На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Ринок: сутнсть, функцї, сучасн види

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 20.5.2013. Сдан: 2012. Страниц: 50. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):Зміст
Вступ………………………………………………………………………………….5
Розділ 1 Загальна характеристика та структура ринків…………………………...8
1.1 Еволюція поглядів щодо поняття «ринок»…………………………….8
1.2 Ознаки ринку і умови його функціонування…………………………11
1.3 Структура ринку і характеристика її елементів……………………...17
Розділ 2 Попит та форми реалізації……………………………………………….25
2.1 Попит та політекономічний зміст попиту…………………………….25
2.2 Цінова еластичність попиту і пропозиції……………………………..28
Розділ 3 Основні задачі розвитку міжбіржової торгівлі України на сучасному етапі………………………………………………………………………………….37
Висновки……………………………………………………………………………49
Список використаних літературних джерел……………………………………...43
Додатки……………………………………………………………………………...46


ВСТУП
Ринок - досягнення людства на всіх етапах його розвитку до найвищих форм суспільного прогресу. Ринкове господарство є середовищем, "атмосферою", в рамках і з допомогою яких відтворюються і панують відносини і звязки товарного виробництва.
Ринок як самодостатній, автоматично діючий, саморегульований механізм - це абстракція, яка деякою мірою відбиває реалії XIX ст. Сучасний же ринок - це один з феноменів, який зумовлює складну систему господарювання, в якій тісно взаємодіють ринкові закономірності, численні регулюючі інститути (передусім державні) і масова свідомість.
Цивілізований характер ринку в промислових розвинутих країнах визначається широким арсеналом перевірених часом і господарською практикою законодавчих і моральних норм, багатоплановою і компетентною політикою держави щодо розвитку економіки та соціальної інфраструктури, інформованістю і самостійністю керівників господарських структур на всіх рівнях, правовою свободою економічної самодіяльності людини.
Побудова розвинутого ринкового господарства - процес досить складний і тривалий. У розвинутих країнах Заходу він відбувся як природний, взаємопов’язаний з економічним і соціальним прогресом суспільства.
Сьогодні Україна має статус „країни з ринковою економікою”. Проте, питання переходу до ринкової економіки й по цей день гостро стоїть перед нашою державою, оскільки Україна в повній мірі ще не відповідає всім тим „європейським стандартам”, які мають бути наявні у країни з таким статусом. Це і зумовлює актуальність моєї теми, оскільки вивчення ринку, його основних елементів, типів, інфраструктури, механізму функціонування, нарешті - законів ринку, - дозволить глибше зрозуміти і, відповідно, вдосконалити сучасний стан ринку України.
Звичайно, Україна, як нова самостійна держава, що виникла на розколотому терені колишнього народногосподарського комплексу СРСР зі складною інфраструктурою, створеною за багато десятиріч, не може повторити за короткий час той шлях, який пройшов ринок Заходу. Вона може тільки розумно скористатися певним досвідом цих країн, а шлях переходу до ринкової системи має бути свій, з урахуванням усіх національних політичних, економічних, географічних та інших особливостей історичного розвитку України.
Однак складність завдання полягає в тому, що немає у світі аналогів переходу до ринку великої держави з такою, як в Україні, спотвореною тоталітарною системою структурою господарства, високим рівнем монополізму в промисловості, залежністю тисяч промислових підприємств від постачальників окремих видів продукції, що залишилися за межами державних кордонів. В таких скрутних умовах, що склалися в Україні, в умовах глибокої економічної, фінансово-кредитної, паливно-сировинної, екологічної та інших криз перехід до реального ринку надзвичайно утруднений. Проголошення України незалежною державою відкрило реальні можливості переходу її до ринку. Подолання деструктивного тоталітарно-адміністративного режиму, корінна перебудова економічних процесів шляхом здійснення радикальних реформ, спрямованих на ринкову трансформацію всіх сфер господарського життя суспільства - основні засади економічної та соціальної політики української держави.
Обєктом мого дослідження виступає ринок. Предметом дослідження являються тенденції формування й розвитку ринку, форм і методів його функціонування.
Метою моєї курсової роботи є визначення і дослідження сутності ринку, інфраструктури ринкового господарства, механізму функціонування ринку, а також характеристика ринкової інфраструктури України в сучасних умовах.
Нині існує об’єктивна необхідність у комплексі заходів, які б стимулювали розвиток ринку, підвищення рівня технічного обслуговування та ефективності експлуатації об’єктів ринкової інфраструктури
Для реалізації зазначеної мети були поставлені такі завдання: проаналізувати еволюцію поглядів щодо поняття „ринок”; - визначити і проаналізувати основні функції ринку, його ознаки і умови функціонування; - чітко сформулювати структуру ринку і характеризувати її елементи; - розкрити поняття „інфраструктури ринку” і характеризувати основні складові, що її визначають; - обумовити механізм функціонування ринку;- проаналізувати стан та тенденції розвитку сучасної ринкової інфраструктури України; а також сформулювати основні задачі розвитку міжбіржової торгівлі на Україні на сучасному етапі.
Актуальність зазначених проблем, їхня практична значимість і недостатня наукова розробленість визначили вибір теми курсової роботи та обумовили постановку мети та завдання даного дослідження.
В Україні процес створення ринкової економіки фактично почався з нуля, тому що присутня ще зовсім нещодавно в керуванні економікою командно-адміністративна система, по своїй суті , виключала наявність ринкової економіки як такої.
Тому, на даному етапі, величезне значення має створення й удосконалення законодавчої бази з приводу регулювання ринкових процесів, розуміння населенням України необхідності економічних реформ у даній сфері.
РОЗДІЛ 1
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА СТРУКТУРА РИНКІВ
1.1. Еволюція поглядів щодо поняття „ринок”
Ринок як один із інститутів товарного виробництва існує майже 7 тисяч років. Перші спроби дати його наукове визначення були зроблені менше двох століть тому. Навіть у працях представників класичної школи політичної економії А.Сміта і Д.Рікардо термін „ринок” не набув чіткого політ-економічного визначення, оскільки його відносили до зовнішніх, поверхових явищ ринкової економіки, а тому він використовувався передусім для характеристики ринкового попиту.
Спочатку домінувало побутове розуміння поняття „ринок” як синоніма терміна „базар” - певної ринкової площі, на якій велась роздрібна торгівля. (Таке побутове спрощене трактування збереглося в працях окремих сучасних економістів.) З ХІІ ст. у містах відбуваються численні регулярні ярмарки. Замість „ринок” усе частіше застосовують термін „район торгівлі”. Саме тому французький економіст Антуан-Огюстен Курно (1801 - 1877) першим у науковій літературі визначення поняття „ринок” починає з терміна „район”. Ринок, на його думку, це „...будь-який район, у якому відносини покупців і продавців настільки вільні, що ціни на ті самі товари мають тенденцію легко і швидко вимірюватися”. Позитивним у цьому визначенні є характеристика ринку через відносини його субєктів.
Англійський економіст А.Маршалл стверджував, що „чим досконалішим є ринок, тим сильнішою є тенденція у всіх його пунктах у той самий момент платити за той самий предмет однакову ціну...”. Проте у його визначенні, як і у дефініції Курно, відсутня чітка класифікація самих відносин: Курно називає їх просто відносинами, Маршалл - цільовими.
К.Макконнелл і С.Брю у підручнику „Економікс” розглядають ринок як „інститут або механізм, який зводить разом покупців (представників попиту і продавців (постачальників) окремих товарів і послуг”. Американський економіст П.Хейне стверджує, що ринок - „це просто набір взаємозвязків, або конкурентних торгів”. У обох дефініціях упущено таку важливу властивість ринку, як відносини між людьми і сутнісні ознаки цього інституту.
У сучасній політичній економії, відповідно до предмета цієї науки, у визначенні сутності ринка відповідною є система або певна сукупність економічних відносин, робиться спроба повязати його з певними функціями. Виняток із цього правила - твердження російського вченого Ю.Осипова, що ринок є суспільством підприємців як цілісної само організованої системи, яка виконує функцію соціального організатора суспільного виробництва і здійснює мікро господарювання. Однак у наведених визначеннях не враховано принцип історизму, тому вони більше відповідають реаліям минулих століть, ніж сьогоденню. Врахування цього принципу передбачає передусім визначення основних суб`єктів сучасного ринку.
„Сучасний економічний словник” трактує ринок як „1) місце купівлі-продажу товарів і послуг, укладання торгових угод; 2) економічні відносини, повязані з обміном товарів і послуг, внаслідок яких формується попит, пропозиція і ціна”. Автори „Великого економічного словника” характеризують ринок як „1) сукупність соціально-економічних відносин у сфері обміну, завдяки яким здійснюється реалізація товарної продукції і остаточно визначається суспільний характер втіленої в ній праці; 2) будь-який інститут або механізм, який зводить разом покупців і продавців конкретного товару або послуг”.
Сучасний ринок - регульована система економічних (техніко-економічних, організаційно-економічних та економічної власності) відносин між субєктами різних типів і форм власності і господарювання, в межах окремих країн і світового господарства з приводу купівлі товарів і послуг згідно з законами товарного виробництва.
Ринок (у політекономічному аспекті) - сукупність відносин економічної власності з приводу вторинного привласнення й відповідного відчуження у сфері обміну через механізм цін на товари і послуги (передусім на ціну робочої сили), механізм інфляції, а також державного та наддержавного регулювання цін, попиту і пропозиції.
Функціонуючий ринок - це сукупність найрізноманітніших процесів, акцій і взаємовідносин. Ринкові процеси - економічні процеси, що відбуваються на ринку й характеризують його стан і динаміку. На ринку складається певна конюктура.
Кон`юктура - це найважливіші ознаки, риси, показники, які характеризують поточний і перспективний стан розвитку економіки світового господарства, його окремих регіонів, країн певної галузі або ринку товарів і послуг.
Кон`юктура найтісніше пов`язана з циклічним характером розвитку економіки, наявністю в них довгих, середніх і коротких циклів, економічною політикою уряду однієї країни, кількох або багатьох держав у межах окремого регіону світового господарства. Опосередковано економічна кон`юктура залежить від соціальних, політичних, правових, військових, природних, біологічних, психологічних, національних та інших факторів суспільного життя в окремій країні або різних регіонах світового господарства.
Основними економічними показниками кон`юктури є: обсяг і динаміка інвестицій; динаміка виробництва і будівництва; зміна цін, відсотка, заробітної плати, прибутків, ставок оподаткування; розвиток внутрішньої та зовнішньої торгівлі, товарних запасів, платоспроможного попиту, споживання, заощадження; масштаби безробіття; курси цінних паперів; ступінь завантаження виробничих потужностей.
Зміна цих показників відображає динаміку формування й розвитку основних циклічних факторів кон`юктури. До нециклічних факторів кон`юктури належать концентрація й централізація виробництва і капіталу, розвиток НТП, зокрема розгортання НТР, структурні зміни в економіці, мілітаризація в економіці, мілітаризація економіки, стихійні лиха, війни. Дії циклічних і нециклічних факторів формування і розвитку кон`юктури можна характеризувати щодо змін в основних елементах економічної системи на національній та інтернаціональній основі.
Отже, можна зробити висновок, що ринок - це сукупність економічних відносин між фізичними і юридичними особами (промисловими, торговельними кампаніями, корпораціями, банками), а також між державами і національними органами, міжнародними фінансово-кредитними інститутами з організації та купівлі-продажу різноманітних товарів і послуг відповідно до законів товарного виробництва.
1.2 Ознаки ринку і умови його функціонування

Говорячи про ознаки ринку, треба сказати, що, по-перше, сучасний ринок є ринком покупців. Такий стан ринку визначає пріоритет покупців по відношенню до продавців. В такій ситуації підприємець може досягти збільшення своїх доходів лише тоді, коли він поставить на ринок продукцію високої якості за доступними цінами. Тому ринок покупців виступає як стимул для постійного відтворення ділових відносин. Тобто, він примушує підприємців шукати джерела своїх прибутків у першу чергу у сфері виробництва, а не у сфері купівлі-продажу.
Другою обовязковою ознакою сучасного ринку є його конкурентний характер. Це означає, що в системі підприємства кожний субєкт виступає як конкуруюча сторона по відношенню до всіх інших субєктів. Можливість конкурентних відносин між учасниками ринку закладена в їх економічній самостійності (суверенітеті), базою якої є право розпоряджатися обєктами ринкових відносин. Неминучість конкуренції між підприємцями на сучасному ринку породжується пріоритетом покупців над продавцями.
Третя ознака сучасного ринку - стабілізація відносин між субєктами ринку на основі інтеграції. Сучасний ринок - це арена суперництва підприємців та інших суверенних субєктів економіки, кожному з яких повинен бути гарантований його суверенітет і збереження конкурентоспроможності. А це можливо лише при умові протидії монополізації економіки й широкої інтеграції конкуруючих субєктів ринкових відносин.
Враховуючи товарно-грошові відносини в ринковій економіці, що опосередковують усі відносини суспільства, субєктами ринку стають практично всі учасники суспільного виробництва. Отже, субєктами ринку є: держава; державні, колективні, кооперативні, приватні підприємства та їх обєднання; різні установи та організації; громадяни України; іноземні фірми і громадяни.
Широке трактування ринку, наведене вище, свідчить про те, що обєктами ринкових відносин у сучасній економіці стають усі результати суспільної діяльності. Тобто, ними можуть бути матеріальні продукти праці (засоби виробництва, предмети споживання, послуги, житло, тощо); інтелектуальні продукти праці (інформація, наукові ідеї); робоча сила; цінні папери (акції, облігації); валюта, позичкові капітали і т.д.
Для ефективного функціонування ринку необхідні такі умови:
1) реальний плюралізм типів і форм економічної власності та форм господарювання. Як свідчить досвід розвинутих країн, для цього повинні існувати індивідуальна (приватна) власність (заснована як на власній, так і на чужій праці), колективна (у формі акціонерних компаній, кооперативів, власності трудових колективів тощо), державна (муніципальна, регіональна) власність, змішана та інші типи і форми власності як результат їх різних комбінацій;
2) розвинуте антимонопольне законодавство та дієві механізми його реалізації певною мірою послаблюють монополістичні тенденції в економіці й сприяють ефективному функціонуванню сучасного ринку;
3) ефективна система економічно........


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка. Навчальний посібник. - К.: Атака, 2002. - 368с.
2. Башнянін Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія. Навчальний посібник. - К.: Видавництво „Ніка-Центр Ельга”, 2000. - 527с.
3. Бутук О.І. Макроекономіка: Навч.посіб. - К.: Знання, 2004. - 514с. - (вища освіта ХХст.)
4. Господарський кодекс України. - Х.: ТОВ „Одіссей”, 2005. - 240с.
5. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т.1/Редкол.:…С.В.Мочерний (відп.ред.) та ін. - К.: Видавничий центр „Академія”, 2000. - 864с.
6. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т.2/Редкол.:…С.В.Мочерний (відп.ред.) та ін. - К.: Видавничий центр „Академія”, 2001. - 848с.
7. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т.3/Редкол.:…С.В.Мочерний (відп.ред.) та ін. - К.: Видавничий центр „Академія”, 2002. - 952с.
8. Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Сучасна економіка: Навч.посіб. - К.: Вища шк.., 2005. - 325с.: іл.
9. Закон України „Про аудиторську діяльність” N 3126-XII ( 3126-12 ) від 22.04.93, ВВР, 1993, N 23, - 244с.
10. За загальною редакцією Ю.В.Ніколенка. Основи економічної теорії. Підручник. 3-тє вид.-Київ: ЦУЛ,2003. - 540с.
11. Закон України „Про банки і банківську діяльність” N 2631-IV ( 2631-15 ) від 02.06.2005. - К.: Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 5-6, - 30 с.
12. Закон України „ Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, N 2804-IV ( 2804-15 ) від 06.09.2005, ВВР, 2005, N 42, - 466с.
13. Закон України „Про зайнятість населення” N 804-XII ( 804-12 ) від 01.03.91, ВВР, 1991, N 14, - 171с.
14. Закон України „Про страхування” N 2665-III ( 2665-14 ) від 12 липня 2001 року, Відомості Верховної Ради (ВВР), N 15, - 73с
15. Закон України „Про товарну біржу” N 1957-XII ( 1957-12 ) від 10.12.91, ВВР, 1992, N 10, - 140с.
16. Закон України „Про торгово-промислові палати України” N 2921-III ( 2921-14 ) від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 16, - 114с.
17. Закон України „Про цінні папери і фондову біржу” N 1202-XII ( 1202-12 ) від 18.06.91, ВВР, 1991, N 38, - 509с.
18. Злупко С.М. Перехідна економіка: сучасна Україна: Навч.посіб. - К.: Знання, 2006.- 324с. - (Вища освіта ХХІ століття).
19. Козик В.В., Панкова Л.А., Григорєв О.Ю., Босак А.О. Міжнародна економіка та міжнародні відносини: практикум. - К.: Вікар, 2003. - 386с. - (вища освіта ХХст.).
20. Козик В.В., Панкова Л.а., Даниленко Н.Б. міжнародні економічні відносини: навч.посіб. - 4-те вид., стер. - К.: Знання - Прес, 2003. - 406с. - (Вища освіта ХХІ століття).
21. Косік А.Ф., Гронтковська Г.Е. Мікроекономіка: навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 416с.
22. Макконел К.Р., Брю С.Л. Економікс: принципи, проблеми і політика/Пер.16-го англ.вид. - М.: ІНФРА - М, 2006. - ХХХVІ, 940с.
23. Мочерний С.В., Довбенко М.В. Економічна теорія: Підручник. - К.: Видавничий центр „Академія”, 2004. - 856с. (Альма-матер).
24. Небава М.І. Теорія макроекономіки. Навчальний посібник - Київ: Видавничий Дім „Слово”, 2003. - 536с.
25. Омельченко А.В. Іноземні інвестиції в Україні: Довідник з правових питань. - К.: Юрінком, 1997. - 416с.
26. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник/Г.Н.Климко, В.П.Нестеренко, Л.О.Каніщенко та інші.; За ред. Г.Н.Климка, В.П.Нестеренка. - 2-ге вид., перероб. І допов. - К.: Вища шк.. - Знання. 1997. - 734.: іл.
27. Основи економічної теорії: Підручник/О.О.Мамалуй, О.А.Гриценко, Л.В.Гриценко, Г.Ю.Дарнопих та ін.; За заг.ред. О.О.Мамалуя. - К.6 Юрінком інтер, 2003. - 480с. - Бібліогр.:с.468-470.
28. Панчишин Степан. Макроекономіка: Навч.посібник. Вид.2-ге, стереотипне. - К.:Либідь, 2002. - 616с.
29. Політична економія. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/За ре. В.О.Рибалкіна, В.Г.Бодрова. - К.6 Академвидав, 2004. - 627с. (Альма-матер).
30. Савченко А.Г., Пухтаєвич Г.о., Тітьонко О.М. Макроекономіка: Підручник. - К.: Либідь, 1999. - 288с.
31. Світова економіка: Підручник/А.С.філіпенко, О.А.Рогач, О.І.Шнирков та ін. - К.: Либідь, 200. - 582с.
32. Селіщев О.С. Макроекономіка. - СПБ. : „Видавництво „Пітер”, 200 - 448с.: іл. - (серія „Базовий курс”).
33. Соколенко С.І. Глобалізація і економіка України. - К.: Логос, 1999. - 568с. - Бібліогр.: с. 539-556.
34. Сухарський В.С. Менеджмент (загальний з основами спеціального) - Тернопіль: Астон, 2004. - 528.
35. Сучасні економічні системи: Навч.-метод. Посібник для самост. вивч. дисц./О.О.Бєляєв, М.І.Диба, В.І.Кириленко та ін. - К.:КНЕУ, 2003. - 100с.
36. Щербина В.С. Господарське право України. Навч.посібник. - К.: Атака, 1999. - 336с.
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.