Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик ОРГАНЗАЦЯ ОПЛАТИ ПРАЦ

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 11.6.2013. Сдан: 2012. Страниц: 40. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1
ОРГАНІЗАЦІЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ: СУТНІСТЬ ТА СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ 5
1.1. Структура заробітної плати та елементи її організації 5
1.2. Характеристика діючих форм та систем оплати праці в Україні 11
РОЗДІЛ 2
НАПРЯМИ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ 21
2.1. Аналіз факторів впливу на розмір оплати праці 21
2.2. Вдосконалення державного регулювання оплати праці 27
ВИСНОВКИ 33
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 36
ДОДАТКИ…....…………………………………………………………………..39

ВСТУП
Із відомих на сьогоднішній день факторів виробництва одним із головних, а частіше і основних, який вимагає найбільших затрат, є праця. Економічні перетворення, які здійснюються в Україні протягом останніх років, спрямовані на реформування господарського механізму адекватного ринковій економіці. Виробництво кожної країни і кожної галузі залежить від ряду факторів. Одним із факторів є кадри, праця та її оплата. В цілому ефективність виробництва залежить від кваліфікації робітників, їх використання, що впливає на обсяг і темпи збільшення виробленої продукції, використання матеріально-технічних засобів. Використання трудових ресурсів пов’язано зі зміною показника продуктивності праці. На ріст же продуктивності праці впливає система оплати праці, тому що вона є стимулюючим фактором для росту кваліфікації праці, підвищення технічного рівня виконаної роботи. Все залежить від людей, їх кваліфікації, уміння і бажання працювати. А заробітна плата є саме тою причиною, що приводить робітника на його робоче місце, саме тому тема про оплату праці є досить актуальною.
У сучасний період суттєво змінюється й правове регулювання оплати праці, що є перспективним розвитком правового регулювання винагороди за працю, оскільки закріпив економічні, правові та організаційні засади заробітної плати працівників, які працюють на підприємствах, незалежно від форм власності підприємств.
Мета курсової роботи - вивчення і аналіз організації оплати праці та її регулювання в умовах ринкової економіки.
Для реалізаії поставленої мети необхідно вирішити цілий комплекс завдань:
розкрити сутність і складові елементи організації оплати праці;
розглянути основоположні принципи організації оплати праці;
дослідити структуру заробітної плати і елементи її організації;
оцінити форми та системи оплати праці в Україні;
провести аналіз впливу на оплату праці таких економічних чинників, як прибутковий податок та інші утримання та відрахування;
дати характеристику необхідним напрямкам регулювання оплати праці.
Предмет досліджень - заробітна плата як одна з найскладніших економічних категорій і одне з найважливіших соціально-економічних явищ. Оскільки вона, з одного боку, є основним (і часто єдиним) джерелом доходів найманих працівників, основою матеріального добробуту членів їхніх сімей, а з іншого боку, для роботодавців є суттєвою часткою витрат виробництва і ефективним засобом мотивації працівників до досягнення цілей підприємства. Тому питання організації заробітної плати і формування її рівня разом з питаннями забезпечення зайнятості складають основу соціально-трудових відносин у суспільстві, бо включають інтереси всіх учасників трудового процесу.
В першому розділі курсової роботи розкривається сутність заробітної плати, зміст основних її функцій і принципів, дається характеристика її структури та основних елементів, і характеризується основні форми та системи оплати праці, що діють в Україні в ринкових умовам господарювання.
Другий розділ присвячено аналізу впливу на оплату праці таких економічних чинників як утримання та відрахування з заробітної плати, їх розмірам та порядку сплати, змісту необхідних напрямків регулювання оплати праці, досліджується її важливість в механізмі державного регулювання.
В якості теоретичної бази курсової роботи були використані праці ряду вітчизняних та закордонних авторів в галузі оплати праці, а також використано ряд нормативних актів Українського законодавства щодо регулювання оплати праці в Україні.

РОЗДІЛ 1
ОРГАНІЗАЦІЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ:
СУТНІСТЬ ТА СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ
1.1. Структура заробітної плати та елементи її організації

Сутність поняття “заробітна плата” складна і багатостороння , тому розглядати її потрібно зрізних позицій.
По-перше, заробітна плата - це економічна категорія, що відображає відносини між роботодавцем і найманим працівником з приводу розподілу новоствореної вартості. В цьому розумінні доречнішим є поняття “оплата праці”, яка, крім власне заробітної плати, включає і інші витрати роботодавця на робочу силу.
По-друге, заробітна плата - це винагорода або заробіток, обчислений у грошовому виразі, який за трудовим договором роботодавець сплачує працівникові за роботу, яку виконано або має бути виконано [3, с.52]. Це загальновизнане визначення, що найточніше відповідає терміну “заробітна плата”.
По-третє, в умовах ринкової економіки заробітна плата - це елемент ринку праці, що складається в результаті взаємодії попиту на працю і її пропозиції і виражає ринкову вартість використання найманої праці. В цьому розумінні найчастіше вживаються усереднені показники ставок оплати одиниці (наприклад, людино-години) праці певної якості.
По-четверте, для найманого працівника заробітна плата - це основна частина його трудового доходу, який він отримує в результаті реалізації здатності до праці і який має забезпечити обєктивно необхідне відтворення робочої сили.
По-п’яте, для підприємця заробітна плата - це елемент витрат виробництва, і водночас головний чинник забезпечення матеріальної зацікавленості працівників у досягненні високих кінцевих результатів праці.
Сутність заробітної плати виявляється у функціях, які вона виконує в процесі суспільного відтворення. Виходячи з комплексного розуміння сутності заробітної плати, з’ясуємо значення притаманних їй функцій [3, с.60]:
1. Відтворювальна функція полягає у забезпечені працівників та членів їхніх сімей необхідними життєвими благами для відновлення робочої сили, для відтворення поколінь;
2. Стимулююча функція заробітної плати передбачає встановлення залежності її розміру від кількості й якості праці конкретного працівника, його трудового внеску в результати роботи підприємства;
3. Регулююча, або ресурсно-розміщувальна функція заробітної плати оптимізує розміщення робочої сили за регіонами, галузями народного господарства та підприємствами з урахуванням ринкової кон’юнктури;
4. Соціальна функція заробітної плати відображає міру живої праці при розподілі фонду споживання між найманими працівниками і власниками засобів виробництва. Заробітна плата виступає індивідуальною часткою працівника в новоствореному доході у відповідності з його трудовим внеском. Соціальне значення цієї функції полягає у забезпеченні соціальної справедливості при розподілі доходу між найманими працівниками і власниками засобів виробництва, а також при розподілі доходу між найманими працівниками у відповідності з результатами їхнього трудового внеску;
5. Функція формування платоспроможного попиту населення, призначення, якої узгодження форм виявлення потреб, забезпечених грошовими коштами покупців, з одного боку, і виробництва споживчих товарів-з іншого.
Для забезпечення реалізації заробітною платою зазначених вище функцій необхідне дотримання таких найважливіших принципів [18, с.347]:
- підвищення реальної заробітної плати, яка б відображала темпи зростання ефективності виробництва та праці;
- диференціація заробітної плати в залежності від трудового внеску працівника в результати діяльності підприємства, від змісту і умов праці, від місцеположення підприємства, його галузевої належності;
- однакова оплата за однакову працю;
- державне регулювання оплати праці;
- врахування впливу ринку праці;
- простота, логічність і доступність форм і систем оплати праці.
Врахування сутності даних функцій та принципів при організації оплати праці на підприємстві дасть змогу підвищити ефективність мотиваційного механізму трудової діяльності промислово-виробничого персоналу підприємства.
Заробітна плата як винагорода, обчислена у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу, складається з таких частин: основна заробітна плата, додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати.
Основна заробітна плата - винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обовязки). Вона вста­новлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відряд­них розцінок для робітників та посадових окладів для служ­бовців.
Додаткова заробітна плата - винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні й компенсаційні виплати, передбачені чинним за­конодавством; премії, повязані з виконанням виробничих завдань і функцій.
До інших заохочувальних та компенсаційних виплат належать виплати у формі винагород за підсумками робо­ти за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, компенсаційні та інші грошові та матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які прова­дяться понад встановлені зазначеними актами норми.
Структура заробітної плати - це співвідношення ок­ремих складових заробітної плати в загальному її обсязі. В стабільних розвинених економічних системах основна заробітна плата складає 85-90% в структурі заробітної плати. В Украї­ні в сучасних умовах з різних причин (нестабільність доходів підприємств, інфляція, складна і непостійна система оподатку­вання, занедбаність нормування праці та ін.) питома вага та­рифних ставок в заробітній платі в середньому складає 65-70%, що є одним з виявів кризи в організації праці.
На підставі названих вище принципів організації і функцій заробітної плати в умовах побудови ринкових відносин ство­рюється організація заробітної плати безпосередньо на підприємствах. Під організацією заробітної плати розуміємо її побудову, тобто приведення її елементів в певну систему, Що забезпечує взаємозвязок кількості й якості праці з роз­мірами заробітної плати.
В економічній системі, що ґрунтується на різноманітних формах власності і господарювання, механізм організації заробітної плати складається з таких елементів:
а) ринкового регулювання;
б) державного регулювання;
в) колективно-договірного регулювання через укладан­ня генеральної, галузевих, регіональних угод; колективних договорів на рівні підприємств; трудових договорів з найма­ними працівниками;
г) механізму визначення індивідуальної заробітної пла­ти безпосередньо на підприємстві (в структурному підроз­ділі) з використанням таких елементів, як тарифна система або безтарифна модель, нормування праці, форми і системи оплати праці та преміювання.
Перебудова організації заробітної плати на підприємстві у відповідності з вимогами ринкової економіки передбачає вирішення трьох головних завдань:
• по-перше, підвищення зацікавленості кожного праців­ника у виявленні і використанні резервів зростання ефек­тивності своєї пращ при виключенні можливості одержання незароблених грошей;
• по-друге, усунення випадків зрівнялівки в оплаті праці, досягнення прямої залежності заробітної плати від індиві­дуальних кінцевих результатів праці;
• по-третє, оптимізація співвідношень в оплаті праці пра­цівників різних категорій і професійно-кваліфікаційних груп із врахуванням складності виконуваних робіт, умов праці, дефіцитності певних видів робочої сили на ринку праці, а також впливу різних працівників на досягнення кінцевих результатів і конкурентоздатність продукції.
Хоча кожне підприємство (а інколи і структурний підроз­діл) має свою специфіку в організації оплати праці, її організаційними основами завжди є: забезпечення необхідного підвищення заробітної плати при зменшенні її витрат на одиницю продукції; регулювання трудових відносин, забезпечення рівноправності роботодавця і працівника; вдоско­налення нормування праці; вибір моделі, форм і систем опла­ти праці; взаємозвязок розмірів заробітної плати з обсягами та вартістю виробленої продукції. Розглянемо їх детальніше. Дотримання вимоги забезпечення необхідного підвищення заробітної плати при зменшенні її витрат на одиницю про­дукції є одночасно гарантією як зростання трудових доходів працівників, так і підвищення ефективності виробництва (за інших однакових умов), що відповідає інтересам всіх учас­ників трудового процесу і вимогам ринку.
При організації заробітної плати на підприємстві зачіпляються нагальні ........


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Про оплату праці: Закон України від 24.03.1995 р. № 108/95 із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 23.01.07.
2. Кодекс законів про працю України. - Офіц. вид. - К.: Атіка: Законодавство України про працю, 2003. - Ст.49. - (Збірник законодавчих та нормативних актів).
3. Богиня Д.П., Грішнова О.А.. Основи економіки праці. Навчальний посібник. -К.: Знання-Прес, 2000.
4. Болотіна Н.Н. Трудове право України / Н.Н. Болотіна, Г.І. Чанишева. - 2-ге вид., стер. - К. : Т-во "Знання", КОО, 2007. - 247 с.
5. Дослідження проблем оплати праці: порівняльний аналіз (Україна та країни ЄС): монографія / А. М. Колот, Г. Т. Кулікова; за заг. ред. А. М. Колота, Г. Т. Кулікова. - К. : КНЕУ, 2008. - 274 с.
6. Економіка праці та соціально-трудові відносини : підручник / [А.М. Колот, О.А. Грішнова, О.О. Герасименко та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Колота. - К. : КНЕУ, 2009. - 711 с.
7. Какой рынок труда нужен экономике? // Перспективы реформирования трудовых отношений: сб. ст. - М.: ОГИ, 2003. - 128 с.
8. Колот А.М. Зарубіжний досвід матеріального стимулювання персоналу / А.М. Колот // Україна: аспекти праці. - 2006. - № 1. - С. 16-21.
9. Лобатюк В. Реформа оплати праці в Україні. Недоліки і помилки / В. Лобатюк // Праця і зарплата. - 2007. - № 9.
10. Лучко М.Р. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах: навчальний посібник / М.Р. Лучко, І. Д. Бенько. - Тернопіль : Економічна думка, 2004. - 206 с.
11. Матюх С. А. Західноєвропейський досвід організації оплати праці / С. А. Матюх // Вісн.ТУП. - 2003. - Ч. 2. - № 6. - С. 155-160.
12. Матюх С. А. Особливості колективно-договірного регулювання заробітної плати в країнах ЄС / С. А. Матюх // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. - 2004. - № 6. - С. 222-227.
13. Михасюк І.Р. Державне регулювання економіки. Підручник. - К.: Атіка, Ельга-Н, 2000.
14. Мудрик А.. О подоходном налоге с доходов наёмних работников // Бухгалтерия, Налоги, Бизнес. 2007. - № 37.
15. Мудрик Г. Про пільги по прибутковому податку з громадян // Вестник бухгалтера и аудитора Украины. - 2008. - № 15-16.
16. Никифоров А. Основные направления реформирования заработной платы / А. Никифоров, А. Лубков // Экономист. - 2009. - № 4. - С. 42.
17. Осовий Г. Тарифні ставки та оклади у виробничій сфері / Г. Осовий // Праця і зарплата. - 2005. - № 15.
18. Покропивний С.Ф.. Економіка підприємства. Підручник. - В2т. - К.: «Хвиля-Прес», 2005. - 347 с.
19. Ремескин А. Д. Стимулирование инициативы трудовых коллективов / А. Д. Ремескин. - К. : Наук. думка, 2001. - 168 с.
20. Рофе А.И.. Экономика и социология труда. Учеб. пособие. - М.: Издательство «МИК», 2000.
21. С.С. Гриневич С.С, Кузьменко Н.В. Державне регулювання заробітної плати. // Науковий вісник. Економіка, планування і управління в лісовиробничому комплексі. ? № 16.3. ? 2006. ? с. 125-128.
22. Синяєва Л. Проблеми регулювання оплати праці та шляхи їх вирішення в Україні // Регіональна економіка. - № 1. - 2009. - с. 171-177.
23. Солдатенко М. Політика заробітної плати: / М. Солдатенко , А. Колот. - Урядовий кур’єр. - 2007. - 310 с.
24. Україна в 2005-2009 рр.: стратегічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку : монографія / за заг. ред. Ю. Г. Рубана. - К. : НІСД, 2009. - 655 с.
25. Управління соціальним і гуманітарним розвитком : навч. посіб. / [В. А. Скуратівський, В. П. Трощинський, Е. М. Лібанова та ін.] ; за заг. ред. В. А. Скуратівського, В. П. Трощинського : у 2 ч. - К. : НАДУ, 2009. - Ч. 1. - 456 с. - С. 398-408.
26. Церетелі Л.. Система державного соціального та пенсійного страхування // Вісник податкової служби України. - 2001.- № 27.
27. Шевчук Л.П. Моделювання та відображення в обліку розрахунку єдиного соціального внеску на основі індикативної заробітної // Економічні науки. Вісник ЖДТУ № 1 (55). ? 2010. ? с. 173-176.
28. Офіційний сайт Міністерства праці та соціальної політики України, науково-дослідний інститут соціально-трудових відносин: Рекомендації щодо визначення заробітної плати в залежності від особистого внеску працівника в кінцевий результат роботи підприємства, Київ. - Режим доступу: mlps.gov.ua.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.