Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Поняття договору оренди (найму) та його рзновиди

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 15.4.2013. Сдан: 2012. Страниц: 33. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ВИНИКНЕННЯ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ(НАЙМУ)
РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРУ ОРЕНДИ(НАЙМУ)
2.1 Поняття, сторони та об’єкти у договорі оренди(найму)
2.2 Умови договору оренди
2.3 Припинення договору оренди
РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДЕННЯ РІЗНИХ ВИДІВ ОРЕНДНИХ ДОГОВОРІВ
3.1 Поняття лізингу та його види
3.2 Договір прокату
3.3 Оренда земельної ділянки
3.4 Оренда будівлі або іншої капітальної споруди
3.5 Найм(оренда)транспортного засобу
РОЗДІЛ 4. ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ ВИРІШЕННЯ СУДОВИХ СПОРІВ ЩОДО УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ НАЙМУ(ОРЕНДИ)
ВИСНОВКИ

Вступ

Започаткування підприємницької діяльності, як правило, супроводжується численними проблемами, зокрема браком коштів, відсутністю власного приміщення, обладнання, виробничого устаткування, сировини, матеріалів, транспорту тощо. Реальним виходом із такої ситуації є залучення майна на умовах відстрочки платежу або у тимчасове платне чи навіть безкоштовне користування. Оформлюються такі операції за допомогою договорів майнового найму, оренди, лізингу.
Договір оренди один з класичних договорів, чия історія нараховує багато тисячоліть. Перші, хоч і фрагментарні, згадки про оренду містилися в актах Стародавнього Вавилона і Єгипту. Але вже римське право додало договором найму речей сучасну форму. Особливість римського підходу полягала в тому, що зміна власника речі вабила припинення договору її оренди. Надалі в Європі змінювалися лише деякі деталі правового регулювання оренди, зокрема, за рахунок запозичення конструкцій з речового права, але основи залишалися без зміни.
Договір оренди є одним з найбільш поширених договорів у цивільному обороті. За сферою свого використання він поступається, мабуть, лише договором купівлі-продажу. Більшість господарюючих субєктів або передають своє обладнання і нерухомість в тимчасове користування третім особам, або, навпаки, орендують необхідне майно. Таким чином, оренда займає важливе значення серед договірних форм, що використовуються субєктами цивільного права, причому і організаціями, і громадянами, і державою.
Цивільний Кодекс України можна вважати головним джерелом цивільно-правового регулювання орендних відносин. У главі 58 Цивільного кодексу України сформульований комплекс загальних норм, дія котрих поширюється на всі види орендних відносин. Вони носять загальний характер і тому повністю не регулюють ті види орендних відносин, для яких не передбачено спеціальних правил. Йдеться про самостійні види оренди (фінансова оренда, тощо). Слід зауважити, що багато норм мають диспозитивний характер, що дозволяє сторонам в договорі вносити свої корективи, якщо це не заборонено законом і не передбачено в договорі.При розгляді деяких видів оренди нерухомого майна застосовуються норми, наприклад, Земельного Кодексу, Водним Кодексом, ЗУ „Про надра”, основи лісового законодавства. Оренда житлових квартир, будинків здійснюється з врахуванням положень Житлового кодексу. А передача в оренду державного та комунального майна регламентується законодавством про приватизацію та ін. підзаконними актами.
Важливо те, що Цивільний Кодекс України виробив чіткий розподіл всіх положень, що торкаються договору оренди та його різновидів. В першу чергу викладені загальні положення, окремо виділені параграфи для прокату, оренди земельної ділянки, найму будівлі чи капітальної споруди, оренди транспортного засобу, лізингу.
На основі вищевикладеного, на мою думку, ця тема в сучасних умовах має велике значення і заслуговує уваги для написання курсової роботи.
Мета даної курсової роботи - розкрити основні риси договору оренди, дати коротку характеристику окремих його видів.............

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Конституція України від 28 червня 1996 року
2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV
3. Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991року N 1798-XII
4. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 N 435-IV
5. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року N 2768-III
6. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч. / За заг. ред. Я. М. Шевченко. — К., 2004.
7. Закон України «Про оренду державного та комунального майна» від 10.04.1992 зі змінами від 14.03.1995.
8. Закон України «Про приватизацію майна державних підприємств» від 02.10.1992.
9. Закон України "Про лізинг" від 16.12.1997 № 723/97-ВР зі змінами від 14.01.1999 №394-XIV.
10. Закон України «Про оренду землі» від 6 жовтня 1998 року N 161-XIV
11. Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 1 липня 2004 року N 1952-IV
12. Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004
13. Постанова Кабінету МіністрівУкраїни „Про затвердження методики оцінки вартості об’єктів оренди, порядку викупу орендарем оборотних матеріальних засобів та порядку надання в кредит орендареві коштів та цінних паперів” 1995р.
14. Бондар В. Правове регулювання договору найму житла у державному та комунальному фонді соціального використання // Підприємництво, господарство і право. - 2001. - № 5. - С. 45-48.
15. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / Борисова В. І., Баранова Л. М., Жилінкова І. В. та ін.; За заг. ред. В. I. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - Т. 2. - 552 с.
16. Житлове право України: Навч. посіб. / М. К. Галянтич, Г. І. Коваленко - К.2002.
17. Кецмен І. Поняття та ознаки договору піднайму житлового приміщення // Вісник Університету внутрішніх справ. - 1999. - № 6. - С. 176-182.
18. Маслов С. О некоторых особенностях лизинговых операций//Бизнес.-Документы, комментарии, консультации.-1998.-№38(297). - с.44-47.
19. Римське приватне право: Підручник. / Под ред. проф. І. Б. Новицького і проф. І. С. Перетерского. М., 1996. С. 445-446
20. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2001. — 656 с.
21. Харитонов Є.О., Старцев O.B. Цивільне право України : Підручник. — Вид. 2, перероб. і доп. — К. : Істина, 2007. — 816 с.
22. Цивільне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я. М. Шевченко. - Т. 2. Особлива частина. - К.: Концерн "Видавничий Дім "Ін Юре", 2003. - 408 с.
23. Щербіна В.С. Господарське право України: Навч. посібник. – 3-є вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2002.- 392с.
24. Офіційний вісник України, 2000 р., №52. – Ст.2281.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.