На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Трет особи у господарському процес

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 5.6.2013. Сдан: 2013. Страниц: 23. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ВСТУП

Перехід України до ринкових відносин, демократизація суспільства висунула на перший план захист прав та інтересів як державних так і приватних підприємств, установ, організацій та інших юридичних осіб.
Оскільки здійснення господарської діяльності не може проходити без конфліктів, що призводить до суперечностей і відповідно до виникнення господарських спорів, які є предметом розгляду та вирішення господарського суду. Важливе значення для господарського судочинства має визначення кола субєктів, які беруть участь в розгляді господарського спору, обсягу їх процесуальних прав та обовязків. Як встановлено статтею 18 Господарського процесуального кодексу України одними із учасників судового процесу є треті особи. Це зумовлено тим, що в процесі розгляду господарським судом спору між позивачем і відповідачем інша особа може вважати, що саме їй належить право на предмет спору, або рішення суду може вплинути на її правовідношення зі стороною в справі. Саме можливість такого захисту свого як матеріального так і процесуального інтересу особою яка не є стороною у справі, являє собою актуальність теми дослідження.
Метою даної курсової роботи є визначення правового становища третіх осіб, які приймають участь у господарському судочинстві, встановлення в повному обсязі їх прав та обов’язків, а також встановлення яке ж місце займають треті особи серед інших учасників господарського процесу при розгляді спору, аналіз чинного процесуального законодавства.
Об’єктом дослідження є інститут третіх осіб в цивільному процесі України - поняття, види.
Предметом дослідження є чинне законодавство, монографічні та публіцистичні дослідження з питань участі третіх осіб в цивільному процесі України.
Структурно курсова робота складається із Вступу, трьох Розділів та висновку. У першому Розділі визначається процесуально-правовий статус третіх осіб, у другому Розділі характеризуються окремі види третіх осіб, а в третьому Розділі проводиться порівняльна характеристика правового статусу третіх осіб та сторін у господарському судочинстві.


РОЗДІЛ І. Процесуально - правовий статус третіх осіб у господарському процесі.

Загальною підставою участі в господарському процесі для всіх осіб, які беруть участь у справі, виступає наявність процесуальної правосуб’єктності. Господарська процесуальна правосуб’єктність виникає з моменту державної реєстрації організації як юридичної особи, громадян - як суб’єктів підприємницької діяльності без створення юридичної особи, а для державних та інших органів - з моменту їх створення і наділення відповідною компетенцією. Неюридичні особи і громадяни, які не мають статусу суб’єкта підприємницької діяльності, набувають господарської процесуальної правосуб’єктності лише у випадках, прямо передбачених законом. Господарська процесуальна правосуб’єкт­ність - це здатність безпосередньо чинити процесуальні дії, здійснювати свої процесуальні права й обов’язки. Громадяни реа­лізують господарську процесуальну правосуб’єктність самостій­но або через своїх представників, а організації, державні та інші органи - через свої колегіальні чи одноособові органи, або через належним чином уповноважених представників...........


ВИСНОВКИ

Отже третіми особами є - особи, які захищають свої права та охоронювані законом інтереси в господарській справі,яка порушується за позовом інших осіб.
Підводячи підсумки вищевикладеного, зазначу, що в господарському процесі можуть приймати участь треті особи, правовий статус яких регламентується статтями 26, 27, 28 Господарського процесуального кодексу України.
Відомо, що треті особи можуть бути з самостійними вимогами на предмет спору і без таких. Третя особа з самостійними вимогами завжди претендує на предмет спору. Вона за своєю суттю є другим позивачем в процесі, а не співпозивачем, так як його інтереси розходяться з інтересами первісного позивача. Співпозивачі свої вимоги завжди пред’являють лише відповідачу, а третя особа, звертаясь з вимогою до відповідача, в той же час оспарює і право позивача на предмет спору. Отже, вона по суті пред’являє вимоги як до відповідача, так і до позивача, третя особа з самостійними вимогами користується всіма процесуальними правами і несе обов’язки позивача.
При вступі в процес третьої особи з самостійними вимогами вона повинна надати позовну заяву і матеріали, що додаються за кількістю учасників на стороні позивача і відповідача з тим, щоб вони мали можливість підготуватися до захисту своїх прав проти претензій третьої особи. А в процесі необхідно оголошувати перерву на певний час з дня подання заяви третьою особою.
Треті особи без самостійних вимог, не предявляють претензій на предмет спору, в той же час, знаходячись в певних правовідносинах з однією із сторін, заінтересовані в правильному вирішенні справи, так як рішення суду може породити для них в преюдиціальному порядку негативні наслідки у взаємовідносинах з цією стороною.
Треті особи без самостійних вимог на предмет спору, як відмічено вище, користуються всіма процесуальними правами і несуть обов’язки сторін за виключенням права розпоряджатись предметом спору (зі сторони позивача не можуть змінювати предмет позову, підстави його, а зі сторони відповідача - визнавати його повністю або частково).
Отже, участь третіх осіб у процесі сприяє всебічному, повному та обєктивному встановленню судом дійсних обставин справи, прав та обовязків, а також постановленню обгрунтованого рішення.
Про те, на мою думку, у Господарському процесуальному кодексі необхідно більш чітко визначити права і обов’язки третіх осіб без самостійних вимог на предмет спору. А саме, вказати, що вони мають право заявляти відвід судді, оскаржувати рішення і ухвали суду та ін.
Чітке визначення в Господарському процесуальному кодексі правового положення третіх осіб буде сприяти більш широкій участі їх у процесі, допоможе краще встановити істину в спірних відношеннях захистити порушенні права суб’єктів господарської діяльності.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Господарське процесуальне право України: Підручник / За ред. О. І. Харитонової. - К.: Істина, 2008. - 360 с.
2. ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ: чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 15 грудня 2012р. (офіц.текст) . - К.ПАВЛИВОДА А.В., 2012. - 92с. - (Кодекси Ураїни)
3. Господарське процесуальне право України: Навч. посібник у схемах. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 264 с.
4. Науково практичний коментар Господарського процесуального кодексу: За ред.. І,О Харитонової, - К: 2006. - 282 с.
5. Інформаційний лист Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики застосування норм Господарського процесуального кодексу України, порушені у доповідних записках про роботу господарських судів у 2004 році»// Електронний ресус: Офіційний сайт ВРУ : www.rada.gov.ua
6. Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України За загальною ред. М. П Мельника Станом на 3 вересня 2012 р.: К., ЦУЛ 2012. - 364 с.
7. Чернадчук В.Д., Сухонос В.В., Нагребельнии В.П. таїн. 4-49Господарське процесуальне право: Підручник/ В.д. Чернадчук, В.В. Сухонос (ст.), В.П. Нагребельнии, Д.М. Лукянець; За заг. ред. к.ю.н. В.Д. Чернадчука. - 2-ге вид.,. пере-роб. і доп. - Суми: ВТД «Університетська книга», 2009 -378 с.
8. Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 26 грудня 2011 року N 18 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" Електронний ресус: Офіційний сайт ВРУ : www.rada.gov.ua
9. Балюк І. А.Господарське процесуальне право: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2008. -224 с.
10. Беланевич В.Е. Господарський процесуальний кодекс України: Наук.-практ. Комент. Видання друге. - К.: Видавництво «Юстіан», 2006, 672с.
11. Господарське та господарське процесуальне право України: методичні матеріали для аудиторної та самостійної роботи студентів / Ю. Дмитришин - Дрогобич, 2009 90с.
12. Притика Д.М., Тітов М.І., Гайворонський В.М. Господарський процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. 4-е вид., перероб. та доп. - Харків: Консум, 2004. - 286 с.
13. Подцерковний О.П. (ред.) та ін. Господарське право X.: Одіссей, 2010. - 640 с.
14. Балюк І. А. Б-21 Господарське процесуальне право: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 2002. - 248 с
15. Господарське процесуальне право України / За ред. В.Л.Костюка. - К.: Ін Юре, 2009. - 223с.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.