На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Оцнка конкурентоспроможност робочої сили України

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 3.10.2013. Сдан: 2013. Страниц: 36. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):ВСТУП
В умовах всеохоплюючої глобалізації, яка із тенденції перетворилась на всепоглинаючий процес, пріоритетним завданням для української держави повинно стати входження України до 50 конкурентоспроможних країн світу. Але, на сьогоднішній день конкурентоспроможність країни значною мірою залежить від її технічного оснащення та міри залучення інноваційних технологій. В усьому світі визнають, що країни, які освоїли інноваційну техніку і технології займають домінуючу позицію в світі і є найбільш конкурентоспроможними. Наука і техніка у ХХІ столітті набуває принципово нового значення, вона стає тим чинником, що визначає майбутнє людства.
Відсутність системного розуміння та стратегії з формування конкурентоспроможності країни створює ризик залишити Україну серед числа неконкурентоспроможних країн світу. Впливовим інструментом покращення конкурентоспроможності нашої держави є наявність в ній висококваліфікованої, конкурентоспроможної робочої сили, що формується в умовах розвиненого конкурентного середовища на ринку праці.
Питання розкриття сутності конкуренції та конкурентоспроможності робочої сили є об’єктом досліджень у працях як зарубіжних, так і вітчизняних вчених (Бандура С.І., Богині Д.П., Бугуцького О.А., Васильченка В.С., Грішнової О.А., Данилишина Б.М., Дмитренка Г.А., Долішнього М.І., Заяць Т.А., Колота А.М., Купалової Г.І., Куценко В.І., Лібанової Е.М., Лісогор Л.С., Онікієнка В.В., Петрової І.Л., Петюха В.М., Пирожкова С.І., Семикіної М.В., Яременка О.О. та інших)
Поняття «конкурентоспроможність» є одним з найбільш дискусійних категорій в економічній науці. Воно утворене від англійського «competitive advantage» та у процесі перекладу адаптоване до вітчизняного сприйняття його сутності.
На сьогоднішній день конкурентоспроможність має своє відображення на всіх рівнях господарювання:
- на індивідуальному (ринок праці):
- на макрорівні (рівень підприємства);
- на мезорівні (рівень галузей і секторів);
- на макрорівні (рівень всієї економіки в цілому);
- на глобальному рівні (співставлення між державами).
Конкурентоспроможність індивіда на ринку праці обумовлена його здібностями та можливостями для отримання максимального доходу у сфері своєї професійної діяльності та покращення якості свого життя.
Розвиток науково-технічного прогресу, всеохоплююча модернізація суспільства зумовлюють зростання потреби у висококваліфікованих працівниках, що здатні обслуговувати технологічно оновлене устаткування, адаптоване до вимог інноваційного суспільства. Насамперед, це стосується поліпшення якісних характеристик робочої сили.
Забезпечення підвищення конкурентоспроможності робочої сили створює сприятливі передумови для зростання конкурентоспроможності українських підприємств і держави в цілому. Перспективи подальших наукових досліджень повинні бути пов’язані з вдосконаленням оцінювання динаміки конкурентоспроможності праці. Саме це повинно стати підґрунтям для підвищення конкурентоспроможності праці на усіх рівнях управління.


Розділ 1
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РОБОЧОЇ СИЛИ

1.1 Поняття та значення якості робочої сили

Якість робочої сили - це сукупність людських характеристик, що проявляються в процесі праці й включають в себе кваліфікацію та особисті якості працівника: стан здоровя, розумові (інтелектуальні) здібності, здатність адаптуватися, гнучкість, мобільність, мотивованість, інноваційність, професійну придатність, моральність тощо.
Кваліфікація працівника - це сукупність його загальної і спеціальної професійної освіти, необхідних знань, умінь, професійних навичок та виробничого досвіду для виконання в даних організаційно-технічних умовах певних видів робіт певної складності. Таким чином, кваліфікація с дуже важливою, але далеко не єдиною складовою поняття "якість робочої сили".......


ВИСНОВКИ

Поняття «конкурентоспроможність» є одним з найбільш дискусійних категорій в економічній науці . На сьогоднішній день конкурентоспроможність має своє відображення на всіх рівнях господарювання:
- на індивідуальному (ринок праці):
- на макрорівні (рівень підприємства);
- на мезорівні (рівень галузей і секторів);
- на макрорівні (рівень всієї економіки в цілому);
- на глобальному рівні (співставлення між державами).
Конкурентоспроможність індивіда на ринку праці обумовлена його здібностями та можливостями для отримання максимального доходу у сфері своєї професійної діяльності та покращення якості свого життя.
Сутність конкуренції робочої сили має п’ять складових, які її формують:
1) загроза появи нових конкурентів на ринку праці взагалі;
2) загроза появи нових працівників з професіями, що можуть стати замінниками наявних професій та спеціальностей;
3) здатність власників товару «праця» торгуватись за ціну свого товару;
4) здатність покупців торгуватись;
5) суперництво вже наявних конкурентів між собою.
З методологічного погляду, конкуренто-спроможність праці формують три основні складові:
· конкурентоспроможність робочої сили,
· конкурентоспроможність мотиваційного забезпечення праці
· конкурентоспроможність результатів праці.
Від рівня конкурентоспроможності працівників залежить специфіка його тру­дової поведінки, рівень реалізації та розвитку особистісного трудового потенціалу. З позицій працівника цей показник визначає стійкість його становища на виробництві. З позицій підприємства він визначає перспективи успішної та стійкої фінансово-еконо­мічної діяльності.
Можна зробити висновок,що найбільш конкурентоспроможною є робоча сила, що має професійну мобільність.
Забезпечення підвищення конкурентоспроможності робочої сили створює сприятливі передумови для зростання конкурентоспроможності українських підприємств і держави в цілому, тому що випуск конкурентоспроможної продукції може бути забезпечений лише конкурентоспроможним персоналом.


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Богиня Д. Основи економіки праці: Навч. посібник/ Демян Богиня, Олена Грішнова,. - 2-е вид., стереотип.. - К.: Знання-Прес, 2001. - 312 с.
2. Бондар Н. Економіка підприємства: Навчальний посібник/ Наталія Бондар, Валерій Воротін, Олег Гаєвський,; За заг. ред. А. В. Калини; Міжрегіональна академія управління персоналом . - К.: МАУП, 2006. - 350 с.
3. Калина А. Економіка праці: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ Алла Калина,; МАУП. - Київ, 2004. - 268 с.
4. Богоявленська Ю. Економіка та менеджмент праці: Навчальний посібник/ Юлія Богоявленська, Євген Ходаківський,. - К.: Кондор, 2005. - 328 с.
5. Леган І.М. Конкуренція та конкурентоспроможність на ринку праці: концептуалізація базових понять / Всеукраїнський науково-виробничий журнал Інноваційна економіка 2’2012, с.105-109
6. Богиня Д. Трансформаційні процеси в системі формування національного ринку праці: інституційний аспект //Україна: аспекти праці. - 2005. - № 1. - C. 3-9
7. Кэмпбелл П. Макконнелл, Стэнли Л.Брю. Экономикс: принципи, проблемы и политика. В 2-х т.: Пер. с англ.- М.: Республика, 1992. - Т.2. - 686 с.
8. Портер М. Международная конкуренция. - М.: Международные отношения, 1996. - 896 с.
9. Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера / За ред. Р. Дяківа. - К.: Міжнародна економічна фундація, 2000. -703 с.
10. Петрова І.Л. Сегментація ринку праці: теорія і практика регулювання. - К.: Ін-т економіки, управління та господарського права, 1997. - 298 с.
11. Семикіна М.В. Конкуренція і конкурентоспроможність на ринку праці: методологія визначення // Демографія та соціальна економіка. - 2008. - № 2 (10). - с. 94-103.
12. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу:
13. Праця в Україні в 1998 р.: Статистичний збірник/ Державний комітет статистики
України. - К.: Техніка, 1999. - 355 с.
14. Самюельсон Пол А., Нордгауз Вільям Д. Мікроекономіка/ Пер. з англ. - К.: Основи, 1998. - 676
15. Державний комітет статистики України,2011[Електронний ресурс]. Режим доступу : Дата доступу 15.12.2012.
16. Баланда А. Ринок праці як економічна категорія //Підприємництво, господарство і право. - 2006. - № 5. - C. 21-25.
17. Завіновська Г. Економіка праці: Навчальний посібник/ Галина Завіновська,; М-во освіти України. КНЕУ. - К.: КНЕУ, 2003. - 298 с.
18. Ситник О. Розвиток персоналу як фактор розвитку конкурентоспроможності підприємства [Електронний ресурс] / Ситник О.Ю.- Режим доступу до статті:
19. Грішнова О.А Конкурентоспроможність персоналу підприємства// Україна: Аспекти праці. - 2005. - №3. - с. 3-9.

Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.