Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Управлння фнансовою санацєю пдприємства

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 22.5.2013. Год: 2012. Страниц: 47. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ «ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ»……………………………………………………….. …..3
1.1. Загальні відомості про підприємство ЗАТ «Енерговугілля» .....................3
1.2. Оцінка підприємства з позиції неплатоспроможності та наявності ознак банкрутства..............................................................................................................5
1.3. Аналіз факторів, що призвели до неплатоспроможності, та визначення доцільності санації підприємства........................................................................35

РОЗДІЛ 2. Розробка рекомендацій щодо оздоровлення фінансового стану підприємства....................................................39
2.1. План санації підприємства.............................................................................39
2.2. Санація балансу розробка прогнозного балансу........................................43
2.3. Розрахунок ефективності санаційних заходів…………………………..47


РОЗДІЛ 1. Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ «ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ»

1.1. Загальні відомості про підприємство ЗАТ «Енерговугілля»

Об’єктом проведення аналізу було обране ЗАТ «Енерговугілля».
ЗАТ «Енерговугілля» було створено у 2003 роцi. Основні види діяльності підприємства: підземне видобування кам’яного вугілля, зведення будівельних риштовань, агломерація кам’яного вугілля.
Органiзацiйна структура підприємства складається з виробничих дiлянок та органiв управлiння самостiйного пiдприємства. До складу ЗАТ «Енерговугілля» входить Олександрiйська фiлiя, яка е структурним пiдроздiлом i знаходиться в мiстi Олександрiя Кiровоградської областi. Згiдно iз Законом України «Про оренду державного та комунального майна», ЗАТ «Енерговугілля» в квiтнi 2004 року були заключенi договори оренди з ЦМК структурних пiдроздiлiв ГХК «Олександрiявугiлля»: Договiр №14-59 вiд 23.04.2004 року - Олександрiйськiй рудоремзавод; Договiр №16-59 вiд 23.04.2004 року - Олександрiйская ТЄЦ; Договiр №15-59 вiд 23.04.2004 року - УМДР; Договiр №12-59 вiд 23.04.2004 року - Брикетна фабрика «Димитрiвська»; Договiр №13-59 вiд 23.04.2004 року - розрiз «Константiнiвський». Було створено Олександрiйську фiлiю без права юридичної особи, що дiє на пiдставi Положення про фiлiю, i до складу якої ввiйшли усi пять пiдприємств, як структурнi пiдроздiли. 18.03.2011 року на загальних зборах акцiонерiв було прийнято рiшення про лiквiдацiю Кiровоградської фiлiї «Кiровоградпаливо».
Основною продукцiєю ЗАТ «Енерговугілля» з 2004 по 2009 роки були буро вугiльнi брикети, та бурий вугiль (лiгнiн). Ця продукцiя користується сезонним попитом та використовується для побутових потреб населення України в опалювальний перiод. За своїми фiзико-хiмiчними показниками буро-вугiльна продукцiя також придатна до використання на теплових електростанцiях, спроектованих для споживання вугiлля газової групи. Незважаючи на звернення пiдприємства Олександрiйська фiлiя не була включена в баланс попиту України на вугiльну продукцiю та сезонним попитом на продукти брикетування. Тому фiлiя має нестачу обiгових коштiв, що стримує нормальну виробничу дiяльнiсть.
Загальна інформація про підприємство представлена в таблиці 1.1.
Таблиця 1.1
Загальні відомості про ЗАТ «Енерговугілля» станом на 01.01.2012
Повне найменування Закрите акцiонерне товариство «Енерговугілля»
Скорочене найменування ЗАТ «Енерговугілля»
Код ЄДРПОУ 32515954
Юридична адреса 83055 м. Донецьк, бульвар Пушкіна, 30
Зареєстрований Розрахунковий центр - структурний підрозділ ДП «Енергоринок», 28.11.2005
Код території (КОАТУУ) 1410136300 (Ворошиловський р-н)
Вид економічної діяльності 40.10.4 Добування та збагачення кам’яного вугілля; виробництво електроенергії електростанціями інших типів
Керівник підприємства (ПІБ) Лавренов Ігор Володимирович
Головний бухгалтер (ПІБ) Пікіна Світлана Володимирівна
Телефон (062)3444627
Електронна поштова адреса energougol@stels.net
Бухгалтерський облiк здiйснюється бухгалтерiєю на чолi з головним бухгалтером. На пiдприємствi використовується автоматизована форма ведення облiку iз застосуванням бухгалтерської програми «1С: Бухгалтерiя», а також дiє журнально-ордерна форма бухгалтерського облiку. Облiк рухiв матерiальних цiнностей виконується сальдовим засобом, облiк витрат на виробництво позаказно-переробним засобом. Валютою звiтностi є гривня, одиницею вимiру - тисяча з одним десятичним знаком. Знос основних засобiв та нематерiальних активiв нараховується прямолiнiйним методом.
Основними джерелами інформації для проведення поглибленого аналізу ЗАТ «Енерговугілля» є: баланс підприємства (форма № 1); звіт про фінансові результати (форма № 2); звіт про рух грошових коштів (форма № 3); звіт про власний капітал (форма № 4); примітки до річної фінансової звітності (форма № 5); звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма №11-ОЗ); звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма №1-Б); інша інформація, необхідна для якісного здійснення аналізу та виявлення резервів виробництва...........


.......... Аналізуючи зміни, слід відзначити, що не всі показники мають оптимальні значення, але слід зауважити величину змін, що відбулися. Поступове щорічне коригування та розробка нових санаційних заходів, зокрема закриття нерентабельних виробництв, залучення іноземних інвестицій, реорганізація підприємства, здійснення цільового фінансування з боку держави ЗАТ «Енерговугілля» як об’єкта пріоритетної - вугільної галузі, здатні вивести підприємство з кризи. Показники ліквідності покращилися, підприємство отримало додаткові кошти для покриття своїх зобов’язань.
Коефіцієнт фінансової автономії також трохи зростає, хоча збитки все ще зберігають високі абсолютні значення, а показник власного капіталу є від’ємним.
Показники фінансової стійкості також змінилися, зокрема коефіцієнт концентрації власного капіталу (як і показник автономії) зростає на 0,04 відсоткових пункта після проведення санаційних заходів. Таким чином, хоча деякі показники все ще мають від’ємні значення, їх певне зростання дає змогу припустити наявність позитивної динаміки та подальше їх покращення за умови реалізації більш поглибленої програми фінансової санації на підприємстві.
Санація вважається успішною, якщо за допомогою зовнішніх та внутрішніх фінансових джерел, проведення організаційних та виробничо-технічних удосконалень підприємство виходить з кризи (нормалізує виробничу діяльність та уникає оголошення банкрутства) і забезпечує свою прибутковість та конкурентоспроможність у довгостроковому періоді.


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.