Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНУ ДОВКЛЛЯ

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 4.6.2013. Сдан: 2010. Страниц: 52. Уникальность по antiplagiat.ru: *.

Описание (план):


Вінницький державний аграрний університет
Агрономічний факультет

Кафедра екології та охорони навколишнього середовища


ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………...................4
РОЗДІЛ 1. Огляд літератури………………………………………………6
РОЗДІЛ 2. Методика проведення дослідження………………….……..13
РОЗДІЛ 3 Вплив об’єкту на навколишнє середовище…………………22
3.1. Загальна характеристика підприємства……………………...22
3.2. Підприємство як джерело забруднення довкілля…………....22
3.3. Техніко-екологічна оцінка екологічної ситуації……….........26
РОЗДІЛ 4. Прогнозування змін екологічного стану об’єкту на найближчий час………………………………………………………………….46
4.1. Прогнозування екологічного стану об’єкту при сучасній ситуації…………………………………………………………………….46
4.2. Прогнозування екологічного стану об’єкта в умовах позитивних та негативних змін взаємовідносин між суспільством та природою…………………………………………………………………..47
ВИСНОВКИ ………………………………………………………………50
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………...51


ВСТУП
Для користування природними ресурсами, не знищуючи їх необхідно навчитися передбачати наслідки експлуатації екосистем. Розвиток комп’ютерних технологій за останні десятиріччя стимулював спостережуваний нині інтерес до математичного моделювання екологічних систем, а також розвиток методів системного аналізу складних об’єктів. З іншого боку розвиток математичних моделей які не тільки описують еволюцію екосистем на кількісному рівні, а й пояснюють зміни, що відбуваються в них, сприяє розумінню біофізичних закономірностей, характерних для взаємодії між різними компонентами екосистем.
Обґрунтовані на біофізичному рівні адекватні математичні моделі стануть основою для прийняття рішень на управлінському рівні у галузі використання природних ресурсів. [2]
Стан розвитку сучасної науки характеризується глибоким проникненням методів математичного дослідження в різні сфери наукової думки. Це повною мірою стосується багатьох галузей природознавства, а в першу чергу - екологічних наук. Оцінка екологічних наслідків стала необхідним елементом раціонального природокористування. Тому майбутні екологи потребують серйозної математичної підготовки та володіння методами комп’ютерного обробітку даних, що дало б змогу досліджувати дедалі ширше коло екологічних проблем та використовувати математичні моделі на практиці.
В курсі “Моделювання та прогнозування стану довкілля” використовуються різноманітні біофізичні моделі взаємодії між компонентами екосистеми, а також взаємодії полютантів із різними фізичними об’єктами навколишнього середовища, із застосуванням відповідного математичного апарату. Це сприяє розвитку у студентів вміння застосовувати на практиці знання набуті при вивченні базових дисциплін, а також розумінню того, що в екології можливо описувати та прогнозувати закономірності явищ у навколишньому середовищі на кількісному рівні.
Курсовий проект - це самостійна навчальна, науково-дослідна робота студента. Виконання курсового проекту з дисципліни “Моделювання і прогнозування стану довкілля” передбачено навчальним планом підготовки студентів за спеціальністю 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”
Мета виконання роботи: розрахунок, аналіз та прогноз забруднення території підприємства при викидах забруднення точковим джерелом, визначення забруднення приземного шару атмосфери із застосуванням розрахункових методів математичного моделювання, оволодіння навиками пошуку, систематизації та аналізу літературних джерел, логічного мислення та уміння робити об’єктивні висновки, щодо предмету та об’єкту дослідження у відповідності до поставленої мети роботи.
Завданням курсового проекту є визначення:
- максимального значення приземної концентрації шкідливої речовини См (мг/м3);
- відстань хм від джерела викидів, на якому приземна концентрація С (мг/м3) при несприятливих метеорологічних умовах досягає максимального значення См;
- значення небезпечної швидкості um (м/с) на рівні флюгера, при якій досягається найбільше значення приземної концентрації шкідливих речовин См;
- максимального значення приземної концентрації шкідливої речовини Смu (мг/м3) при несприятливих метеорологічних умовах;
- відстані від джерела викиду хмu (м), на якій при швидкості вітру u та несприятливих метеорологічних умовах приземна концентрація шкідливих речовин досягає максимального значення Смu ;
- приземної концентрації шкідливих речовин С (мг/м3) в атмосфері по осі факела викиду на різних відстанях х (м) від джерела викиду;
- приземної концентраціії шкідливих речовин в атмосфері Сy (мг/м3) на відстані у (м) по перпендикуляру до осі факела викиду.
РОЗДІЛ 1. Огляд літератури

Екологічна ситуація в Україні, не дивлячись на виконання ряду природоохоронних заходів, залишається надзвичайно складною. Таке положення склалося внаслідок волюнтаристського підходу до розміщення і нарощування промислових потужностей без врахування екологічних можливостей регіонів, що зумовило надзвичайно велике техногенне навантаження на навколишнє природне середовище, привело до порушення екологічної рівноваги, істотної зміни середовища проживання, росту захворюваності населення, негативних змін флори і фауни.
На території України зосереджені потужні гіганти металургії, енергетики, хімії, гірничорудної та вугільної промисловості, машинобудування та інші. На протязі десятиліть не приділялось належної уваги підвищенню технічного рівня та екологічної безпеки виробництва. Основні фонди в металургійній та хімічній промисловості зношені на 60-70 відсотків, внаслідок чого часто трапляються аварії, що призводить до аварійних викидів і скидів шкідливих речовин в навколишнє середовище. Фінансування і матеріально-технічне забезпечення будівництва природоохоронних обєктів і споруд здійснювалось і продовжує здійснюватись по залишковому принципу..........


Висновок
Виконана курсова робота дає змогу оцінити рівень забруднення даного підприємства, в залежності від складу концентрації речовин що викидаються, кількості джерел викиду і складу забруднюючих речовин.
На основі даного проекту можна зробити аналіз забруднення точковими джерелами підприємства «Немирівміськбуд», яке знаходиться у м. Немирів, Вінницької області по вулиці Леніна 27.
Основною забруднюючою речовиною яка викидається цими джерелами є пил неорганічний з домішками діоксиду кремнію до 20%. Його гранично допустима концентрація складає 0,5 мг/м3.
Під час проведення розрахункової роботи виявлені перевищення рівнів гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин з трьох джерел, що може викликати негативний вплив на навколишнє середовище та здоров’я людей. Отже ГДК, які виявлені розрахунковим методом: по котельні - 2,647037 (м3/с), по вентиляції - 3,096549 (м3/с), по пічній рубі - 0,37309 (м3/с), беручи до уваги ГДК для цієї речовини 0,5(м3/с) бачимо перебільшення рівнів викидів з перших двох джерел.
Для перших двох джерел було запропоновано методи зменшення кількості викидів. Для першого встановлення фільтрів мокрого очищення, для іншого встановлення фільтрів недоцільне, тому було запропоновано встановлення санітарно-захисної зони розміром в 150 метрів.
Також щоб зменшити негативний вплив також можливо вдосконалити виробничий процес, щоб мінімізувати вплив на навколишнє середовище, або перейти на безвідходне виробництво. Також можливо збільшити довжину труби, щоб підняти точку викиду для кращого розсіювання забруднюючих речовин.
На основі обчислень також була створена карта на міліметровому папері, де показане розсіювання забруднюючих речовин від джерел.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


1. Білявський Г.О., Бутченко Л.Г., Навроцький В.М. Основи екології. Теорія та практикум. - К.: Лібра, 2002, - 351 с.
2. Богобоящий В.В, Чурбанов К.Р., Палій П.Б., Шмандій В.М. Принципи моделювання та прогнозування в екології: Підручник.- Київ: Центр навчальної літератури, 2004. - 204 с.
3. Вергунова І.М.Основи математичного моделювання для аналізу та прогнозу агрономічних процесів.-К.: Нора Прінт, 2000.- 146 с.
4. ГКД 34.02.305-2002 “Викиди забруднювальних речовин в атмосферу від енергетичних установок”, Мінпаливенерго України,2002,-44с
5. Загородній Ю.В., ВойтенкоВ.В. Моделі та методи екологічного моделювання. Житомир, 2000.- 110 с.
6. Экология города. Уч-к под ред. проф. Стольберга Ф.В.-К: Либра, 2000, -465с
7. Лаврик В.І. Методи математичного моделювання в екології. - К.:Фітосоціоцентр, 1988.-350 с.
8. ОНД-86 «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий»,-Ленинград: Гидрометеоиздат,1987,-93с
9. Порядок розробки і затвердження нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. Затверджений наказом Мінекобезпеки України від 18.07.96г. №75.
10. Питомі показники викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від основних виробництв промисловості та сільського господарства. ? Київ: Мінекоресурсів України, 2001.
11. Інструкція по оформленню і змісту проекту нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел. Затверджена наказом Мінекобезпеки України від 18.07.96г. № 76.Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.