Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


Отчет по практике отчет по практиц. в медичному центр ТОВ медична компаня.медичн послуги.

Информация:

Тип работы: Отчет по практике. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2012. Страниц: 51. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ

ВСТУП 3
1. СТИСЛА ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛІНІКИ ТОВ "МЕДИЧНА КОМПАНІЯ" 5
2. АНАЛІЗ ВНУТРІШНЬОЇ СЕРЕДИ КЛІНІКИ 9
2.1 Характеристика економічної політики клініки 9
2.2. Організаційна структура управління ТОВ "Медична компанія" 17
2.3 Функції та задачі економічних служб 21
2.4 Оплата і стимулювання праці 27
2.5. Формування витрат виробництва 34
2.6 Аналіз економічної діяльності результатів клініки 36
ВИСНОВОК 39
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 41


ВСТУП

Охорона здоровя населення є важливою сферою суспільного життя, внутрішньою функцією і частиною соціальної політики держави. Складна економічна і політична ситуація в державі, економічна криза і вкрай недостатнє фінансуванням системи охорони здоровя призвели до погіршення показників стану здоровя населення України. Інтеграція України в Європейський союз викликає реформування галузей соціально-культурної сфери, в тому числі і охорони здоровя. Це повязано з невідповідністю рівня медичних послуг вимогам, які ставляться до них в умовах функціонування європейського системи охорони здоровя. В умовах недостатності бюджетного фінансування державна медицина в Україні не в змозі якісно виконувати свої функції, і тому надзвичайно актуальними сьогодні є проблеми пошуку додаткових джерел фінансового забезпечення установ охорони здоровя.
Фінансування галузі охорони здоровя здійснюється за рахунок бюджетних ресурсів та коштів відомств і підприємств, які спря­мовують їх на ці потреби.
Головною метою переддипломної практики є поглиблення і закріплення теоретичних знань, отриманих в процесі вивчення загальноекономічних і фінансових дисциплін, оволодіння навичками і компетенціями щодо проведення фінансово-аналітичної роботи в бюджетних організаціях, формування професійних знань, а також вміння приймати самостійні рішення під час виконання професійних обовязків працівника бюджетної сфери.
Для досягнення мети переддипломної практики були поставлені та вирішені наступні завдання:
наведена стисла характеристики клініки ООО «Медична компанія»;
надана характеристика економічної політики клініки;
розглянута організаційна структура управління ООО «Медична компанія»;
визначені функції та задачі економічних служб;
розглянута оплата і стимулювання праці;
досліджено формування витрат виробництва;
проведений аналіз економічної діяльності результатів клініки.
Інформаційну базу дослідження становлять законодавчі та нормативно-правові акти з питань фінансового забезпечення медичних закладів, статистичні дані Міністерства охорони здоров’я, Держкомстату України, Державного казначейства України, статті вітчизняних і зарубіжних авторів, видання з питань фінансового забезпечення розвитку медицини.
При написанні звіту про проходження переддипломної практики була використана статистична та фінансова звітність ООО «Медична компанія».
1. СТИСЛА ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛІНІКИ ООО «МЕДИЧНА КОМПАНІЯ»

У 2007 році акредитаційна комісія Міністерства охорони здоровя України компанії "Медична компанія" привласнила вищу категорію акредитації.
«Медична компанія» працює на ринку медичних послуг з 2000 року. Основне завдання, яке поставили перед собою співробітники компанії, - введення в медичну практику новітніх медичних технологій, доступність цих методик для широкого кола населення, створення цивілізованих умов перебування пацієнтів у клініці, високий рівень медичного обслуговування.
Поліклініка «Медична компанія» обєднує кваліфікованих лікарів різних спеціальностей, які вміло використовують досягнення сучасної медичної науки, прагнучи донести до кожного пацієнта все найкраще, ефективне і безпечне.
Індивідуальний підхід, сучасні методики лікування, точна і швидка діагностика, комфортні умови, ввічливе ставлення персоналу - ось основні складові нашої роботи.
ТОВ «Медична компанія» є самостійним спеціалізованим лікувально-профілактичним закладом, що забезпечує висококваліфіковану стаціонарну і консультативну поліклінічну медичну допомогу населенню області, базою спеціалізації і підвищення кваліфікації лікарів і середнього медичного персоналу.
Лікарня знаходиться у безпосередньому підпорядкуванні управління охорони здоровя обласної державної адміністрації.
Лікарня має статус юридичної особи, свій баланс, рахунки в установах банку, статут, штамп і печатку.
ООО «Медична компанія» має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обовязки, бути позивачем і відповідачем в суді і арбітражному суді.
ООО «Медична компанія» веде облік і подає звіт про свою діяльність за відповідними формами та у встановлені строки.
ООО «Медична компанія» інформує відповідні органи охорони здоровя про випадки внутрішньолікарняної інфекції, нещасні випадки і надзвичайні події відповідно до наказів МОЗ України.
Лікарні згідно з наказом МОЗ України від 05.06.97 № 174 "Про затвердження Положення про клінічний лікувально-профілактичний заклад охорони здоровя" може бути надано статус клінічного лікувально-профілактичного закладу охорони здоровя.
Основні завдання лікарні:
Забезпечення безкоштовною, в повному обсязі, висококваліфікованою стаціонарною і поліклінічною (консультативною) медичною допомогою населення області за профілем відповідно до спеціалізації ліжкового фонду і консультативного прийому за направленням лікарів районних, міських та інших лікувальних закладів з метою уточнення діагнозу і надання спеціалізованої допомоги.
Надання екстреної невідкладної медичної допомоги при гострих і раптових станах, незалежно від місця проживання і віку пацієнту.
Організація і надання кваліфікованої екстреної і реанімаційної медичної допомоги пацієнтам, які перебувають в стаціонарах області, із залученням лікарів-спеціалістів всіх лікувально-профілактичних закладів.
Проведення виїзних або заочних консультацій кваліфікованими лікарями-спеціалістами лікувально-профілактичних закладів області, працівниками вищих медичних закладів освіти, післядипломної освіти, науково-дослідних інститутів.
Проведення планових виїздів в сільську місцевість області з метою надання організаційно-методичної і практичної допомоги (консультації хворих, практична допомога лікарям при диспансеризації).
ООО «Медична компанія» є самостійним лікувально-профілактичним закладом і має в своєму розпорядженні приміщення з відповідною територією, відповідне медичне обладнання і апаратуру, господарський інвентар та ін. майно.
Майно лікарні становлять основні фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі.
Майно лікарні є комунальною власністю і належить їй на правах оперативного управління.
Лікарня «Медична компанія» володіє, користується та розпоряджається закріпленим за нею майном на свій розсуд, вчиняючи, щодо нього будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству та Положенню.
Лікарня «Медична компанія» має право продавати морально та технічно застаріле обладнання, прилади, апаратуру використовуючи кошти, отримані від реалізації на придбання необхідного устаткування.
Лікарня «Медична компанія» має право здавати в оренду іншим клініким, установам та організаціям устаткування, прилади, а також списувати їх з балансу у встановленому порядку.
Джерелами фінансування лікарні є:
- асигнування з місцевого бюджету;
- кошти, отримані від господарської діяльності;
- благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств, установ і громадян;
- інші джерела не заборонені законодавчими актами України.
Керівництво діяльністю Клінікою здійснює на основі єдиноначальності головний лікар, який призначається і звільняється у встановленому порядку.
Оперативне керівництво медико-господарською діяльністю здійснює апарат управління лікарні.
Відповідно до потужності лікарні головний лікар може мати декількох заступників згідно із затвердженим штатним розписом.
Головний лікар самостійно вирішує питання діяльності лікарні за винятком тих, що віднесені до компетенції управління охорони здоровя обласної державної адміністрації і трудового колективу.
Повноваження трудового колективу реалізуються загальними зборами. Рішення загальних зборів приймається простою більшістю голосів.
Загальні збори визнаються такими, що відбулися при наявності 3/4 кількості працівників лікарні.
Трудовий колектив лікарні:
- затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку;
- укладає колективний договір;
- бере участь у моральному і матеріальному стимулюванні працівників.
При лікарні організується: медична рада, рада медичних сестер, громадські ради, секції наукових медичних товариств, що діють на підставі спеціальних положень, затверджених МОЗ України.
Роль фінансового директора виконує головний бухгалтер. Водночас, при достатньому рівні компетенції у фінансових питаннях фінансово-кредитне планування діяльності та оперативне управління фінансами повністю здійснює Заступник головного лікаря лікарні з економічних питань.
Заступник головного лікаря лікарні з економічних питань здійснює комплексний економічний аналіз діяльності лікарні та керівництво роботою з техніко-економічного планування; впровадження нових форм організації та оплати праці. Організовує систематичний контроль за виконанням планових показників. Вони ж несуть відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звіт­ності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років.

2. АНАЛІЗ ВНУТРІШНЬОЇ СЕРЕДИ КЛІНІКИ

2.1 Характеристика економічної політики клініки
Головна внутрішня мета діяльності підприємства ООО «Медична компанія»складається в максимізації прибутку. Зрозуміло, що для того щоб цього досягти, підприємству ООО «Медична компанія» необхідно здійснювати аналіз результатів своєї діяльності. Крім того, в умовах розвитку і поглиблення в Україні ринкових засад в економіці об’єктивно ускладнюються завдання у сфері прийняття управлінських рішень у будь-якому масштабі. Оволодіння прийомами і методами економічного аналізу дає змогу фахівцям розвивати економічне мислення, навчитися сприймати економічні процеси, що відбуваються на підприємстві або інших об’єктах управління.
Для того, щоб постійно забезпечувати зростання прибутку, слід шукати невикористані можливості його збільшення, тобто резерви зростання. Резерви виявляються на стадіях планування та безпосереднього виробництва продукції і її реалізації. Визначення резервів збільшення прибутку базується на науково обґрунтованій методиці розроблення заходів з їх мобілізації.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ООО «Медична компанія» за 2010-2012 роки наведені у табл. 2.1.
Таблиця 2.1
Основні показники фінансово-господарської діяльності
Показник Рік Темпи зростання
2010 рік 2011 рік 2012 рік 2011 від 2010 2012 від 2011
Дохід (виручка) від реалізації продукції, робіт та послуг (без ПДВ та акцизу), тис. грн. 4610,0 7415,0 7532,0 160,80 101,6
Середньооблікова чисельність:
працівників, осіб 97 87 80 89,70 92,0
робітників, осіб 58 52 48 89,70 92,3

Продовження табл. 2.1
1 2 3 4 5 6
Продуктивність праці:
одного працівника, грн /особу 47525,8 85229,9 94150,0 179,30 110,5
одного робітника, грн /особу 79482,8 142596,2 156916,7 179,40 110,0
Фонд заробітної плати:
працівників, тис. грн. 1395,00 1472,00 1665,00 105,50 113,1
робітників, тис. грн. 1116,00 1104,00 1282,10 98,90 116,1
Середньорічна заробітна плата:
одного працівника, грн/особу 14381,4 16919,5 20812,5 117,60 123,0
одного робітника, грн/особу 19241,4 21230,8 26710,4 110,30 125,8
Собівартість реалізованої продукції : (товарів,робiт, послуг) з урахуванням адміністративних витрат та витрат на збут та сальдо інших операційних доходів та витрат, тис. грн. 5463,0 7217,0 7081,0 132,10 98,1
Витрати на 1 грн. реалізованої продукції, грн. 1,19 0,97 0,94 81,50 96,9
Прибуток до оподаткування (збиток), тис. грн. 6,0 -13,0 -99,0 -216,70 761,5
Рентабельність:
доходу, % 0,13 -0,18 -1,31 -138,50 727,8
витрат, % 0,11 -0,18 -1,40 -163,60 777,8
Середньорічна вартість основних фондів, тис. грн. 2694,0 5362,0 5162,0 199,00 96,3
Фондовіддача, грн. 1,711 1,383 1,459 80,80 105,5


За даними таблиці ми бачимо поступове збільшення доходу (виручки) від реалізації продукції, робіт та послуг, темп росту у 2012 році складає 101,6 %.
У 2012 році має динаміку до зменшення і середньооблікова чисельність працівників та робітників. Але поряд зі зменшенням чисельності працівників ми бачимо також поступове збільшення продуктивності праці, як одного працівника так і одного робітника. Зі зменшенням чисельності працюючих відповідно збільшився фонд заробітної плати.
Динаміку до зменшення має повна собівартість реалізованої продукції, темп росту у 2012 році склав 98,1 %. У 2012 році зменшились витрати на 1 грн. реалізованої продукції, темп росту складає 96,9 %.
Збиток до оподаткування збільшився у 2012 році, темп росту складає 761,5 %. Рентабельність доходу та рентабельність витрат підприємства мають негативне значення, оскільки підприємство отримало збиток.
Середньорічна вартість основних фондів зменшилась, темп зростання складає 96,3 %. Фондовіддача збільшилась, що свідчить про підвищення ефективності використання основних виробничих фондів підприємства.
Таким чином, проведений аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ «Медаком» свідчить про збиткову діяльність підприємства, а також зниження ефективності діяльності у 2012 році п........


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Конституція України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 30, ст. 141 ) Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2952-VI (2952-17) від 01.02.2011, ВВР, 2011, N 10, ст.68 - Режим доступу: www.rada.gov.ua
2. Податковий кодекс України : від 23.12.2010 р. № 2856-VI [Електронний ресурс] // Офіційний вісник України. - 2010. - № 92. - Ст. 3248. - Режим доступу :www.rada.gov.ua
3. Господарський кодекс України від 16. 01.2003 р. // Голос України. - 2003. - № 49-50.
4. Закон України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16 липня 1999 р. №996-XIV.
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджене наказом МФУ від 31.12.99 р., № 318, зареєстрованим у МЮУ 19.01.2000 р., № 27/4248.
6. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства” Навч. посіб. Для вузів / за ред. Проф.. Н. П. Любушина. - М.: ЮНІТІ-ДАНА, 2000.-417
7. Березіна О.В. Економіка підприємства / О.В.Березіна , Л.М.Березіна, Н.В.Бутенко - Київ : «Знання», 2009 .- 360 с.
8. Бланк И. А. Управление прибылью. - 2-е изд., расш. и доп. - К.: Ника - центр, 2002. - 752с. - (Серия „Библиотека финансового менеджера”; Вып. 2).
9. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. - 2-е изд., перераб. и доп. - К.: Ольга, Ника-центр,2004. -656с.
10. Верига Ю.А. Бухгалтерський облік: нормативно-правові документи. Коментар: Навч. пос. (для студ. вищ. навч. зал.) / Ю.А. Верига, Г.І. Зима - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 656 с.
11. Герасимчук С.Б. Управлінський облік як інформаційне середовище прийняття рішень//Проблеми економіки, обліку та менеджменту: Зб.наук.пр.ст-тів ІЕФ ТУП.-Хмельницький:ТУП. - 2002.-С.33-40.
12. Гетьман О.О. Економічна діагностика: навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів/ О.О. Гетьман, В. М. Шаповалов. - К.: Центр навчальної літератури, 2008.-307с.
13. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник. - 3-тє вид., випр. і доп. / Грішнова О.А. - К. : Т-во "Знання", КОО, 2008. - 559 с.
14. Громова Є.М. Метод комплексної оцінки економічної ефективності змін механізму оплати праці // Економіка: проблеми теорії і практики. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. - Випуск 185. - С.883-890.
15. Данилюк М. О. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. / М. О. Данилюк - К. : Центр навчальної літератури. - 2004. - 204 с.
16. Економічний аналіз [Текст] : навчальний посібник / М. А. Болюх, М. І. Горбатюк ; за ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченька. - К. : КНЕУ, 2001. - 540 с.
17. Кіндрацька, Г. І. Економічний аналіз: теорія і практика [Текст] : підручник / Г. І. Кіндрацька, М. С. Білик, А. Г. Загородній / за ред. проф. А. Г. Загороднього. - Львів : Магнолія Плюс, 2006. - 428 с.
18. Кобеля, С. Показники оцінки трудової мотивації [Текст] / С. Кобеля, Р. Білик // Україна: аспекти праці. - 2010. - №6. - С. 42-46.
19. Кочетов О.П., Катаєва С.Б., Хмелевський О.В. Класифікація методів управління // Шляхи активізації вітчизняного виробництва: теорія та практика, проблеми підготовки фахівців. Матеріали всеукраїнської наукової конференції (25-26 травня 2001 року). - Хмельницький: ХІЕП, 2001. - С. 362-367
20. Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 352 с.
21. Кривицька О. Р. Критерії ефективності формування прибутку підприємств в умовах ринкової економіки / О. Р. Кривицька // Економіка і управління. - 2009. - № 1. - С. 98-103
22. Литвин, Б. М. Фінансовий аналіз: навчальний посібник / Б. М. Литвин, М. В. Стельмах . ? К. : Хай-Тек Прес, 2009 . ? 336 с.
23. Лобанова І.Д. Фінансові механізми управління витратами // Актуальні проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України: Збірник наукових статей за матеріалами ІІ науково-практчної конференції студентів та молодих вчених. - Харків: Основа, 2002. - С. 155 - 156.
24. Мних, Є. В. Економічний аналіз [Текст] : підручник / Є. В. Мних. - Вид. 2-ге, перероб. та доп. - К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 472 с.
25. Петюх, В. М. Управління персоналом [ Текст ] : навчально-методичний посібник / В. М. Петюх, Б. Г. Базилюк, О. О. Герасименко . ? видання третє, без змін . ? К. : КНЕУ, 2010 . ? 320 с.
26. Сумець О. М. Основи операційного менеджменту: Підручник / Для студентів економ, спец. - Під ред. проф. О. Л. Ярменка. - К.: ВД «Професіонал», 2004. - 416 с.
27. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. - 2-ге вид., стер. - К.: Алерта, 2003. - 485 с.,
28. Управління персоналом: [навч. посіб.] / М. Д. Виноградський, С. В. Бєляєва, А. М. Виноградська, О. М. Шканова. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. -504 с.
29. Факторні показники обрання організаційної форми економічного аналізу / І.Т. Райковська // Вісник ЖДТУ / Економічні науки. - 2010. - № 4 (54). - С. 163.
30. Фінанси підприємств: Підручник / Під ред. А.М. Поддєрьогіна. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 1999. - 384с.
31. Фінансовий аналіз: навчальний посібник / М. Д. Білик, О. В. Павловська, Н. М. Притуляк [та ін.] . ? 2-ге вид., без змін . ? К. : КНЕУ, 2007 . ? 592 с.
32. Хміль, Ф. І. Управління персоналом : Підручник / Ф. І. Хміль . ? К. : Академвидав, 2006 . ? 488 с. ? ( Альма-матер )
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.