Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Вступ України в НАТО

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 24.4.2013. Сдан: 2005. Страниц: 50. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Оглавление

ЗМІСТ

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ПРОБЛЕМА РОЗШИРЕННЯ НАТО
1.1 НАТО: СУТНІСТЬ, СТРАТЕГІЇ, ЦІЛІ ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ
1.2 РОЗШИРЕННЯ НАТО ЯК ПРОЦЕС ВНУТРІШНЬОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ АЛЬЯНСУ
1.3 ВІДНОШЕННЯ РОСІЇ ДО РОЗШИРЕННЯ ЗОНИ ВПЛИВУ НАТО
РОЗДІЛ 2. ПРОГРАМИ ПАРТНЕРСТВА НАТО ТА ЕВОЛЮЦІЯ ПОЛІТИКИ "ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ"
2.1 СТРАТЕГІЧНА КОНЦЕПЦІЯ НАТО 1991 РОКУ
2.2 ДОСЛІДЖЕННЯ З ПИТАНЬ РОЗШИРЕННЯ 1995 РОКУ
2.3 НОВА СТРАТЕГІЧНА КОНЦЕПЦІЯ НАТО 2000 РОКУ
2.4 АНАЛІЗ ПРОГРАМИ ПАРТНЕРСТВА НАТО
2.5 ЕВОЛЮЦІЯ "ПОЛІТИКИ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ" НАТО
2.6 УКРАЇНА В ІНТЕРЕСАХ АЛЬЯНСУ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ


Вступ

Актуальність дослідження. Розширення НАТО реалізується як складний міжнародний процес, що поєднує внутрішню та зовнішню адаптацію Альянсу.
Процес адаптації НАТО тут розуміється ширше, ніж розробка та реалізація політики прийняття в Альянс держав Центральної та Східної Європи. Цей процес визначається в кількох вимірах: теоретично-концептуальному, що виявляється у дебатах із приводу реформування союзу; політичному, що поєднує зовнішньополітичні дії зацікавлених держав у процесі розширення; військово-силовому, що визначає адаптацію силового компоненту НАТО до нових завдань Альянсу; структурному, в якому розглядається архітектура партнерства, принципи взаємодії НАТО з іншими глобальними та регіональними міжнародними організаціями. Процес розширення розглядається як сукупність дій, спрямованих на внутрішню адаптацію Альянсу, визначення інтеграційного кола НАТО та становлення відносин із державами європейського регіону поза межами інтеграційного кола, перш за все, із Російською Федерацією (зовнішня адаптація). Під таким кутом зору процес розширення НАТО, в якому взаємодіють різні інтереси держав регіону, може визначатися як сукупність кооперативних та конфронтаційних спрямувань субєктів європейської регіональної структури, оскільки до процесу розширення НАТО безпосередньо залучені майже усі держави Європи.
Крім того, подібне визначення процесу розширення НАТО визначає поєднання конфронтаційних та кооперативних спрямувань у рамках єдиного міжнародного політичного процесу. Така ситуація є нетрадиційною для новітньої історії Європи, до того ж згадані особливості процесу дозволяють стверджувати, що він не лише ефективно впливає на еволюцію регіональної стабільності, але й визначає напрямок її для сучасної Європи. Нарешті, спроби визначення параметрів євроатлантичного регіону, що формально складається з країн-членів НАТО та країн-партнерів Альянсу, дозволяють повязати процес розширення НАТО з конкретною чітко визначеною регіональною структурою.
На рубежі 80-90-х років країни-члени Північноатлантичного альянсу постали перед новими ризиками та джерелами небезпеки, серед яких крім традиційних загроз виникнення збройного конфлікту на терені континенту і на периферії, а також розповсюдження ядерної, хімічної та біологічної зброї та засобів її доставки, актуалізуються такі питання, як нестабільність політичного та економічного розвитку у країнах ЦСЄ, міграційні потоки, екологічні негаразди, міжнародна організована злочинність, тероризм тощо. Усе це викликало необхідність внутрішньої адаптації до нових умов, пошуку шляхів вирішення складних та багатовекторних проблем безпеки як у самій Європі, так і на терені сусідніх регіонів.
Однією з найважливіших проблем убачалося питання перегляду структури альянсу та політики безпеки. Ключовою проблемою пристосування НАТО до нових умов військово-політичного середовища було питання розширення НАТО за рахунок країн Центральної та Східної Європи, оскільки неприйняття цих країн могло б призвести до формування вакууму безпеки у субрегіоні, створюючи довготривалі джерела нестабільності для всього континенту. Крім того, таке розширення відповідало прагненням самих країн претендентів з субрегіону ЦСЄ. З іншого боку, розширення НАТО є еволюційним процесом, що вимагає відповідності певним критеріям адаптації пострадянських країн до нових механізмів гарантування безпеки і оборони, а також врахування та улагодження позиції із Росією з метою уникнення нової конфронтації та ризику для безпеки тих країн, що опинилися б в разі розширення між НАТО та Росією.
Об’єктом дослідження є міжнародні відносини у євроатлантичному регіоні у контексті розширення НАТО на схід.
альянс україна росія розширення
Предметом дослідження є програми партнерства НАТО з країнами-нечленами альянсу як механізми забезпечення цілей безпеки в євроатлантичному регіоні в нових стратегічних умовах.
Метою курсової роботи є дослідження ходу та етапі розширення північноатлантичного альянсу на схід, визначення впливу програм партнерства НАТО на систему пріоритетів альянсу в процесі еволюції системи євроатлантичної безпеки.
Визначена мета передбачає вирішення таких завдань:
• обґрунтувати процес формування нової моделі євроатлантичної безпеки наприкінці XX - початку ХХI століття, що мало наслідком структурне та стратегічне реформування НАТО;
• дослідити цілі, принципи та функції політики "відкритих дверей" та програм партнерства НАТО в процесі розширення альянсу кінця 90-х - початку 2000-х років;
• оцінити вплив російського чиннику на процес реалізації програм партнерства та співробітництва НАТО в контексті двох фаз розширення НАТО на Схід;
• визначити потенціал співробітництва Україна - НАТО.
Методи дослідження. При написанні курсової роботи були використані наступні методи дослідження:
• системний метод - для аналізу процесу концептуалізації та еволюції програм партнерства НАТО.
• порівняльний метод - для визначення пріоритетності, переваг, недоліків та проблемних аспектів у реалізації програми розширення НАТО на схід.
• історичний метод - для того, щоб простежити розвиток програм партнерства НАТО з країнами-нечленами альянсу у хронологічній послідовності й виявити історичні закономірності й логічні причинно-наслідкові зв’язки.
Практичне значення. Матеріали та результати дослідження можуть використовуватись студентами для написання наукових, курсових, дипломних робіт з цієї проблематики.
Структура курсової роботи зумовлена логікою дослідження і складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури, що містить 39 найменувань......


Список використаної літератури

1. Антонюк О. Національні інтереси України у контексті геополітики сучасної Росії // Політика і час. - 2000. - №5-6. - C.36-38.
2. Антонюк О. Збереження територіальної цілісності - пріоритетний національний інтерес України і Росії // Політика і час. - 2000. - №9-10. - C.41-44.
3. Білинський М. Зовнішньополітична орієнтація України на порозі ХХ століття // Політична думка. - 1994. - №3. - C55-58.
4. Василевський О.Л., Гончар М.Н. Структура геополітичних інтересів України. - К., 1995. - 99 c.
5. Василенко С. Українська геополітика. Вектор визначено. // Віче. - 2000. - №9. - C.21 - 26.
6. Волощук П. Адаптация НАТО к новым мировым реалиям // Підтекст. - 1997. - № 2. - C.33-38.
7. Волощук П. НАТО та євробезпека // Підтекст. - 1997. - № 5-6. - C.39-43.
8. Гаджиев К.С. Геополитика. - М.: Международные отношения, 1997. - 384 с.
9. Геополитика: теория и практика. - М., 1993. - 123 с.
10. Гончар Б.М., Гончар Ю.Б. Ставлення США до проблем інтеграції країн Центрально-Східної Європи в західноєвропейські обєднання // Питання нової та новітньої історії. - 1996. - Вип.42. - С.116-122.
11. Дугин А. Основы геополитики. - М.: Арктогея, 1997. - 608 с.
12. Золотарев В.А. Военная безопасность Отечества (историко-правовое исследование). - М.: "КАНОН-пресс" - "Кучково поле", 1998. - 462 c.
13. Козакевич Є. Розширення НАТО та європейська політика України // Політична думка. - 1999. - №1 - 2. - С.15-19.
14. Концепція національної безпеки України (схвалена Верховною Радою 16 січня 1997 р.) // Національна безпека України (1994-96 рр.). - К., 1997.
15. Концепция национальной безопасности Росийской Федерации // Независимое военное обозрение. Приложение к Независимой газете. - 2000.14 - 20 января.
16. Коппель О.А., Пархомчук О.С. Міжнародні відносини XX сторіччя. - К., 1999. - 520 с.
17. Корниенко Г. Закончилась ли "холодная война"? - Независимая газета, 1994, 16 августа. - C.4-5.
18. Лисицин Е. Національна безпека. Мистецтво стратегічного планування // Віче. - 2000. - №6. - C.17-21.
19. Лисицин Е. Стратегічне партнерство - поняття сучасне // Віче - 1999. - №2 (83). - C.23-28.
20. Мадіссон В., Шахов. Глобальні проблеми та національний інтерес у зовнішній політиці // Політологічні читання. - 1993. - №4. - С.57-60.
21. Мурадян А.Л. Самая благородная наука. Об основных понятиях международной политической теории. - М., 1990. - 159 с.
22. Міжнародні відносини та зовнішня політика (1980-2000 роки) / За ред. Л.Ф. Гайдуков, В.Г. Кремень, Л.В. Губерський та ін. К.: Либідь, 2001. - 621 с.
23. НАТО. Довідник. - К.: Основи, 1997. - 430 с.
24. НАТО після Вашинтонгського самміту: можливості для Європи. - К., 2000. - 152 c.
25. Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией Североатлантического договора // Российская газета. 1997.28 мая.
26. “Партнерство заради миру”: рамковий документ. Ухвалений главами держав та урядів, які взяли участь у засіданні Північноатлантичної ради, що відбулося в Штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 10-11 січня 1994 року.
27. Північноатлантичний договір: Вашингтон, округ Колумбія, 4 квітня 1949 р.
28. Пирожков С. Українські пріоритети в геополітиці // Віче. - 2000. - №5. - C.24-27.
29. Пирожков С. Українсько-російські відносини у євроатлантичному інтер’єрі // Політична думка. - 1999. - №16. - C.47-49.
30. Руснак І. Безпека і національні інтереси України // Віче. - 2000. - №5. - C.35.
31. Рюле М., Вільямс Н. Партнерство заради миру: погляд з НАТО // Політична думка. - 1995. - №5. - С.52-53.
32. Салмін О. Росія, Європа та новий світовий порядок // Політична думка. - 1999. - №15. - С.22-23.
33. Сорокин К.Э. Геополитика современности и геостратегия России. - М., 1996. - 167 с.
34. Стратегічна концепція альянсу: Погоджена главами держав та урядів, які взяли участь у засіданні Північноатлантичної ради в Римі 7-8 листопада 1991 року.
35. Толстов С. Україна в євроатлантичних відносинах: досвід пристосування // Політична думка. - 1994. - №3. - С.29-32.
36. У


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.