На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик НЕПОДАТКОВ НАДХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАНИ ТА МЕХАНЗМ Х АДМНСТРУВАННЯ

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 22.4.2013. Сдан: 2012. Страниц: 33. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):
Вступ
1. Теоретико-методичні аспекти неподаткових надходжень до Державного бюджету України та механізм їх адміністрування.
2. Порядок стягнення неподаткових надходжень до Державного бюджету України та аналіз їх показників.
3. Основні напрямки вдосконалення системи адміністрування неподаткових надходжень.
Висновки
Список використаних джерел
Додатки


ВСТУП

У процесі ринкового реформування економіки важливим є визнання того, що макроекономічна стабілізація не можлива без значної, глибинної перебудови державних фінансів у цілому і бюджету як центральної їх ланки зокрема. Бюджет є не тільки фінансовим планом створення централізованого фонду і перерозподілу державних ресурсів з використанням цілісної системи платежів, обліку і звітності, він - один з основних засобів макроекономічної стабілізації та економічного зростання. Державний бюджет фактично забезпечує існування країни, розвиток її економіки і культури, соціальний захист населення. Через бюджет держава акумулює кошти для фінансування пріоритетних напрямів виробництва, соціального розвитку, активізує заходи щодо збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів, а також цільового і економного витрачання державних коштів. Це зумовлює необхідність проведення комплексу заходів на державному рівні і повсякденної роботи на місцях для забезпечення повного і своєчасного надходження до бюджету доходів та здійснення видатків, постійного аналізу доходів і витрат бюджету, а також їх вплив на економіку.
Виходячи з реалій сьогоднішнього дня особливої актуальності набуває проблема побудови досконалої та ефективної системи формування доходної частини державного бюджету. Велику роль у наповненні дохідної частини бюджету відіграють неподаткові надходження.
Таким чином, викладене вище зумовлює актуальність дослідження курсової роботи.
Метою курсової роботи є дослідження системи адміністрування неподаткових надходжень до бюджетів, їх характеристика, роль і місце в доходах держави.
Мета роботи реалізується шляхом виконання таких завдань:
дослідити сутність доходів бюджетів, місце в них неподаткових надходжень;
проаналізувати склад неподаткових надходжень до бюджетів в Україні за останні роки;
визначити перспективи і прогнози складу неподаткових надходжень до бюджетів України.
Об’єктом дослідження курсової роботи є теоретичні засади фінансів взагалі і державних фінансів зокрема.
Предмет дослідження - неподаткові надходження до бюджетів, їх характеристика, роль і місце в доходах держави.
Методи дослідження. Для розвязування поставлених завдань використано такі методи наукового дослідження: теоретичний аналіз наукових літературних джерел, синтез, узагальнення, порівняння, абстрагування, конкретизація, моделювання, спостереження, вертикальний та горизонтальний аналіз.
Теоретичною та методологічною базою слугували такі закони України: Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2007 рік", Закон України "Про Державний бюджет України на 2008 рік", Закон України "Про Державний бюджет України на 2009 рік", Закон України "Про Державний бюджет України на 2010 рік", Закон України "Про Державний бюджет України на 2011 рік", також теоретичні висновки та узагальнення вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів, серед яких найвизначніші: Василик О., Федоров В., Юрій С., Андрущенко В., Бескид Й., Орлюк О.П., Луніна І., публікації в періодичних виданнях з проблем, які торкаються теми дослідження.
Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів і висновків. В першому розділі розкриваються теоретико-методичні аспекти системи адміністрування неподаткових надходжень та їх роль у доходах Державного бюджету України. В другому розділі проведено аналіз неподаткових надходжень за 2007-2011 роки. У третьому розділі розглянуто основні напрямки розвитку системи неподаткових надходжень.......


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 23.12.2010
2. Закон України "Про Державний бюджет України на 2011 рік"
3. Закон України "Про Державний бюджет України на 2010 рік"
4. Закон України "Про Державний бюджет України на 2009 рік"
5. Закон України "Про Державний бюджет України на 2008 рік"
6. Закон України "Про Державний бюджет України на 2007 рік"
7. Бюджетний Кодекс України - Науково-практичний коментар // Голос України вiд 04.08.2010 - № 143
8. Аналіз Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік"
9. Аналіз неподаткових надходжень до Державного бюджету України //
10. Артус М.М., Хижа Н.М. Бюджетна система України. Навчальний посібник / К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2005.- 220 c.
11. Бечко, П.К. Місцеві фінанси : навч. посіб. для студ. вузів / П. К. Бечко, О. В. Ролінський. - К. : ЦУЛ, 2007. - 192 с.
12. Богомазова, В. М. Деякі підходи до прогнозування неподаткових надходжень до бюджету // Формування ринкових відносин в Україні. - 2004. - № 9. - С. 79-84.
13. Бюджетна система : навч. посіб. / К. М. Владимиров [та ін.]. - К. : Кондор, 2009. - 220 с.
14. Бюджетна система України
15. Василик О.Д. Державні фінанси України: Навч. посібник. - К.: Вища школа, 2002.
16. Гордей О.Д., Василик Д.О. Бюджетний механізм забезпечення зростання суспільного добробуту. .//Фінанси України. - 2005. - №4. - с.29.
17. Индекс инфляции (Украина)
18. Левкович В. Поняття і правова природа неподаткових доходів //
19. Музика, О. Неподаткові доходи місцевих бюджетів: деякі фінансово-правові проблеми // Адвокат. - 2005. - № 2. - С. 7-10.
20. Неподаткові платежі як додаткові джерела наповнення бюджету [Електронний ресурс] / С.В. Каламбет, В.М. Чайка // Культура народов Причерноморья. - 2004. - N56, Т.2. - С. 71-73
21. Опарін В. М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2002. - 240 с.
22. Орлюк О.П. Фінансове право. Академічний курс: Підручник / О.П. Орлюк. - К.: Юрінком Інтер, 2010. - 808 с.
23. Паламарчук М.М. Місце неподаткових надходжень у системі доходів Державного бюджету // Науково-дослідна робота студентів: формування особистості майбутнього вченого, фахівця високої кваліфікації: Збірник матеріалів студентської наукової конференції, м. Вінниця 13 квітня 2011 р., Том І. - ВІЕ ТНЕУ, 2011.- 274с.
24. Пасічник, Ю.В. Бюджетна система України : навч. посіб. / Ю. В. Пасічник. - 2-е вид., переробл. і доп. - К. : Знання, 2008. - 670 с.
25. Петраков, Я. Неподаткові бюджетні надходження як альтернатива приватизації // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. - 2006. - № 10. - С. 23-25. - Бібліогр.: 6 назв.
26. Показники виконання Державного бюджету України за 2007 рік (відповідно до звіту Державного казначейства України від 25.01.2008 року)
27. Показники виконання Державного бюджету України за 2008 рік (відповідно до звіту Державного казначейства України від 25.01.2009 року)
28. Показники виконання Державного бюджету України за січень-грудень 2009 року (відповідно до звіту Державного казначейства України від 16.04.2010 року)
29. Поняття і правова природа неподаткових доходів // Володимир Л.
30. Розум, В. Д. Доходи від власності та підприємницької діяльності в системі неподаткових доходів бюджету // Часопис Київського університету права. - 2006. - № 3. - С. 79-85. - Бібліогр.: 10 назв.
31. Фінанси - Юрій С.І., Федосов В.М.
32. Юрій С.І., Бескид Й.М. Бюджетна система України. Київ: НІОС, 2005, - с.42
33. Я.В. Петраков Еволюція парадигми використання неподаткових бюджетних доходів як інструменту мобілізації фінансових ресурсів до державного бюжету // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія "Економічні науки". Збірник. - Чернігів: ЧДТУ, 2010. - № 43. - 280 с.
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.