На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовик Стратегчного планування та управлння пдприємством на приклад Днпропетровської флї ПАТ «СК»«АХА» Страхування»

Информация:

Тип работы: курсовик. Добавлен: 30.4.2013. Сдан: 2.12. Страниц: 85. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Оглавление

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………7
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ..…………………………………………10
1.1 Поняття і сутність стратегічного управління ..……………………………10
1.2 Методика проведення аналізу стратегічного розвитку підприємства ..…26
1.3 Розробка стратегій функціональних підсистем .…………….……………39
РОЗДІЛ 2 ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ СТРАХОВОЮ КОМПАНІЄЮ «AXA Страхування» .………………………….……………..49
2.1 Організаційно – економічна характеристика ПАТ СК «AXA Страхування» ………………..…………………………………………………………….…….49
2.2 Аналіз діяльності ПАТ CK «AXA Страхування»………….…..….……..58
2.3 Аналіз прибутків кампанії ПАТ СК«АХА»..………………….…….…….70
2.4 Удосконалення стратегічне планування та управління ПАТ СК «AXA Страхування»……………………………………………………...………..…..83
Висновок..……………………………………………………………………….85
Список використаної літератури ……………………………….…………..…8

Введение

Одним з найбільш актуальних завдань сучасного розвитку економіки України є створення умов ефективного і динамічного переходу до ринкових відносин. При цьому дуже важливою є реорганізація надмірної концентрації і монополізації виробництва, удосконалювання організаційних і структурних відносин, перегляд застарілих командних економічних звязків і методів керування.
У цих умовах особливої гостроти набуває необхідність розвитку підприємницької активності, діяльність підприємств і організацій, спрямованих на споживача, і кінцевий результат – прибуток.
Стратегія підприємства є основою стратегічного планування, за допомогою якого на підприємстві зважується комплекс проблем, пов’язаних з цілеспрямованою переорієнтацією випуску продукції нової номенклатури й асортименту, впровадженням і використанням нових технологій, розвитку маркетингу, удосконалюванням структури керування підприємством, своєчасною і якісною підготовкою і перепідготовкою кадрів.
Стратегічне управління - це процес розробки стратегій і управління організацією для успішної її реалізації. Організації і керівники, які мислять стратегічно, дивляться вперед і визначають напрямок, в якому вони хочуть рухатися. Не дивлячись на свою впевненість, що бізнес, як і керівники, повинен працювати добре і прямо зараз, щоб добре розвиватися в майбутньому, їх цікавить більш широкий спектр проблем, з якими вони зустрічаються, і загальний напрямок, в якому вони повинні рухатися, щоб вирішувати ці проблеми.
Стратегічне управління здійснюється в контексті місії організації, і його фундаментальна задача полягає в тому, щоб забезпечити взаємозв’язок місії з основними цілями організації в умовах змінного економічного середовища. Стратегічне управління стосується й цілей, і засобів. В площині цілей воно вимальовує загальні контури майбутнього організації; в якості засобів - показує, як ця ціль повинна досягатися. Отже, стратегічне управління - це прогнозне управління, пов’язане з розробкою і концептуалізацією уявлень про те, куди прямує організація. Стратегічне управління повинне суміщатися з практикою поточного управління. Завжди необхідно пам’ятати, що стратегія це засіб для створення додаткової вартості.
Під впливом процесів реформування економіки в Україні поступово складається нова фінансова система, яка включає в себе різноманітні фінансові відносини, пов’язані з утворенням і використанням грошових ресурсів, а також сукупність фінансових установ країни.
Враховуючи, що за нинішніх умов фінанси розширили межі свого впливу, усе більш актуальним стає завдання розробки методів і прийомів ефективного використання обмежених фінансових ресурсів, інвестування коштів в активи чи проекти, що забезпечують доходи за допустимого ризику.
Процес стратегічного управління підприємством досліджувало багато вiтчизняних і зарубiжних вчених-економiстiв, зокрема: Ансофф І., Скібіцький О.М., Василенко В.О., Шершньова З.Є., Нємцов В.Д., Забродська Л.Д., Міщенко А.П., Мізюк Б.М., Пономаренко В.С.
Проте в зазначених працях, недостатньо розкрита проблема стратегічного аналізу середовища функціонування підприємства, виявлення його сильних і слабких сторін, погроз і можливостей, які необхідно враховувати при виборі стратегії підприємства, тому дослiдження цього питання є актуальним.
Метою дипломної роботи є:
- висвітлення актуальних теоретичних і практичних питань стратегічного управління підприємством;
- оцінка виробничої діяльності ПАТ СК «AXA Страхування»та аналіз ефективності методів стратегічного управління підприємством;
- обґрунтування основних шляхів підвищення ефективності використання методів стратегічного управління підприємством ПАТ СК «AXA Страхування».
У відповідності до поставленої мети, визначено основні завдання даного дослідження, а саме:
1) розкрити сутність стратегічного управління підприємством;
2) оцінити слабкі і сильні сторони організації у сфері виробництва, трудових ресурсів, фінансів, маркетингу;
3) визначити можливості та загрози у внутрішньому та зовнішньому середовищі;
4) проаналізувати процес реалізації стратегії за допомогою видів стратегій.
Об’єктом дипломної роботи є підприємство ПАТ СК «AXA Страхування». Предметом дипломного дослідження є процес стратегічного управління підприємством.
Теоретичною та методологічною основою дослідження стали методи спостереження, порівняння, аналізу і синтезу, моделювання економічних явищ, фундаментальні праці вітчизняних та зарубіжних економістів в галузі стратегічного управління підприємством.
Практичне значення і наукова новизна роботи полягає в тому, що теоретичні висновки та узагальнення, зроблені у ній, можуть бути використані у процесі підвищення ефективності стратегічного управління підприємством ПАТ СК «AXA Страхування» .
Структура та обсяг роботи. Дипломна робота складається із вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел. Основний зміст роботи викладено на сторінках. Список використаних джерел включає найменувань і викладений на сторінках..........


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Ансофф І. Стратегічне управління. - М.: Економіка, 2005.
2. Віханський Про. С. Стратегічне управління. - М. Издво Моск. унта, 2005.
3. Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Стратегічне управління підприємством: Навч. посібник. - Вид. 2-ге, виправл. і доп. За ред.. Василенка В.О. - К.: ЦНЛ, 2004. - з. 400.
4. Герасимчук В.Г. Стратегічне управління підприємством. Графічне моделювання: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2000. - з. 360.
5. Мізюк Б.М. “Особливості стратегічного управління підприємствами” Фінанси України, №12, 2002. - з. 31.
6. Томпсон А.А., Стрікленд А. Дж. Стратегічний менеджмент. Мистецтво розро-вироблення і реалізації стратегії: Навч.посіб. - М.: Банки та біржі, ЮНІТІ. - 2008. - 576 с.
7. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основи менеджменту. - М.: Справу, 2002.
8. С. Попов Стратегічний менеджмент: Навчальний посібник. - М.: ЮНІТІ - ДАНА, 2002. - з. 240.
9. Томпсон А. А., Стрікленд А. Дж. Стратегічний менеджмент: Мистецтво розробки та реалізації стратегії / Пер. з англ. М., 2005.
10. Економічна стратегія фірми / Під ред. А. П. Градова. СПб. 2005.
11. Мала гірнича енциклопедія. В 3-х т. / За ред. В. С. Білецького. - Донецьк: «Донбас», 2004. - ISBN 966-7804-14-3.
12. Величко. Етапи розробки бізнес-плану підприємства / В. Величко/ Економіка України. - №5, 2002.
13. Костюк Про. Конкурентні стратегії підприємства в маркетинговій і логістичній інтерпретації / Про. Кос-пакунок / Вісник ТАНГ. - №3, 2005.
14. Саєнко М. Р. Стратегія підприємства : підручник / М. Р. Саєнко. - Тернопіль : Економічна думка. - 2006. - 390 с.
15. Шершньова З. Є. Стратегічне управління : підручник / З. Є. Шершньова. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. - К. : КНЕУ, 2004. - 699 с.
16. Економічний аналіз. Навч.посібник. За ред. Акад . НАНУ, проф.. М.г.чумаченько. К.: КНЕУ, 2003. -556с.
17. Мних Є.В., Буряк П.Ю. Економічний аналіз на промисловому підприємстві. -Львів: Світ, 2004. -208с.
18. Ковальов В.В. Фінансовий аналіз: Методи і процедури. - М.: Финансы и статистика, 2001. -560 с.:іл.
19. Савицька Р.В. Аналіз господарської діяльності підприємства: 4-е изд. Перероблене. І доп. -Мінськ: Нове знання, 2000. -688с.
20. Томас П. Кармен, Альберт Р. Макмин. Аналіз фінансових звітів. - М.: Инфра-М, 2001.
літератури
21. Закон України від 4 лютого 1998 р. "Про підприємництва в Україні".
22. А.М. Поддєрьогін, Фінанси підприємства - К.: 2000.
23. С.Ф. Покропивного, Економіка підприємства - К.: 2000.
24. М.Д. Білик, І.А. Золотко, Податкова система України - К.: 2000.
25. А.Г. Савченко, Г.О. Пухтаєвич, Макроекономіка - К.:2005.
26. Т.А. Агапова, С.Ф. Серьогіна, Макроекономика - М.: 2001.
27. Л.М. Чечевицина, Макроекономіка - Р Д.: 2000.
28. В.М. Опорин, Фінанси - К.: 1999.
29. В.В. Радіонова, Фінанси - М.: 1996.
30. К.А. Доброзична, Загальна теорія фінансів - М.: 2005.
31. Л.І. Прокопенко, Управління виробництвом - М.: 2005.
32. Некрасов, Державне регулювання економіки - К.: 2005.
33. Михайлова, Державне регулювання - Л.: 2005.
34. Німбах, Гроппейм, - Фінанси - К.: 2000.
35. Стоякова, Фінансовий менеджмент - М.: 2005.
36. А.А. Богданівська, Р.Р. Виногоров, О.Ф. Моргун, Аналіз господарської діяльності підприємства в промисловості - М.: 1996.
37. Шиншила А.К., Вартакан С.С., Микрюнов В.А., Бухгалтерський учт і фінансовий аналіз на комерційних пердприятиях - М.: 1996.
38. Краюхина Г.О., Економічний аналіз - М.: 1998.
39. Бухгалтерська звітність ТОВ ВКФ "Консалекс" за 2000 та 2001 р.
40. Шахов В.В. Страхування: Підручник для вузів. - М.: Страховий поліс, ЮНІТІ, 2004.
41. Єфімов С. Л. Організація управління страховою компанією: теорія, практика, зарубіжний досвід. - М.: Рос. юрид. видавн. будинок, 2000. - 147с.
42. Шихов А.К. Страхування. Навч. посібник для вузів. - М.: ЮНІ-ТИ-ДАНА, 2000. - 431с.
43. Страховий портфель: Кн. підприємця. Кн. страховика. Кн.
страхового менеджера / Ред. Ю. Б. Рубін, В. І. Солдаткін. - М СОМИНТЭК, 2005. - 628 с.
44. Юрченко Л.А. Фінансовий менеджмент страховика. - М.: Юніті, 2001.
45. Гвозденко А.А. Основи страхування. - М.: Финансы и статистика, 2000.
46. Страховий портфель / Під ред. В.В. Аленічева. - М.: Сомитек, 2004.
47. Журавльов Ю.М. Словник-довідник термінів зі страхування і перестрахування. - М.: Анкил, 2000.
48. Кагаловская Э.Т. Страхування життя. - М.: Сов.Ит.Ас., 1994.
49. Орланж-Малицька Л.А. Платоспроможність страхової організації. - М.: Анкил, 2000.
50. Хемптон Д. Фінансове управління в страхових компаніях. Переклад з англ. - М.: Анкил. 2005.
51. Єфімов С.Л. Енциклопедичний словник. Економіка і страхування. М.: Церіх-ПЕЛ, 2002
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.