На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Сутнсть мжнародних корпорацй

Информация:

Тип работы: Реферат. Добавлен: 2.6.2013. Сдан: 2013. Страниц: 17. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ

ВСТУП 3
1. Сутність міжнародних корпорацій 4
2. Особливості функціонування транснаціональних корпорацій у міжнародній економіці 6
3. Умови та засади здійснення інвестиційної діяльності транснаціональних корпорацій 10
4. Вплив транснаціональних корпорацій на економічний розвиток держав 13
ВИСНОВКИ 17
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 18


ВСТУП

Міжнародні корпорації - це великі обєднання промислових, торгових, транспортних або банківських фірм і компаній, діяль­ність яких виходить далеко за межі країн базування і забезпечує їм сприятливі позиції у виробництві, збуті, закупівлі товарів і наданні послуг.
Міжнародна корпорація - форма структурної організації вели­кої корпорації, що здійснює прямі інвестиції у різні країни світу.
Перші міжнародні обєднання підприємств виникли в 60- 80-ті рр. XIX ст. у сфері видобутку, закупівлі і збуту мінеральної сировини. З розвитком капіталістичних відносин вони базу­ються у різних секторах світового господарства. У другій поло­вині XX ст. форми і характер діяльності міжнародних компаній змінюються. Розширення сфери функціонування великих кор­порацій до масштабів світового господарства привело до того, що міжнародні обєднання картельного типу, характерні для першої половини XX ст., поступилися місцем міжнародним концернам та іншим могутнім виробничим фірмам. Міжнарод­ні обєднання нового типу не задовольняються діяльністю на обмежених територіях, як це найчастіше відбувалося у колоніа­льну епоху, а керуються концепцією глобальної експансії. Вони розглядають усе світове господарство як сферу додатка свого капіталу.


1. Сутність міжнародних корпорацій

Виникнення міжнародних виробничих формувань є закономі­рним наслідком розвитку поділу праці і виробничої кооперації (ви­робничого підприємства). Очевидно, що участь підприємств у поді­лі праці веде до їх спеціалізації, що супроводжується зростанням концентрації виробництва і капіталу, тобто збільшенням масштабів самих підприємств. Ця тенденція властива усім без винятку госпо­дарюючим субєктам.
Головною ознакою міжнародної корпорації є здійснення нею прямих міжнародних інвестицій із країни свого базування у країни, що приймають.
Країна базування - країна, у якій розташовується головний підрозділ міжнародної корпорації.
Країна, що приймає - країна, у якій міжнародна корпорація має дочірні, асоційовані чи компанії-філії, створені на основі пря­мих інвестицій.
Цілеспрямоване дослідження міжнародних корпорацій почало­ся з кінця 50-х років. Більшість з них відштовхувалися від теорії «економіки масштабу», що дозволяє міжнародним корпораціям за­ощаджувати на витратах виробництва при збільшенні випуску про­дукції і перенесенні його в інші країни. Дещо пізніше виник і сфор­мувався технологічний напрямок теорії міжнародних корпорацій. Суть його полягає в тому, що створення корпорацій обумовлюється технологічною перевагою компаній розвинених країн, що створю­ють підприємства за кордоном для виконання допоміжних операцій, залишаючи контроль за передовою технологією у головній компанії. Трохи пізніше виникли теорії міжнародної організації, до якої схи­ляються корпорації після досягнення визначеного розміру.
Існують два аспекти діяльності міжнародних корпорацій: те­риторіальний та інтернаціональний. Територіальний полягає у та­кому мотиві: кожна корпорація прагне одержати доступ до най­більш дешевих природних і трудових ресурсів, скоротити витрати на транспортування товарів і обійти митні та інші барєри. Інтерна­ціональний аспект припускає, що корпорація, яка має філії у декі­лькох країнах, може, використовуючи перевагу масштабу, економі­чно більш ефективно виробляти товар, ніж кілька незалежних кор­порацій. Крім того, вона може маніпулювати звітністю з метою ско­рочення податків, забезпечувати контроль за належною їй техноло­гією, що надається тільки цілком контрольованим філіям.
Міжнародні корпорації бувають трьох основних видів.
Транснаціональні корпорації (THK) - їх головна компанія належить капіталу однієї країни, а філії розкидані по багатьох краї­нах світу. Інакше, ТНК являють собою найбільші компанії перева­жно з однонаціональним акціонерним капіталом і характером конт­ролю над діяльністю всієї корпорації. ТНК здійснюють свою ділову активність в інших країнах за допомогою організації там філій і до­чірніх компаній, що володіють самостійними службами виробницт­ва і збуту продукції, науково-дослідними центрами і т. д. Типовими прикладами є фірми «Дженерал Моторс», «Форд», концерн «Нестле».
Багатонаціональні корпорації (БНК) - їх головна компанія належить капіталу двох і більше країн, а філії також знаходяться у різних країнах. Це трести, концерни й інші виробничі обєднання, що є міжнародними фірмами не тільки за ареалом їхньої діяльності, але і за контролем над ними. БНК поєднують національні компанії двох чи більше країн на виробничій і науково-технічній основі, що належать власникам з цих країн. Наприклад, концерн «Юнілевер», концерн «Фіат-Сітроен».
Третім видом є міжнародні корпоративні спілки, що найчас­тіше виступають в організаційній формі консорціумів. Ці утворення базуються на виробничій, науково-т........


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Сазонець І.Л. Корпоративне управління: світовий досвід та механізми залучення інвестицій. Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 304 с.
2. Довгань Л.Є., Пастухова В.В., Савчук Л.М. Корпоративне управління. Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2007. - 174 с.
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.