Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Работа № 63938


Наименование:


Диплом ДЕРЖАВНА СЛУЖБА У МИТНИХ ОРГАНАХ УКРАНИГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ УКРАИНЫ

Информация:

Тип работы: Диплом. Предмет: Право. Добавлен: 10.09.2013. Год: 2012. Страниц: 92. Уникальность по antiplagiat.ru: 10.

Описание (план):


ЗМІСТ

Вступ……….…….……….……….…………………………………………………2

РОЗДІЛ І Загальна теоретична характеристика державної служби
1.1. Поняття та суть державної служби……………………….……….….…….…6
1.2. Нормативно-правова основа державної служби……………………….…....10
1.3. Типи та види державної служби……………….….….…..……..….…..…….15

РОЗДІЛ ІІ Державна служба в митних органах – особливий вид державної служби
2.1. Поняття та правове регулювання державної служби у митних органах України………..….….…………………………………………………….….……18
2.2. Система органів митної служби……………………………….…….……….26
2.3. Принципи державної служби у митних органах України....……………….36

РОЗДІЛ ІІІ Здійснення державно-службових відносин у митних органах України
3.1. Сутність державно-службових відносин у митних органах України.……..46
3.2. Виникнення державно-службових відносин у митних органах України……………………………………………………….…….……….……...48
3.3. Проходження державної служби у митних органах України.….….….……58
3.4. Припинення державно-службових відносин у митних органах України………………………………………………….……….……….………...73

Висновки………………………………………………………….….…….…….…79

Список використаних джерел………………………….…….…….…………..….85ВСТУП

Актуальність теми. Становлення України як незалежної й суверенної держави обумовлює необхідність удосконалення державної політики, в тому числі й митної, що належною мірою може бути здійснена лише за наявності ефективно діючої митної системи та службовців, які забезпечують функціонування цієї системи. Митна політика, виступаючи складовою частиною внутрішньої та зовнішньої державної політики, формується та запроваджується спираючись на об’єктивний аналіз та з урахуванням внутрішньоекономічних та зовнішньоекономічних факторів. У цьому сенсі митна політика фокусує в собі інтереси держави в внутрішньополітичній, зовнішньоекономічній, фінансовій, податковій, валютній, кредитній сферах. У такій якості митна політика є не тільки каталізатором політики держави, але й слугує свого роду заручником її прорахунків.
З розвитком держави, становленням ринкових відносин, інтеграцією України у світове співтовариство значною мірою змінюється характер роботи митних органів, у першу чергу тих, на яких поширюється дія спеціальних правил про проходження служби в митних органах, зростають вимоги до їх кваліфікації, підвищується відповідальність за виконану роботу.
Ці обставини обумовили необхідність термінового забезпечення митних органів кваліфікованими кадрами, здатними працювати в умовах переходу України до ринкових відносин, що вимагають лібералізації зовнішньоекономічної діяльності, активної участі підприємців у переміщенні товарів і транспортних засобів через митний кордон України. У науковій літературі неодноразово зверталась увага на необхідність удосконалення правового регулювання статусу цієї категорії державних службовців, удосконалити правовий режим проходження митної служби, що створило б підстави для подальшого підвищення ефективності діяльності вказаних органів державної влади.
Однією з центральних в цьому плані є проблема підвищення ефективності та якості функціонування митних органів, вирішення якої безпосередньо обумовлюється оптимальною організацією державної служби у митних органах. Організована та функціонуюча на демократичних правових засадах державна митна служба, таким чином, є найважливішою державно-правовою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина, а також безпеки держави.
Актуальність теми дослідження також обумовлюється необхідністю подальшої розробки проблем державної служби, визначення специфіки служби в митних органах, а також встановлення особливих умов проходження державної служби у митних органах України.
Питання правового регулювання діяльності митних органів досліджували у своїх працях такі представники адміністративно-правової науки і теорії управління як В.Б. Аверянов, Д.М. Бахрах, Ю.П. Битяк, І.П.Голосніченко, С.В.Ківалов, В.К. Колпаков, Ю.М. Старілов, Л.Р. Біла, І.М.Коросташова, Ю.Д. Кунєв, Д.В.Приймаченко, О.В.Тодощак, О.П. Гребельник, А.Б.Калюта, Б.А. Кормич та інші. У працях вказаних вчених досліджувалися особливості митної політики, правове регулювання діяльності митних органів, соціальний, правовий та державний захист співробітників митної служби. Разом із тим, відсутні комплексні дослідження щодо особливостей проходження державної служби у митних органах України.
Разом із тим, вказана праця є необхідна для визначення особливостей правового регулювання проходження державної служби, особливостей виникнення зміни та припинення державно-службових відносин у митних органах України.
Метою даної роботи є розкриття особливостей правового регулювання здійснення державної служби у митних органах України.
Для досягнення даної мети постановлено наступні завдання:
- визначити поняття та з’ясувати суть державної служби;
- дати класифікацію типів та видів державної служби, з’ясувати поняття і місце державної служби у митних органах України як особливого різновиду державної служби;
- проаналізувати систему органів митної служби;
- визначити основні принципи державної служи у митних органах;
- дослідити правове регулювання особливостей здійснення державно-службових відносин у митних органах України;
- визначити сутність державно-службових відносин у митних органах України;
- проаналізувати правові підстави та особливості виникнення та припинення державно-службових відносин у митних органах України, а також особливості проходження державної служби у митних органах України.
Обєктом дослідження є правовідносини, які розвиваються та припиняються під час проходження служби у митних органах України.
Предметом дослідження є нормативна база, що визначає правовий режим державної митної служби.
Нормативно-правовою основою дипломної роботи є Конституція України та чинне законодавство України, що включає у себе закони та підзаконні нормативно-правові акти, спрямовані на регулювання виникнення, проходження та припинення державно-службових відносин.
Методи дослідження. У роботі використовувалась у сукупності різна методика досліджень. Основним методом є загальний науковий діалектичний метод дослідження, що дозволив зробити аналіз чинного законодавства та практики його застосування відносно проходження служби в митних органах. Системний метод використовувався при аналізі системи органів державної митної служби. Застосування формально-юридичного методу дозволило чітко визначити зміст окремих нормативно-правових актів, які стосуються правового регулювання державної служби у митних органах України. Метод системно-структурного аналізу дали змогу дослідити митну службу як важливу складову частину державної служби України. У процесі дослідження також використаний логіко-семантичний метод, за допомогою якого поглиблено понятійний апарат. Для виділення окремих видів підстав виникнення, зміни та припинення державно-службових відносин у митних органах України застосовувалися методи класифікації, групування та структурно-логічний.
Структура роботи обумовлена метою та завданнями дослідження і складається із вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел. Так, у першому розділі дано загальну теоретичну характеристику державної служби: визначено поняття та суть державної служби, досліджено нормативно-правову основу державної служби та її класифікацію. Другий розділ спрямований на безпосереднє дослідження служби в митних органах як особливого виду державної служби. Підрозділи даного розділу включають у себе дослідження особливостей правого регулювання державної служби у митних органах України, системи органів митної служби та принципів їх діяльності. Здійснення державно-службових відносин у митних органах України проаналізовано у третьому розділі. Зокрема, у даному розділі визначено сутність державно-службових відносин у митних органах України, визначено правові підстави виникнення, розвитку та припинення державно-службових відносин у митних органах України.

Подать заявку на покупку Диплом по Праву

Ваше предложение по стоимости за работу: