Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик ЛАНДШАФТНО-ЕКОЛОГЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРИТОР МСТА МЕЛТОПОЛЬ

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 17.7.2013. Сдан: 2013. Страниц: 29. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


КУРСОВА РОБОТА


ВСТУП……………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ 1 ПРИРОДО-ГЕОГРАФІЧНІ УМОВИ М.МЕЛІТОПОЛЬ…………...5
1.1. Географічне положення території…………………………………………...5
1.2. Ґрунти…………………………………………………………………………5
1.3. Геолого-геоморфологічна будова …………………………………………..7
1.4. Клімат ………………………………………………………………………...8
1.5. Внутрішні води……………………………………………………………...11
1.6. Рослинність………………………………………………………………….12
РОЗДІЛ 2 ЛАНДШАФТНО-ЕКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
М. МЕЛІТОПОЛЬ………………………………………………………….……15
2.1. Господарське освоєння ландшафтів і трансформація природно-ландшафтних комплексів………………………………………………………..15
2.2. Антропогенний вплив на ландшафт……………………………………….17
2.3. Основні напрями оптимізації і раціонального використання ландшафтів різного типу………………………………………………………………………20
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………….22
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………24
ДОДАТОК А………………………………………………………………………26
ДОДАТОК Б……………………………………………………………………….27
ДОДАТОК В………………………………………………………………………28
ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Проблема вивчення міст останнім часом стала однією з найважливіших в дослідженнях вчених різних спеціальностей. У містах проживає близько 70% населення України, в них же сконцентрований і весь промисловий потенціал країни. Довгий час організація і управління містами базувалися на принципах переваги виробничо-економічних інтересів над соціальними та природними. Серед сучасних концепцій міського розвитку, провідною є концепція пріоритету природно-соціальної доцільності над промисловою. Міста - специфічні блокові природно-техногенні системи, що вміщають соціальні спільності людей, відчувають великий енергетичний, хімічний, фізичний, механічний і техногенний вплив. З метою підвищення стійкості міських систем до цих впливів, і оптимізації середовища життєдіяльності населення міст, необхідно їх вивчення за допомогою ландшафтного і геоекологічного аналізу. Аналіз системи доцільно проводити спираючись на її структуру, так як структура лежить в основі цілісності системи, обумовлює основні властивості системи і забезпечує її стійкість. Морфологічна структура ландшафтів міської системи - закономірно організоване взаємопоєднання ландшафтів рангу місцевостей і урочищ, обєднаних єдиним антропогеогенезом та управлінням. Вона повинна стати просторовою основою для прийняття управлінських рішень оптимізації архітектурно-планувальної системи та геоекосістеми міст, основою для спеціальних глибоких наукових медикогеографічних, геохімічних, фауністичних, флористичних досліджень.
Мета. Надати ландшафтно-екологічний аналіз міського ландшафту м. Мелітополь

Завдання дослідження:
l.Ha прикладі міського ландшафту м Мелітополь розробити принципи виділення і класифікацію морфологічних одиниць міського ландшафту.
2. Проаналізувати ландшафтні та екологічні особливості міського ландшафту Мелітополя.
3. Розробити рекомендації для прийняття управлінських рішень щодо їх оптимізації.
Обєкт дослідження - міські ландшафти Мелітополя.
Предмет дослідження - морфологічні одиниці міського ландшафту, їхні антропогенні зміни і геоекологічна оцінка.
Наукова новизна і внесок автора у вирішення поставлених завдань полягає в наступному: 1. Уточнено принципи виділення і класифікація морфологічних одиниць міського ландшафту. 2. Вироблені рекомендації щодо оптимізації управління процесами антропогеогенеза та підвищення доцільності структури міських ландшафтів Мелітополя.
Практичне значення. Ландшафтно-екологічна характеристика міста дає можливість розробити ефективні управлінські рішення.
Структура та обсяг курсової. Робота складається з вступу, двох розділів, дев’яти підрозділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.


РОЗДІЛ 1
ПРИРОДО-ГЕОГРАФІЧНІ УМОВИ М.МЕЛІТОПОЛЬ

1.1. Географічне положення території
Мелітополь - місто в Україні, адміністративний центр Мелітопольського району Запорізької області, розташований на річці Молочній. Населення - 157,6 тис. мешканців. (Додаток А)
Місто Мелітополь - великий та багатогалузевий промисловий центр, розташований на правому березі колись судноплавної ріки Молочної. (Додаток Б). Загальна площа зелених насаджень 2,2 тис. га.
Близько 70 % території міста розташоване на вододілі з середніми висотами 34-40 м, решта - на крутому схилі долини річки Молочна. Територія міста та району розташована в основному в межах Причорноморської низовини. Її поверхня - плоска низовинна рівнина, знижуються з півночі на південь, де вона крутим (висотою до 20 м) уступом обривається на березі Азовського моря. На північному сході в межі краю заходять відроги Приазовської височини з відмітками абсолютних висот від 150 до 250 і більше метрів над рівнем моря. [1]
1.2. Ґрунти
Залежно від різноманітності літологічного складу підстилаючих гірських порід, кліматичних умов, рослинності, рельєфу та інших факторів на міжрічних просторах Мелітопольського краю сформувалися ґрунти чорноземного і каштанового типів. В межах значної частини Михайлівського та Токмацького районів на лесовидних породах утворилися звичайні мало гумусні чорноземи, перехідні до південних чорноземів. Достатній вміст гумусу (5,3-5,9 відсотка), нейтральна реакція ґрунтового розчину і інші позитивні властивості цих ґрунтів сприяють, при дотриманні відповідних норм агротехніки, отриманню високих врожаїв сільськогосподарських культур. Більшу частину Веселівського, північну частину Мелітопольського та Приазовського районів займають південні мало гумусні чорноземи, що сформувалися в більш посушливих умовах і під більш розрідженої степовою рослинністю. Вони характеризуються меншим вмістом гумусу (від 3,8 до 5,0 відсотка), ніж звичайні чорноземи. Проте ступінь їх забезпеченості поживними речовинами досить висока, що обумовлює високу природну родючість ґрунту. Південніше Мелітополя до узбережжя Азовського моря розташовується смуга темно-каштанових ґрунтів, які за ступенем родючості поступаються південним чорноземам. Кількість гумусу в їх орному шарі складає всього 2,8-3,2 відсотка. Крім того, вони відрізняються дефіцитом продуктивної ґрунтової вологи.
В долинах степових річок Малого і Великого Утлюк, Молочної, Берди на алювіальних відкладах заплав сформувалися лучно-чорноземні солонцюваті ґрунти з вкрапленням плям солонців. У численних балках сформувалися наносні чоноземовидні ґрунти на алювіальних відкладах. У смузі, що прилягає з півночі до Утлюкського і Молочного лиманів, поряд з солонцями зустрічаються солончаки придолинно-правобережної частини Молочної від с. Терпіння до Азовського узбережжя у вигляді вузької смуги на перевіянно древньоаллювіальних відкладеннях розвинені піщані і супіщані чоноземовидні ґрунти. Вони спри........


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.
2. Михайлов Б.Д. Мелітополь: Природа, Археологія, Історія
/ / Запоріжжя, «Дике поле», 2006. - 280 с.
3. Проектний звіт з парку ім.. Горького.
4. Редакційна колегія: П.П. Орлов, Г.А. Барков, М.Л. Пархоменко та інші. Известия Мелітополького відділу географічного товариства УРСР - «Промінь» Дніпропетровськ, 1965, 171 с.
5. Мілько Ф.Н. Загальне землезнавство: Учеб. для студ. географ. спец. вузів. - M.: Вища. шк., 1990. - 335 c.
6. Олійник Я.Б., Шищенко П.Г., Степаненко А.В., Масляк П.О. Географія: Навч. посіб. для старшокласників та абітурієнтів. Відповіді на всі питання нової програми. - 5-те вид., перероб. і доп. - К.: Т-во «Знання», КОО, 2006. - 455 с.
7. Дем’яненко С.О. Теоретико-методологічні аспекти вивчення антропогенної трансформації геосистем // Фізична географія та геоморфологія. - К.: ВГЛ Обрії, 2005. - Вип. 49. - С.108-115.
8.
9. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища // Навч. посібник. - 3-є вид. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2004. - 309 с.
10. Михайлов Б.Д. Мелітополь. Природа. Археологія. Історія. / Б.Д.Михайлов. -Запорожье.Дікое Поле, 2002. - 280 с
11. Казаков В. Л. Антропогенні ландшафти Криворіжжя:історія розвитку, структура/ В. Л. Казаков,С.В. Ярков// Географічні дослідження Кривбасу. Матеріали кафедральних науково-дослідних тем. - Кривий Ріг : Видавничий дім, 2007. Вип. 2. -С. 27-36.
12. Преображенський В. С., Александрова Т. Д., Купріянова Т. П. «Основи ландшафтного аналізу». - М.: 1988 г.
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.