На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик «Контрастивн стилстичн засоби втлення жночност в телесерал «Секс мсто»

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 20.5.2013. Сдан: 2012. Страниц: 45. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Оглавление

ВСТУП......................................................................................................................3
РОЗДІЛ І. Теоретико – методологічні засади дослідження контрактивних стилістичних засобів лінгвістиці...........................................................................5
1.1 Лінгвістичне осмислення поняття контрасту.................................................5
1.2. Стилістичні контрактивні засоби....................................................................8
РОЗДІЛ ІІ. Актуалізація контрактивних стилістичних засобів втілення жіночності в телесеріалі «Секс місто»...............................................................15
Висновки...........................................................................................................26
Список використаної літератури………………………………………………27


ВСТУП

Явище контрасту, є відображенням однієї з основних закономірностей людського мислення – пізнання світу через співвідношення протилежностей, в художній літературі виступає як важливий компонент авторського стилю, який створюється різноманіттям стилістичних засобів, що втілюють контрастне сприйняття дійсності письменником. Окрім того, що контраст є засобом світосприйняття, він також належить до важливіших змістовних компонентів тексту і є собою складною системою різноманітних зображально-виражальних засобів, що експлікують картину світу автора.
Актуальність нашого дослідження обумовлена необхідністю поглиблення в розумінні образу жіночності та розширення уявлення щодо різних контрастивних стилістичних засобів у телесеріалі «Секс і місто».У контексті нашого дослідження простежується неоднозначна трактовка таких стилістичних контрастивних засобів як іронія, антитеза та оксиморон. У своїх роботах досліджували контрактивні засоби: І.В. Арнольд, І. Р. Гальперін, В. А. Кухаренко, А. Н. Мороховський та Ю. М. Скребньов. Актуальність роботи підтверджується також загальною спрямованістю сучасних досліджень на виявлення взаємодії між мовою й мисленням, що дозволяє з’ясувати, як парадоксальне мислення об’єктивується в контрастивних стилістичних засобах.
Мета дослідження полягає у виявленні контрастивних стилістичних засобів втілення жіночності в телесеріалі «Секс і місто».
Поставлена мета передбачає необхідність вирішення таких завдань:
-уточнити зміст поняття контрасту в сучасній лінгвістиці;
-виявити у телесеріалі «Секс і місто» такі контрастивні
стилістичні засоби як іронія, антитеза та оксиморон.
-дослідити основні контрактивні засоби у телесеріалі «Секс і місто».
Об’єктом дослідження є контрастивні стилістичні засоби як іронія, антитеза та оксиморон.
Предмет дослідження складають особливості втілення контрастивних стилістичних засобів у телесеріалі «Секс і місто».
Матеріалом дослідження виступає англомовний скрипт телесеріалу «Sex and the City» (загальним обсягом 367 умовних стор.).
Мета та завдання дослідження зумовили застосування комплексної методики аналізу. Уточнення змісту поняття контрасту в сучасній лінгвістиці, характеристика основних контрастивних стилістичних засобів здійснено методом описового аналізу. За допомогою контекстуального та лінгвостилістичного аналізу в телесеріалі «Секс і місто» виявлено та проаналізовано основні контрастивні стилістичні засоби.
Теоретичною базою для вирішення поставлених завдань стали праці І. В. Арнольд, С. М. Бердишева, В. А. Кухаренко, Е. Песоцького тощо.
Практичне значення дослідження визначається тим, що його основні положення та отримані результати можуть бути застосовані в курсі „Стилістики англійської мови” (розділи „Стилістика тексту”, „Стилістична лексикологія ”, „Стилістичні засоби синтаксису”), інтерпретації тексту (розділи „Когнітивний та інтерпретативний підходи до аналізу тексту”, „Прагматика тексту”).
Новизна: у роботі вперше робиться спроба дослідити контрастивні стилістичні засоби в телесеріалі «Секс і місто».........


Список использованной литературы

1. Арнольд И. В. Стилистика современного английского языка / И. В. Арнольд. – Л. : Просвещение, 1973. – 303 с.
2. Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека / Н. Д. Артюнова. – 2-е изд. – М. : Языки русской культуры, 1999. – 896 с.
3. Асмус В. Ф. Вопросы теории и истории эстетики. / В. Ф. Асмус – М.: Искусство, 1968. – 654 с.
4. Бабенко Л. Г., Казарин Ю. В. Лингвистический анализ художественного текста / Л. Г. Бабенко, Ю. В. Казарин. – М. : Флинта, Наука, 2004. – 496 с.
5. Бахтин М. М. Литературно-критические статьи / М. М. Бахтин. – М. : Художественная литература, 1986. – 543 с.
6. Бєлєхова Л. І. Концептуальний оксиморон: креативний механізми формування новизни словесних образів (на матеріалі американської поезії) // Вісник Херсонського державного університету. Серія “Лінгвістика”. Випуск III. – Херсон : Видавництво ХДУ, 2006. – 338 с.
7. Берестнев Г. И. Самосознание личности в аспекте языка / И. Г. Берестнев // Вопросы языкознания. – 2001. – № 1. – С. 60–84.
8. Болдырев Н. Н. Когнитивная семантика: Курс лекций по английской филологии / Н. Н. Болдырев. – Тамбов : Изд-во ТГУ. – 2002. – 123 с.
9. Брандес М. П. Стилистика текста. Теоретический курс / М. П. Брандес. – М. : Прогресс-Традиция; ИНФРА-М, 2004. – 416 с.
10. Вертаева Л.В. Антитеза как принцип организации художественного текста (на материале современного английского языка): Автореф. Дис. …канд. филол. наук: 10.02.04. – Минск, 1984. – 22 с.
11. Вишнякова О. Д. Язык и концептуальное пространство: на материале совр. англ. яз. / МГУ им. М.В. Ломоносова. Филол. фак-т. – М. : МАКС пресс, 2002. – 379 с.
12. Гальперин И. Р. Очерки по стилистике английского языка / И. Р. Гальперин. – И. : Изд-во лит. на ин. яз. – 1958. – 459 с.
13. Ганеев Б. Т. Семантика и прагматика парадоксальных высказываний (на материале английского языка) : автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.04 / Ленинград. гос. пед. ин-т им. А.И. Герцена – Л., 1988. – 16 с.
14. Жигадло О. Ю. Парадоксальні висловлення в англомовному художньому дискурсі: лінгвокогнітивний та прагматичний аспекти: автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.04 / Київський нац. лінгв. ун-т. – К., 2006. – 19 с.
15. Ивашенко О.В. Концептуальная метафора в формировании абстрактных концептов // Когнитивная семантика: Материалы Международной научной конференции. – Тамбов: Изд-во Тамб. ун-та, 2000. – Ч. 2. – С. 74-78.
16. Кочерган М. П. Вступ до мовознавства / М. П. Кочерган . – К. : Видавничий центр “Академія”, 2001. – 368 с.
17. Кубрякова Е. С. Язык и знание: На пути получения знаний о языке: Части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира / Е. С. Кубрякова. – М. : Языки славянской культуры, 2004. – 506 с.
18. Кухаренко В. А. Интерпретация текста / В. А. Кухаренко. – М. : Просвещение, 1988. – 192 с.
19. Кухаренко В. А. Практикум з стилістики англійської мови / В. А. Кухаренко . – Вінниця: Нова книга, 2000. – 160 с.
20. Лахманн Р. К поэтике оксюморона (на примере стихотворения Даниєла Наборовского “Krotkosc zyvota”) // Лотмановский сборник. – Т. 2 / Сост. Е.В. Пермяков. – М. : Изд-во РГГУ. – 1997. – С. 58–70.
21. Логический анализ языка. Культурные концепты. – М. : Наука, 1991. – 204 с.
22. Никитин М. В. Курс лингвистической семантики / М. В. Никитин. – СПб: Научный центр проблем диалога, 1996. – 760 с.
23. Павлович Н. В. Семантика оксюморона / Н. В. Павлович // Лингвистика и поэтика. – М. : Наука, 1979. – С. 238 – 247.
24. Селиванова Е. А. Когнитивная ономасиология / Е. А. Селиванова. – К. : Изд-во украинского фитосоциологического центра, 2000. – 248 с.
25. Скребнев Ю. М. Основы стилистики английского язика / Ю. М. Скребнев. – М. : Астрель, 2000. – 224 с.
26. Стилистика английского языка: Учебник / А. Н. Мороховский, О. П. Воробьёва, Н. И. Лихошерст, З. В. Тимошенко. – К. : Вища школа, 1991. – 272 с.
27. Чирков О. С. Текстуальний, інтерконтекстуальний, контекстуальний аналізи. / О. С. Чирков // Всесвітня література в середніх навчальних закладах. – 2004. – №6.


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.