Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Використання проблемних методв навчання молодших школярв

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 19.5.2013. Сдан: 2012. Страниц: 36. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ВСТУП …………………………………………………………………………..3

РОЗДІЛ ГЛАВА I. Теоретичні основи проблемного навчання
I.1. Історичні аспекти проблемного навчання………………………………….5

I.2. Дидактичне обгрунтування методів проблемного навчання ......................7

I.3. Проблемна ситуація - основна ланка проблемного навчання …………….9

РОЗДІЛ II. Методи і прийоми організації проблемного навчання в
початковій школі
II.1. Застосування проблемного навчання у практиці для початкових
класів......................................................................................................................13

II.2. Класифікація проблемних ситуацій, шляхи і способи їх створення........15

II.3. Технологія проблемного навчання..............................................................19

РОЗДІЛ III. Експериментальне дослідження умов ефективної організації проблемного навчання в початковій школі
III.1. Дослідна діяльність по застосуванню проблемного навчання в початковій школі ………………………………………………………………..23

III.2. Аналіз ефективності застосування проблемного навчання в
початковій школі ……………………………………………………………….32
.
ВИСНОВОК ………………………………………………………….34

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………..35


ВСТУП

Життя людини постійно ставить перед ним гострі й невідкладні завдання і проблеми. Виникнення таких проблем, труднощів, означає, що в оточуючій нас дійсності є ще багато невідомого, прихованого.
Отже, потрібно все глибше пізнання світу, відкриття у ньому все нових і нових процесів, властивостей і взаємин людей і речей. Тому, які б нові віяння, народжені вимогами часу, сягнули в школу, як би не мінялися програми і підручники, формування культури інтелектуальної діяльності учнів завжди було і залишається однією з основних загальноосвітніх і виховних завдань.
Успіх інтелектуального розвитку школяра досягається головним чином на уроці, коли вчитель залишається сам на сам зі своїми вихованцями. І від його вміння «і наповнити посудину, і запалити факел», вміння організувати систематичну пізнавальну діяльність залежить ступінь інтересу учнів до навчання, рівень знань, готовність до постійної самоосвіти, тобто їх інтелектуальний розвиток. Більшість учених визнають, що розвиток творчих здібностей школярів та інтелектуальних умінь неможливе без проблемного навчання.
Значний внесок у розкриття проблеми інтелектуального розвитку, проблемного та розвивального навчання внесли Н. А. Менчинська, П. Я. Гальперін, Н. Ф. Тализіна, Т. В. Кудрявцев, Ю. К. Бабанський, І. Я. Лернер, М. . І. Махмутов, А. М. Матюшкін, І. С. Якиманська та інщі.
За результатами аналізів численних досліджень, проведених у педагогіці, можна переконатися, що більшість педагогів-практиків правильно розуміє значення проблемного навчання, його функції. Проте чіткого уявлення про конкретні шляхи здійснення та використання проблемного навчання і про його основній ланці - проблемних ситуаціях - вчителі не мають. Тому я і вибрала для своєї роботи дану тему.
Мета роботи: теоретично обгрунтувати і практично підтвердити ефективність застосування проблемного навчання і його методів в початковій школі.
Обєктом дослідження даної роботи виступає проблемне навчання в початковій школі як педагогічний процес.
Предмет дослідження - проблемна ситуація щодо навчання як фактор актуалізації можливостей проблемного навчання в початковій школі.
Гіпотеза даного дослідження грунтувалася на припущенні, що проблемне навчання матиме ефективний вплив на пізнавальну діяльність учнів при умові, якщо вчитель знає особливості методики проблемного навчання, володіє вміннями його застосування в навчальному процесі і безпосередньо,буде використовувати його в навчальній діяльності.
При вивченні поставленої проблеми виникли такі завдання:
1. Вивчити дидактичне обгрунтування методів проблемного навчання.
2. Провести психолого-педагогічний аналіз сутності проблемного навчання як основного елементу сучасної системи освіти і виховання у початковій школі.
3. Виявити особливості створення проблемних ситуацій на уроці.
4. Проаналізувати технологію проблемного навчання.
5. Виявити ефективність створення системи проблемних ситуацій у навчанні молодших школярів.
Методи дослідження визначалися відповідно до мети і завданнями роботи. Аналіз психолого-педагогічної літератури, організація цілеспрямованої дослідно-пошукової роботи, що включає в себе спостереження, анкетування, вивчення та аналіз діяльності учнів, проведення уроків.


РОЗДІЛ I. Теоретичні основи проблемного навчання

I .1 Історичні аспекти проблемного навчання

Мислення необхідно людині перш за все для того, щоб все більш глибоко відображати як безперервно змінюються умови життя діяльності. У силу своєї постійної мінливості ці умови неминуче виявляються новими, а все нове є спочатку невідомим. Таким чином, в процесі пошуків і відкриття істотно нового, людина має справу з невідомим. Тим самим визначається основне завдання і одночасно і найголовніша трудність будь-якого мислення. Як взагалі можна пізнавати невідоме, якщо ми про нього ще нічого не знаємо? Вже філософи Стародавньої Греції всерйоз усвідомлювали ці загальні труднощі розумової діяльності. Вони висловили їх у формі наступного парадоксу мислення: якщо я вже знаю, про що я шукаю, то що ж мені ще шукати, а якщо я ще не знаю, про що я шукаю, то як я можу шукати? Такий парадокс частково правильно висловлює найважливіше протиріччя будь-якого мислення - протиріччя між початковими і кінцевими стадіями розумового процесу.
У якості однієї з головних психічних реальностей при дослідженні творчих процесів мислення була відкрита проблемна ситуація, яка, як зазначають психологи, є початковим моментом мислення, джерелом творчого мислення . Саме проблемна ситуація допомагає викликати певну пізнавальну потребу в учнів, дати необхідну спрямованість їх думки і тим самим створити внутрішні умови для засвоєння нового матеріалу .
Проблемне навчання грунтується на теоретичних положеннях американського філософа, психолога і педагога Дж. Дьюї, що заснував в 1894 р . в Чикаго дослідну школу, в якій навчальний план був замінений ігровою та трудовою діяльністю . Заняття читанням, рахунком проводилися тільки в звязку з потребами - інстинктами, що виникали у дітей спонтанно, у міру їх фізіологічного дозрівання.
Технологія проблемного навчання отримала поширення в 20-30-х роках в радянській і зарубіжній школі. Виникнення дидактичної системи проблемного навчання в радянській педагогіці повязують з дослідженнями Л.В. Занкова (організація змісту та побудова процесу навчання), М.А. Данилова (побудова процесу навчання), М. Н. Скаткина, І.Я. Лернера (зміст і методи навчання), Н.А. Менчинской і Є.М. Кабанова-Меллер (побудова системи прийомів пізнавальної діяльності), Т.В. Кудрявцева та А.М. Матюшкіна (побудова процесу навчання), В. В. Давидова і Д. Брунера (організація змісту) і М.І. Махмутова (побудова процесу навчання).
Висунувши ідею нової дидактичної системи, Л.В. Занков представив її як поєднання нових дидактичних принципів, побудованих з урахуванням закономірностей співвідношення навчання і розвитку (молодших) школярів, експериментально довів перевагу нової схеми навчального процесу над традиційною .
Подальший розвиток нова дидактична система отримує в дослідженнях В. В. Давидова, який обгрунтував необхідність мати нову структуру змісту навчального матеріалу, побудовану на основі поєднання сучасної формальної логіки з логікою діалектичної.
Експериментально довівши можливість формування теоретичного мислення у молодших школярів, В. В. Давидов сформулював ряд принципів побудови навчальних предметів і розкрив діалектичну звязок змісту і методів навчання.
Проблемне навчання - це сучасний рівень розвитку дидактики й передової педагогічної практики. Воно виникло як результат досягнень передової практики і теорії навчання і виховання в поєднанні з традиційним типом навчання є ефективним засобом загального та інтелектуального розвитку учнів. Сама назва повязано не стільки з етимологією слова, скільки з сутністю поняття.
Проблемним називають навчання тому, що організація навчального процесу базується на принципі проблемності, а систематичне розвязання навчальних проблем - характерна ознака цього типу навчання. Оскільки вся система методів при цьому спрямована на всебічний розвиток школяра, його пізнавальних потреб, на формування інтелектуально активної особистості, проблемне навчання є справді розвивальним навчанням. На основі узагальнення практики і аналізу результатів теоретичних досліджень можна дати таке визначення поняття «проблемне навчання»: Проблемне навчання - це тип навчання, в якому поєднуються самостійна систематична пошукова діяльність учнів із засвоєнням ними готових висновків науки, а система методів побудована з урахуванням визначення мети й принципу проблемності; процес взаємодії викладання і навчання орієнтований на формування світогляду учнів, їх пізнавальної самостійності, стійких мотивів навчання і розумових (включаючи і творчі) здібностей під час засвоєння ними наукових понять і способів діяльності, детермінованого системою проблемних ситуацій.
Проблемна ситуація перш за все характеризує певний психологічний стан учня, що виникає в процесі виконання такого завдання, яке вимагає відкриття (засвоєння) нових знань про предмет, способи або умов виконання завдання. Головний елемент проблемної ситуації - невідоме, нове, те, що повинно бути відкрито для правильного виконання завдання, для виконання потрібної дії.
Проблемне навчання характеризується системою не будь-яких методів, а саме, методів побудованих з урахуванням визначення мети й принципу проблемності. «Проблемна ситуація» і «навчальна проблема» є основними поняттями проблемного навчання, яке розглядається не як механічне складання діяльностей викладання і навчання, а як діалектична взаємодія і взаємозвязок цих двох діяльностей, кожна з яких має свою самостійну функціональну структуру.
Суттєвим недоліком в сучасній практиці і теорії проблемного навчання вважається обмежене розуміння постановки проблем.


I .2. Дидактичне обгрунтування методів проблемного навчання

Теоретичні положення і приклади сутності проблемного навчання і його структури повинні бути повязані з такою найважливішою категорією дидактики, як методи навчання. Метод - засіб реалізації теорії навчання у повсякденній практиці, основний інструмент в технології процесу навчання.
В історії філософії «метод» - це засіб наукового дослідження (Ф. Енгельс), спосіб діяльності (Дж. Мілль), правила, як діяти (І. Кант) і форма руху змісту (Г.-В. Ф. Гегель).
Польський педагог В. Оконь пише: "Метод навчання - це систематично застосовуваний спосіб роботи вчителя та учнів, що дозволяє учням опановувати науку, одночасне умінням використовувати її на практиці, а також розвивати інтелектуальні здібності та інтереси».
У пізнішій літературі метод визначається як система регулятивних принципів практичної чи теоретичної діяльності.
Таким чином, дидактичний метод - це система педагогічних правил і регулятивних принципів діалектично взаємозалежних і взаємообумовлених діяльностей вчителя та учнів, застосовувана для вирішення певного кола завдань і яка веде до досягнення заданої дидактичної мети.
Недоліки традиційних методів в тому, що вони далекі від того, щоб їх можна було охарактеризувати як «активні» методи і тим більше «нові». Вибір методів визначається педагогічною теорією навчання, яка обумовлена ??суспільно значущими цілями та змістом освіти, і враховує положення та принципи дидактики, включає систему прийомів виховного впливу на учня.
Дидактична система включає такі принципи організації навчального матеріалу та побудови процесу проблемного навчання:
1) організувати основну частину навчального матеріалу від загального до окремого, від принципу - до застосування в порядку логічного розгортання вихідних понять у систему понять даної науки;
2) починати навчання з актуалізації за допомогою створення проблемної ситуації шляхом введення нової інформації;
3) нові поняття і принципи вводити як через діяльність учнів за рішенням навчальних проблем, так і через пояснення їх сутності;
4) домагатися засвоєння понять і способів розумової діяльності шляхом застосування відповідних їм знакових систем (слів, формул, висловлювань, схем) і образів через аналіз інформації, рішення навчальних труднощів і класифікацію конкретних обєктів;
5) формувати в учнів систему прийомів і способів розумової діяльності для різних типів проблемних ситуацій;
6) забезпечити учня поточною інформацією про результати його власних дій, необхідної для оцінки та самооцінки;
7) надавати учневі необхідні джерела інформації і керувати ходом її аналізу, систематизації та узагальнення (витяг з неї нових знань і способів діяльності). Характер викладу навчального матеріалу вчителем залежить від внутрішніх умов, якими є рівень проблемності засвоєння знань і рівень ефективності навчання.
Відповідно до принципів організації процесу проблемного навчання і характером діяльності вчителя та учнів доцільно виділяти такі загальні методи навчання:
1. Програмований метод. Стрижнем його є взаємодія викладача й учнів на основі створення інформаційно-пізнавальної суперечності між практично досягнутим результатом і нестачею в учнів знань для його теоретич­ного обґрунтування шляхом поетапного поділу навчаль­ного матеріалу на питання, задачі й завдання та організа­ції самостійного вивчення нового (або повторення раніше вивченого) матеріалу частинами.
Викладач створює проблемну ситуацію на основі постановки запитань і проблемних завдань. Шляхом поетапного роздріблення навчального матеріалу з постановкою до кожної його частини питань і завдань він спонукає учнів до самостійної теоретичної роботи з визначення алгоритму по­шуку вирішення проблеми, активної участі у створенні про­блемної ситуації, висунення припущень, доведення гіпоте­зи і перевірки правильності її вирішення.
Сутність цього методу полягає у створенні четвертого типу проблемних ситуацій-супереч­ності між практично досягнутим результатом і нестачею в учнів знань для його теоретичного обґрунтування. Використовують його за значної відповідності між раніше за­своєними знаннями та вміннями учнів і тими, які необхід­ні їм для вирішення проблеми.
2. Метод показового викладу. Цей метод заснований на поєднанні монологічного викладу з показом учням логіко-психологічних особливостей розкриття сутності того чи іншого поняття в історії даної науки.
Співвідношення цих двох методів залежить від змісту навчального матеріалу, від навчального предмета і дидактичної мети уроку. Створивши проблемну ситуацію, вчитель орг........


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Богданович М.Б., Козак М.В., Король Я.А. Методика викладання математики в початкових класах: Навч. пос. - Тернопіль: Навч. книга - Богдан, 2001. - 368 с.
2. Бондар В.І. Дидактика.- К.,Либідь,2005. - С.97-104.
3. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Видавничий центр “Академія”, 2001. - 576 с.
4. Гальперін П.Я. Котик Н.Р. До психології творчого мислення / / Питання психології. - 1982. - № 5.
5. Дусовицький О.К. Проблемне навчання: основні положення. - Х.: Освіта, 1996-130с.
6. Дьюї Д. Психологія і педагогіка мислення / Пер. з англ. Ніколаєвої Н.М., під ред. Виноградова Н.Д. - М.: Досконалість, 1997. - 208 с.
7. Зайченко І.В. Педагогіка: Навчальний посібник. - К.: Освіта України, КНТ, 2008. - 528 с.
8. Зак О.З. Розвиток інтелектуальних здібностей у дітей 6-7 років: Навчально-методичний посібник для вчителів. - М.: Нова школа, 1996. - 288 с.
9. Зак О.З. Розвиток інтелектуальних здібностей у дітей 8 років: Навчально-методичний посібник для вчителів. - М.: Нова школа, 1996. - 252 с.
10. Зак О.З. Розвиток інтелектуальних здібностей у дітей 9 років: Навчально-методичний посібник для вчителів. - М.: Нова школа, 1996. - 108 с.
11. Занков Л.В. Вибрані педагогічні праці. - М.: Педагогіка, 1990. - 424 с.
12. Зимова І.А. Педагогічна психологія: Підручник для вузів. Видання друге, доповнене, виправлене і перероблене. - М.: Видавнича корпорація «Логос», 1999. - 384 с.
13. Козирєв А.Ю. Лекції з педагогіки і психології творчості. - Львів: НМЦ ПГОО, 1994. - 344 с.
14. Кудрявцев Т.В. Проблемне навчання: витоки, сутність, перспективи. - М.: Знання, 1991. - 80с.
15. Кульбякіна Л.Я. Вибір методу навчання. / Початкова школа. - 2002. - № 2 - с.110.
16. Лернер І.Я. Проблемне навчання. - М.: Знання, 1974. - 64 с.
17. Лозова В.І. Пізнавальна активність школярів. - Х.: Основа, 1990 - 89 с.
18. Матюшкін О.М. Проблемна ситуація в мисленні та навчанні. - М.: Педагогіка, 1972. - 168 с.
19. Махмутов М.І. Проблемне навчання: Основні питання теорії. - М.: Педагогіка, 1975. - 368 с.
20. Оконь В. Основи проблемного навчання. - М.: Освіта, 1968. - 208 с.
21. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів пед. інститутів / Бабанський Ю.К., Сластенін В.А., Сорокін Н.А. та ін, під ред. Бабанського Ю.К. 2 видання,- М.: Просвіта, 1988. - 479 с.
22. Петровський А.В. Психологія: Підручник для студентів вищих пед. закладів, - 2 видання стереотипне - М.: Видавничий центр «Академія», 2000. - 512 с.
23. Руссо Ж.-Ж. Педагогічні твори. У 2-х томах / Під ред. Джібладзе, сост. Джуринський. - М.: Педагогіка, 1981. - 656 с.
24. Сухомлинський В.О. Проблеми виховання всебічно розвиненої людини / Вибр. тв.: т.5.- С.89.
25. Трубачова С.А. Методи самостійного здобування знань у школах нового типу // Шлях освіти. - 1999. - № 1. - С. 30-33.
26. Ушинський К.Д. Педагогічні твори: У 6-и томах / Укл. Єгоров С.Ф. - М.: Педагогіка, 1988.
27. Фурман А.В. Методика застосування проблемних ситуацій на уроці // Проблемні ситуації в навчанні.- К., 1991.- С.67-152.
28. Фурман А.В. Роль і функції проблемної ситуації в навчанні //Психологія:Респ. наук. метод. зб.- Вип. 27.- С.40-52.
29. Фурман А.В. Проблемна ситуація в пізнавальній діяльності школярів.- Рад. школа.- 1985.- N8.- С.28-34.
30. Фурман А.В. Проблемні ситуації в навчанні: Книга для вчителя.- К., 1991- 191с.
31. Ягупов В.В. Педагогіка: Навчальний посібник. - К.: Либідь, 2003. - 560 с.
32. Ярославський М.І., Верхова А.П. Про виховання навчальних проблем-завдань. // Рад.шк.- 1988.- С.18-23.

.


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.