Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик доказування в кримнальному процес

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Право. Добавлен: 28.8.2013. Сдан: 2012. Страниц: 29. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ВСТУП……………………………………………………………………………3
1. Поняття предмету доказування у кримінальному процесі…........................5
2. Структура та юридичний зміст предмета доказування…………………….10
3. Особливості предмета доказування в окремих категоріях справ………….15
3.1. Особливості предмета доказування у справах про злочини неповнолітніх…………………………………………………………………….15
3.2. Особливості предмета доказування у справах про застосування примусових заходів медичного характеру……………………………………..18
4. Межі доказування у кримінальному процесі…………………………..........22
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………...26
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….28


ВСТУП


Актуальність теми. В теорії і практиці кримінального процесу тема предмету та меж доказування є однією з найважливіших. Це пояснюється тим, що під час кримінального судочинства розглядаються справи, які вирішують долю людини. І від того, на скільки точно і повно буде досліджено всі матеріали справи, від того, чи буде додержано вимог закону, залежатиме правильність рішення суду. Це має дуже важливе значення, оскільки основним завданням кримінального судочинства є дотримання всіх вимог закону для того, щоб кожен, хто скоїв злочин, був притягнутий до відповідальності і жоден невинуватий не був покараний.
Проблеми предмета доказування привертали та привертають увагу багатьох процесуалістів, у тому числі вітчизняних (М. М. Гродзинський, Ю. М. Грошевий, В. С. Зеленецький, Д. А. Постовий, М. М. Михеєнко, В. Т. Нор, В. В. Молдаван, В. М. Тертишник ті ін.). Однак предмет доказування досліджувався переважно в межах науки судового права, в процесуальному аспекті. Між тим, основні поняття, що виражають елементи предмета доказування, - подія злочину, участь у ній обвинуваченого, вина, мотиви злочину, злочинні наслідки тощо, - належать до матеріального кримінального права. З цього випливає, що дана проблема може бути вирішена із необхідною повнотою лише при комплексному підході - одночасно з позицій матеріального і процесуального права. Певна новизна даної роботи і полягає в тому, що вона є дослідженням комплексу процесуально-правових та матеріально-правових питань, які належать до предмета доказування в кримінальному процесі.
У зв’язку із цим наукова розробка поняття предмету та меж доказування була і залишається досить популярною. Про це свідчить активна цілеспрямована робота по дослідженню як самої теорії в цілому, так і окремих її інститутів. Однак це не означає, що всі наявні проблеми вже повністю вирішені.
Метою і завданням даної курсової роботи є визначення проблем предмета та меж доказування в кримінальному процесі України, розкриття на цій основі їх юридичної суті та змісту.
Поставлена мета курсової роботи обумовила необхідність з’ясування наступних завдань:
— проаналізувати різні підходи до визначення поняття предмета доказування;
— визначити структуру предмета доказування згідно з нормами чинного законодавства;
— охарактеризувати межі доказування у кримінальному процесі;
— проаналізувати особливості предмета доказування у справах про злочини неповнолітніх та справах про застосування примусових заходів медичного характеру.
Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у сфері визначення предмету та меж доказування.
Предметом дослідження є предмет та межі доказування у кримінальному процесі та законодавство України в цій галузі.
Методи дослідження обрані з урахуванням поставленої мети і завдань дослідження, його об’єкта та предмета. Методологічною основою дослідження є діалектико - матереалістичний метод пізнання соціальних явищ і процесів. Під час дослідження використовувались: порівняльно-правовий, соціологічний, метод системно-структурного аналізу, формально-юридичний метод тощо.


РОЗДІЛ І. Поняття предмету доказування у кримінальному процесі


Доказування фактичних обставин органами, що здійснюють провадження у справі, спрямовано на те, щоб встановити факт злочину, винуватість у вчиненні злочину певної особи, обставини, що обтяжують чи помякшують по­карання, цивільно-правові наслідки злочину, або навпаки, від­сутність злочину, невинуватість обвинуваченого, обставини, що виключають кримінальну відповідальність чи покарання. В цьому плані доказування обумовлює перебіг та результати кримінально-процесуальної діяльності, досягнення поставлених перед ними завдань кримінального судочинства у кожній кри­мінальній справі.
Законодавчо закріпленого поняття предмета кримінально-процесуального доказування не існує, тому в юридичній літературі можна зустріти різні його визначення. В одних випадках сукупність фактів, зясування яких є ме­тою доказування органу дізнання, слідчого, прокурора та суду, позначено в законі термінами «обставини, що підлягають до­казуванню в кримінальній справі» (ст. 64 КПК), «обставини, що підлягають встановленню» в справі (ст. 433 КПК). В інших випадках - через постановку питань, які вирішує прокурор при перевірці справи з обвинувальним висновком (ст. 228 КПК) та суд при постановлені вироку (ст. 324 КПК). Ще в інших нормах закон прямо вказує на такі факти та обставини (ст. 6 КПК та ін.). Спільним для таких фактів та обставин є те, що вони мають юридичне значення, є юридичними фактами, тоб­то такими, які кваліфікуються у відповідності з нормою і в поєднанні з нею тягнуть за собою юридичні наслідки, і в той же час є необхідними і достатніми фактичними підстава­ми для вирішення кримінальних справ остаточно і по суті. В процесуальній теорії, науково-практичній та навчальній літе­ратурі сукупність (систему) цих фактів та обставин іменують предметом доказування (factum probandum) у кримінальній справі [3, с. 28].
Не можна сказати, що в науці кримінального процесу проблема предмета доказування є новою. Достатньо глибоко вона досліджувалась, наприклад, ще російськими дореволюційними процесуалістами.
У радянській процесуальній теорії даній проблемі довгий час уваги не приділялось. У літературі 20-х - 30-х років деякі висловлювання про предмет доказування можна зустріти при коментуванні КПК, а також при дослідженні питань про поняття і види судових доказів. Вишинський А. Я. здебільшого писав про межі доказування, не торкаючи спеціально питання предмета доказування [4, с. 236-237].
Стан справ суттєво змінився з середини 40-х років. Проблема предмета доказування була піддана інтенсивному опрацюванню. З’явились визначення предмета доказування. Правильно вказувалось на те, що ним охоплюються «ті факти і обставини кримінальної справи, які належить встановити за допомогою доказів для того, щоб справа могла бути правильно вирішена», «сукупність фактів, встановлення яких необхідно для правильного вирішення справи».
Щодо поняття предмета доказування існують різні погляди. Наприклад, Г. М. Міньковський, В. Г. Танасевич та О. О. Ейсман зазначають: «Предмет доказування - це система обставин, які виражають якості і звязки досліджуваного обєкта чи події, істотні для правильного вирішення кримінальної справи і реалізації в кожному конкретному випадку завдань судочинства». А. С. Кобліков вважає це визначення не зовсім вдалим, оскільки воно не розкриває суті поняття. Предмет доказування, на його думку, - це сукупність істотних для справи обставин, що повинні бути встановлені в процесі доказування по кримінальній справі в інтересах її правильного вирішення. В. О. Банін зазначає, що законодавча схема предмета доказування - це інформаційна система, що складається з набору значень нормативного порядку, яка керує діяльністю посадових осіб, що ведуть процес по конкретній справі та учасників процесу з виявлення і встановлення у злочинних подіях обставин, по потрібних для вирішення завдань кримінального судочинства. Останнє визначення є складним і, так би мовити, не кримінально-процесуальним, воно сформульоване швидше з позицій теорії інформації. Крім того, навряд чи правильно говорити у визначенні предмета доказування тільки про «злочинні події», оскільки не тільки вони є предметом дослідження в кримінальному процесі [2, с. 95].
В. О. Попелюшко під предметом кримінально-процесуального доказування розуміє систему (сукупність фактів і обставин обєктивної дійсності, які мають матеріально-правове (кримінально - та цивільно-правове) і процесуальне (кримінально - та цивільно-процесуальне) значення і є необхідними і достатніми фактичними підставами для вирішення кримінальних сп........


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Кримінально - процесуальний кодекс України від 28 грудня 1960 року із змінами і доповненнями: - К.: Паливода А.В., 2010.
2. Коваленко Є. Г. Теорія доказів у кримінальному процесі України: Підручник. - К., 2006. - 631 с.
3. Попелюшко В. О. Предмет доказування в кри­мінальному процесі (кримінально процесуальні та кримінально-правові аспекти). - Острог, 2001. - 183 с.
4. Вышинский А. Я. Теория доказательств в советском праве. - М., 1950. - 285 с.
5. Манаев Ю. В. Приминение норм гражданского и адми-нистративного права в решениях по уголовных делам // Вопросы борьбы с преступностью. - М., 1980. - 155 с.
6. Михеєнко М. М. Проблеми розвитку кримінального процесу в Україні. - К., 1999. - 240 с.
7. Савицкий В. М. Советский уголовно-процессуальный закон и проблемы его эффективности. - М., 1979. - 311 с.
8. Даев В. Г. Взаимосвязь уголовного права и процесса. - Л. 1982. -112 с.
9. Нокербеков М. Предмет доказывания в советском уголовном процессе: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. - Алма-Ата, 1964. - 25 с.
10. Попелюшко В. О. Предмет захисту та його доказування в кримінальній справі. - К., 2005. - 228 с.
11. Назаров В. В., Омельяненко Г. М. Кримінальний процес України: Навч. посібник. - К., 2008. - 582 с.
12. Про застосування судами законодавства про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 лютого 2004 року № 2 // Вісник Верховного Суду України. - 2004. - № 4.
13. Кримінально - процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За заг. ред. В.Т. Маляренка, В.Г. Гончаренка - Вид. пяте, перероблене та доповнене - К., 2008. - 1056 с.
14. Коваленко Є. Г., Маляренко В. Т. Кримінальний процес України: Підручник. - К., 2008. - 710 с.
15. Про психіатричну допомогу: Закон України від 22 лютого 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 31.
16. Тертишник В. М. Кримінально - процесуальне право України. - К., 2003. - 1120 с.
17. Нор В. Т. Проблеми теорії і практики судових доказів. - Львів., 1978. - 111 с.
18. Фаткуллин Ф. Н. Общие проблемы процесуального доказывания. - Казань, 1976. - 132 с.
19. Зеленецкий В. С. Определенность совокупности доказательств в советском уголовном процессе // Криминалистические и процессуальные проблеми расследования. - Барнаул, 1983. - 143 с.
20. Кони А. Ф. Собрание сочинений в восьми томах - М., 1966. - Т. 1. - 568 с.
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.