов’язок , роль , що її виконує відповідний інститут чи процес стосовно до цілого , характеристика напрямку чи аспекту діяльності. [4]
Термін «функція» у соціології, яка знаходиться у тісному взаємозв’язку з правовими науками, визначається як роль, яку певний соціальний інститут або приватний соціальний процес виконує відносно потреб суспільної системи більш високого рівня організації або інтересів її складових - класів, соціальних груп та індивідів. [5].........


ВИСНОВКИ
Функції держави багатогранні, їх формування проходить в процесі становлення та розвитку держави. В різні історичні періоди пріоритетне значення набувають ті чи інші завдання та цілі держави, а відповідно, й різні її функції. На одних етапах центр уваги переноситься на сферу економіки, тому в діяльності держави головне місце займає економічна функція, на інших - в область політики, звідси - підвищена увага до ролі державної влади тощо. Зникають одні функції, виникають інші. Тому, класифікація функцій, яка наведена в моїй курсовій роботі не є кінцевою для Української держави.
Діяльність держави дуже різнобічна та всеохоплююча. З моменту виникнення держави й до теперішнього часу завдання держави не залишаються незмінними. Деякі здійснюються до кінця, на зміну їм приходять інші, більш складні. Але в основу будь-якої діяльності завжди покладена ідея. Розглядаючи діяльність держави, а зокрема, нашої держави України, не можна не брати до уваги сучасну українську національну ідею, в центрі якої “ стоїть особистість, її життя, добробут, культура, все з чим пов’язане життя людини, її щастя, благополуччя. Саме для людини, в ім’я людини існують суспільство і держава, діють різні громадські структури. Ця ідея домінує і в сфері правового регулювання, де особливе місце займають права людини і громадянина, що повністю відповідає демократичним світовим стандартам. ” [35] Ця ідея закріплена в основному законі нашої держави(ст. 3 Конституції України) .
На мою думку, різноманітні функції держави, які виникають як необхідність суспільства під час його розвитку, характеризують державу, як розвинуту чи ту що розвивається, в залежності від свого виконання.
Після зробленого аналізу і дослідження такої категорії, як функції держави, я вважаю, що поставлені мною завдання виконані, мета роботи досягнута, а саме - я спромоглася дослідити розвиток функцій держави під час історичного становлення власне держави, розвиток і виконання функцій в нашій країні і на сучасному етапі, і протягом минулих років, а також визначити і обґрунтувати за допомогою наукових джерел цю правову категорію.
Отже, беручи до уваги вищенаведене, можна твердо казати, що така тема як функції держави ” буде актуальною й через декілька десятків років, поки існує такий інститут як ДЕРЖАВА.


ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ
1 Рабінович П.М. Основи загальної теорії права і держави - К., 1994.
2 Бандурко О. та ін. Право і держава - теоретичний аспект Право України, 1995 №11-е. 3-7.
3 Политические проблемы государства - М.: Институт государства и права РАН, 1993 - с. 182.
4 Венгеров А.Б. Теорія держави і права , М. : “ Новий юрист “, 1998.
5 Наливайко Л.Р. Державний лад України: теоретико-правова модель: монографія/Л.Р. Наливайко. - Х.: Право, 2009. - 600 с.
6 Скакун О.Ф. Теорія держави та права (енциклопедичний курс): Підручник. Х.: Еспада, 2007. 840с.
7 Федоренко Г. О. Теорія держави і права: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 2006. - 232 с.
8 М. С. Кельман, О. Г. Мурашин. Загальна теорія держави і права: Підручник. - К.: Кондор, 2006. - 477 с
9 О. Ф. Фрицький Конституційне право України: Підручник. - К: Юрінком Інтер, 2002. - 536 с.
10 Політологія - Вегеш М.М. pidruchniki.com.ua (Сутність, походження та функції держави)
11 Загальна теорія держави і права / під ред. В.В. Лазарєва.М. 1996.
12 Годованець В.Ф. Конституційне право України: Конспект лекцій. 2-е вид., стереотип. К.: МАУП, 2001. 216с
13 Конституційне право України: Навчальний посібник.-Вид. 3-тє, виправл. та доповн.- К.: Атіка, 2004- 512 с.
14 Наливайко Л. Р. Теорія соціальної функції сучасної Української держави в умовах політичних та економічних перетворень / Л. Р. Наливайко // Університетські наукові записки. - 2007. - № 1. - С. 1317.
15 Тодика Ю. М Конституційне право України: 2002 І8ВК 966-8088-38-7. К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2002. - 544 с.
16 Проблемы общей теории права и государства : учебник для ВУЗов / под общ. ред. В. С. Нерсесянца.- М.: Норма, 2004. - 832 с.
17 Додаток до листа МОН України від 22.08.08 № 3.1/9-980 „ Незалежна Україна - спільний дім для всіх її громадян ”
18 Бояринцева М.А. Зміст адміністративно-правового статусу громадян України: В кн. Виконавча влада і адміністративне право / За заг. ред. В.Б. Авер’янова. - К.: Видавничий Дім „Ін-Юре”, 2002. - 668 с
19 Варич О.Г. Економічні функції сучасної держави: природа, сутність, зміст, тенденції розвитку в Україні: Дис. канд. юрид. наук. - Київ, 2006. - 206 с.
20 Гладких В.И. Социальные права граждан Украины в системе конституционных прав // Проблеми законності. - Вип. 80. - 2006. - С. 15 - 21.
21 Копєйчиков М. Соціальна держава як політична реальність // Вісник Академії правових наук України. - 2001. - №2(205). - С. 216 - 227.
22 Цесарський Ф.А. Захисна функція профспілок, форми її реалізації. Дис....канд. юрид. наук. - Х., 2004. - 200 с
23 Давидова М. Соціально-економічні права як критерій аналізу і класифікації сучасних демократичних держав // Право України. - 2001. - №8. - С. 32 - 35.
24 Теория государства и права / под общей ред. А. Б. Венгерова. - М. : Юристъ, 1995. - Ч. 1. - С. 145.
25 “Марксистско-ленинская общая теория государства и права”, .под рук.М.И.Байтина, Москва, 1972, с.138
26 “Загальна теорія держави і права”, за ред.акад.В.В.Копєйчикова, Юрінком, 1997, с.308
27 В. І. Сало, «Державне будівництво та місцеве самоврядування» Випуск 17 ’ 2009 с.77-93
28 Варич О.Г. Економічні функції сучасної держави: природа, сутність, зміст, тенденції розвитку в Україні: Дис. канд. юрид. наук. - Київ, 2006. - 206 с.
29 УДК 349.2 І.В. РУДКЕВИЧ, Захист соціально-економічних прав людини як основна функція соціально-правової держави.
30 “Держава і право”, С.С.Алексєєв, -М.1996
31 “Словник термінів та визначень з курсу “правознавства” ”, М.С.Кельман, -Львів, 1997.
32 ..“Загальна теорія держави і права”, за редакцією академіка АПрН України В.В. Копєйчикова, Київ, “Юрінком”, 1997.
33 “Основи держави і права”, В.О.Котюк, Київ, “Вентурі”, 1998.
34 “Довідник з міжнародної економіки та права”, О.П.Степаненко, О.В.Олійник, -Київ:Лібра., 1996.
35 “Правда України”.-№12/03.12.91р.
36 Коституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року.

Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.