Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Органи управлння у господарських товариствах

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 19.6.2013. Год: 2012. Страниц: 36. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Вступ
Розділ 1. Господарські товаривства
1.1. Поняття та види господарських товариств
1.2. Особливості правового статусу господарських товариств
Розділ 2. Органи управління господарським товаривством
2.1. Вищий орган управління
2.2. Виконавчі органи
2.3. Контролюючі органи
Розділ 3. Відповідальність посадових осіб та учасників господарських товаривств
Висновок
Список використанних джерел та літератури

Вступ
Серед організаційно-правових форм підприємництва України визначальне місце належить господарським товариствам. Історія їх розвитку самим безпосереднім чином пов’язана з розвитком ринку, оскільки завдяки цій формі зростає можливість залучення до господарювання в якості суб’єктів підприємництва більш широких верств населення суспільства , перетворення громадян на активних , відповідально-правових учасників економічних відносин
Розвиток господарських товариств є в значній мірі основою збільшення внутрішнього інвестування економіки, оскільки є засобом концентрації капіталу за допомогою об’єднання індивідуальних капіталів , постійного розширення обсягу внутрішнього капіталу країни .
В сучасних умовах господарювання, коли Україна знаходиться на етапі переходу до ринкової економіки. Важливим і необхідним є дослідження господарських товариств, як сучасної форми господарювання. Оскільки, найбільш поширеною організаційно-правовою формою підприємницької діяльності є господарські товариства ,які являються основою ринкової економіки у більшості країн Європи.
Також актуальність цієї теми полягає в тому, що господарські товариства засновують свою діяльність на активній участі в управлінні товариством відносно великої групи підприємців. Тобто, громадське товариство є засобом демократизації господарських відносин.
Ефективна робота підприємства неможлива без органів управління. Саме правильна їх робота, дотримання принципів і задач товариства, призводить до покращення роботи усього товариства.
При написанні курсової роботи я користувалася різними нормативно - правовими актами, підручниками та періодичними виданнями, а саме : Конституцією України, Цивільним та Господарським кодексами, ЗУ « Про господарські товариства», ЗУ « Про акціонерні товариства», ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» ,навчальний посібником Несинової С.В., Воронко В.С., Чебикіної Т.С, підручником господарське право Жук Л.А., Жук І.Л.,курсом лекцій по господарському праву Неживець О.М, Мілаш В.С, підручником господарського права Щербини, B.C. , навч. посібником Мандриковського М.М. , посібник Ю.І.Пивовар, Н.А. Буличева, підручником з корпоративного права В.В. Луць, науково - практичний коментарем законодав-ства та судової практики корпоративного права Кравчука В.М., учбовим посібником підприємницького (господарського ) права України Саниахметової Н.А. та такими періодичними виданнями : Чубенко В. Наглядова рада в механізмі захисту міноритарних акціонерів з юридичний журналу та Василенко А. Поняття й ознаки публічного акціонерного товариства з журналу підприємництво, господарство і право.
Метою даної роботи є розгляд органів господарського товариства, їх функції та їх завдання.Для осягнення цієї мети поставлені наступні завдання:
· розглянути поняння, принципи та види господарських товариств
· проаналізувати особивості правового статусу господарських товариств
· роглянути сутність органів управління господарським товариством
· розглянути поняття посадової особи та вимоги до посадової особи щодо несумісності
· проаналізувати сутність відповідальності посадових осіб та учасників господарських товариств


Розділ 1. Господарські товаривства
1.1. Поняття та види господарських товариств
Господарські товариства є юридичними особами. Субєкти господарювання - юридичні особи товариства, які стали засновниками або учасниками господарського товариства зберігають статус юридичної особи.
Господарські товариства можуть здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, якщо інше не передбачене законодавством. [11,стор. 54]
Господарські товариства займають важливе місце серед субєктів господарювання, які діють на території України. їх діяльність регулюється Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, ЗУ "Про господарські товариства" від 19.11.1991 р. та ЗУ "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 р., іншими нормативними актами, що регулюють діяльність господарських товариств.[7, тема 6]
Господарськими товариствами, згідно ст.79 Господарського кодексу України, визнаються підприємства або інші субєкти господарювання, створені юридичними особами та/або громадянами шляхом обєднання їх майна і участі в підприємницькій діяльності товариства з метою одержання прибутку. [3]
До господарських товариств належать: акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повні товариства, командитні товариства.[4]
Акціонерним товариством є господарське товариство, яке має статутний капітал, поділений на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, і несе відповідальність за зобовязаннями тільки майном товариства, а акціонери несуть ризик збитків, повязаних із діяльністю товариства, в межах вартості належних їм акцій.
Товариством з обмеженою відповідальністю є господарське товариство, що має статутний капітал, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами, і несе відповідальність за своїми зобовязаннями тільки своїм майном. Учасники товариства, які повністю сплатили свої вклади, несуть ризик збитків, повязаних з діяльністю товариства, у межах своїх вкладів.
Товариством з додатковою відповідальністю є господарське товариство, статутний капітал якого поділений на частки визначених установчими документами розмірів і яке несе відповідальність за своїми зобовязаннями власним майном, а в разі його недостатності учасники цього товариства несуть додаткову солідарну відповідальність у визначеному установчими документами однаково кратному розмірі до вкладу кожного з учасників.
Повним товариством є господарське товариство, всі учасники якого відповідно до укладеного між ними договору здійснюють підприємницьку діяльність від імені товариства і несуть додаткову солідарну відповідальність за зобовязаннями товариства усім своїм майном.
Командитним товариством є господарське товариство, в якому один або декілька учасників здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і несуть за його зобовязаннями додаткову солідарну відповідальність усім своїм майном, на яке за законом може бути звернено стягнення (повні учасники), а інші учасники присутні в діяльності товариства лише своїми вкладами (вкладники).[3]
Найменування товариства повинно містити відомості про його організаційно-правову форму (вид товариства), назву, а також інші відомості, передбачені законом.Найменування товариства міститься в установчих документах товариства.Найменування товариства не може вказувати на належність товариства до відповідних міністерств, відомств і громадських організацій. Місцезнаходження (розташування) товариства повинно бути на Україні.
Акціонерне товариство, товариство з обмеженою і товариство з додатковою відповідальністю створюються і діють на підставі статуту, повне і командитне товариство - засновницького договору. Установчі документи товариства у випадках, передбачених чинним законодавством, погоджуються з Антимонопольним комітетом України. Якщо в установчих документах товариства не вказано строк його діяльності, товариство визнається створеним на невизначений строк.[4]


1.2. Особливості правового статусу господарських товариств
Особливості правового статусу акціонерного товариства - публічного та приватного.
Акціонерне товариство - одна з найбільш складних організаційно правових форм підприємства. Створюється воно шляхом централізації коштів -об’єднання капіталу різних осіб.[8,стор.158]
Властивості AT як юридичної особи: а) AT є підприємницьким товариством (часто його відносять до комерційних організацій, хоча ЦК України не поділяє юридичні особи на комерційні та некомерційні), тобто його основною метою діяльності є отримання прибутку та наступний його розподіл між учасниками (ч. 1 ст. 84 ЦК); б) головною особливістю AT є поділ його статутного капіталу на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості (ч. 1 ст. 152 ЦК, ч. 1 ст. З Закону «Про акціонерні товариства») ; в) акції є цінними паперами, кожен з яких надає його власни­ку (акціонеру) рівний обсяг прав (корпоративних), при цьому від кількості акцій (пакета акцій), що належать акціонеру, зале­жить і обсяг його прав.[13,стор.108]
Акціонерні товариства за типом поділяються на публічні акціонерні товариства та приватні акціонерні товариства. Кількісний склад акціонерів приватного акціонерного товариства не може перевищувати 100 акціонерів.
Публічне акціонерне товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій. Приватне акціонерне товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій. У разі прийняття загальними зборами приватного акціонерного товариства рішення про здійснення публічного розміщення акцій до статуту товариства вносяться відповідні зміни, у тому числі про зміну типу товариства - з приватного на публічне.
Зміна типу товариства з приватного на публічне або з публічного на приватне не є його перетворенням. Акціонерне товариство не відповідає за зобовязаннями акціонерів. До товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій.
Акціонери не відповідають за зобовязаннями товариства і несуть ризик збитків, повязаних з діяльністю товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій товариством або іншими акціонерами.
Акціонерне товариство може бути створене шляхом заснування або злиття, поділу, виділу чи перетворення підприємницького (підприємницьких) товариства, державного (державних), комунального (комунальних) та інших підприємств у акціонерне товариство.
Акціонерне товариство вважається створеним з моменту його державної реєстрації в порядку, встановленому Законом «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців». Строк, на який воно створюється, не обмежується, за виключенням прямої вказівки на це в його статуті (ч. 3 ст.З Закону України «Про акціонерні товариства»).[13,стор.108]
Товариство вважається створеним і набуває прав юридичної особи з дати його державної реєстрації в установленому законодавством порядку. Акціонерне товариство може бути створене однією особою чи може складатися з однієї особи у разі придбання одним акціонером усіх акцій товариства. Відомості про це підлягають реєстрації і опублікуванню для загального відома в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Засновницький договір не є установчим документом товариства і діє до дати реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій. Засновницький договір укладається в письмовій формі. Якщо товариство створюється за участю фізичних осіб, їх підписи на засновницькому договорі підлягають нотаріальному засвідченню. У разі заснування товариства однією особою засновницький договір не укладається.
Засновники акціонерного товариства несуть солідарну відповідальність за повязаними з його заснуванням зобовязаннями, що виникли до його державної реєстрації.[5]
Мінімальний розмір статутного капіталу акціонерного товариства становить 1250 мінімальних заробітних плат виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, що діє на момент створення (реєстрації) акціонерного товариства. Статутний капітал товариства визначає мінімальний розмір майна товариства, який гарантує інтереси його кредиторів.
Акціонер має право призначити свого представника для участі у зборах. Представник може бути постійним чи призначеним на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника у вищому органі товариства, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.[7,т.6.3]
Існує два види акцій : проста та привілейована.
Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосуван........


Список використаних джерел та літератури
Джерела:
1. Конституція України від 28.06.1996 із змінами і доповненнями від 25 лютого 2013 року, Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30
2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 зі змінами та доповненнями станом від 25 лютого 2013 року, Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, NN 40-44
3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 зі змінами та доповненнями станом від 25 лютого 2013 року, Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 18, N 19-20, N 21-22
4. ЗУ « Про господарські товариства» від 10.09.1991 зі змінами та доповненнями станом від 25 лютого 2013 року, Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 49
5. ЗУ « Про акціонерні товаривства» від 17.09.2008 зі змінами та доповненнями станом від 25 лютого 2013 року, Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 50-51
6. ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців»від 15.05.2003 станом від 25 лютого 2013року, Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 31-32
Література:
7. Навчальний посібник. /Несинова С.В., Воронко В.С., Чебикіна Т.С. за заг. ред. С. В. Несинової. -К.: Центр учбової літератури, 2012. - 564 с.
8. Господарське право : Підручник/ Жук Л.А., Жук І.Л., Неживець О.М./Керівник авторського колективу доктор екон. наук, проф., академік УЕАН Жук Л.А. - К.:Кондор, 2009. - 434 с.
9. Мілаш В.С. Господарське право : курс лекцій у 2 ч./ В.С. Мілаш -Х.:Право, 2008 - Ч.1: -494 с
10. Щербина, B.C. Господарське право : підручник / B.C.Щербина. - 5-те вид., перероб. і допов. - К.: Юрінком Інтер, 2012. - 600 с.
11. Мандриковський М.М. Господарське законодавство : Навч. посібник - 2- ге вид. - Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехника», 2004. - 172 с.
12. Господарське право : [посібник для підготовки до іспитів] Ю.І.Пивовар, Н.А. Буличева. - К. : О.С. Ліпкан, 2010. - 180 с.
13. Корпоративне право України : підручник В.В. Луць, В.А.Васильєва, О. Р. Кібенко, І.В. Спасибо - Фатєєва [та ін.]; за заг. ред. В.В.Луця. - К.:Юрінком Інтер, 2010. - 384 с. Бібліогр.: с.372-374
14. Кравчук В.М. Корпоративне право. Науково - практичний коментар законодавства та судової практики . - К.: Істина, 2005. - 720 с.
15. Саниахметова Н.А. Предпринимательское (хозяйственное) право Украина : Учебное пособие. - Х.: Одиссей, 2004. - 800 с.
16. Чубенко В. Наглядова рада в механізмі захисту міноритарних акціонерів// Юридичний журнал.-2012.-№3(117).-с.67-69
17. Василенко А. Поняття й ознаки публічного акціонерного товариства// Підприємництво, господарство і право.-2012.- №6(198).-84-86


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.