На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Особливост системи стримувань та противаг пд час конституцйної реформи 2004-2005 рокв в Україн

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 9.5.2013. Сдан: 2012. Страниц: 37. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Оглавление

Зміст:
Вступ ......................................................................................................................
Розділ І Система стримувань і противаг.
1.1Система стримувань і противаг в Україні...........................................
1.2 Принцип розподілу влади як основа створення дієвої системи стримувань та противаг.............................................................................................
1.3 Роль механізмів системи стримувань та противаг у впроваджені державної політики....................................................................................................
Розділ ІІ Конституційна реформа 2004-2005років.
2.1Зміни в політиці та особливості системи стримувань та противаг під час конституційної реформи .......................................................................
2.2 Система стримувань і противаг :до і після конституційної реформи.....................................

Вступ

Для того, щоб гілки влади
були дійсно розділені, вони не повинні
бути цілком відокремлені одна від одної...
Е.Мун’є

Актуальність теми дослідження безперечна ,оскільки за останній час у політичному житті України відбулися масштабні зміни. Конституційна реформа 2004-2005 років в Україні зумовлює необхідність перегляду теоретичних підходів до позначення характеру взаємовідносин між різними гілками влади у межах дії конституційного принципу поділу влади. Це, у першу чергу, стосується системи стримувань і противаг.
Доктрина розподілу влади пройшла багатовіковий шлях розвитку. Різноманітні аспекти розмежування державних органів та їх функцій зустрічаються ще в працях античних мислителів - Платона, Арістотеля, Полібія, авторів Середньовіччя - Марсилія Падуанського, Ж.Бодена та ін. Основні постулати «класичних» версій доктрини були вироблені Д.Лільберном, ідеологами великої (Дж.Локк і Ш.–Л.Монтеск’є) та дрібної (Ж.Ж.Руссо) буржуазії. У США положення доктрини розподілу влади вплинули як на політичну теорію, так і на конституційну практику. Т.Джефферсон наголошував на взаємних рівновазі та контролі органів державної влади. Дж.Медісон прагнув до встановлення цільової конкуренції гілок влади та розбудови правового механізму «стримувань і противаг», що врівноважує політичну систему. У XVIII-XIX ст. принцип розподілу влади отримав філософське підгрунтя у працях І.Канта й Г.В.Ф.Гегеля.
Реалізація принципу розподілу влади і системи «стримувань і противаг» мала на меті створення такого механізму, що міг би забезпечити взаємодію всіх органів єдиної державної влади, реальним володарем якої є олігархічний капітал США, а також адаптацію такого механізму до змін у суспільному житті. В цьому розумінні названий принцип відповідає призначенню і сьогодні,
значення парламентів зменшується на користь посилення виконавчої влади.
Підкреслюється те ,що та чи інша модель реалізації доктрини розподілу влади визначається специфікою відповідної політичної системи. Проте сьогодні, коли «веберівський» потенціал особи або редуцюється, або не складається, а роль держави повсюдно посилюється, інститут розподілу влади є і залишиться надійним засобом уникнути концентрації влади в руках будь-якого диктатора чи олігархії.
Належна конституційна система стримувань і противаг між гілками влади має забезпечувати: парламенту - право вирішального голосу у сферах законодавства, здійснення установчої влади, державного бюджету, зовнішньої політики і національної безпеки, контролю за виконавчою владою; урядові – у сфері виконавчої і розпорядчої діяльності; судовій владі – у сфері правосуддя і здійснення конституційного контролю.
Парадокс конституційної реформи полягає у тому, що розмиваючи надалі в строкатому парламентському середовищі відповідальність за стратегічні рішення в країні, реформа демонструє різко зрослу політичну вимогливість до тактичних парламентських маневрів і операцій. З одного боку, за поточну внутрішню та стратегічну зовнішню (визначення засад) політику України відповідатимуть паралельно Кабінет Міністрів і Верховна Рада України. З іншого – для належного виконання даної ролі в парламенті запроваджується безпрецедентна фракційна дисципліна.
Проблема застосування системи стримувань і противаг як реалізації принципу розподілу влад у вітчизняній науці конституційного права до останнього часу комплексно не розглядалась, досліджувалися лише її окремі аспекти. Обумовлено це тим, що значний період часу (доба тоталітаризму) науки була за ідеалізована, і принцип розподілу влади, а отже, система стримувань і противаг взагалі заперечувалась. Також “...складною проблемою залишається і взаємодія розділених влади. Найбільшим динамізмом у розвитку "влади" відрізняється виконавча влада.У багатьох країнах за останні десятиліття істотно змінилися її функції”.[20]
Мета даної курсової роботи дослідити систему стримувань та противаг під час конституційної реформи 2004-2005 років.
Відповідно до поставленої мети були визначені наступні завдання:
надати поняття системи стримувань та противаг та її значення у політичному стані України;
визначити роль механізмів системи стримувань та противаг у впроваджені державної політики;
вказати на зміни в політиці та особливості системи стримувань та противаг під час конституційної реформи
зробити аналіз системи стримувань і противаг:до і після конституційної реформи
Обєктом є принцип поділу влади, як основа організації та здійснення влади у конституційній демократичній правовій державі, з його особливостями, своєрідністю реалізації .
Предметом є загальнотеоретичні проблеми, що постають у процесі становлення, розвитку та функціонування стримувань і противаг в системі поділу влади та під час конституційної реформи 2004-2005 років.
Використані також спеціальні наукові методи історичний - при дослідженні генези стримувань і противаг; системно-функціональний – призначення системи стримувань і противаг в механізмі здійснення державної влади; метод порівняльно-правового аналізу – при дослідженні практики реалізації принципу поділу влади.
Структура: курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел та літератури. Загальний обсяг роботи – 37 сторінок. Список використаних джерел складається з 23 найменувань і становить 2 сторінки......


Список використаних джерел та літератури

1. Авер’янов В. Закон про Кабінет Міністрів України: результати доктринального тлумачення // Право України. – 2007. – № 6. – С. 3.2. Вісник центру 16 (363), 14 травня 2007 року Інформаційний бюлетень Міжнародного центру перспективних досліджень
3. Відміна політреформи та майбутнє української партійної системи // zgroup.com.ua/article.php?articleid=4811
4. Дзеркало тижня. - 2007. - 30 черв.
5. Жовтнева революція: зміна форми державного правління в Україні deputat.org.ua/vr_analit_1452.htm
6. Закон України «Про внесення змін до Конституції України»(від 8.12.2004р.)№ 2222-IV
7. Игнатов В., Белолипецкий В. Профессиональная культура и про­фессионализм государственной службы. Контекст истории и совре­менность. - Ростов н/Д., 2000.
8. Конституційні зміни та їх скасування як віддзеркалення роздоріжжя української демократії
Віктор Колісник pravot.odayin.ua/press-centre/publications/pub-322
9. Каленский В.Г. Мэдисон. - М., 1981.
10. Конституція України (від 28 червня 1996р.) та із змінами, внесеними згідно із Законом Украї­ни № 2222-IV від 8 груд. 2004р.
11. Князевич Р. Конституційно-правові підстави для прийняття нової Конституції України // Право України. – 2007. – № 6. – С. 9.
12. Мартинюк Р. Оцінка ефективності конструкції механізму влади в Україні за змістом конституційної реформи від 8 грудня 2004 р. // Юридична Україна. – 2008. – № 4. – С. 28-30.
13. Наслідки змін до Конституції України, доцільність і сценарій подальшого реформування: погляди експертів // Національна безпека і оборона.
14. Підсумки і проблеми діяльності влади за нової Конституції, пріоритети подальшого розвитку конституційного процесу // Національна безпека і оборона. – 2007. – № 1. – С. 42.
15. Підручник Національного університету „Львівська політехніка". 2004. - 284 с.О. О. Волинець, М. П. Гетьманчук, В. В. Гулай, С. І. Дорошенко, І. Р. Малик.
16. Погорілко В. Інститут президенства в Україні // Державотворення і правотворчий процес в Україні: досвід, проблеми, перспективи: Монографія / За заг. ред. Ю.Шемшученка. - К. : Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького, 2001.
17. Про Всеукраїнську громадську раду: Указ Президента України від 11 квіт. 2001 р. № 244/2001 // prezident. gov.ua
18. Про забезпечення умов для більш широкої участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики: Указ Президента Ук­раїни від 31 лип. 2004 р. № 854 // prezident.gov.ua
Про деякі питання щодо забезпечення участі громадськості у форму­ванні та реалізації державної політики: Постанова Кабінету Міністрів України від 15 жовт. 2004 р. № 1378 // www.kmu.gov.ua
19. Регламент Верховної Ради України від 27 лип. 1994 р. № 129// http ://www. rada.gov.ua
20. Селівон М. Конституційний принцип розподілу влад у контексті одно­йменної теорії // Вісн. УАДУ - 2003. - № 2.
21. С.Г.Паречина. Теории государственной власти. 1997г.
22. Тимчасовий регламент Кабінету Міністрів України від 5 черв. 2000 р. № 915 // www.kmu.gov.ua
23. Федералист. - М., 1993.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.