Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Трет особи у господарському процес

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 5.6.2013. Сдан: 2013. Страниц: 23. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ВСТУП

Перехід України до ринкових відносин, демократизація суспільства висунула на перший план захист прав та інтересів як державних так і приватних підприємств, установ, організацій та інших юридичних осіб.
Оскільки здійснення господарської діяльності не може проходити без конфліктів, що призводить до суперечностей і відповідно до виникнення господарських спорів, які є предметом розгляду та вирішення господарського суду. Важливе значення для господарського судочинства має визначення кола субєктів, які беруть участь в розгляді господарського спору, обсягу їх процесуальних прав та обовязків. Як встановлено статтею 18 Господарського процесуального кодексу України одними із учасників судового процесу є треті особи. Це зумовлено тим, що в процесі розгляду господарським судом спору між позивачем і відповідачем інша особа може вважати, що саме їй належить право на предмет спору, або рішення суду може вплинути на її правовідношення зі стороною в справі. Саме можливість такого захисту свого як матеріального так і процесуального інтересу особою яка не є стороною у справі, являє собою актуальність теми дослідження.
Метою даної курсової роботи є визначення правового становища третіх осіб, які приймають участь у господарському судочинстві, встановлення в повному обсязі їх прав та обов’язків, а також встановлення яке ж місце займають треті особи серед інших учасників господарського процесу при розгляді спору, аналіз чинного процесуального законодавства.
Об’єктом дослідження є інститут третіх осіб в цивільному процесі України - поняття, види.
Предметом дослідження є чинне законодавство, монографічні та публіцистичні дослідження з питань участі третіх осіб в цивільному процесі України.
Структурно курсова робота складається із Вступу, трьох Розділів та висновку. У першому Розділі визначається процесуально-правовий статус третіх осіб, у другому Розділі характеризуються окремі види третіх осіб, а в третьому Розділі проводиться порівняльна характеристика правового статусу третіх осіб та сторін у господарському судочинстві.


РОЗДІЛ І. Процесуально - правовий статус третіх осіб у господарському процесі.

Загальною підставою участі в господарському процесі для всіх осіб, які беруть участь у справі, виступає наявність процесуальної правосуб’єктності. Господарська процесуальна правосуб’єктність виникає з моменту державної реєстрації організації як юридичної особи, громадян - як суб’єктів підприємницької діяльності без створення юридичної особи, а для державних та інших органів - з моменту їх створення і наділення відповідною компетенцією. Неюридичні особи і громадяни, які не мають статусу суб’єкта підприємницької діяльності, набувають господарської процесуальної правосуб’єктності лише у випадках, прямо передбачених законом. Господарська процесуальна правосуб’єкт­ність - це здатність безпосередньо чинити процесуальні дії, здійснювати свої процесуальні права й обов’язки. Громадяни реа­лізують господарську процесуальну правосуб’єктність самостій­но або через своїх представників, а організації, державні та інші органи - через свої колегіальні чи одноособові органи, або через належним чином уповноважених представників...........


ВИСНОВКИ

Отже третіми особами є - особи, які захищають свої права та охоронювані законом інтереси в господарській справі,яка порушується за позовом інших осіб.
Підводячи підсумки вищевикладеного, зазначу, що в господарському процесі можуть приймати участь треті особи, правовий статус яких регламентується статтями 26, 27, 28 Господарського процесуального кодексу України.
Відомо, що треті особи можуть бути з самостійними вимогами на предмет спору і без таких. Третя особа з самостійними вимогами завжди претендує на предмет спору. Вона за своєю суттю є другим позивачем в процесі, а не співпозивачем, так як його інтереси розходяться з інтересами первісного позивача. Співпозивачі свої вимоги завжди пред’являють лише відповідачу, а третя особа, звертаясь з вимогою до відповідача, в той же час оспарює і право позивача на предмет спору. Отже, вона по суті пред’являє вимоги як до відповідача, так і до позивача, третя особа з самостійними вимогами користується всіма процесуальними правами і несе обов’язки позивача.
При вступі в процес третьої особи з самостійними вимогами вона повинна надати позовну заяву і матеріали, що додаються за кількістю учасників на стороні позивача і відповідача з тим, щоб вони мали можливість підготуватися до захисту своїх прав проти претензій третьої особи. А в процесі необхідно оголошувати перерву на певний час з дня подання заяви третьою особою.
Треті особи без самостійних вимог, не предявляють претензій на предмет спору, в той же час, знаходячись в певних правовідносинах з однією із сторін, заінтересовані в правильному вирішенні справи, так як рішення суду може породити для них в преюдиціальному порядку негативні наслідки у взаємовідносинах з цією стороною.
Треті особи без самостійних вимог на предмет спору, як відмічено вище, користуються всіма процесуальними правами і несуть обов’язки сторін за виключенням права розпоряджатись предметом спору (зі сторони позивача не можуть змінювати предмет позову, підстави його, а зі сторони відповідача - визнавати його повністю або частково).
Отже, участь третіх осіб у процесі сприяє всебічному, повному та обєктивному встановленню судом дійсних обставин справи, прав та обовязків, а також постановленню обгрунтованого рішення.
Про те, на мою думку, у Господарському процесуальному кодексі необхідно більш чітко визначити права і обов’язки третіх осіб без самостійних вимог на предмет спору. А саме, вказати, що вони мають право заявляти відвід судді, оскаржувати рішення і ухвали суду та ін.
Чітке визначення в Господарському процесуальному кодексі правового положення третіх осіб буде сприяти більш широкій участі їх у процесі, допоможе краще встановити істину в спірних відношеннях захистити порушенні права суб’єктів господарської діяльності.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Господарське процесуальне право України: Підручник / За ред. О. І. Харитонової. - К.: Істина, 2008. - 360 с.
2. ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ: чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 15 грудня 2012р. (офіц.текст) . - К.ПАВЛИВОДА А.В., 2012. - 92с. - (Кодекси Ураїни)
3. Господарське процесуальне право України: Навч. посібник у схемах. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 264 с.
4. Науково практичний коментар Господарського процесуального кодексу: За ред.. І,О Харитонової, - К: 2006. - 282 с.
5. Інформаційний лист Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики застосування норм Господарського процесуального кодексу України, порушені у доповідних записках про роботу господарських судів у 2004 році»// Електронний ресус: Офіційний сайт ВРУ : www.rada.gov.ua
6. Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України За загальною ред. М. П Мельника Станом на 3 вересня 2012 р.: К., ЦУЛ 2012. - 364 с.
7. Чернадчук В.Д., Сухонос В.В., Нагребельнии В.П. таїн. 4-49Господарське процесуальне право: Підручник/ В.д. Чернадчук, В.В. Сухонос (ст.), В.П. Нагребельнии, Д.М. Лукянець; За заг. ред. к.ю.н. В.Д. Чернадчука. - 2-ге вид.,. пере-роб. і доп. - Суми: ВТД «Університетська книга», 2009 -378 с.
8. Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 26 грудня 2011 року N 18 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" Електронний ресус: Офіційний сайт ВРУ : www.rada.gov.ua
9. Балюк І. А.Господарське процесуальне право: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2008. -224 с.
10. Беланевич В.Е. Господарський процесуальний кодекс України: Наук.-практ. Комент. Видання друге. - К.: Видавництво «Юстіан», 2006, 672с.
11. Господарське та господарське процесуальне право України: методичні матеріали для аудиторної та самостійної роботи студентів / Ю. Дмитришин - Дрогобич, 2009 90с.
12. Притика Д.М., Тітов М.І., Гайворонський В.М. Господарський процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. 4-е вид., перероб. та доп. - Харків: Консум, 2004. - 286 с.
13. Подцерковний О.П. (ред.) та ін. Господарське право X.: Одіссей, 2010. - 640 с.
14. Балюк І. А. Б-21 Господарське процесуальне право: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 2002. - 248 с
15. Господарське процесуальне право України / За ред. В.Л.Костюка. - К.: Ін Юре, 2009. - 223с.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.