Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Диплом Облк аналз операцйних витрат

Информация:

Тип работы: Диплом. Добавлен: 5.6.2013. Сдан: 2011. Страниц: 84. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ

ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1 ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ЗАВДАННЯ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ В РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ 6
1.1Основні засади організації обліку операційних витрат в роздрібній торгівлі 6
1.2 Склад витрат в торгівлі 10
1.3 Облік і контроль в системі управління витратами 14
1.4 Нормативна база обліку операційних витрат в роздрібній торгівлі 20
РОЗДІЛ 2 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ НА ПАТ «БАЗИС» 24
2.1 Організаційно - економічна характеристика ПАТ «Базис» 24
2.2 Аналіз фінансово - господарської діяльності підприємства 33
2.3 Документальне оформлення обліку операційних витрат у роздрібній торгівлі 43
2.4 Синтетичний та аналітичний облік операційних витрат на підприємстві 44
2.5 Внутрішньогосподарський контроль операційних витрат в системі управлінського обліку підприємства 49
РОЗДІЛ 3 АНАЛІЗ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ НА ПАТ «БАЗИС» 53
3.1 Аналіз операційних витрат на підприємстві 53
3.2 Шляхи вдосконалення обліку операційних витрат на підприємстві 63
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 79
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 82
ДОДАТКИ


ВСТУП

Ефективність роботи торговельних підприємств як основної ланки галузі торгівлі є визначальним індикатором якості реалізації ринкових відносин. Проте, у 2010 р. 29,3 % торговельних підприємств були збитковими. Головною причиною цього є висока витратомісткість операційної діяльності торговельних підприємств, особливо підприємств роздрібної торгівлі. Вирішення проблеми розвитку та економічного зростання торговельних підприємств неможливе без удосконалення насамперед системи управління витратами їх операційної діяльності, оскільки саме витрати є основним фактором впливу на прибутковість підприємства, яка забезпечує його конкурентоспроможність та економічну стабільність. Система управління витратами торговельних підприємств потребує релевантної, повної та своєчасної інформації, якою користуються керівники для прийняття рішень та яка повинна відповідати їх реальним потребам. Основним джерелом інформації для прийняття управлінських рішень є облік і контроль.
Організація та методологія обліку, аналізу і контролю витрат знайшли висвітлення у працях українських учених: Білухи М.Т., Бородкіна О.С., Бутинця Ф.Ф., Бутка А.Д., Валуєва Б.І., Вериги Ю.А., Герасимовича А.М., Голова С.Ф., Гуцайлюка З.В., Завгороднього В.П., Єфіменка В.І., Кужельного М.В., Кузьмінського А.М., Ластовецького В.Є., Линника В.Г., Митрофанова Г.В., Мниха Є.В., Нападовської Л.В., Пушкаря М.С, Осадчого Ю.І. Сопка В.В., Шкарабана С.І., Шевчука В.О. та ін. Проте питання обліку і контролю витрат операційної діяльності торговельних підприємств потребують подальшого дослідження, оскільки існуюча система обліку і контролю, зокрема в роздрібній торгівлі, не задовольняє всіх цілей управління і не сприяє повною мірою зниженню рівня витрат. Облік і контроль витрат на підприємствах торгівлі не адаптовані до менеджменту і потребують удосконалення.
В процесі господарської діяльності будь-яке підприємство постійно здійснює витрати. І значну частку витрат займають операційні витрати. До них належать адміністративні витрати, витати на збут та інші операційні витрати. Особливістю їх обліку є те що вони не включаються до собівартості і в кінці місяця списуються на фінансові результати. Це зумовлює специфіку методики обліку, що детально розглянута в даній роботі.
Метою даної роботи є розкриття сутності та особливостей обліку та контролю операційних витрат на підприємстві, що займається роздрібною торгівлею.
Обєктом дослідження обрано ПАТ «Базис».
Цільова спрямованість дослідження обумовила постановку і вирішення таких завдань:
- визначити організаційну концепцію сучасної системи бухгалтерського обліку операційних витрат на підприємстві роздрібної торгівлі;
- розглянути з позицій ринкових відносин економічну природу і сутність операційних витрат;
- визначити склад витрат в торгівлі та нормативно- правову базу стосовно їх обліку і аналізу;
- здійснити аналіз фінансового стану підприємства;
- визначити основні засади організації обліку операційних витрат на підприємстві;
- надати пропозиції стосовно покращання організації обліку операційних витрат на даному підприємстві.
Предметом дослідження є проблеми обліку і аналізу операційних витрат на підприємствах роздрібної торгівлі, оцінка чинної системи бухгалтерського обліку операційних витрат і можливість її удосконалення з урахуванням національних особливостей і міжнародної практики.
Можливі напрямки використання результатів дипломної роботи - бухгалтерський та управлінський облік на підприємстві, впровадження розробок рекомендацій з удосконалення обліку операційних витрат на підприємстві.

РОЗДІЛ 1

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ЗАВДАННЯ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ В РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ


1.1Основні засади організації обліку операційних витрат в роздрібній торгівлі

Однією з важливих передумов ефективного функціонування економіки країни є розвиток торгівлі, яка повинна спиратися як на державний, так і на ринковий механізм впливу на споживчий ринок.
Під торговельною діяльністю розуміють ініціативну самостійну діяльність юридичних осіб і громадян по здійсненню купівлі-продажу споживчих товарів з метою одержання прибутку.
Торговельна діяльність здійснюється субєктами підприємницької діяльності всіх форм власності за наявності державного дозволу (ліцензії, патенту) на право здійснення такої діяльності. Залежно від форм організації і призначення вона поділяється на оптову і роздрібну.
Роздрібна торгівля -- сфера підприємницької діяльності з продажу товарів (послуг) безпосередньо кінцевим споживачам для їх власного некомерційного споживання. Роздрібний товарооборот включає як продаж товарів населенню вроздріб, так і відпуск за безготівковими розрахунками дрібним оптом продовольчих товарів закладам освіти, охорони здоровя, соціального забезпечення тощо (школам, інтернатам, будинкам відпочинку, лікарням тощо).
Основними завданнями підприємств роздрібної торгівлі є:
- своєчасне забезпечення споживачів необхідними товарами;
- підтримка балансу між виробництвом і попитом з одночасним активним впливом на виробництво товарів, які користуються найбільшим попитом на ринку;
- скорочення витрат обігу та забезпечення рентабельності діяльності [28, с.524].
Облік витрат операційної діяльності торгових підприємств (витрат, повязаних з управлінням діяльністю, реалізацією товарів, та інших операційних витрат) ведуть відповідно на рахунках 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності». Відображені на зазначених рахунках витрати в кінці звітного періоду списуються на фінансові результати (дебет рахунка 791 «Результат операційної діяльності»).
Поточні витрати підприємств торгівлі за видами діяльності класифікуються за такими групами:
- витрати операційної діяльності;
- витрати фінансової діяльності;
- інші витрати звичайної діяльності;
- надзвичайні витрати.
Витрати операційної діяльності поділяють на:
- витрати, які включають до собівартості реалізованих товарів та/або продукції власного виробництва;
- адміністративні витрати;
- витрати на збут;
- інші операційні витрати [28, с.425].
Витрати операційної діяльності за їх економічним змістом групують за економічними елементами та статтями витрат.
Під економічними елементами витрат розуміють сукупність економічно однорідних витрат у грошовому виразі за їх видами (це групування дозволяє відповісти на запитання, що витрачено за даний звітний період).
Статті витрат характеризують склад використаних ресурсів залежно від напрямів діяльності (операційна, фінансова, інвестиційна діяльність) та обєкта витрат.
Статті витрат показують, як формуються ці витрати з метою їх аналізу та контролю - одні витрати показують за їх видами (елементами), інші - за комплексними статтями (включаючи декілька елементів). При цьому один економічний елемент витрат може бути присутнім у декількох статтях калькуляції.
За ступенем реагування на зміну обсягів діяльності витрати поділяють на умовно-постійні та змінні.
До умовно-постійних відносять такі витрати, розмір яких не змінюється внаслідок зміни обсягів товарообігу. До постійних належать витрати, повязані з управлінням діяльністю підприємства.
Змінні витрати включають у себе ті види витрат, величина яких змінюється зі зміною обсягів товарообігу. До змінних витрат належать витрати підприємств торгівлі на сировину, купівельні напівфабрикати, технологічне паливо та енергію, на оплату праці торговельно-оперативного персоналу та відповідні суми відрахувань на соціальні заходи, а також інші витрати [22, с.24].
За періодами витрати торговельної діяльності поділяють на витрати поточного періоду та витрати майбутніх періодів.
Витрати поточного періоду - це витрати на управління, збут товарів (продукції) та інші операційні витрати, які належать до того періоду, у якому вони були здійснені.
Витрати майбутніх періодів - це витрати, що мали місце протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до наступних звітних періодів.
Віднесення витрат майбутніх періодів до витрат певного періоду здійснюється в повному обсязі або на основі їх розподілу між декількома звітними періодами.
За центрами відповідальності чи місцем виникнення витрати поділяють на витрати відділу, дільниці, служби, іншого структурного підрозділу підприємства. За ступенем однорідності витрати поділяють на прості (одноелементні) та комплексні. Прості витрати мають однорідний зміст, тобто складаються з одного елементу витрат, наприклад, заробітна плата або амортизаційні відрахування. До складу комплексних витрат включають елементи з різною економічною природою, наприклад, витрати на зберігання, підсортування товарів. За можливістю контролю в конкретному структурному підрозділі розрізняють контрольовані та неконтрольовані витрати в даному центрі відповідальності [29, с.311].
За принципами організації (управління) - витрати, що плануються, та позапланові витрати.
Склад витрат операційної діяльності за економічними визначають за витратами, які не включають до собівартості реалізованої продукції (Відповідно до П(С)БО 16 «Витрати») [13].
До витрат операційної діяльності торгових підприємств належать витрати: по управлінню діяльності (адміністративні витрати), по зберіганню і реалізації товарів (витрати на збут), інші витрати операційної діяльності.
До адміністративних витрат належать загальногосподарські витрати, повязані з управлінням і обслуговуванням підприємства, до витрат на збут належать витрати, повязані із збутом (реалізацією) товарів, до інших витрат операційної діяльності торгових підприємств належать витрати на дослідження і розробки; собівартість реалізованої іноземної валюти (відображається вартість іноземної валюти на дату її продажу); сумнівні і безнадійні борги (відображається інформація про нарахування резерву сумнівних боргів по заборгованості; про суми списаної поточної дебіторської заборгованості, визнаної безнадійною і створення якої не було повязано з реалізацією товарів, послуг); витрати по операційній курсовій різниці (відображаються витрати по активах і зобовязаннях операційної діяльності торгового підприємства від змін курсу національної валюти до іноземної); витрати від знецінення запасів (тобто витрати, повязані із зменшенням (уцінкою) вартості товарів відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»); нестачі і втрати від псування цінностей (відображаються нестачі матеріальних цінностей і втрати від їх псування, які виявлені в процесі заготівлі, переробки, зберігання і реалізації товарів, якщо на час виявлення нестачі винуваті особи не встановлені); визнані штрафи, пеня, неустойки (ведеться облік визнаних економічних санкцій за невиконання підприємством умов договору, законодавства по оподаткуванню та ін.); інші витрати операційної діяльності (витрати по утриманню житлово-комунального господарства, дошкільних дитячих установ, оздоровчих закладів тощо) [13, с.2].


1.2 Склад витрат в торгівлі

Мінекономіки розробило Методичні рекомендації по формуванні складу витрат і порядку їх планування в торгівельній діяльності [21]. У них класифіковані витрати, детально проаналізований склад витрат операційної діяльності по економічним елементам, приведена кореспонденція рахунків по обліку витрат діяльності торгових підприємств (Наказ Міністерства економіки Україні від 02.03.10 р. №226. Норми рекомендацій базуються на національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку (П(С)БО).
Згідно цих рекомендацій до складу витрат торговельної діяльності належать витрати підприємств, що здійснюють таку діяльність, які виникають у процесі руху товарів, а також ті, що повязані з випуском і реалізацією продукції власного виробництва.
Витрати операційної діяльності за їх економічним змістом групують за економічними елементами та статтями витрат.
Під економічними елементами витрат розуміють сукупність економічно однорідних витрат у грошовому виразі за їх видами (це групування дозволяє відповісти на запитання, що витрачено за даний звітний період).
Витрати операційної діяльності підприємства торгівлі групують за такими економічними елементами:
- матеріальні затрати;
- витрати на оплату праці;
- відрахування на соціальні заходи;
- амортизація;
- інші операційні витрати [21, с.11].
Групування витрат діяльності підприємств торгівлі за статтями витрат згідно Методичних рекомендацій формуванні складу витрат і порядку їх планування в торгівельній діяльності наведено в таблиці 1.1.
Таблиця 1.1
Групування витрат діяльності підприємств торгівлі за статтями витрат
Витрати діяльності Статті витрат
1 2
1.Собівартість реалізованих товарів 1.1. Собівартість реалізованих товарів та продукції власного виробництва
2. Адміністративні витрати 2.1. Витрати на оплату праці адміністративно-управлінського персоналу
2.2. Відрахування на соціальні заходи
2.3. Витрати на оренду основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, що забезпечують адміністративні потреби
2.4. Витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, малоцінних швидкозношуваних предметів, що забезпечують адміністративні потреби
2.5. Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів, що забезпечують адміністративні потреби
2.6. Витрати на страхування майна
2.7. Податки, збори та інші передбачені законодавством обовязкові платежі
2.8. Загальні корпоративні витрати
2.9. Інші адміністративні витрати
3. Витрати на збут 3.1. Витрати на оплату праці персоналу, що забезпечують збут товарів (продукції)
3.2. Відрахування на соціальні заходи
3.3. Витрати на оренду основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріа-льних активів, що забезпечують збут товарів
3.4. Витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, малоцінних швидкозношуваних предметів, що забезпечують збут товарів (продукції)

Продовження таблиці 1.1
1 2
3.5. Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів, що забезпечують збут товарів (продукції)
3.6. Витрати на зберігання, підсортування, обробку, пакування і передпродажну підготовку товарів (продукції)
3.7. Витрати на транспортування
3.8. Витрати на проведення маркетингових заходів
3.9. Витрати на тару 3.10. Податки, збори та інші передбачені законодавством обовязкові платежі
3.11. Інші витрати на збут
4. Інші операційні витрати 4.1. Витрати на дослідження та розробки
4.2. Собівартість реалізованої іноземної валюти
4.3. Собівартість реалізованих виробничих запасів необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу
4.4. Сумнівні та безнадійні борги
4.5. Втрати від операційної курсової різниці
4.6. Втрати від знецінення запасів
4.7. Нестачі і втрати від псування цінностей
4.8. Визнані штрафи, пені, неустойки
4.9. Інші витрати операційної діяльності
5. Витрати фінансової діяльності 5.1. Відсотки за кредит
5.2. Інші фінансові витрати
6. Втрати від участі в капіталі 6. Втрати від участі в капіталі
7. Інші витрати звичайної діяльності 7. Інші витрати звичайної діяльності
8. Надзвичайні витрати 8. Надзвичайні витрати

Собівартість реалізованих товарів - це первісна вартість товарів, що вибули. Собівартість реалізованих товарів визначається як різниця між продажною (роздрібною) вартістю реалізованих товарів і сумою торговельної націнки на ці товари.
Суму торговельної націнки на реалізовані товари визначають як добуток продажної (роздрібної) вартості реалізованих товарів і середнього відсотка торговельної націнки. Середній відсоток торговельної націнки визначається діленням суми залишку торговельних націнок на початок звітного місяця і торговельних націнок у продажній вартості одержаних у звітному місяці товарів на суму продажної (роздрібної) вартості залишку товарів на початок звітного місяця та продажної (роздрібної) вартості одержаних у звітному місяці товарів [21, с.32].
До первісної вартості (собівартості) придбаних товарів включають витрати на вантажно-розвантажувальні роботи, транспортування товарів, страхування ризиків транспортування та інші витрати, повязані з придбанням товарів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для продажу.
Оскільки деякі витрати, що повязані з придбанням товарів, можна визначити тільки після закінчення звітного періоду, а також через великий асортимент товарів, іноді досить складно правильно розподілити транспортно-заготівельні витрати на одиницю товарів. У таких випадках не можливо визначити повну собівартість придбання кожної одиниці (однорідною групою) товарів.
Відповідно до П(С)БО 9 "Запаси" підприємства торгівлі до собівартості одиниці товару включають транспортно-заготівельні витрати:
1) в момент придбання;
2) у кінці звітного періоду при визначенні собівартості реалізованих товарів.
Транспортно-заготівельні витрати обліковуються загальною сумою з наступним щомісячним розподілом їх між сумою залишку товарів на кінець звітного місяця і сумою вибулих за місяць товарів. При цьому суму транспортно-заготівельних витрат, що припадає на залишок нереалізованих товарів, відображають у балансі у складі запасів, а решту суми відносять на збільшення собівартості реалізованих товарів [21, с.35].


1.3 Облік і контроль в системі управління витратами

З розвитком ринкових відносин в Україні змінилися умови здійсненні господарської діяльності підприємств торгівлі. А саме: зросла кількість чинників, які впливають на результати господарської діяльності; урізноманітнився та зріс склад реальних та потенційних власників, інвесторів; розширилось коло осіб, зацікавлених в отриманні достовірної інформації про фінансовий стан суб’єкта господарювання, і як результат, зріс рівень самостійності, а отже і відповідальності за ефективність прийнятих управлінських рішень.
Таким чином, значно зросла актуальність дослідження саме процесу управління суб’єктами господарювання.
Перед усім необхідно визначити сутність процесу управління. Думки вчених з цього питання досить різноманітні, проте суттєвих протиріч вони не містять (таблиця 1.2).
Процес управління об’єктом (в тому числі підприємством торгівлі, витратами, прибутком та ін.) полягає в цілеспрямованому впливі на об’єкт управління з метою досягнення мети існування (функціонування) зазначеного об’єкту.
Управління витратами в економічній літературі відокремлено в окремий об’єкт управління, який теж має певні визначення. Ми згодні з думкою І.А.Бланка, який характеризує управління витратами в торгівлі як формування умов постійного зниження рівня поточних витрат по відношенню до товарообігу [5, с.212].
Таблиця 1.2
Визначення сутності процесу управління в працях вчених-економістів
Автор Визначення
1 2
В.Сопко [ ] В. Завгородній [ ] Управління являє собою цілеспрямований вплив на суспільні відносини з метою їх упорядкування

Продовження таблиці 1.2
12
Бутинець Ф.Ф. [ ] Під управлінням розуміють спрямований вплив адміністрації на господарські процеси з метою збільшення прибутку за рахунок підвищення ефективності виробництва, поліпшення якості продукції і забезпечення на цій основі економічного і соціального розвитку колективу підприємства
С. Ф. Голов [ ] Управління забезпечує планування, організацію, мотивацію, контроль та регулювання діяльності
Мэнкью Н.Г. [ ] Б.Фе-льдерер,.Хомбург [ ] управління - це процес планування, організації, мотивації та контролю, необхідний для того, щоб сформулювати і досягти мети організації.
Друрі К. [] Управління - це процес, що призначено для того, щоб діяльність організації відповідала її планам, та щоб вона досягла поставлених цілей

Здійснювати вплив на об’єкт управління, можливо тільки при наявності інформації (тобто, сукупності знань, які відповідають наступним вимогам: є достовірними, повними, вчасними, корисними, релевантними , забезпечують зворотній зв’язок та відсутність дублювання даних) про сам об’єкт, його внутрішню будову , чинники, що впливають на такий об’єкт. Вітчизняними вченими приділена значна увага в дослідженнях етапів управління, кожний з яких можливо здійснити лише при наявності інформації про об’єкт управління.
Базою для процесу управління є існуюча інформація, а результатом - нова, удосконалена інформація.
Проведене дослідження дає підставу розглядати управління витратами, в двох різних аспектах: як процес, тобто сукупність конкретних дій, що спрямовані на досягнення певної мети, і як систему, тобто сукупність взаємозалежних та взаємопов’язаних елементів, які у своїй взаємодії повинні забезпечувати процес управління.
Оскільки витрати безпосередньо впливають на кінцеву мету діяльності підприємства - отримання прибутку, витрати операційної діяльності можна виділити в окремий об’єкт управління, а в системі управління визначити спеціальну підсистему управління витратами з їх плануванням, обліком, контролем та регулюванням.
Складові системи управління витратами торговельного підприємства наведено на рисунку 1.1.


Рисунок 1.1 Складові системи управління витратами операційної діяльності торговельного підприємства

Спробуємо визначити місце і роль обліку і контролю в системі управління витратами операційної діяльності (рисунок 1.2)


Рисунок 1.2 Облік і внутрішній контроль в системі управління витратами операційної діяльності торговельного підприємства

При дослідженні теоретичних розробок, а також практичних аспектів діяльності підприємств торгівлі, з’ясовано, що в системі управління витратами операційної діяльності торговельного підприємства облік і внутрішній контроль займають провідне місце, оскільки є не тільки його інформаційним забезпеченням, а і основними етапами процесу управління.
Основними завданнями даної системи буде:
зниження загального розміру та рівня витрат;
зниження витратомісткості товарів; ліквідація невиправданих втрат.
Процес управління, в тому числі витратами підприємства торгівлі, здійснюється на підставі інформації, що характеризує об’єкт управління. Основним джерелом отримання зазначеної інформації є дані обліку.
Значення обліку в інформаційному забезпеченні управління як підприємством торгівлі так і витратами пов’язане з реалізацією функцій управління.
Необхідно зазначити, що господарська діяльність підприємств торгівлі є досить багатоаспектною. З метою отримання повної інформації, підприємства ведуть декілька видів обліку (внутрішньогосподарський (управлінський), фінансовий, податковий та статистичний).
Згідно Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” бухгалтерський облік - це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень [3].
Витрати торговельного підприємства в основному знаходять своє відображення в фінансовому обліку, а затрати в управлінському обліку.
Не зважаючи на те, що система управлінського обліку використовується в багатьох підприємствах, в теорії та практиці немає однозначних міркувань щодо визначення сутності поняття “управлінський облік”.
Управлінський облік це інтегрована система, яка об’єднує облік, внутрішній контроль, аналіз і планування витрат і доходів, характеризує ефективність використання ресурсів підприємства і забезпечує управлінський персонал повною, достовірною, оперативною та релевантною інформацією про діяльність суб’єкта господарювання.
Таким чином, управління витратами здійснюється на підставі інформації, що забезпечується управлінським і фінансовим обліком, які при спільній меті виконують різні завдання.
В системі і управлінського і фінансового обліку основним елементом є аналітичний облік. Слід відзначити, що аналітичний облік витрат залежить від обєктів обліку, під якими Я.В. Соколов та інші автори розуміють "реальні витрати виробництва, які виникають в процесі кругообігу засобів, котрі, в залежності від цілей, групуються за різними ознаками" [ ].
На практиці, якщо в обліку витрат поширюється цей принцип, то це свідчить про неправильне ведення аналітичного обліку, або про неможливість правильно його вести через недостатню автоматизацію облікових робіт. Наприклад, облік за видами діяльності або за відділами, замість обліку за видами товарів. В таких випадках потрібно шукати шляхи вдосконалення аналітичного обліку витрат для того, щоб його дані служили надійною базою для прийняття адекватних управлінських рішень.
Всі облікові проблеми, що висвітлено вище, притаманні роздрібним торговельним підприємствам.
Номенклатура товарів, що реалізуються підприємствами роздрібної торгівлі, досить велика. Проте, на більшості підприємств аналітичний облік витрат навіть у розрізі груп товарів не ведеться. В підприємствах роздрібної торгівлі для прийняття обґрунтованих управлінських рішень стосовно асортименту товарів і обсягу їх придбання, необхідно мати інформацію про розмір витрат як мінімум у розрізі товарних груп. Ведення обліку витрат в розрізі окремих найменувань товарів дасть змогу визначати витратомісткість окремих товарів, що дозволить виявити найбільш прибуткові і найбільш збиткові товари.
В. Завгородній стверджує, що “облікова інформація повинна забезпечити реалізацію трьох функцій управління:
1. Планування, котре дозволить сформувати порядок дії підприємств. На даній стадії обліковий апарат на підставі даних здійснить постановку цілей отримання найбільшого досягнення ефективності виробництва, пошук шляхів його отримання та обере найкращий варіант.
2. Контроль, який дозволить своєчасно виявити наявні відхилення від нормального (планового) стану господарського процесу.
3. Оцінка, при я........


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Конституція України //Ліга [Електронний ресурс]: інформ. cистема на компакт-диску. - К.: ЛігаБізнесінформ, 01.01.2008.
2. Господарський кодекс України від 16.01.2003р. №436-4 //Ліга [Електронний ресурс]: інформ. cистема на компакт-диску. - К.: ЛігаБізнесінформ, 01.01.2008.
3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. № 435-4 //Ліга [Електронний ресурс]: інформ. cистема на компакт-диску. - К.: ЛігаБізнесінформ, 01.01.2008.
4. Податковий Кодекс України/ Бухгалтерія №50.- «Бліц-Інформ», 2011р.- 322с.
5. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 p., №996-XIV з наступними змінами і доповненнями.-інформ. cистема на компакт-диску. - К.: ЛігаБізнесінформ, 01.01.2008
6. Наказ Мінфіну „Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування” N 291 від 30.11.99. інформ. cистема на компакт-диску. - К.: ЛігаБізнесінформ, 01.01.2008.
7. Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку, затверджене Міністерством фінансів України від 24 травня 1995 р. № 88. .- інформ. cистема на компакт-диску. - К.: ЛігаБізнесінформ, 01.01.2008.
8. Номенклатура товарів народного споживання, які враховуються у роздрібній та оптовій торгівлі (товарний словник), затверджена наказом Мінстату України від 14.01.94 р. №12.- інформ. cистема на компакт-диску. - К.: ЛігаБізнесінформ, 01.01.2008.
9. ПСБО 1. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87- інформ. cистема на компакт-диску. - К.: ЛігаБізнесінформ, 01.01.2008.
10. ПСБО 2 "Баланс" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N87 від 31.03.99 .- інформ. cистема на компакт-диску. - К.: ЛігаБізнесінформ, 01.01.2008.
11. ПСБО 3 "Звіт про фінансові результати" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99 .- інформ. cистема на компакт-диску. - К.: ЛігаБізнесінформ, 01.01.2008.
12. ПСБО 15 "Дохід" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 290 від 29.11.1999.- інформ. cистема на компакт-диску. - К.: ЛігаБізнесінформ, 01.01.2008.
13. ПСБО 16 "Витрати", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. №318. .- інформ. cистема на компакт-диску. - К.: ЛігаБізнесінформ, 01.01.2008.
14. А. М. Поддерьогін, Л. Д. Буряк, Г. Г. Нам, А. М. Павліковський, О. В. Павловська, В. 3. Потій, А. П. Куліш, О. О. Терещенко, Н. П. Шульга, С. А. Булгакова, Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 460 с.
15. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фінансова діяльність підприємства: підручник, 2-ге вид. перероб. і доп.- К.: Либідь, 2007.- 384с.
16. Бутинець Ф.Ф. та інш. Економічний аналіз. - Житомир, 2000. - с.600
17. Бухгалтерській облік в Україні. Навчальний посібник. За ред. Р.Л.Хом’яка.-2-ге вид., доп. і перероб.- Львів: Національний університет “Львівська політехніка”(Інформаційно-видавничий центр “ІНТЕЛЕКТ+” Інституту післядипломної освіти), “Інтелект-Захід”, 2003.-820 с.
18. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник. /За ред. Ф.Ф. Бутинця. - 5-те вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП. „Рута”, 2003. - 726
19. Бухгалтерський облік в Україні: нормативна та методична база. Навчальні матеріали для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей. / Укладач: В.С.Лень. - Чернігів: ЧДТУ, 2003. - 394с.
20. Білик М.Д. Фінансове планування на підприємстві в сучасних умовах // Фінанси України.- 2009.- №4.- С.136-137.
21. Верховинець Л.// Методичні рекомендації з формування складу витрат та порядку їх планування в торговельній діяльності// журнал «Все про бухгалтерський облік». - 14 серпня 2011 р. - №75 (1352) - Спецвипуск.
22. Гіляровська Л.Т. Экономический анализ: Учебник для вузов / Под ред. Л.Т. Гиляровской. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 527 с.
23. Грабова Н.М., Кривоносов Ю.Г. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках. Навч.посібник: 3-тє вид. - К.:А.С.К.2000.-504 с.
24. Грабова Н.Н. Добровский В.Н. Бухгалтерський учет в производственных и торговых предприятиях, 2000./ Под ред. Н.В. Кужельного. - К.:А.С.К., 2001. - 624 с.
25. Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник.-Лібра, 2003.-703с.
26. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навч.-практ. посіб. / За ред. С.Ф.Голова. - Дніпропетровськ, ТОВ «Баланс-Клуб», 2001. - 832 с.
27. Должанський М.І. Бухгалтерський облік в Україні з використанням П(С)БО./ Должанський М.І. - Навч. посіб. - Л.: Львівський банк. Інститут НБУ, 2003. - 494 с.
28. Захожай В.Б., Базась М.Ф., Матюха М.М., Базась В. М. Бухгалтерський облік у галузях економіки: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. /, За ред. Захожая В.Б., Базася М.Ф. -- К.: МАУП, 2005. -- 968 с:
29. Економічний аналіз: Навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбатюк; за ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. - К.: КНЕУ, 2008. - 540 с.
30. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. - К.: Т-во «Знання», КОО, 2008. - 378с
31. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. - М.: Финансы и статистика, 2010
32. Кудряшов В.П. Фінанси. Навчальний посібник. - Херсон: Олді-плюс, 2009. - 348 с.
33. Лень В. С. Бухгалтерський облік в Україні, основи та практика./ Лень В. С., Гливенко В. В. - К.: Знання, 2004. - 805 с.
34. Облік у галузях економічної діяльності: торгівля, автотранспорт, будівництво: Збірник задач і вправ /Н.М.Малюга та ін. - Житомир: Рута, 2001.
35. Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі. Курс лекцій. Навчальний посібник / За ред. Проф. Ф.Ф. Бутинця та доц. Н.М. Малюги - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 608 с.
36. Олійник О.В. Економічний аналіз: Практикум для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит». / За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця. - Житомир: ПП «Рута», 2003. - 496 с.
37. Партин Г.О. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики : Навч. посібник. / Партин Г.О. - К.: Т-во «Знання». КОО, 2000. - 245 с.
38. Павлова Л.Н. Финансы предприятий. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 2008. - 639 с.
39. Петровська І.О., Клиновий Д.В. Фінанси: Навчальний посібник. -К.: ВІПУЛ, 2009. - 300 с.
40. Подольська В.О., Яріш О.В. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2010. - 488 с.
41. Пушкар М.С. Фінансовий облік: Підручник./ Пушкар М.С. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 628 с
42. Роздрібна торгівля непродовольчими товарами// журнал «Все про бухгалтерський облік». - 26 листопада 2007 р. - №109 (1386).
43. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Учеб. пособие. -Минск; М.: ИП "Экоперспектива", 2007. - 246с.
44. Саліта С.В. Визначення напрямків удосконалення організації внутрішнього контроль витрат // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля - 2010. - № 11 (153). - С. 201-208.
45. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств. - Луцьк: Ред.-вид. Відділ «Вежа», 2001. - 456 с.
46. Склад витрат у торгівлі// журнал «Все про бухгалтерський облік». - 7 квітня 2010 р. - №32 (1669).
47. Солошенко Л. Роздрібна торгівля: нове в бухгалтерському обліку. - Харків: Фактор, 2009.
48. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підруч.для студ.вищ.навч. закл. екон. спец. - 5-те вид.,допов. й переробл.-К.:А.С.К.,2000.-784 с.
49. Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні проблеми формування бухгалтерського фінансового обліку. К:”А.С.К.”, 2001. - 348 с.
50. Тютюник Ю.М. Фінансовий аналіз бізнесу: Навч. посібник. / Тютюник Ю.М. - Полтава: ІнтерГрафіка, 2004. - 288с.
51. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: навчальний посібник.- К.: Ельга, Ніка-центр, 2009.- 360с.
52. Фінанси підприємств. Підручник / За ред. А. М. Поддєрьогіна. - К.: КНЕУ, 2004. - 460с.
53. Фінансовий менеджмент: навч. пос. для самост. вивч. дисц. / А.М.Поддєрьогін, Л. Д. Буряк, І. Ю.Калач та ін. - К.:КНЕУ, 2001 - 294с.
54. Хом’як Р.Л. Бухгалтерський облік в Україні. Навчальний посібник. Нормативно-практичні матеріали. /под ред. Р.Л.Хом’яка - Львів: Національний університет «Львівська політехніка», «Інтелект - Захід», 2001. - 718 с.
55. Чебанова Н.В. Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. К:”Академія”, 2002. - 672 с.
56. Чижевська Л.В., Пархоменко В.М., Кривоший М.М. Звітність підприємства. Навчальний посібник. -Житомир:ЖІТІ, 2003.
57. Шеремет А.Д. Методика финансового анализа. М:Инфра-М, 2006. - 176 с.
58. Шеремет О.Д., Сайфулін Р.С. Фінанси підприємств. - М.: ІНФРА, 2005.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.