Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


Отчет по практике ПрАТ «Краснопавлвський КХП», Харквська обл., Лозвський р-н

Информация:

Тип работы: Отчет по практике. Добавлен: 18.7.2013. Год: 2013. Страниц: 57. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Вступ

У ринкових умовах метою створення будь-якого підприємства є отримання прибутку в результаті здійснення його господарської діяльності. Забезпечення безперебійного потоку фінансових ресурсів для виконання підприємством визначених статутних завдань знаходиться в центрі уваги керівників підприємства, власників і господарських партнерів та органів державного управління і контролю.
Прибуток є основним джерелом збагачення власників підприємства, розширення і модернізації виробництва.
Пicля промисловостi сiльське господарство займає друге мiсце у виробництвi валового суспiльного продукту, створює близько 30% національного доходу і на 75 % формує фонд суспiльного споживання.
Впровадження iнтенсивних технологiй у сiльськогосподарське виробництво передбачає пiдвищення родючостi грунту, використання бiологiчних особливостей районованих високопродуктивних copтів i гiбридiв, нових порiд худоби i птицi, управлiння продуктивнiстю рослин i тварин на основі максимального високопродуктивного використання матерiальних i енергетичних pecypciв при одночасному економному їх витрачаннi.
Суть управління якраз і полягає в активному впливі на параметри об’єкта з метою усунення небажаних відхилень від заданих режимів роботи, у підтриманні стану впорядкованості, плановості та його динамічної рівноваги з навколишнім середовищем, усунення асиметрії, за якої елементи виробництва перебувають у неврівноваженому і непропорційному стані, у наведеному порядку в їх взаємодії, забезпечені розвитку і вдосконалення системи. Причому в управлінській, як і в деяких інших видах діяльності, не все можна надолужити. Тому управління, як правило, має превентивний характер.
Управління становить одну з форм виробничих відносин і відображує причинно-наслідкові зв’язки та залежності, які виникають у процесі організації продуктивних сил і регулювання суспільного процесу. Оскільки об’єктом відносин управління є трудова діяльність людей, то управлінські відносини існують незалежно від волі та свідомості людей і подібно до природних явищ підпорядковуються об’єктивним законам і закономірностям.
На державному рівні за останні роки були вжиті певні заходи для подолання аграрної кризи. Сільське господарство ще залишається галуззю з низьким рівнем оподаткування і пільговим режимом кредитування. Однак сільськогосподарське виробництво як вид бізнесу й надалі відзначається нестабільністю та ризикованістю, не гарантує швидких і достатньо великих прибутків. Підвищення економічної ефективності сільськогосподарських підприємств є необхідною умовою їх виживання в реаліях ринкової економіки, інтеграції України у світову економічну систему.
Головна мета кожного підприємства - отримання високих економічних результатів, у яких відображаються всі сторони діяльності: ефективність системи управління та контролю, рівень технології й організації виробництва. В умовах ринкової економіки зростає роль визначення фінансових результатів, їх значення для розвитку підприємств, оскільки змінюється порядок та обґрунтованість їх визначення.
Адже жоден власник не повинен нехтувати можливостями збільшення прибутку (доходу) підприємства, які можна виявити тільки за умови своєчасного та якісного аналізу фінансового стану підприємства. А фінансовий стан безпосередньо залежить від результатів його виробничої, організаційної та фінансово-господарської діяльності. Отже, результати діяльності кожного підприємства, що формують відповідний фінансовий стан є однією з найважливіших характеристик.
Метою даної роботи є детальне вивчення та розкриття теми, яка стосується обліку та аналізу в системі управління доходами, витратами та отриманими економічними результатами.
Предметом дослідження є методичні й прикладні аспекти проблеми підвищення економічної ефективності та тенденції розвитку виробництва продукції аграрного господарства в умовах ринкової економіки.
Теоретичною і методологічною основою дослідження стали системний підхід до вивчення економічних явищ, законодавчі та інші нормативні акти з питань аграрної реформи, праці економістів і сучасні концепції підвищення економічної ефективності в нових умовах господарювання. В процесі проходження практики були використані такі методи дослідження: економіко - статистичний метод, моментні спостереження, абстрактно - логічний метод.
Для аналізу діяльності господарства використовувались дані річних звітів господарства за останні три роки, форми статистичної та бухгалтерської звітності, нормативні документи і законодавчі акти України, посібники, наукові праці відомих вітчизняних економістів, а також інші літературні джерела. Також вивчались праці іноземних вчених, періодична література
В період проходження практики на підприємстві має бути виконано ряд завдань. А саме:
- ознайомлення з методологічними та організаційними основами економічної діяльності суб’єктів господарювання різних організаційно-правових форм;
- визначення забезпеченості та ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства, пошук та обґрунтування шляхів її підвищення;
- дослідження розміру та ефективності розвитку основних галузей сільськогосподарського виробництва;
- вивчення особливостей формування фінансових результатів господарювання та їх впливу на економічну ефективність діяльності сільськогосподарського підприємства;
- аналіз діючих положень функціонування аграрного підприємства;
- ознайомлення з організацією аналітичної роботи та методами проведення економічного аналізу господарської діяльності суб’єктів господарювання;
- вивчення оперативності впровадження пропозицій, які зроблені на підставі результатів аналізу, та їх впливу на ефективність виробництва.
Обєктом проходження виробничої практики було обрано ПрАТ «Краснопавлівський КХП», Харківська обл., Лозівський р-н. 1. Організаційно-правова форма господарської діяльності підприємства.

Підприємницька діяльність здійснюються в порядку організаційно-правової форми. Вибір форми підприємства є: однією з важливих умов ефективного господарювання на селі. Він залежить від суб’єктивних факторів, смаків підприємства, визначається перед усім об’єктивними умовами, перевагами і недоліками тих чи інших форм сільськогосподарської діяльності, наявності стартового капіталу, видом обираємої діяльності, діючим законодавством, податковою політикою держави.
Організаційно-виробнича структура підприємства залежатиме від його розмірів, кількості населених пунктів.
Приватне акцiонерне товариство "Краснопавлiвський комбiнат хлiбопродуктiв" є новим найменуванням Закритого акцiонерного товариства "Краснопавлiвський комбiнат хлiбопродуктiв". Товариство змiнило найменування в звязку з приведенням у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства", на пiдставi Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв закритого акцiонерного товариства "Краснопавлiвський комбiнат хлiбопродуктiв" вiд 27 квiтня 2010 року та Свiдоцтва про державну реєстрацiю юридичної особи АОО № 763895 вiд 18.05.2010 року. Товариство не має дочiрних пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших структурних пiдроздiлiв.
Товариство набуло прав юридичної особи з дня отримання ним свідоцтва про державну реєстрацію субєкта підприємницької діяльності та включення його до єдиного державного реєстру господарств та організацій України. Пiдприємство веде бухгалтерський облiк та складає фiнансову звiтнiсть згiдно з вимогами українського законодавства в українських гривнях, вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16 липня 1999 року № 996-ХIV з подальшими доповненнями та вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi (П(С)БО). Ведення бухгалтерського облiку Товариством здiйснюється iз застосуванням автоматизованої систему облiку з використанням спецiалiзованої сiльськогосподарської конфiгурацiї програми "1С-Пiдприємство". Фiнансовi питання Товариство вирiшує самостiйно, за рахунок власних обiгових коштiв. Аналiз фiнансового стану свiдчить про достатню лiквiднiсть i задовiльну структуру активiв та пасивiв. Товариство має велику кiлькiсть укладених договорiв iз частковим ступенем виконання, що стосуються постачання та реалiзацiї продукцiї, надання рiзних господарських послуг, а також договорiв, що стосуються фiнансування Товариства. Очiкуванi прибутки вiд таких договорiв важко оцiнити в даний час, тому вони будуть вiдображенi у звiтностi наступних перiодiв.
Основнi види продукцiї та послуг, що їх виробляє та надає Товариство: вирощування зернових, зернобобових, олiйних та технiчних культур, надання послуг у рослинництвi; оптова торгiвля зерном та кормами для тварин; облаштування ландшафту. Продукцiя, що виробляється є продовольчим та фуражним зерном. Сезоннiсть роботи, погоднi умови та залежнiсть вiд цiн на товари, якi використовуються для ремонту технiки, придбання насiння являються основними факторами ризику дiяльностi ассоцiйованих осiб та конкуруючих структур. Сезоннiсть роботи, погоднi умови та залежнiсть вiд цiн на товари, якi використовуються для ремонту технiки, придбання насiння являються основними факторами ризику дiяльностi Товариства, його ассоцiйованих осiб та конкуруючих структур. Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень - середнiй.
Краснопавлівський комбінат хлібопродуктів, як підприємство з приватною формою власності, на правах юридичної особи розробив даний колективний договір на основі :
- Закону України "Про колективні договори і угоди. "
- Кодексу Законів про працю України,
- Закону України "Про оплату праці".
- Закону України "Про відпустки".
При укладанні колективного договору враховані положення Статуту підприємства, Генеральної та Галузевої Угод.
Узагальнююча інформація щодо товариства, яка висвітлює його правову форму, місце розташування, та інші відомості міститься в таблиці 1.1.
Таблиця 1.1
Загальна інформація про ПрАТ «Краснопавлівський КХП»
Назва господарства ПрАТ «Краснопавлівський КХП»
Юридична адреса господарства 64620, Харківська обл., Лозівський р-н, смт. Краснопавлівка, вул. Калініна, 2
Телефон (05245) 2-31-03
Код за ЄДРПОУ 31148767
Форма власності Приватна
Діяльність 01.11.0 Вирощування зернових та технічних культур 01.41.0 Надання послуг у рослинництві; облаштування ландшафту 15.71.0 Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах
Розмір статутного капіталу 12434 тис.грн.
Середньооблікова чисельність працівників 83
Загальна площа с/г угідь 7,8 тис. га
Керівник Васюта Володимир Васильович, Директор

ПрАТ «Краснопавлівський КХП» у своїй діяльності керується законодавством України, установчим договором, статутом, внутрішніми документами та рішеннями органів управління і контролю Товариства.
Права та обовязки юридичної особи підприємство набуло з дня його державної податкової реєстрації. Підприємство зареєстровано платником податку на додану вартість і йому видане свідоцтво код ЄДРПОУ № 31148767.
Товариство було створене з метою обєднання матеріальних, фінансових, та інших ресурсів Засновників для здійснення господарської діяльності і одержання прибутку (табл. 1.2).
Таблиця 1.2
Перелік засновників підприємства та їх частки у статутному фонді ПрАТ «Краснопавлівський КХП»
П.І.П. 2011 2012
Частка у статут-ному фонді, тис. грн Питома вага частки у статут-ному фонді, % Частка у статут-ному фонді, тис. грн Питома вага частки у статут-ному фонді, %
Товариство з обмеженою відповідальністю «Кернел-Трейд» (вул. Димитрова,б. 5, м. Київ, 03680) 12434,00 100,00 0,00 0,00
Товариство з обмеженою відповідальністю «Аграрний дім ім. Горького» (с. Лебедівка, Сахновщинський район, Харьковская область, 64512) 0,00 0,00 12434,00 100,00

Організаційно-виробнича структура підприємства залежить від його розмірів, кількості населених пунктів. Організаційно-виробнича структура ПрАТ «Краснопавлівський КХП» двохступенева.
Статутний фонд товариства - 12434,00 тисяч гривень. Згідно Статуту товариства - загальні збори вирішують всі питання розвитку господарства, вибирають правління товариства і його голову на 4 роки.
Оперативне керівництво по виконанню рішень загальних зборів і відповідних планів розвитку виконує правління і його Голова, які підбирають, затверджують відповідних керівників виробничих підрозділів і головних спеціалістів господарства. В умовах ринкової економіки особливого значення набуває регулювання фінансових відносин як на макро- , так і на мікрорівнях управління. Внутрішньосистемне регулювання фінансових відносин організаційних формувань щодо макрорівня є складовою механізму ринкового саморегулювання. Функції регулювання і саморегулювання покладаються на функціональний - фінансовий - менеджмент. Він може бути вузькоспеціалізованим або інтегрованим залежно від розміру підприємств, розвитку зовнішніх джерел фінансування, організаційних форм і структур управління.
Відповідно до законодавства України ПрАТ «Краснопавлівський КХП» без обмежень може займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, дотримуючись вимог законодавства, в тому числі предметом діяльності товариства є: організація виробництва товарної сільськогосподарської продукції і сировини та їх реалізація; організація оптової та роздрібної торгівлі матеріальними та сировинними ресурсами, продукцію виробничо-технічного призначення, товарами народного споживання, сільськогосподарською та іншою продукцією; організація виробництва, ремонту і експлуатації обєктів житлового та нежитлового призначення.; транспортні перевезення; купівля, продаж, надання в оренду будівель, приміщень, обладнання та іншого нерухомого майна.
Трудовий колектив Товариства становлять усі особи, які працюють у Підприємстві на підставі трудових договорів (контрактів).
Що стосується господарської та фінансової діяльності, то потрібно відмітити, що ПрАТ «Краснопавлівський КХП» самостійно визначає напрями своєї діяльності, спеціалізацію, організовує виробництво сільськогосподарської продукції, її переробку та реалізацію, на власний розсуд підбирає партнерів з економічних звязків у всіх сферах діяльності, в тому числі зовнішньоекономічній.
Господарські відносини господарства з іншими господарствами, організаціями і громадянами в усіх сферах діяльності здійснюються на основі договорів. Підприємство вільне у виборі предмету договору, визначенні зобовязань, будь-яких умов господарських взаємовідносин, що не суперечать чинному законодавству України.
Прибуток ПрАТ «Краснопавлівський КХП» утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, а також витрат на оплату праці відповідно до законодавства України.
Чистий прибуток товариства, який утворюється відповідно до встановленого порядку, після сплати податків та сплати процентів за кредити підлягає розподілові поміж Засновників за підсумками роботи за квартал.
Збитки, що виникли в ході діяльності ПрАТ «Краснопавлівський КХП» , покриваються в першу чергу за рахунок Резервного фонду. Якщо коштів, що знаходяться в резервному фонді товариства, недостатньо для покриття збитків, Збори Засновників можуть прийняти рішення про їх покриття за рахунок інших джерел. Припинення діяльності ПрАТ «Краснопавлівський КХП» може відбутись шляхом, його реорганізації або ліквідації. Реорганізація товариства відбувається за рішенням Зборів Засновників товариства. При ліквідації ПрАТ «Краснопавлівський КХП», майно передане господарству засновниками у користування, повертається у натуральній формі без винагороди [Ошибка! Источник ссылки не найден.].
ПрАТ «Краснопавлівський КХП» є юридичною особою, має самостійний баланс розрахунковий та інші рахунки, фірмову назву, круглу печатку. Економічну основу товариства складає колективна власність на землю і засоби виробництва, основні засоби. Землі господарства призначені для виконання його статутних цілей і завдань, вони є арендованими. Товариство не має вище стоячої організації.
З приведених даних можна зробити висновки, що ПрАТ «Краснопавлівський КХП» знаходиться у високо ефективній зоні. Під цим мається на увазі таке місце знаходження господарства, котре забезпечує зручність реалізації продукції і закупки матеріально-технічних ресурсів. Відстань від залізничних доріг, районного і обласного центру, баз постачання та збуту, скорочення обсягів транспортних робіт і витрат на перевезення збільшують можливість вивозу швидкопсувної і малорентабельної продукції. До того ж необхідно брати до уваги вид транспортних шляхів і - основне - доріжне покриття. Невелика віддаленість від населених, пунктів визначає доріжне покриття: в даній місцевості асфальтове покриття, що збільшує швидкість та якість транспортування, зменшує при цьому знос транспортних засобів.

2. Розміри та спеціалізація підприємства

Організаційно-економічну характеристику господарства доцільно розпочати із визначення його розмірів, враховуючи всі фактории - рівень технічної оснащеності господарства, його організаційну структуру, ступінь спеціалізації і концентрації виробництва, рівень і кваліфікацію кадрового забезпечення. Оптимальним є такий розмір господарства, який у певних природно- економічних умовах забезпечує найбільший вихід продукції і прибутку при найменших затратах праці та капіталу. Розмір виробництва - показник динамічний, особливо в умовах реформування аграрної економіки України, пошуку напрямів стабілізації сільськогосподарського виробництва в умовах його входження на ринок, тому показник розміру потребує постійного вивчення. Про розміри сільськогосподарського господарства можна судити по багатьох показниках, які прийнято поділяти на 2 види: ресурсні і результативні.
Ресурсні показники характеризують розміри господарства по наявності земельних, трудових і матеріальних ресурсів, а результативні - по результатам його виробничо - фінансової діяльності (валової і товарної продукції, збитку і ін.). Рельєф місцевості, де розташоване підприємство горбистий, ґрунти темно-сірі чорноземи на жовто-бурих суглинках. Ґрунтовий покрив в основному складається з південних чорноземів звичайних середньо- і мало гумусних, місцями........


Список літературних джерел

В.С. Рибка, Н.О. Ляшенко, В.Ю. Черчель, О.Ю. Шишкіна. Які гібриди кукурудзи вигідніше вирощувати в умовах зони степу України //Агроном. - 2007. - №4. - С. 50-54.
В.С. Рибка, Н.О. Ляшенко. Як почуваєшся, недавня "королева" полів //Зерно і хліб. - 2007. - №3. - С. 42-45.
Встигли вчасно // Агро Перспектива. - 2007. - №12. - С. 44-45.
ГончаренкоО.В. Закон про зерно: погляд у майбутне//Економіка АПК.-2003.-№ 1.-С.108-102.
Губенко М. А нам все равно! В мире цены растут и падают. А у насрастут и растут // Зерно. - 2007. - №11. - С. 123-126.
Дергач В.І. Розвиток зернового виробництва та його адаптивної інтенсифікації в умовах ринку // Економіка АПК. - 2007. - №5. - С. 100-104.
Закон України "Про державну підтримку сільського господарстваУкраїни" від 24.06.2004 р.
Закон України "Про зерно та ринок зерна в Україні" від 04.07.2002 р.
Зінченко С. Сезон як сезон // Агро Перспектива. - 2007. - №12. -
С. 40-42.
10. Іващенко В.І.Економічний аналіз господарської діяльності К.: ЗАТ "Нічлава” 1999.-204с.
11. Квітка Г. Зернова арифметика: якщо врожайність - униз, то ціни зразу
- вгору // Пропозиція. - 2007. - №11. - С. 38-39.
12. Л. Анішин. Нові «королівські» рекорди // Пропозиція. - 2008. - №4. -С. 50-52.
13. Л. Матюха, Ю. Ткаліч. Цариці полів потрібен майстер // Пропозиція. -
2008. - №4.- С. 102-103.
14. Михайлов Ю. Чи буде Україна з зерном? // Пропозиція. - 2007. -
№9. - С. 40-42.
15. Н. Нікішенко, О. Шелудько, В. Ігнатенко. Перспективи вирощування кукурудзи та сої на зрошуваних землях Півдня України // Пропозиція. 2008. - №4.-С. 72-75.
16. О. Грикун. Хвороби кукурудзи // Пропозиція. - 2007. - №4. - С. 58-61.
17. Панасюк Б. Економічна політика в Україні наприкінці XXстоліття. -К.: Новий друк, 2002. - 487 с, с. 35
Стан сільського господарства області у 2007 році. Економічна доповідь Головного управління статистики у Миколаївській області
Топіха І.Н. Економіка аграрних підприємств. Курс лекцій. - Миколаїв.Видавничий відділ МДАУ, 2004. -317 с.
20. Указ Президента України "Про деякі заходи щодо розвитку ринкузерна" від 18.09.2012 р.
21. Урожайні здобутки: за даними статистики //Пропозиція. - 2008. -
№2.-С. 8.
22. Царенко О.М. Економічний аналіз діяльності підприємств агропромислового комплексу: Навч.посібник.-К.: Вища школа, 1998.-256с
23. Чмирь С.М. Деякі теоретичні підходи до сучасної практики зерновоговиробництва в Україні // Економіка АПК. - 2007. - №11. - С. 79-82.

Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.